หัวข้อ " ความเห็นยอดนิยมของคนกรุงในรอบปี 2545 "
วัตถุประสงค์ของการสำรวจ :  
    การสำรวจครั้งนี้ เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
เกี่ยวกับความนิยมในด้านต่าง ๆ เช่น  นักแสดงชาย / หญิง ยอดนิยม  เพลงลูกทุ่ง / เพลงไทยสากล ยอดนิยม
นักร้องชาย / หญิง ยอดนิยม และนักกีฬาชาย / หญิง ยอดนิยม เป็นต้น
ระเบียบวิธีการสำรวจ   
การสุ่มตัวอย่าง :  การสำรวจ ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตปกครอง
                ของกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 50 เขต จากแต่ละเขต สุ่มถนน ซอย และที่อยู่อาศัย ได้ตัวอย่างทั้งสิ้น
                จำนวน 1,662 คน
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 5 % ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้ 
                    ในเรื่อง "ความเห็นยอดนิยมของคนกรุงในรอบปี 2545"
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล :  14 - 15 ธันวาคม 2545
วันที่เผยแพร่ข้อมูล :  20 ธันวาคม 2545
สำรวจโดย :  ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 350-3500 ต่อ 776 http://research.bu.ac.th

                       สรุปผลการสำรวจ
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสำรวจภาคสนาม จากประชากรในกรุงเทพมหานคร
    ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 1,662 คน เป็นชาย ร้อยละ 40.7 เป็นหญิง ร้อยละ 59.3
    กลุ่มตัวอย่าง
    ร้อยละ 33.6 มีอายุระหว่าง 15-25 ปี
    ร้อยละ 29.3 มีอายุระหว่าง 26-35 ปี
    ร้อยละ 22.6 มีอายุระหว่าง 36-45 ปี
    และร้อยละ 14.5 มีอายุ 45 ปีขึ้นไป
    ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง
    ประถมศึกษา ร้อยละ 7.2
    มัธยมศึกษา ร้อยละ 20.2
    
ระดับปวช. ร้อยละ 10.6
    ระดับปวส./อนุปริญญาตรี ร้อยละ 12.2
    ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 47.2
    และสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 2.5
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบ
    พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 25.1
    นักศึกษา ร้อยละ 22.0
    ค้าขาย ร้อยละ 14.4
    รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 9.4
    รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 7.0
    เจ้าของกิจการ ร้อยละ 6.8
    และพ่อบ้าน/แม่บ้าน ร้อยละ 1.3

2. เมื่อสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความนิยมในรอบปี 2545
    กลุ่มตัวอย่างแสดงความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
        นักแสดงหญิงยอดนิยม
           1. แอน ทองประสม ร้อยละ 11.1
           2. คัทลียา แมคอินทอช ร้อยละ 9.7
           3. นัท มีเรีย ร้อยละ 9.1
        นักแสดงชายยอดนิยม
           1. เจษฎาภรณ์ ผลดี ร้อยละ 21.8
           2. วิลลี่ แมคอินทอช ร้อยละ 6.7
           3. ณัฐวุฒิ สะกิดใจ ร้อยละ 5.4
        เพลงลูกทุ่งยอดนิยม
           1. คุณลำไย ร้อยละ 16.7
           2. โดเรมี ร้อยละ 11.4
           3. ยาใจคนจน ร้อยละ 9.5
        เพลงไทยสากลยอดนิยม
           1. แฟนจ๋า ร้อยละ 34.3
           2. มาทำไม ร้อยละ 7.2
           3. พูดไม่ค่อยเก่ง ร้อยละ 3.2
        นักร้องหญิงยอดนิยม
           1. ใหม่ เจริญปุระ ร้อยละ 14.7
           2. ปาน ธนพร แวกประยูร ร้อยละ 9.6
           3. ปาล์มมี่ (อี๊ฟ ปานเจริญ) ร้อยละ 9.6
        นักร้องชายยอดนิยม
           1. ธงชัย แมคอินไตย ร้อยละ 42.8
           2. เสกสรรศ์ ศุขพิมาย (โลโซ) ร้อยละ 5.0
           3. พลพล พลกองเส็ง ร้อยละ 4.0
        นักกีฬาชายยอดนิยม
           1. ภราดร ศรีชาพันธุ์ ร้อยละ 57.8
           2. เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ร้อยละ 9.0
           3. เดวิท เบ็คแฮม ร้อยละ 6.2
        เหตุผลที่ชื่นชอบ คือ
           เก่งและมีความสามารถ ร้อยละ 55.9
           สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ร้อยละ 12.0
           มีความตั้งใจและมุ่งมั่น ร้อยละ 5.2
        นักกีฬาหญิงยอดนิยม
           1. แทมมารีน ธนสุกาญจน์ ร้อยละ 52.5
           2. สิริรัตน์ ยนต์โยธินกุล ร้อยละ 7.1
           3. สุวนันท์ คงยิ่ง ร้อยละ 2.9
        เหตุผลที่ชื่นชอบ คือ
           เก่ง และมีความสามารถ ร้อยละ 57.2
           น่ารัก ร้อยละ 7.6
           และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ร้อยละ 6.0
        ประเภทกีฬาที่ชื่นชอบมากที่สุดในรอบปี คือ
           1. ฟุตบอล ร้อยละ 38.3
           2. เทนนิส ร้อยละ 34.8
           3. ว่ายน้ำ ร้อยละ 6.9
        เหตุผลที่ทำให้ ภราดร ศรีชาพันธุ์ ประสบความสำเร็จในด้านกีฬา คือ
           ขยันฝึกซ้อม ร้อยละ 25.5
           ความตั้งใจ มุ่งมั่นและทุ่มเท ร้อยละ 24.7
           ครอบครัวให้การสนับสนุน ร้อยละ 12.9
           มีวินัย ร้อยละ 7.5
           โชคดี (เฮง) ร้อยละ 7.5
           และ อื่น ๆ ร้อยละ 12.1


 
ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล
ตารางที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์
 
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ :
 
 
            ชาย
676
40.7
            หญิง
986
59.3
อายุ :    
            15 - 25 ปี
558
33.6
            26 - 35 ปี
487
29.3
            36 - 45 ปี
376
22.6
            45 ปีขึ้นไป
241
14.5
การศึกษา :    
            ประถมศึกษา
120
7.2
            มัธยมศึกษา
336
20.2
            ปวช.
177
10.6
             ปวส./อนุปริญญา
203
12.2
             ปริญญาตรี
784
47.2
             สูงกว่าปริญญาตรี
42
2.5
อาชีพ :  
               พนักงานบริษัทเอกชน
417
25.1
               นักศึกษา
366
22.0
               ค้าขาย
240
14.4
               รับจ้างทั่วไป
156
9.4
               รับราชการ
126
7.5
               รัฐวิสาหกิจ
116
7.0
               เจ้าของกิจการ
113
6.8
               พ่อบ้าน/แม่บ้าน
107
6.4
               อื่น ๆ
21
1.3
ตารางที่ 2 นักแสดงหญิงยอดนิยม
 
จำนวน
ร้อยละ
แอน ทองประสม
184
11.1
คัทลียา แมคอินทอช
161
9.7
นัท มีเรีย
151
9.1
เจนนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ
141
8.5
พิยดา อัครเศรณี
91
5.5
สุวนันท์ คงยิ่ง
86
5.2
พัชราภา ไชยเชื้อ
71
4.3
บุษกร พรวรรณธศิริเวช
67
4.0
กุลสตรี ศิริพงศ์ปรีดา
61
3.7
พรชิตา ณ สงขลา
48
2.9
บงกช คงมาลัย
46
2.8
มาช่า วัฒนพานิช
35
2.1
อื่น ๆ
520
0.8

ตารางที่ 3
นักแสดงชายยอดนิยม
 
จำนวน
ร้อยละ
เจษฎาพร ผลดี
362
21.8
วิลลี่ แมคอินทอช
112
6.7
ณัฐวุฒิ สะกิดใจ
89
5.4
ยุรนันท์ ภมรมนตรี
88
5.3
ศรราม เทพพิทักษ์
77
4.6
นิธิ สมุทรโคจร
73
4.4
จอนนี่ แอนโฟเน่
71
4.3
แอนดริว เกร็กสัน
71
4.3
รวิช เทิดวงศ์
58
3.5
ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง
49
2.9
ฉัตรชัย เปล่งพานิช
37
2.2
สหรัถ สังคปรีชา
36
2.2
สวิช เพชรวิเศษศิริ
34
2.0
อื่น ๆ
505
30.4

ตารางที่ 4
เพลงลูกทุ่งยอดนิยม
 
จำนวน
ร้อยละ
คุณลำไย
278
16.7
โดเรมี
190
11.4
ยาใจคนจน
158
9.5
มอเตอร์ไซด์ฮ้าง
81
4.9
ฟอตี้ไฟ
63
3.8
กระเป๋าแบนแฟนทิ้ง
47
2.8
โบแดงแสลงใจ
44
2.6
ปริญญาใจ
29
1.7
เหนื่อยไหมคนดี
23
1.4
บทเรียนราคาแพง
23
1.4
อื่น ๆ
726
43.7

ตารางที่ 5 เพลงไทยสากลยอดนิยม
 
จำนวน
ร้อยละ
แฟนจ๋า
570
34.3
มาทำไม
120
7.2
พูดไม่ค่อยเก่ง
53
3.2
คืนที่ดาวเต็มฟ้า
37
2.2
แค่บอกว่ารัก
34
2.0
อากาศ
26
1.6
อื่น ๆ
822
49.5

ตารางที่ 6
นักร้องหญิงยอดนิยม
 
จำนวน
ร้อยละ
ใหม่ เจริญปุระ
245
14.7
ปาน ธนพร แวกประยูร
160
9.6
ปาล์มมี่ อี๊ฟ ปานเจริญ
160
9.6
มาช่า วัฒนพานิช
142
8.5
นัท มีเรีย
135
8.1
แคทรียา อิงลิช
112
6.7
จินตรา พูลลาภ
112
6.7
อื่น ๆ
596
35.9

ตารางที่ 7 นักร้องชายยอดนิยม
 
จำนวน
ร้อยละ
ธงชัย แมคอินไตย
711
42.8
เสกสรรค์ ศุขพิมาย (วงโลโซ)
83
5.0
พลพล พลกองเส็ง
67
4.0
มอส ปฏิภาณ ปฐวีกานต์
66
4.0
วรเวช ดานุวงศ์ / อภิเชษฐ์ กิตติกรเจริญ / กวี ตันจรารักษ์ (ดีทูบี)
54
3.2
ไมค์ ภิรมย์พร
50
3.0
อัสนี-วสันต์ โชติกุล
39
2.3
ณัฐพล พุทธภาวนา (โต วงซิลลี่ฟูล)
36
2.2
ดัง พันกร บุณยะจินดา
36
2.2
อื่น ๆ
520
31.3

ตารางที่ 8 นักกีฬาชายยอดนิยม
 
จำนวน
ร้อยละ
ภราดร ศรีชาพันธุ์
961
57.8
เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง
149
9.0
เดวิท เบ็คแฮม
103
6.2
ณัฐพงศ์ ศิริสานนท์
47
2.8
สืบศักดิ์ ผันสืบ
36
2.2
อื่น ๆ
366
20.0

ตารางที่ 8.1 เหตุผลที่ชื่นชอบนักกีฬาชายดังตารางที่ 8
 
จำนวน
ร้อยละ
เก่ง มีความสามารถ
929
55.9
สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ
199
12.0
ตั้งใจและมุ่งมั่น
86
5.2
อื่น ๆ
448
26.9

ตารางที่ 9 นักกีฬาหญิงยอดนิยม
 
จำนวน
ร้อยละ
แทมมี่ แทมมารีน ธนสุกาญจน์
873
52.5
สิริรัตน์ ยนต์โยธินกุล
118
7.1
สุวนันท์ คงยิ่ง
48
2.9
อื่น ๆ
623
37.5

ตารางที่ 9.1 เหตุผลที่ชื่นชอบนักกีฬาหญิงดังตารางที่ 9
 
จำนวน
ร้อยละ
เก่ง มีความสามารถ
950
57.2
น่ารัก
127
7.6
สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ
100
6.0
มีความพยายาม
42
2.5
อื่น ๆ
443
26.7

ตารางที่ 10 ประเภทกีฬาที่ท่านชื่นชอบมากที่สุดในรอบปี
 
จำนวน
ร้อยละ
ฟุตบอล
636
38.3
เทนนิส
578
34.8
ว่ายน้ำ
114
6.9
ตะกร้อ
41
2.5
กอล์ฟ
39
2.3
อื่น ๆ
254
15.3

ตารางที่ 11 เหตุผลที่ทำให้ ภราดร ศรีชาพันธุ์ ประสบความสำเร็จในด้านกีฬา
 
จำนวน
ร้อยละ
ขยันฝึกซ้อม
423
25.5
ความตั้งใจ มุ่งมั่นและทุ่มเท
410
24.7
ครอบครัวให้การสนับสนุน
215
12.9
มีวินัย
125
7.5
โชคดี (เฮง)
125
7.5
มีความอดทน
87
5.2
มีพรสวรรค์
76
4.6
อื่น ๆ
201
12.1                                                          ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์
                                                         โทร. 3503500 ต่อ 776
   
 

Copyright ©1999 Computer Center Bangkok University.
All rights reserved Bangkok Poll Research Center