analyticstracking
หัวข้อ   “ นายกฯ แบบไหนที่โดนใจคนไทย ”
ประชาชนส่วนใหญ่ 57.0%ยกนโยบายประชานิยม รักษาฟรี ประกันสุขภาพถ้วนหน้า
จะทำให้เลือกเข้ามาเป็นนายกฯ
ส่วนใหญ่ 64.4 % ระบุนายกฯคนต่อไป อยากให้เป็นผู้นำที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีประวัติคอร์รัปชั่น
ส่วนใหญ่ 56.5% เชื่อว่าการลงพื้นที่ของ พล.อ.ประยุทธ์ จะทำให้คะแนนนิยมเพื่อขึ้นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
ประชาชนสนับสนุนพล.อ. ประยุทธ์ เป็นนายกฯ เพิ่มขึ้น
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจ
ความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “นายกฯ แบบไหนที่โดนใจคนไทย” โดยเก็บข้อมูล
กับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,205 คน พบว่า
 
                  นโยบายประชานิยมที่โดนใจประชาชนทำให้อยากเลือกเข้ามาเป็น
นายกฯ มากที่สุดคือ นโยบายรักษาฟรี ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ร้อยละ 57.0)

รองลงมาคือ นโยบายช่วยเกษตรกร ผลผลิตเกษตรกร (ร้อยละ 54.4) นโยบายสวัสดิการ
และค่าครองชีพ รายได้ (ร้อยละ 48.3) นโยบายช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน เช่น
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ร้อยละ 48.0) และ นโยบายเกี่ยวกับการปราบการทุจริตคอร์รัปชั่น
(ร้อยละ 46.9)
 
                  เมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีแบบไหนที่อยากได้มาดำรงตำแหน่ง
คนต่อไป ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.4 อยากให้เป็นผู้นำที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มี
ประวัติคอร์รัปชั่น
รองลงมาร้อยละ 46.6 เป็นผู้นำที่มีความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจ
ในการบริหารประเทศ ร้อยละ 45.9 เป็นผู้นำที่มีความสามารถสร้างสรรค์ผลงานเป็นที่
ประจักษ์หรือโครงการใหม่ๆ และร้อยละ 45.2 เป็นผู้นำที่มีความขยันทุ่มเทในการทำงาน
เพื่อประชาชน
 
                  ส่วนเมื่อถามว่าการที่นายกฯ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลงพื้นที่ไปตามจังหวัดต่างๆ ท่านคาดว่า
จะทำให้ได้คะแนนนิยมเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.5 เห็นว่าจะเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด

ขณะที่ร้อยละ 43.5 เห็นว่าจะได้เพิ่มขึ้นน้อยถึงน้อยที่สุด
 
                  สุดท้ายเมื่อถามว่าหากวันนี้ ท่านมีสิทธิออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรี ท่านจะออกเสียงสนับสนุน
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ ประชาชนร้อยละ 40.0 จะสนับสนุน (เพิ่มขึ้นจากผล
สำรวจเดือนมกราคม 2561 ร้อยละ 3.2)
ขณะที่ร้อยละ 25.5 จะไม่สนับสนุน ส่วนร้อยละ 34.5 งดออกเสียง
 
 
                 โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
 
             1. นโยบายประชานิยมที่โดนใจทำให้อยากเลือกเข้ามาเป็นนายกฯ
                 
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
นโยบายรักษาฟรี ประกันสุขภาพถ้วนหน้า
57.0
นโยบายช่วยเกษตรกร ผลผลิตเกษตรกร
54.4
นโยบายสวัสดิการ และค่าครองชีพ รายได้
48.3
นโยบายช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน เช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
48.0
นโยบายเกี่ยวกับการปราบการทุจริตคอร์รัปชั่น
46.9
นโยบายเกี่ยวกับการศึกษา การเรียนฟรี
45.7
นโยบายสาธารณูปโภค การคมนาคม การเดินทางข้ามจังหวัด เช่น รถไฟความเร็วสูง
27.7
 
 
             2. ข้อคำถาม “นายกรัฐมนตรีแบบไหนที่อยากได้มาดำรงตำแหน่งคนต่อไป”
                 
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
เป็นผู้นำที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีประวัติคอร์รัปชั่น
66.4
เป็นผู้นำที่มีความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจในการบริหารประเทศ
46.6
เป็นผู้นำที่มีความสามารถสร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ประจักษ์หรือโครงการใหม่ๆ
45.9
เป็นผู้นำที่มีความขยันทุ่มเทในการทำงานเพื่อประชาชน
45.2
เป็นนายกคนกลาง นายกคนนอก
15.0
เป็นผู้นำที่มาจากพรรคการเมืองใหม่ ไม่เคยเป็นนายกฯ มาก่อน
12.4
เป็นผู้นำที่มาจากพรรคการเมืองใหญ่ เช่น ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย
12.3
 
 
             3. ข้อคำถาม “การที่นายกฯ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชาลงพื้นที่ไปตามจังหวัดต่างๆ
                  ท่านคาดว่าจะทำให้ได้คะแนนนิยมเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด”


 
ร้อยละ
ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างมากร้อยละ 47.8 และมากที่สุดร้อยละ 8.7)
56.5
ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างน้อยร้อยละ 31.6 และน้อยที่สุดร้อยละ 11.9)
43.5
 
 
             4. ข้อคำถาม “หากวันนี้ ท่านมีสิทธิออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรี ท่านจะออกเสียงสนับสนุน
                  พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่”


 
สำรวจเมื่อ ม.ค. 61
(ร้อยละ)
สำรวจเมื่อ พ.ค. 61
(ร้อยละ)
เพิ่มขึ้น / ลดลง
(ร้อยละ)
สนับสนุน
36.8
40.0
+3.2
ไม่สนับสนุน
34.8
25.5
-9.3
งดออกเสียง
28.4
34.5
+6.1
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ:
                  1) เพื่อสะท้อนความเห็นเกี่ยวกับนโยบายประชานิยมที่โดนใจทำให้อยากเลือกเข้ามาเป็นนายกฯ
                  2) เพื่อสะท้อนความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีแบบไหนที่อยากได้มาดำรงตำแหน่งคนต่อไป
                  3) เพื่อสะท้อนความเห็นต่อการที่นายกฯ ลงพื้นที่ไปตามจังหวัดต่างๆ จะทำให้ได้คะแนนนิยมเพิ่มขึ้น
                      มากน้อยเพียงใด
                  4) เพื่อสะท้อนเสียงสนับสนุน พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธี
การถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นได้นำแบบสอบถาม
ทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 16 – 17 พฤษภาคม 2561
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 19 พฤษภาคม 2561
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
612
50.8
             หญิง
593
49.2
รวม
1,205
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
118
9.8
             31 – 40 ปี
222
18.4
             41 – 50 ปี
336
27.9
             51 – 60 ปี
325
27.0
             61 ปีขึ้นไป
204
16.9
รวม
1,205
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
716
59.4
             ปริญญาตรี
370
30.7
             สูงกว่าปริญญาตรี
119
9.9
รวม
1,205
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
154
12.8
             ลูกจ้างเอกชน
292
24.2
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
485
40.3
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
62
5.1
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
170
14.1
             นักเรียน/ นักศึกษา
26
2.2
             ว่างงาน/ รวมกลุ่ม
16
1.3
รวม
1,205
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776