หมายเหตุ :
เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ควรเปิดด้วยโปรแกรม Internet Explorer 
 
 
ประเมินความพึงพอใจการทำหน้าที่ของศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัว
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ำกว่า18 ปี
18-25 ปี
26-35 ปี
36-45 ปี
46 ปีขึ้นไป
3. การศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
4. สถานภาพ
อาจารย์/เจ้าหน้าที่ของ ม.กรุงเทพ
นักศึกษา ม.กรุงเทพ
ประชาชนทั่วไป
สื่อมวลชน
นักวิชาการ
อื่นๆ (ระบุ)
 
ตอนที่ 2 : ประเมินประสิทธิภาพ
1. โพลล์ด้านใดที่ท่านให้ความสนใจติดตามมากที่สุด (ตอบเพียง 1 ข้อ)
โพลล์ด้านเศรษฐกิจ
โพลล์ด้านการเมือง
โพลล์ด้านสังคมและวัยรุ่น
โพลล์ด้านกีฬา
โพลล์ด้านสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ (ระบุ)
 
2. ปกติท่านรับทราบข่าวสารประเภทโพลล์จากสื่อประเภทใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
โทรทัศน์ฟรีทีวี (ช่อง 3, 5, 7 ,9, 11 และทีวีไทย)
เคเบิ้ลทีวี
วิทยุ
หนังสือพิมพ์
อินเทอร์เน็ต
อื่นๆ (ระบุ)
 
3. ท่านรู้สึกอย่างไรกับผลสำรวจโพลล์ ของสำนักต่างๆ ที่เผยแพร่อยู่ทุกวันนี้
1)  ความน่าเชื่อถือ
น่าเชื่อถือ
ไม่น่าเชื่อถือ
2)  ความเป็นประโยชน์
เป็นประโยชน์
ไม่เป็นประโยชน์
3)  ความน่าสนใจ
น่าสนใจ
ไม่น่าสนใจ
4)  ความเป็นกลาง
เป็นกลาง
ไม่เป็นกลาง
5)  ความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
ทันต่อเหตุการณ์
ไม่ทันต่อเหตุการณ์
6)  ประเด็นโดนใจ
โดนใจ
ไม่โดนใจ
7) อื่นๆ (ระบุ) 
 
4. ท่านสนใจข่าวสารการสำรวจของ "กรุงเทพโพลล์" มากน้อยเพียงใด
สนใจมาก
สนใจปานกลาง
สนใจน้อย
ไม่สนใจเลย
 
5. โปรดประเมินประสิทธิภาพของ " กรุงเทพโพลล์" ในประเด็นต่อไปนี้
ดีมาก
ค่อนข้างดี
ปานกลาง
ไม่ค่อยดี
ไม่ดีเลย
ไม่แน่ใจ
1) ความรวดเร็วทันต่อสถานการณ์
2) ความน่าสนใจของเรื่องที่สำรวจ
3) ความเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใด
4) ความแม่นยำเชื่อถือได้
5) ความถี่ในการสำรวจ
6) ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม
    ส่วนรวม
 
6. โปรดเปรียบเทียบโพลล์สำนักต่างๆ โดยเลือกสำนักโพลล์ที่โดดเด่นมากที่สุด ในแต่ละด้านต่อไปนี้
กรุงเทพ
โพลล์
ธุรกิจ
บัณฑิต
โพลล์
นิด้า
โพลล์
สวนดุสิต
โพลล์
หอการค้า
โพลล์
เอแบค
โพลล์
ไม่มี
1) ความรวดเร็วทันต่อสถานการณ์
2) ความน่าสนใจของเรื่องที่สำรวจ
3) ความเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใด
4) ความแม่นยำเชื่อถือได้
5) ความถี่ในการสำรวจ
6) ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม
    ส่วนรวม
 
                
 
 
Copyright @ 2012 Bangkok University Research Center (Bangkok Poll)
All Rights Reserved Contact us.