analyticstracking
หัวข้อ   “ นับถอยหลัง 28 วัน สู่การเลือกตั้ง ”
ประชาชนที่ตัดสินใจแล้ว 11.7% จะเลือกพรรคเพื่อไทยรองลงมา 10.6% จะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ และ
10.2% จะเลือกพรรคพลังประชารัฐ ขณะที่ส่วนใหญ่ 51.7% ยังไม่ตัดสินใจ
ส่วนประชาชนที่ตัดสินใจแล้ว 15.1% จะสนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีรองลงมา 11.0%
จะสนับสนุนคุณหญิงสุดารัตน์และ 9.0% จะสนับสนุนนายธนาธร ขณะที่ 47.2% ยังไม่ตัดสินใจ
ส่วนใหญ่ 95.6% ตั้งใจว่าจะไปเลือกตั้งในวันที่ 24 มี.ค. 62
ส่วนสโลแกนนโยบายพรรคที่เห็นหรือได้ยินแล้วสนใจมากที่สุดคือ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 เนื่องในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่จะถึงนี้เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงสำรวจ
ความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “นับถอยหลัง 28 วัน สู่การเลือกตั้ง” โดยเก็บข้อมูล
กับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,506 คน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่
ร้อยละ 95.6 ตั้งใจว่าจะไปเลือกตั้งส.ส.ในวันที่ 24 มี.ค. 62 ที่จะถึงนี้
ขณะที่ร้อยละ
2.1 ตั้งใจว่าจะไม่ไป ส่วนที่เหลือร้อยละ 2.3 ยังไม่แน่ใจ
 
                 เมื่อถามว่าสโลแกนนโยบายพรรคที่เห็นหรือได้ยินแล้วสนใจมากที่สุด
คือ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส(พรรคเพื่อไทย) คิดเป็นร้อยละ 37.4

รองลงมาคือ นโยบายแก้จน สร้างคน สร้างชาติ (พรรคประชาธิปัตย์) คิดเป็นร้อยละ 34.1
ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน เพื่อแก้ปัญหาปากท้องประชาชน (พรรคภูมิใจไทย)
คิดเป็นร้อยละ 23.1 7:7:7 สวัสดิการ สังคม เศรษฐกิจประชารัฐ (พรรคพลังประชารัฐ)
คิดเป็นร้อยละ 21.5 และเพิ่มคุณภาพชีวิต แก้ปัญหาปากท้อง พร้อมสานต่อปฏิรูปจริงจัง
(พรรคชาติไทยพัฒนา) คิดเป็นร้อยละ 20.7
 
                 เมื่อถามว่า“ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ท่านตั้งใจจะเลือกผู้สมัครจาก
พรรคใดมาบริหารประเทศ” กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 11.7 ตั้งใจจะเลือกพรรค
เพื่อไทย (เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจครั้งก่อน ร้อยละ 2.4)
รองลงมาร้อยละ 10.6
ตั้งใจจะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3) และร้อยละ 10.2 ตั้งใจจะเลือก
พรรคพลังประชารัฐ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2)ขณะที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.7 ยังไม่ตัดสินใจ
(ลดลงร้อยละ 14.5)
 
                 สุดท้ายเมื่อถามว่า “ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ท่านจะสนับสนุนใครเป็นนายกรัฐมนตรี” กลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 15.1 จะสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา (เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1)
รองลงมาร้อยละ 11.0 จะสนับสนุน
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9) และร้อยละ 9.0 จะสนับสนุนนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4)
ขณะที่ร้อยละ 47.2 ยังไม่ตัดสินใจ (ลดลงร้อยละ 12.2)
 
 
                 โปรดพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้
 
             1. ความเห็นต่อการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 24 มี.ค. 62 ที่จะถึงนี้

 
ร้อยละ
ตั้งใจว่าจะไป
95.6
ตั้งใจว่าจะไม่ไป
โดยให้เหตุผลว่า เรียน ทำงาน ติดธุระ ร้อยละ 1.0
  เบื่อหน่ายการเมือง ร้อยละ 0.2
  เลือกไปก็ไม่เห็นทำประโยชน์ให้เลย ร้อยละ 0.1
  ไม่เคยไปอยู่แล้ว ร้อยละ 0.1
  ไม่มีใครน่าสนใจ ร้อยละ 0.1
  อื่นๆ ร้อยละ 0.6
2.1
ไม่แน่ใจ
2.3
 
 
             2. สโลแกนนโยบายพรรคที่เห็นหรือได้ยินแล้วสนใจ (เลือกตอบได้มากกว่า ข้อ)
                 

 
ร้อยละ
ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส(พรรคเพื่อไทย)
37.4
นโยบายแก้จน สร้างคน สร้างชาติ (พรรคประชาธิปัตย์)
34.1
ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน เพื่อแก้ปัญหาปากท้องประชาชน (พรรคภูมิใจไทย)
23.1
7:7:7 สวัสดิการ สังคม เศรษฐกิจประชารัฐ (พรรคพลังประชารัฐ)
21.5
เพิ่มคุณภาพชีวิต แก้ปัญหาปากท้อง พร้อมสานต่อปฏิรูปจริงจัง (พรรคชาติไทยพัฒนา)
20.7
อนาคตใหม่ ไทย 2 เท่า(พรรคอนาคตใหม่)
18.7
น้อมนำคำสอนพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาทุกข์ร้อนให้ประชาชน(พรรคประชาชนปฏิรูป)
18.1
ปลดล็อคประเทศ สร้างโอกาสให้กับคน(พรรคเสรีรวมไทย)
17.9
9 หน้า 9 ไกล ไทยไร้ปัญหา(พรรคชาติพัฒนา)
10.1
 
 
             3.เมื่อถามว่า “ในการเลือกตั้งครั้งนี้ท่านตั้งใจจะเลือกผู้สมัครจากพรรคใดมาบริหารประเทศ”
                 

 
สำรวจ
(12-13 ก.พ. 62)
สำรวจ
(18-20 ก.พ. 62)
เพิ่มขึ้น/ลดลง
(ร้อยละ)
พรรคเพื่อไทย
9.3
11.7
+2.4
พรรคประชาธิปัตย์
6.3
10.6
+4.3
พรรคพลังประชารัฐ
7.0
10.2
+3.2
พรรคอนาคตใหม่
7.5
9.8
+2.3
พรรคเสรีรวมไทย
1.7
2.6
+0.9
พรรคภูมิใจไทย
0.4
1.5
+1.1
พรรคชาติไทยพัฒนา
0.7
0.6
-0.1
พรรครวมพลังประชาชาติไทย
-
0.4
+0.4
พรรคชาติพัฒนา
0.2
0.3
+0.1
พรรคการเมืองอื่นๆ
0.7
0.6
-0.1
ยังไม่ตัดสินใจ
66.2
51.7
-14.5
 
 
             4. เมื่อถามว่า “ในการเลือกตั้งครั้งนี้ท่านจะสนับสนุนใครเป็นนายกรัฐมนตรี”
                 

 
สำรวจ
(12-13 ก.พ. 62)
สำรวจ
(18-20 ก.พ. 62)
เพิ่มขึ้น/ลดลง
(ร้อยละ)
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
12.0
15.1
+3.1
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
8.1
11.0
+2.9
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
6.6
9.0
+2.4
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
6.1
8.9
+2.8
พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส
3.3
4.8
+1.5
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์
2.3
3.0
+0.7
นางกัญจนา ศิลปอาชา
0.5
0.4
-0.1
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ
0.5
0.3
-0.2
นายอนุทิน ชาญวีรกุล
0.2
0.2
0
คน อื่นๆ
1.0
0.1
-0.9
ยังไม่ตัดสินใจ
59.4
47.2
-12.2
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ:
                 เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562
ปัจจัยที่นำมาใช้ในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครจากพรรคการเมืองต่างๆ ตลอดจนแนวโน้มการเลือกสนับสนุนพรรคการเมือง
และนายกรัฐมนตรีจากพรรคต่างๆ เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Simple Random Sampling แล้วใช้วิธีการถ่วง
น้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 18-20 กุมภาพันธ์ 2562
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 23 กุมภาพันธ์ 2562
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
813
54.0
             หญิง
693
46.0
รวม
1,506
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
147
9.8
             31 – 40 ปี
248
16.5
             41 – 50 ปี
451
29.9
             51 – 60 ปี
407
27.0
             61 ปีขึ้นไป
253
16.8
รวม
1,506
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
933
62.0
             ปริญญาตรี
448
29.7
             สูงกว่าปริญญาตรี
125
8.3
รวม
1,506
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
194
12.9
             ลูกจ้างเอกชน
336
22.3
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
598
39.7
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
91
6.0
             ทำงานให้ครอบครัว
3
0.2
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
239
15.9
             นักเรียน/ นักศึกษา
26
1.7
             ว่างงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุ่ม
19
1.3
รวม
1,506
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776