analyticstracking
หัวข้อ   “ 10 เรื่องเด็กวอนขอผู้ใหญ่ใน ปีจอ ”
           วันเด็กปีนี้ เด็กๆส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.5 ระบุถ้าเป็นไปได้อยากขอให้พ่อแม่ ผู้ปกครองมีเวลา
พาไปเที่ยวพร้อมหน้าพร้อมตากันขณะที่ร้อยละ 51.3 ขอให้ตัวเองเรียนเก่งๆ และร้อยละ 49.2 ระบุ
อยากได้สมาร์ทโฟน/ไอแพด/แท็ปเล็ตไว้ใช้
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                  เนื่องด้วยวันเสาร์ที่ 13 มกราคมนี้ ตรงกับวันเด็กแห่งชาติ กรุงเทพโพลล์
โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ได้สำรวจความคิดเห็นของเด็กๆ ในเรื่อง “ 10 เรื่อง
เด็กวอนขอผู้ใหญ่ใน ปีจอ”
โดยเก็บข้อมูลจากเด็กที่มีอายุ 6-14 ปี ในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล จำนวน 1,185 คน พบว่า
 
                  เรื่องที่เด็กส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.5 ต้องการวอนขอจากผู้ใหญ่
ถ้าขอได้ คือ ขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีเวลาพาไปเที่ยวพร้อมหน้าพร้อมตากัน

รองลงมาร้อยละ 51.3 ขอให้เรียนเก่งๆ ร้อยละ 49.2 ขอสมาร์ทโฟน/ไอแพด/แท็ปเล็ต
ร้อยละ 44.5ขอให้ผู้ใหญ่ในสังคมเลิกทะเลาะกันและร้อยละ 35.9 ขอการบ้านน้อยๆ
เรียนน้อยๆ
 
 
                 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
             1. วันเด็กปีนี้ถ้ามีเรื่องที่ขอจากผู้ใหญ่ได้10 อย่างน้องๆอยากขออะไรมากที่สุด

 
ร้อยละ
ขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีเวลาพาไปเที่ยวพร้อมหน้าพร้อมตากัน
63.5
ขอให้เรียนเก่งๆ
51.3
ขอสมาร์ทโฟน/ไอแพด/แท็ปเล็ต
49.2
ขอให้ผู้ใหญ่ในสังคมเลิกทะเลาะกัน
44.5
ขอการบ้านน้อยๆ/เรียนน้อยๆ
35.9
ขอให้เด็กได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน
35.1
ขอให้ผู้ใหญ่ช่วยพัฒนาบ้านเมือง
34.9
ขอให้ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ต้องกินยา
34.7
ขอให้พ่อแม่บ่นน้อยลง
33.1
ขอให้เลิกตีเด็ก
31.9
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของเด็กอายุ 6 -14 ปี ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องในวันเด็ก
แห่งชาติ โดยสอบถามเกี่ยวกับ เรื่องที่เด็กอยากวอนขอผู้ใหญ่หากเป็นไปได้ เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของ
เด็กให้ผู้ใหญ่ในสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศต่อไป
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างเด็กอายุ 6-14 ปีที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา– มัธยมศึกษา
ตอนต้นทั้งโรงเรียนในสังกัดรัฐบาลและสังกัดเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยสุ่มจากเขตการปกครอง
ทั้งเขตชั้นในชั้นกลางและชั้นนอกได้แก่เขตคลองเตย ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ทุ่งครุ บางเขน บางซื่อ บางนา บางรัก
บึงกุ่ม ปทุมวัน ประเวศ ป้อมปราบฯ พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ สวนหลวงและหนองแขม
ส่วนปริมณฑลได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นจึงสุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น1,185คนเป็นเพศชายร้อยละ49.1 และเพศหญิงร้อยละ50.9
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างโดยตรง (Face to face interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นจึงได้นำ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 9-11 มกราคม 2561
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 13 มกราคม 2561
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
582
49.1
             หญิง
603
50.9
รวม
1,185
100.0
อายุ:
 
 
             6 – 8 ปี
338
28.5
             9 – 11 ปี
365
30.8
             12 – 14 ปี
482
40.7
รวม
1,185
100.0
การศึกษา:
 
 
             ประถมศึกษา
728
61.4
             มัธยมศึกษา
457
38.6
รวม
1,185
100.0
สังกัดของโรงเรียน:
   
             รัฐบาล
1,019
86.0
             เอกชน
166
14.0
รวม
1,185
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776