analyticstracking
หัวข้อ   “ ตรุษจีนปีจอ กับเรื่องที่อยากขอให้ เฮง...เฮง ”
           “วัดเล่งเน่ยยี่1” เป็นสถานที่ยอดนิยมที่คนไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ร้อยละ 61.5 จะไปไหว้ขอพร
ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้
           โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 83.8 จะไหว้ขอพรให้คนในครอบครัวสุขภาพแข็งแรง รองลงมา ขอให้มีโชคลาภ
เฮงๆ รวยๆ และขอให้การค้า กิจการเจริญรุ่งเรือง
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจ
ความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ตรุษจีนปีจอ กับเรื่องที่อยากขอให้ เฮง...เฮง” โดยเก็บข้อมูลจากคนไทยเชื้อสายจีนในกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 1,204 คน
พบว่า
 
                 ตรุษจีนปีนี้คนไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.5 ระบุว่าจะไป
ไหว้ขอพรที่ วัดเล่งเน่ยยี่ 1 (วัดมังกรกมลาวาส)
รองลงมาร้อยละ 26.6 จะไป
ศาลเจ้าพ่อเสือ (เสาชิงช้า) และร้อยละ 21.6 จะไปที่องค์หลวงปู่ไต้ ฮงกง
(มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง)
 
                 ทั้งนี้พรที่คนไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ขอในวันตรุษจีน ปีจอ นั้น
ร้อยละ 83.8 ระบุว่า ขอให้คนในครอบครัวสุขภาพแข็งแรง
รองลงมาร้อยละ 59.2
ระบุว่า ขอให้มีโชคลาภ เฮงๆ รวยๆ ร้อยละ 52.8 ระบุว่า ขอให้การค้า กิจการเจริญรุ่งเรือง
 
 
                 มีรายละเอียดดังนี้
 
             1. 10 สถานที่ที่คนไทยเชื้อสายจีนจะไปไหว้ขอพรในเทศกาลตรุษจีนปีนี้ (เลือกตอบได้มากกว่า 1ข้อ)

 
ร้อยละ
วัดเล่งเน่ยยี่ 1 (วัดมังกรกมลาวาส)
61.5
ศาลเจ้าพ่อเสือ (เสาชิงช้า)
26.6
องค์หลวงปู่ไต้ฮงกง(มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง)
21.6
ศาลเจ้าใกล้บ้าน
20.1
วัดเล่งเน่ยยี่ 2 (วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ จ.นนทบุรี)
13.8
เจ้าแม่กวนอิม (มูลนิธิเทียนฟ้า)
11.5
วัดพนัญเชิง (จ.พระนครศรีอยุธยา)
9.7
วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
8.0
ศาลเจ้าปุ่นเถ้ากง (เยาวราช)
7.1
ศาลเจ้าพ่อกวนอู
6.8
 
 
             2. 10 เรื่องที่จะไหว้ขอพรในวันตรุษจีน ปีจอ (เลือกตอบได้มากกว่า 1ข้อ)

 
ร้อยละ
ขอให้คนในครอบครัวสุขภาพแข็งแรง
83.8
ขอให้มีโชคลาภ เฮงๆ รวย ๆ
59.2
ขอให้การค้า กิจการเจริญรุ่งเรือง
52.8
ขอให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุข
43.1
ขอให้ปลอดภัยไม่มีอันตรายใดๆ
42.8
ขอให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิต
40.7
ขอให้สมหวังทุกสิ่ง
35.5
ขอให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
28.4
ขอให้เศรษฐกิจดีขึ้น
24.4
ขอให้พ้นเคราะห์กรรม
18.4
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของคนไทยเชื้อสายจีน เนื่องในเทศกาลตรุษจีนที่จะถึงนี้ เกี่ยวกับสถานที่
ไหว้เจ้าขอพรในช่วงเทศกาลตรุษจีน และพรที่อยากขอในวันตรุษจีน ทั้งนี้เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชน
ให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างคนไทยเชื้อสายจีน อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ด้วยวิธีสุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ โดยแบ่งเป็นเขตการปกครองชั้นนอก ชั้นกลาง
และชั้นใน ได้แก่ เขตคันนายาว จตุจักร ดินแดง ดุสิต ทุ่งครุ บางเขน บางซื่อ บางพลัด บางรัก บึงกุ่ม ปทุมวัน ประเวศ พญาไท
พระนคร ภาษีเจริญ ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ ลาดกระบัง สาทร หนองแขม และหลักสี่ รวมถึงปริมณฑลได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี
และสมุทรปราการ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,204 คน เป็นเพศชายร้อยละ 47.8 และเพศหญิงร้อยละ 52.2
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้น
ได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 8-13 กุมภาพันธ์ 2561
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 15 กุมภาพันธ์ 2561
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
576
47.8
             หญิง
628
52.2
รวม
1,204
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
267
22.2
             31 – 40 ปี
209
17.4
             41 – 50 ปี
230
19.1
             51 – 60 ปี
251
20.8
             61 ปีขึ้นไป
247
20.5
รวม
1,204
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
735
61.1
             ปริญญาตรี
396
32.9
             สูงกว่าปริญญาตรี
73
6.0
รวม
1,204
100.0
อาชีพ:
   
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
76
6.3
             พนักงาน / ลูกจ้าง บริษัทเอกชน
228
18.9
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
548
45.5
             เจ้าของกิจการ
72
6.0
             ทำงานให้ครอบครัว
21
1.7
             พ่อบ้าน แม่บ้าน เกษียณอายุ
124
10.3
             นักเรียน/นักศึกษา
122
10.2
             อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ ว่างงาน เป็นต้น
13
1.1
รวม
1,204
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776