analyticstracking
หัวข้อ   “ Spec ไหน? หนุ่มสาวยุคใหม่อยากควงเป็นแฟน ”
                  สาวๆ ยุคใหม่ร้อยละ 44.1 ระบุว่าอยากมีแฟนอายุมากกว่า ขณะที่หนุ่มๆ ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.1
        อยากมีแฟนอยู่ในวัยเดียวกัน และคิดเห็นเหมือนกันว่าอยากมีแฟนเป็นนักธุรกิจ /เจ้าของกิจการ
                  ทั้งนี้สาวๆส่วนใหญ่ร้อยละ 47.6 ชอบผู้ชายที่ดูภูมิฐานมั่นคง ขณะที่หนุ่มๆ ชอบผู้หญิงที่ดูเนี้ยบ
        เรียบร้อย โดยมีความเห็นเหมือนกันว่าอยากแต่งงานกับคนที่ซื่อสัตย์ รักเดียวใจเดียว และไม่อยากได้
        คนเจ้าชู้มาเป็นแฟน
                  สำหรับวาเลนไทน์ปีนี้ส่วนใหญ่ร้อยละ 49.4 จะมอบดอกไม้/ของขวัญให้คนรักด้วยตนเองกับมือ
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 วันวาเลนไทน์ปีนี้ กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเรื่อง “Spec ไหน? หนุ่มสาวยุคใหม่อยากควง
เป็นแฟน”
โดยเก็บข้อมูลจากหนุ่มสาวที่มีอายุ 15-35 ปี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
จำนวน 1,191 คน พบว่า
 
                  วัยของคนที่หนุ่มสาวยุคใหม่อยากเลือกมาเป็นแฟน พบว่า ผู้หญิงส่วนใหญ่
ร้อยละ 44.1 ระบุว่าอยากมีแฟนที่อายุมากกว่า
รองลงมาร้อยละ 42.9 ระบุว่าอยากมี
แฟนในวัยใกล้เคียงกัน ขณะที่ผู้ชายส่วนใหญ่ร้อยละ 56.1 ระบุว่าอยากมีแฟน
ที่อยู่ในวัยใกล้เคียงกัน
รองลงมา ร้อยละ 13.9 ระบุว่าอยากมีแฟนอายุมากกว่า
 
                  เมื่อถามว่าอยากมีแฟนทำอาชีพอะไร พบว่า ผู้หญิงส่วนใหญ่ ร้อยละ
24.0 ระบุอยากมีแฟนเป็นนักธุรกิจและเจ้าของกิจการ
รองลงมาร้อยละ 11.4 ระบุว่า
อยากมีแฟนรับราชการ ทั้งนี้ผู้ชายส่วนใหญ่ร้อยละ 16.0 ระบุว่าอยากมีแฟนเป็น
นักธุรกิจและเจ้าของกิจการเช่นกัน
รองลงมาร้อยละ 12.9 ระบุว่าอยากมีแฟนอาชีพ
ค้าขาย
 
                  สำหรับบุคลิกที่เห็นแล้วปิ๊งอยากได้เป็นแฟนมากที่สุด พบว่า ผู้หญิงส่วนใหญ่ร้อยละ 47.6 ระบุว่าชอบ
ผู้ชายที่ดูภูมิฐานมั่นคง
รองลงมาร้อยละ 10.4 ระบุว่า ต้องดูเนี้ยบ เรียบร้อย ขณะที่ผู้ชายส่วนใหญ่ร้อยละ 22.0 ระบุว่า
ชอบผู้หญิงที่ดูเนี้ยบ เรียบร้อย
รองลงมาร้อยละ 17.4 ระบุว่าต้องดูภูมิฐานมั่นคง
 
                 ส่วนคุณสมบัติของคนที่คิดจะแต่งงานด้วยหรืออยากได้เป็นคู่ครองนั้น ผู้หญิงส่วนใหญ่ร้อยละ 42.1 ระบุว่า
ต้องเป็นผู้ชายซื่อสัตย์ รักเดียวใจเดียว
รองลงมาร้อยละ 19.7 ต้องเป็นคนกระตือรือร้น ขยันทำมาหากิน เช่นเดียวกับ
ความเห็นของเพศชายที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 44.4 ระบุว่าต้องเป็นผู้หญิงซื่อสัตย์ รักเดียวใจเดียว
รองลงมาร้อยละ
14.1 ระบุว่าต้องเป็นคนกระตือรือร้น ขยันทำมาหากิน
 
                  เมื่อถามถึงลักษณะนิสัยที่ไม่อยากได้เป็นแฟน พบว่า ผู้หญิงส่วนใหญ่ร้อยละ 24.8 ระบุว่าผู้ชาย
เจ้าชู้
รองลงมาร้อยละ 16.2 ระบุว่าเป็นคนเห็นแก่ตัว ขณะที่เพศชายส่วนใหญ่ร้อยละ 20.7 ระบุว่าผู้หญิงเจ้าชู้ รองลงมา
ร้อยละ 13.9 ระบุว่า เป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์ โกหก หลอกลวง
 
                  สำหรับวิธีบอกรัก/แสดงความรักในวันวาเลนไทน์ปีนี้หนุ่มสาวส่วนใหญ่ร้อยละ 49.4 ระบุว่า จะมอบ
ดอกไม้/ชอคโกแลต/ของขวัญ ด้วยตนเองกับมือ
รองลงมาร้อยละ 38.8 ระบุว่าจะทำเซอร์ไพรส์ แอบเอาของไปให้
โดยไม่ให้รู้ตัว และร้อยละ 28.1 ระบุว่า จะส่งสติ๊กเกอร์ไลน์, facebook, Social Media เพื่อบอกรัก ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
 
                 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
             1. วัยของคนที่หนุ่มสาวยุคใหม่อยากเลือกมาเป็นแฟน คือ

ผู้ชายวัยใดที่สาวยุคใหม่อยากเลือกมาเป็นแฟน
ร้อยละ
แก่กว่า
44.1
วัยใกล้เคียงกัน
42.9
เด็กกว่า
2.9
ไม่ได้กำหนดอายุ
10.1
ผู้หญิงวัยใดที่หนุ่มยุคใหม่อยากเลือกมาเป็นแฟน
ร้อยละ
วัยใกล้เคียงกัน
56.1
แก่กว่า
13.9
เด็กกว่า
13.0
ไม่ได้กำหนดอายุ
17.0
 
 
             2. อาชีพที่อยากเลือกมาเป็นแฟนมากที่สุด (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)
                 

หนุ่มอาชีพไหนที่สาวยุคใหม่อยากได้มาเป็นแฟนมากที่สุด (5 อันดับแรก)
ร้อยละ
นักธุรกิจ/เจ้าของกิจการ
24.0
ข้าราชการ
11.4
วิศวกร
9.8
คนในเครื่องแบบ ทหาร ตำรวจ
9.6
แพทย์
9.0
สาวอาชีพไหนที่หนุ่มยุคใหม่อยากได้เป็นแฟนมากที่สุด (5 อันดับแรก)
ร้อยละ
นักธุรกิจ/เจ้าของกิจการ
16.0
ค้าขาย
12.9
พนักงานออฟฟิศ
11.8
ข้าราชการ
11.2
พยาบาล
9.7
 
 
             3. บุคลิกที่เห็นแล้วปิ๊งอยากได้เป็นแฟนมากที่สุด
                 

บุคลิกของผู้ชาย ที่สาวยุคใหม่เห็นแล้วปิ๊งอยากได้เป็นแฟนมากที่สุด
(5 อันดับแรก)
ร้อยละ
ภูมิฐาน / มั่นคง
47.6
เนี้ยบ / เรียบร้อย
10.4
มาดเซอร์ / ห้าว
8.1
แนวติสต์ๆ/อินดี้
8.0
หุ่นดี/มีซิกแพค
6.3
บุคลิกของผู้หญิง ที่หนุ่มยุคใหม่เห็นแล้วปิ๊งอยากได้เป็นแฟนมากที่สุด
(5 อันดับแรก)
ร้อยละ
เนี้ยบ / เรียบร้อย
22.0
ภูมิฐาน / มั่นคง
17.4
แบ๊ว / หวานแหวว
13.4
มาดเซอร์ / ห้าว
8.3
สวย หน้าตาดี
6.9
 
 
             4. คุณสมบัติของคนที่คิดจะแต่งงานด้วย/อยากได้เป็นคู่ครอง
                 

คุณสมบัติของผู้ชายที่สาวยุคใหม่คิดจะแต่งงานด้วย/อยากได้เป็นคู่ครอง
มากที่สุด
ร้อยละ
ซื่อสัตย์ รักเดียวใจเดียว
42.1
กระตือรือร้น ขยันทำมาหากิน
19.7
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
12.2
เป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ
7.6
ไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ เล่นการพนัน
6.7
คุณสมบัติของผู้หญิงที่หนุ่มยุคใหม่คิดจะแต่งงานด้วย/อยากได้เป็นคู่ครอง
มากที่สุด
ร้อยละ
ซื่อสัตย์ รักเดียวใจเดียว
44.4
กระตือรือร้น ขยันทำมาหากิน
14.1
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
14.1
ดูแลเอาใจใส่คอยเทคแคร์
9.2
ประหยัด รู้จักกินรู้จักใช้
4.5
 
 
             5. ลักษณะนิสัยที่ไม่มีวันจะเลือกมาเป็นแฟน (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)
                 

นิสัยของผู้ชาย ที่สาวยุคใหม่ไม่มีวันจะเลือกมาเป็นแฟน (5 อันดับแรก)
ร้อยละ
คนเจ้าชู้
24.8
คนเห็นแก่ตัว
16.2
คนขี้เกียจ ไม่ทำมาหากิน
8.5
คนที่ใช้ความรุนแรง ทำร้ายร่างกาย
7.5
คนไม่ซื่อสัตย์ โกหก หลอกลวง
7.4
นิสัยของผู้หญิง ที่หนุ่มยุคใหม่ไม่มีวันจะเลือกมาเป็นแฟน (5 อันดับแรก)
ร้อยละ
คนเจ้าชู้
20.7
คนที่ไม่ซื่อสัตย์ โกหก หลอกลวง
13.9
คนเห็นแก่ตัว
12.3
คนขี้เกียจ ไม่ทำมาหากิน
9.4
คนเอาแต่ใจตัวเอง ไม่มีเหตุผล ชอบบังคับ
7.5
 
 
             6. วิธีบอกรัก/แสดงความรักแก่คู่รักในวันที่ 14 ก.พ. 2562 คือ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
                 

 
ร้อยละ
มอบดอกไม้/ชอคโกแลต/ของขวัญ ด้วยตนเองกับมือ
49.4
ทำเซอร์ไพรส์ แอบเอาของไปให้ โดยไม่ให้รู้ตัว
38.8
ส่งสติ๊กเกอร์ไลน์, facebook, Social Media เพื่อบอกรัก
28.1
ส่งดอกไม้/ชอคโกแลต/ของขวัญ ผ่านไลน์แมน/แมสเซนเจอร์
7.8
Live สด /อัดคลิป บอกรัก
2.1
อื่นๆ อาทิ จัดอีเว้นบอกรัก พาไปทานข้าว พาไปเที่ยว ฯลฯ
8.4
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีอายุ 15 -35 ปี ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องในวัน
วาเลนไทน์ โดยสอบถามเกี่ยวกับ Spec ไหนหนุ่มสาวในปัจจุบันอยากได้เป็นแฟน รวมถึงวิธีบอกรักในวันวาเลนไทน์ เพื่อสะท้อน
มุมมองความคิดเห็นให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 15-35 ปี ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสุ่มจากเขต
การปกครองทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลางและชั้นนอก ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้น
จึงสุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,191 คน เป็นเพศชายร้อยละ 48.4 และเพศหญิงร้อยละ 51.6
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีการรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างโดยตรง (Face to face interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นจึงได้นำแบบสอบถาม
ทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 8-11 กุมภาพันธ์ 2562
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 14 กุมภาพันธ์ 2562
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
576
48.4
             หญิง
615
51.6
รวม
1,191
100.0
อายุ:
 
 
             15-20 ปี
349
29.3
             21-25 ปี
315
26.5
             26-30 ปี
274
23.0
             31-35 ปี
253
21.2
รวม
1,191
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776