analyticstracking
หัวข้อ   “ บอกรักวาเลนไทน์ สไตล์ 4.0 ”
           หนุ่มสาวยุค 4.0 ร้อยละ 60.9 ระบุ บอกรักได้ทุกวันไม่จำเป็นต้องบอกในวันวาเลนไทน์ โดยร้อยละ
46.8 ยังคงเลือกวิธีคลาสสิคคือบอกรักด้วยการมอบดอกไม้ ช็อคโกแลต ของขวัญด้วยตนเองกับมือ
รองลงมาเป็นการทำเซอร์ไพรส์ และส่งสติ๊กเกอร์ ผ่านไลน์ facebook
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจ
ความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “บอกรักวาเลนไทน์ สไตล์ 4.0” โดยเก็บข้อมูลจาก
คนวัยหนุ่มสาวในกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,193 คน พบว่า
 
                  ความเห็นที่หนุ่มสาวยุค 4.0 มีต่อค่านิยมการบอกรักหรือแสดง
ความรักในวันวาเลนไทน์ ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.9 ระบุว่า บอกรักได้ทุกวันไม่จำเป็น
ต้องบอกในวันวาเลนไทน์
รองลงมาร้อยละ 49.2 ระบุว่า ไม่ต้องมีคู่รัก ก็บอกรัก เพื่อน
พ่อแม่ พี่น้องได้ และร้อยละ 33.1 ระบุว่า เป็นค่านิยมและวัฒนธรรมของชาวตะวันตก
 
                  สำหรับวิธีบอกรักของหนุ่มสาวในปีนี้นั้น ส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.8
ระบุว่าจะแสดงความรักมอบดอกไม้/ช็อคโกแลต/ของขวัญ ด้วยตนเองกับมือ

รองลงมาร้อยละ 24.5 ระบุว่าจะทำเซอร์ไพรส์ แอบเอาของไปให้ โดยไม่ให้รู้ตัว และ
ร้อยละ 17.8 จะส่งสติ๊กเกอร์ไลน์, facebook, Social Media เพื่อบอกรัก
 
                 ทั้งนี้ร้อยละ 49.0 ระบุว่าตั้งงบประมาณสำหรับวันวาเลนไทน์ปีนี้
ไว้แล้ว โดยค่าเฉลี่ยการใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 300 บาท ถึง1,000 บาท
ขณะที่ร้อยละ 23.3 ระบุว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
และอีกร้อยละ 27.7 ระบุว่า ไม่มีใครมอบให้ในปีนี้
 
 
                 มีรายละเอียดดังนี้
 
             1. ความเห็นต่อค่านิยมการบอกรัก/แสดงความรักในวันวาเลนไทน์ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
บอกรักได้ทุกวันไม่จำเป็นต้องบอกในวันวาเลนไทน์
60.9
ไม่ต้องมีคู่รัก ก็บอกรัก เพื่อน พ่อแม่ พี่น้องได้
49.2
เป็นค่านิยมและวัฒนธรรมของชาวตะวันตก
33.1
เป็นโอกาสดีสามารถบอกรักคนที่แอบชอบได้
32.8
เป็นวันที่กุหลาบแพง
29.0
เป็นวันบอกรักที่หวานแหวว
19.7
เป็นวันเศร้าสำหรับคนโสด
19.2
สร้างความอิจฉาให้กับคนไม่มีคู่
11.2
เป็นวันไร้สาระทำให้คนฟุ่มเฟือย
11.1
สร้างแรงกดดันคู่รักที่ต้องแสดงความรัก
6.7
 
 
             2. วิธีบอกรัก/แสดงความรักแก่คู่รักวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

 
ร้อยละ
มอบดอกไม้/ช็อคโกแลต/ของขวัญ ด้วยตนเองกับมือ
46.8
ทำเซอร์ไพรส์ แอบเอาของไปให้ โดยไม่ให้รู้ตัว
24.5
ส่งสติ๊กเกอร์ไลน์, facebook, Social Media เพื่อบอกรัก
17.8
ส่งดอกไม้/ช็อคโกแลต/ของขวัญ ผ่านไลน์แมน/แมสเซนเจอร์
3.6
Live สด /อัดคลิป บอกรัก
1.0
อื่นๆ อาทิ กอด พาไปกินข้าว พาไปช้อปปิ้ง จัดอเว้นบอกรัก ฯลฯ
6.3
 
 
             3. งบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับวันวาเลนไทน์ปีนี้

 
ร้อยละ
ตั้งงบไว้แล้ว
    โดยค่าเฉลี่ยการใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 300 บาท ถึง1,000 บาท
49.0
ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
23.3
ไม่มีใครมอบให้ในปีนี้
27.7
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของคนวัยหนุ่มสาวเกี่ยวกับค่านิยมการบอกรักในวันวาเลนไทน์ รวมถึงวิธี
ในการบอกรักและงบประมาณที่ใช้สำหรับวันวาเลนไทน์ ทั้งนี้เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของหนุ่มสาวให้สังคม
และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างหนุ่มสาว อายุตั้งแต่ 13-25ปี ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ด้วยวิธีสุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ โดยแบ่งเป็นเขตการปกครองชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน
ได้แก่ เขตคันนายาว จตุจักร ดินแดง ดุสิต ทุ่งครุ บางเขน บางซื่อ บางพลัด บางรัก บึงกุ่ม ปทุมวัน ประเวศ พญาไท
พระนคร ภาษีเจริญ ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ ลาดกระบัง สาทร หนองแขม หลักสี่ และปริมณฑลได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี
และสมุทรปราการ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,193 คน เป็นเพศชายร้อยละ 49.3 และเพศหญิงร้อยละ 50.7
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) ในส่วนของ และคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบ
ระบุคำตอบเองโดยอิสระ (Open Ended) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูล
และประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 8 – 11 กุมภาพันธ์ 2561
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 14 กุมภาพันธ์ 2561
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
588
49.3
             หญิง
605
50.7
รวม
1,193
100.0
อายุ:
 
 
             13 – 15 ปี
306
25.7
             16 – 18 ปี
303
25.4
             19 – 22 ปี
320
26.8
             23 – 25 ปี
264
22.1
รวม
1,193
100.0
การศึกษา:
 
 
             มัธยมศึกษาตอนต้น
305
25.5
             มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
305
25.5
             ปริญญาตรี/ปวส.
343
28.8
             เรียนจบแล้ว
240
20.2
รวม
1,193
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776