analyticstracking
หัวข้อ   “ 2 ปีแรก vs 2 ปีหลัง การทำหน้าที่รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ ”
ประชาชนให้คะแนนการทำหน้าที่โดยภาพรวมของรัฐบาลในช่วง 2 ปีแรก ดีกว่าในช่วง 2 ปีหลัง
โดย ด้านที่ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดคือ ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อเปรียบเทียบ 2 ปีแรก กับ 2 ปีหลัง พบว่า
ด้านที่ได้คะแนนการทำหน้าที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ด้านสาธารณูปโภค ขนส่งมวลชน รถไฟฟ้า
ส่วนด้านที่ได้คะแนนการทำหน้าที่ลดลงมากที่สุดคือ ด้านการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น การสร้างความโปร่งใส
ประชาชนส่วนใหญ่ 52.2% ยังเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ในการบริหารประเทศ
แต่อยากให้เปลี่ยนบางตำแหน่ง เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจ
ความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “2 ปีแรก vs 2 ปีหลัง การทำหน้าที่รัฐบาล พล.อ.
ประยุทธ์” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,228 คน
พบว่า
 
                 ในภาพรวมคะแนนการทำหน้าที่ในด้านต่างๆ ของรัฐบาล พล.อ.
ประยุทธ์ ในช่วง 2 ปีแรก เทียบกับ ช่วง 2 ปีหลังพบว่า ในช่วง 2 ปีแรกได้ค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 6.31 คะแนน ส่วนในช่วง 2 ปีหลังได้คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 6.04
คะแนน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบช่วง 2 ปีแรกกับช่วง 2 ปีหลังพบว่ามีค่าเฉลี่ยลดลง
0.27 คะแนน
 
                 เมื่อแยกพิจารณาพบว่าในช่วง 2 ปีแรกด้านที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ
ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (6.81 คะแนน)
รองลงมาคือ ด้านการดูแล
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (6.67 คะแนน) และด้านการแก้ปัญหา
ทุจริตคอร์รัปชั่น การสร้างความโปร่งใส (6.65 คะแนน)
 
                  ส่วนในช่วง 2 ปีหลังพบว่า ด้านที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(6.62 คะแนน)
รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค ขนส่งมวลชน รถไฟฟ้า (6.47 คะแนน) และด้านการดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (6.36 คะแนน)
 
                  เมื่อเปรียบเทียบในช่วง 2 ปีแรก กับ ในช่วง 2 ปีหลังพบว่า ด้านที่ได้คะแนนเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ด้าน
การพัฒนาสาธารณูปโภค ขนส่งมวลชน รถไฟฟ้า (เพิ่มขึ้น 0.19 คะแนน)
รองลงมาคือด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เช่น โครงการประชารัฐ (เพิ่มขึ้น 0.06 คะแนน) และด้านความสัมพันธ์กับนานาประเทศ ในทุกภูมิภาค (เพิ่มขึ้น0.02 คะแนน)
 
                 ส่วนด้านที่ได้คะแนนลดลงมากที่สุดคือ ด้านการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น การสร้างความโปร่งใส
(ลดลง 0.76 คะแนน)
รองลงมาคือ ด้านการปฏิรูปการเมืองและพัฒนาระบอบประชาธิปไตย และเศรษฐกิจของคนในประเทศ
(ลดลงเท่ากัน 0.54 คะแนน)
 
                 สุดท้ายเมื่อถามว่า “ท่านยังเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ ในการบริหารประเทศ
หรือไม่อย่างไร” พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 52.2 ยังเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 40.7 เชื่อมั่น
ในการทำหน้าที่แต่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงในบางตำแหน่ง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ดีขึ้น รองลงมาร้อยละ 11.5
เชื่อมั่นการทำหน้าที่ทุกๆ ตำแหน่ง
ขณะที่ร้อยละ 47.8 ไม่เชื่อมั่นในการทำหน้าที่ อยากให้มีการเลือกตั้ง เพื่อได้รัฐบาลใหม่
มาบริหารประเทศ
 
                 โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
 
             1. คะแนนการทำหน้าที่ในด้านต่างๆ ของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ ในช่วง 2 ปีแรก เทียบกับ
                  ช่วง 2 ปีหลัง
(เต็ม 10 คะแนน)

ด้าน
2 ปี แรก
(เต็ม 10 คะแนน)
2 ปี หลัง
(เต็ม 10 คะแนน)
เพิ่มขึ้น
/ลดลง
(คะแนน)
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.81
6.62
-0.19
การพัฒนาสาธารณูปโภค ขนส่งมวลชน รถไฟฟ้า
6.28
6.47
+0.19
การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
6.67
6.36
-0.31
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น โครงการประชารัฐ
6.29
6.35
+0.06
ความสัมพันธ์กับนานาประเทศ ในทุกภูมิภาค
6.32
6.34
+0.02
การให้ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐ
6.46
6.17
-0.29
สร้างความปรองดอง และสามัคคีของคนในชาติ
6.37
5.96
-0.41
กระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย
6.35
5.91
-0.44
การแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น การสร้างความโปร่งใส
6.65
5.89
-0.76
การปฏิรูปการเมืองและพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
6.37
5.83
-0.54
การแก้ปัญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
5.67
5.61
-0.06
เศรษฐกิจของคนในประเทศ
5.51
4.97
-0.54
เฉลี่ยรวม
6.31
6.04
-0.27
 
 
             2. ข้อคำถาม “ท่านยังเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ ในการบริหาร
                  ประเทศหรือไม่อย่างไร”


 
ร้อยละ
เชื่อมั่นในการทำหน้าที่
โดย

ร้อยละ 40.7

อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงในบางตำแหน่ง
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ดีขึ้น
  ร้อยละ 11.5 เชื่อมั่นในการทำหน้าที่ทุกๆ ตำแหน่ง
52.2
ไม่เชื่อมั่นในการทำหน้าที่ อยากให้มีการเลือกตั้ง เพื่อได้รัฐบาลใหม่มาบริหารประเทศ
47.8
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ:
                 1) เพื่อประเมินการทำหน้าที่ในด้านต่างๆ ของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ ในช่วง 2 ปีแรก เทียบกับ ช่วง 2 ปีหลัง
                 2) เพื่อสะท้อนความเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของรัฐบาลพล.อ. ประยุทธ์ ในการบริหารประเทศ
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นได้นำแบบสอบถาม
ทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2561
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 10 กุมภาพันธ์ 2561
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
670
54.6
             หญิง
558
45.4
รวม
1,228
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
123
10.0
             31 – 40 ปี
240
19.5
             41 – 50 ปี
331
27.0
             51 – 60 ปี
315
25.7
             61 ปีขึ้นไป
219
17.8
รวม
1,228
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
766
62.4
             ปริญญาตรี
354
28.8
             สูงกว่าปริญญาตรี
108
8.8
รวม
1,228
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
167
13.6
             ลูกจ้างเอกชน
290
23.6
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
490
39.9
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
67
5.5
             ทำงานให้ครอบครัว
1
0.1
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
172
14.0
             นักเรียน/ นักศึกษา
27
2.2
             ว่างงาน/ รวมกลุ่ม
14
1.1
รวม
1,228
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776