analyticstracking
หัวข้อ   “ ความสุข...ความทุกข์ คนไทยภายใต้รัฐบาล คสช. ”
           คนไทยได้รับความสุข 6.48 จาก 10 คะแนนหลังจากรัฐบาล คสช. เข้ามาบริหารประเทศ
ซึ่งจัดได้ว่ามีความสุขอยู่ในระดับปานกลาง
           โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 62.9 ระบุว่าความสุขที่รัฐบาล คสช. คืนให้ประชาชนคือ การดูแล
บ้านเมืองให้สงบสุขไม่วุ่นวาย ไม่มีการชุมนุมที่ใช้ความรุนแรงอย่างไรก็ตามร้อยละ 47.5 กังวลว่า
รัฐบาลคสช.ไม่สามารถคืนความสุขให้ได้ คือ เรื่องการอยู่ดีกินดีของประชาชน
           เมื่อถามถึงระยะเวลาในการคืนความสุขให้ประชาชน ร้อยละ 48.2 เห็นว่า“ถ้าเร็วกว่านี้ก็จะดี”
และอยากให้ ควรจัดการเรื่องปราบปรามคอร์รัปชั่น ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเลือกตั้งปี 2562
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็น
ประชาชน เรื่อง “ความสุข...ความทุกข์คนไทยภายใต้รัฐบาล คสช.” โดยเก็บข้อมูล
กับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,212 คน พบว่า
 
                 ระดับความสุขที่คนไทยได้รับหลังจากที่รัฐบาล คสช. เข้ามาบริหารประเทศ
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.48 คะแนน จากเต็ม 10 คะแนน ซึ่งมีความสุขอยู่ในระดับปานกลาง
 
                  โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 62.9 ระบุว่าความสุขที่รัฐบาลคสช. คืนให้
ประชาชนคือการดูแลบ้านเมืองให้สงบสุขไม่วุ่นวายไม่มีการชุมนุมที่ใช้ความรุนแรง

รองลงมาร้อยละ 41.3 คือ การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่าน“โครงการประชารัฐ” และร้อยละ
36.8 คือ การติดต่อสถานที่ราชการสะดวกรวดเร็วขึ้น
 
                  ส่วนเรื่องที่กังวลว่ารัฐบาลคสช. จะไม่สามารถคืนความสุขให้ได้ นั้น
ร้อยละ 47.5 ระบุว่า เรื่องการอยู่ดีกินดีของประชาชน
รองลงมาร้อยละ 37.3 ระบุว่า
เรื่องการควบคุมราคาน้ำมัน/ก๊าซหุงต้ม และร้อยละ 37.1 ระบุว่าเรื่องการจัดให้มีการเลือกตั้ง
 
                 เมื่อถามถึงระยะเวลาในการบริหารงานเพื่อคืนความสุขให้ประชาชนของรัฐบาลคสช. ประชาชน
ส่วนใหญ่ร้อยละ 48.2 มีความเห็นว่า ถ้าเร็วกว่านี้ก็จะดี
รองลงมาร้อยละ 35.6 มีความเห็นว่าไม่ต้องรีบค่อยเป็นค่อยไป
เรื่อยๆ และร้อยละ 16.2 มีความเห็นว่า ระยะเวลาเหมาะสมดีแล้ว
 
                 สำหรับเรื่องที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาล คสช.ทำให้เสร็จก่อนเลือกตั้งและได้รัฐบาลชุดใหม่
ในปี 2562 นั้น ร้อยละ 26.5 คือ การปราบปรามคอร์รัปชั่นของนักการเมืองและข้าราชการ
รองลงมาร้อยละ 22.7
คือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของแพงค่าครองชีพสูง และร้อยละ 11.5 คือ ช่วยทำให้สินค้าเกษตรมีราคาสูงขึ้น
 
                 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
             1. ระดับความสุขที่ได้รับหลังจากมีรัฐบาล คสช. เข้ามาบริหารประเทศ

มีค่าเฉลี่ย 6.48 คะแนน จากเต็ม 10 คะแนน ซึ่งแปลผลได้ว่า “อยู่ในระดับปานกลาง”
 
 
             2. ความสุขที่ได้รับคืนจากรัฐบาล คสช. ตามสัญญา มากที่สุด 5 อันดับแรก

 
ร้อยละ
บ้านเมืองสงบสุขไม่วุ่นวาย ไม่มีการชุมนุมที่ใช้ความรุนแรง
62.9
การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่าน“โครงการประชารัฐ”
41.3
การติดต่อสถานที่ราชการสะดวกรวดเร็วขึ้น
36.8
ปราบปรามผู้มีอิทธิพลท้องถิ่น
34.8
ชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมดีขึ้นรู้สึกปลอดภัยไม่หวาดระแวง
32.8
 
 
             3.เรื่องที่กังวลว่ารัฐบาล คสช. จะไม่สามารถคืนความสุขให้กับประชาชนได้ 5 อันดับแรก

 
ร้อยละ
การอยู่ดีกินดีของประชาชน
47.5
การควบคุมราคาน้ำมัน/ก๊าซหุงต้ม
37.3
การจัดให้มีการเลือกตั้ง
37.1
การแก้ปัญญาทุจริตคอร์รัปชั่นของนักการเมือง
37.0
ลอตเตอรี่ที่ขายเกินราคา
30.1
 
 
             4.ความเห็นต่อระยะเวลา ในการบริหารงานเพื่อคืนความสุขให้ประชาชนของรัฐบาล คสช.

 
ร้อยละ
ระยะเวลาเหมาะสมดีแล้ว
16.2
ถ้าเร็วกว่านี้ก็จะดี
48.2
ไม่รีบค่อยเป็นค่อยไปเรื่อยๆ
35.6
 
 
             5. เรื่องที่ต้องการให้รัฐบาล คสช.ทำให้เสร็จก่อนเลือกตั้งและได้รัฐบาลชุดใหม่ในปี 2562 มากที่สุด
                  5 อันดับแรก
(เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
การปราบปรามคอร์รัปชั่นของนักการเมืองและข้าราชการ
26.5
การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ของแพง ค่าครองชีพสูง
22.7
ช่วยทำให้สินค้าเกษตรมีราคาสูงขึ้น
11.5
จัดทำกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้รัดกุม บทลงโทษเด็ดขาด ไม่ให้มีการทุจริต
6.1
การปราบปรามยาเสพติดในท้องถิ่น
4.2
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับความสุขที่ประชาชนได้รับจากการคืนความสุข
ให้ประชาชนภายใต้รัฐบาล คสช. และความกังวลว่ารัฐบาลจะไม่สามารถคืนความสุขให้ได้ ตลอดจนความเห็นต่อ
ระยะเวลาในการบริหารประเทศเพื่อคืนความสุขให้ประชาชนและเรื่องที่ต้องการให้รัฐบาลทำให้เสร็จก่อนการจัด
ให้มีการเลือกตั้งและได้รัฐบาลชุดใหม่เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบ
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้นำแบบสอบถาม
ทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2561
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 3 กุมภาพันธ์ 2561
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
650
53.6
             หญิง
562
46.4
รวม
1,212
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
124
10.2
             31 – 40 ปี
258
21.3
             41 – 50 ปี
319
26.3
             51 – 60 ปี
300
24.8
             61 ปีขึ้นไป
211
17.3
รวม
1,212
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
747
61.6
             ปริญญาตรี
366
30.2
             สูงกว่าปริญญาตรี
99
8.2
รวม
1,212
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
161
13.3
             ลูกจ้างเอกชน
278
22.9
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
503
41.5
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
54
4.5
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
173
14.3
             นักเรียน/ นักศึกษา
27
2.2
             ว่างงาน/ รวมกลุ่ม
16
1.3
รวม
1,212
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776