analyticstracking
หัวข้อ   “ นับถอยหลัง 21 วัน สู่การเลือกตั้ง ”
              ประชาชนที่ตัดสินใจแล้ว 12.8% จะเลือกพรรคเพื่อไทยรองลงมา 11.6% จะเลือกพรรคพลังประชารัฐ
        และ 7.6% จะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ ขณะที่ส่วนใหญ่ 53.4% ยังไม่ตัดสินใจ
               ส่วนประชาชนที่ตัดสินใจแล้ว 17.2% จะสนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีรองลงมา
        12.0% จะสนับสนุนคุณหญิงสุดารัตน์ และ 6.9% จะสนับสนุนนายอภิสิทธิ์ ขณะที่ 46.0% ยังไม่ตัดสินใจ
               ทั้งนี้ส่วนใหญ่ 96.5% ตั้งใจว่าจะไปเลือกตั้งในวันที่ 24 มี.ค. 62 โดย 48.8% ระบุว่าได้รับข้อมูลความรู้
        ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งอยู่ในระดับปานกลาง
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 เนื่องในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่จะถึงนี้เป็นวันเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จึงสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “นับถอยหลัง 21 วัน สู่การเลือกตั้ง”
โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,491 คน พบว่า
 
                 ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 96.5 ตั้งใจว่าจะไปเลือกตั้ง ส.ส.ในวันที่
24 มี.ค. 62 ที่จะถึงนี้
ขณะที่ร้อยละ 1.3 ตั้งใจว่าจะไม่ไป ส่วนที่เหลือร้อยละ 2.2
ยังไม่แน่ใจ
 
                 ทั้งนี้เมื่อถามว่า “ได้รับทราบข้อมูลความรู้ความเข้าใจและการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 มากน้อยเพียงใด” ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ
48.8 ระบุว่าได้รับความรู้ปานกลาง รองลงมาร้อยละ 33.6 ระบุว่าได้รับความรู้มากถึงมาก
ที่สุด และร้อยละ 17.6 ระบุว่าได้รับความรู้น้อยถึงน้อยที่สุด
 
                 ทั้งนี้เมื่อถามว่า “ในการเลือกตั้งครั้งนี้ตั้งใจจะเลือกผู้สมัครจากพรรคใดมาบริหารประเทศ”ประชาชน
ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.4 ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจ ขณะที่ประชาชนที่ตัดสินใจแล้วร้อยละ 12.8 ระบุว่า จะเลือกพรรค
เพื่อไทย
รองลงมาร้อยละ 11.6 ระบุว่า จะเลือกพรรคพลังประชารัฐ และ ร้อยละ 7.6 ระบุว่าจะเลือกพรรคประชาธิปัตย์
 
                 เมื่อถามต่อว่า “ในการเลือกตั้งครั้งนี้จะสนับสนุนใครเป็นนายกรัฐมนตรี”ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ
46.0 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ ขณะที่ประชาชนที่ตัดสินใจแล้วร้อยละ 17.2 ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

รองลงมาร้อยละ 12.0 ระบุว่า คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ และร้อยละ 6.9 ระบุว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
 
 
                 โปรดพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้
 
             1. ความเห็นต่อการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 24 มี.ค. 62 ที่จะถึงนี้

 
ร้อยละ
ตั้งใจว่าจะไป
96.5
ตั้งใจว่าจะไม่ไป
โดยให้เหตุผลว่า เรียน ทำงาน ติดธุระ ร้อยละ 0.5
  เบื่อหน่ายการเมือง ร้อยละ 0.2
  เลือกไปก็ไม่เห็นทำประโยชน์ให้เลย ร้อยละ 0.1
  ไม่รู้จะเลือกไปทำไม ร้อยละ 0.1
  อื่นๆ ร้อยละ 0.4
1.3
ไม่แน่ใจ
2.2
 
 
             2. การได้รับทราบ ข้อมูลความรู้ความเข้าใจ และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
                  ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 มากน้อยเพียงใด

                 

 
ร้อยละ
มากที่สุด
6.8
มาก
26.8
ปานกลาง
48.8
น้อย
12.4
น้อยที่สุด
5.2
 
 
             3.เมื่อถามว่า “ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ท่านตั้งใจจะเลือกผู้สมัครจากพรรคใดมาบริหารประเทศ”
                 

 
สำรวจ
(12-13
ก.พ. 62)
สำรวจ
(18-20
ก.พ. 62)
สำรวจ
(25-26
ก.พ. 62)
เพิ่มขึ้น
/ลดลง
(ร้อยละ)
พรรคเพื่อไทย
9.3
11.7
12.8
+1.1
พรรคพลังประชารัฐ
7.0
10.2
11.6
+1.4
พรรคประชาธิปัตย์
6.3
10.6
7.6
-3.0
พรรคอนาคตใหม่
7.5
9.8
5.7
-4.1
พรรคเสรีรวมไทย
1.7
2.6
1.8
-0.8
พรรคชาติไทยพัฒนา
0.7
0.6
0.9
+0.3
พรรคภูมิใจไทย
0.4
1.5
0.7
-0.8
พรรครวมพลังประชาชาติไทย
-
0.4
0.4
0
พรรคชาติพัฒนา
0.2
0.3
0.1
-0.2
พรรคการเมืองอื่นๆ
0.7
0.6
0.4
-0.2
งดออกเสียง (Vote NO)
-
-
4.6
+4.6
ยังไม่ตัดสินใจ
66.2
51.7
53.4
+1.7
 
 
             4. เมื่อถามว่า “ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ท่านจะสนับสนุนใครเป็นนายกรัฐมนตรี”
                 

 
สำรวจ
(12-13
ก.พ. 62)
สำรวจ
(18-20
ก.พ. 62)
สำรวจ
(25-26
ก.พ. 62)
เพิ่มขึ้น
/ลดลง
(ร้อยละ)
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
12.0
15.1
17.2
+2.1
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
8.1
11.0
12.0
+1.0
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
6.1
8.9
6.9
-0.2
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
6.6
9.0
5.5
-3.5
พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส
3.3
4.8
4.6
-0.2
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์
2.3
3.0
2.9
-0.1
นางกัญจนา ศิลปอาชา
0.5
0.4
0.5
-0.1
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ
0.5
0.3
0.2
-0.1
นายอนุทิน ชาญวีรกุล
0.2
0.2
0.2
0
คน อื่นๆ
1.0
0.1
0.1
0
งดออกเสียง (Vote NO)
-
-
4.1
+4.1
ยังไม่ตัดสินใจ
59.4
47.2
46.0
-1.2
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ:
                 เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการได้รับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ตลอดจนแนวโน้มการเลือกสนับสนุนพรรคการเมืองและนายกรัฐมนตรี
จากพรรคต่างๆ เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Simple Random Sampling แล้วใช้วิธีการถ่วง
น้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 25-26 กุมภาพันธ์ 2562
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 2 มีนาคม 2562
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
753
50.5
             หญิง
738
49.5
รวม
1,491
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
113
7.6
             31 – 40 ปี
263
17.6
             41 – 50 ปี
423
28.4
             51 – 60 ปี
421
28.2
             61 ปีขึ้นไป
271
18.2
รวม
1,491
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
906
60.8
             ปริญญาตรี
460
30.8
             สูงกว่าปริญญาตรี
125
8.4
รวม
1,491
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
191
12.8
             ลูกจ้างเอกชน
314
21.1
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
548
36.8
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
115
7.7
             ทำงานให้ครอบครัว
2
0.1
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
274
18.4
             นักเรียน/ นักศึกษา
21
1.4
             ว่างงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุ่ม
26
1.7
รวม
1,491
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776