analyticstracking
หัวข้อ   “ ผลสำรวจการคาดการณ์การเลือกตั้ง 62 ”
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
 
                 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์ วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพเผยแพร่ผลสำรวจ
“ผลสำรวจการคาดการณ์การเลือกตั้ง 62”โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาค
ทั่วประเทศจำนวน 10,062 คน พบว่า
 
 
 
 
โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
 
 
 
             1. เมื่อถามว่า “ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ท่านตั้งใจจะเลือกผู้สมัครจากพรรคใดมาบริหารประเทศ”

พรรคการเมือง
ร้อยละ
พรรคพลังประชารัฐ
25.9
พรรคเพื่อไทย
25.6
พรรคอนาคตใหม่
20.5
พรรคประชาธิปัตย์
15.1
พรรคเสรีรวมไทย
3.7
พรรคภูมิใจไทย
2.6
พรรคชาติไทยพัฒนา
0.7
พรรคชาติพัฒนา
0.7
พรรครวมพลังประชาชาติไทย
0.4
พรรคการเมืองอื่นๆ
1.2
งดออกเสียง (Vote NO)
3.6
 
             เมื่อพิจารณาเป็นรายภูมิภาค พบว่า

พรรคการเมือง
ภาค
กทม.
กลาง
ตะวันออก
เหนือ
อีสาน
ใต้
ตะวันตก
พรรคพลังประชารัฐ
34.3
27.7
32.6
19.3
19.1
30.4
23.3
พรรคเพื่อไทย
17.4
25.4
15.8
40.6
38.5
5.2
18.4
พรรคอนาคตใหม่
21.9
20.7
17.9
23.3
23.7
13.8
17.5
พรรคประชาธิปัตย์
16.1
12.5
18.4
6.9
7.9
32.5
27.2
พรรคเสรีรวมไทย
4.1
3.3
5.3
3.0
2.9
4.2
6.8
พรรคภูมิใจไทย
0.4
2.9
3.7
0.5
3.1
3.5
2.9
พรรคชาติไทยพัฒนา
0.0
1.8
0.5
0.5
0.2
0.3
1.0
พรรครวมพลังประชาชาติไทย
0.4
0.0
0.5
0.5
0.2
1.0
1.0
พรรคชาติพัฒนา
0.4
0.6
0.0
0.5
1.4
0.3
0.0
พรรคการเมืองอื่นๆ
2.1
1.6
1.1
1.9
0.6
1.2
0.0
งดออกเสียง (Vote NO)
2.9
3.5
4.2
3.0
2.4
7.6
1.9
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
 
 
             2. เมื่อถามว่า “ท่านจะสนับสนุนใครเป็นนายกรัฐมนตรี”
                 

แคนดิเดตนายกฯ
ร้อยละ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
28.7
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
20.6
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
19.2
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
14.8
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์
5.7
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส
4.8
นายอนุทิน ชาญวีรกูล
1.0
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ
0.5
นางกัญจนา ศิลปอาชา
0.4
คน อื่นๆ
1.1
งดออกเสียง (Vote NO)
3.2
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ:
                 เพื่อสะท้อนผลสำรวจการคาดการณ์การเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Simple Random Sampling แล้วใช้วิธี
การถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 12 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2562
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 24 มีนาคม 2562
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
5,115
50.8
             หญิง
4,947
49.2
รวม
10,062
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
876
8.7
             31 – 40 ปี
1,778
17.7
             41 – 50 ปี
2,769
27.5
             51 – 60 ปี
2,736
27.2
             61 ปีขึ้นไป
1,903
18.9
รวม
10,062
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
6,134
61.0
             ปริญญาตรี
3,124
31.0
             สูงกว่าปริญญาตรี
804
8.0
รวม
10,062
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
1,285
12.8
             ลูกจ้างเอกชน
2,284
22.7
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
3,730
37.1
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
684
6.8
             ทำงานให้ครอบครัว
20
0.2
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
1,748
17.4
             นักเรียน/ นักศึกษา
165
1.6
             ว่างงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุ่ม
146
1.5
รวม
10,062
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776