analyticstracking
หัวข้อ   “ 4 ปี คสช.กับความเชื่อมั่นประเทศไทย ”
           ครบ 4 ปี ในการบริหารประเทศของรัฐบาล คสช. ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อศักยภาพประเทศไทย
4.62 คะแนน โดยมีความเชื่อมั่นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการเมือง และด้านเศรษฐกิจ
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจความคิดเห็น
ประชาชน เรื่อง “4 ปีคสช.กับความเชื่อมั่นประเทศไทย” โดย เก็บข้อมูลกับประชาชน
จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,193 คน พบว่า
 
                  ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทย
เฉลี่ยในภาพรวม 4.62 คะแนน
โดยมีความเชื่อมั่นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมากที่สุด
(4.93 คะแนน) รองลงมาคือ ด้านการเมือง (4.59 คะแนน) และด้านเศรษฐกิจ (4.33
คะแนน) เมื่อแยกพิจารณาจากด้านที่ได้ความเชื่อมั่นมากที่สุดไปน้อยที่สุดพบว่า
 
                 ตัวชี้วัดด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่น
มากที่สุดคือ ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5.45 คะแนน)
รองลงมาคือ
ด้านความรักและสามัคคีของคนในชาติ (4.92 คะแนน) และด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน (4.80 คะแนน)
 
                 ส่วนตัวชี้วัดด้านการเมืองที่ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นมากที่สุด
คือ ด้านความสามารถในการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดปัจจุบัน (4.75 คะแนน)

รองลงมาคือ ด้านความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากภาครัฐ(4.61 คะแนน) และด้านการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น (4.60 คะแนน)
 
                 สำหรับตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจที่ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นมากที่สุดคือด้านศักยภาพของคนไทย (5.28 คะแนน) รองลงมาคือด้านความสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน (4.95 คะแนน) รองลงมาคือด้านฐานะ
การเงินของประเทศ (3.71 คะแนน)
 
 
                 โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถามดังต่อไปนี้
 
             1. ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ ศักยภาพโดยรวมของประเทศไทย ในปัจจุบัน

ความเชื่อมั่นในด้านต่างๆ
คะแนนความเชื่อมั่น (เต็ม 10 คะแนน)
ปี
2558
ปี
2559
ปี
2560
ปี
2561
เปลี่ยน
แปลง
1) ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.72
5.39
6.08
5.45
-0.63
2) ด้านความรักและสามัคคีของคนในชาติ
5.12
4.62
5.34
4.92
-0.42
3) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
    (โจรกรรม ชิงทรัพย์ ทำร้ายร่างกายภัยจราจร
      การปนเปื้อนในอาหาร และมลพิษ)
5.10
4.63
5.01
4.80
-0.21
4) ด้านกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย
    (ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย และความเท่าเทียมกัน
     ในการบังคับใช้กฎหมาย)
5.27
4.50
5.89
4.54
-1.35
ความเชื่อมั่นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (เฉลี่ยรวม)
5.30
4.78
5.58
4.93
-0.65
5) ด้านความสามารถในการบริหารประเทศ ของรัฐบาลชุด
      ปัจจุบัน
6.16
5.73
5.68
4.75
-0.93
6) ด้านความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากหน่วยงาน
      ภาครัฐ (ถูกต้อง เป็นกลาง และเป็นประโยชน์)
5.80
5.44
5.66
4.61
-1.05
7) ด้านการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น
5.15
4.44
5.92
4.60
-1.32
8) ด้านการปฎิรูปการเมืองและพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
      (คุณภาพนักการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชน)
5.36
4.88
5.43
4.41
-1.02
ความเชื่อมั่นด้านการเมือง (เฉลี่ยรวม)
5.62
5.12
5.67
4.59
-1.08
9) ด้านศักยภาพของคนไทย
    (การศึกษา/สุขภาพ/ความรู้ความสามารถ/ความซื่อสัตย์มีวินัย
     และพัฒนาได้)
5.43
5.12
5.54
5.28
-0.26
10) ด้านความสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียน
    (ด้านการผลิต เป็นแหล่งท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน)
6.15
5.80
5.57
4.95
-0.62
11) ด้านฐานะทางการเงินของประเทศ
    (เงินคงคลัง หนี้ของประเทศ ทุนสำรองระหว่างประเทศ)
4.93
4.64
4.45
3.71
-0.74
12) ด้านสถานะทางเศรษฐกิจของคนในประเทศ
    (รายได้เพียงพอกับรายจ่าย การมีงานทำ การกินดีอยู่)
4.95
4.71
4.01
3.38
-0.63
ความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ (เฉลี่ยรวม)
5.37
5.07
4.89
4.33
-0.56
เฉลี่ยรวมทุกด้าน
5.43
4.99
5.38
4.62
-0.76
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์:
                 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประเทศไทย ในด้านต่างๆ รวม 12 ด้าน
เมื่อครบ 4 ในการบริหารประเทศของรัฐบาล คสช.เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบ
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้นำ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อน บันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 22-24 พฤษภาคม 2561
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 26 พฤษภาคม 2561
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
640
53.6
             หญิง
553
46.4
รวม
1,193
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
142
11.9
             31 – 40 ปี
208
17.4
             41 – 50 ปี
350
29.3
             51 – 60 ปี
290
24.3
             61 ปีขึ้นไป
203
17.0
รวม
1,193
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
733
61.4
             ปริญญาตรี
362
30.3
             สูงกว่าปริญญาตรี
98
8.3
รวม
1,193
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
161
13.5
             ลูกจ้างเอกชน
298
25.0
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
428
35.9
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
63
5.3
             พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/ เกษียณอายุ
192
16.1
             นักเรียน/ นักศึกษา
39
3.3
             ว่างงาน/ รวมกลุ่ม
12
0.9
รวม
1,193
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776