Connect to DB
ผลการ vote คะแนน ( ??????????????????????????????????????? )
 
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ดีมาก (5)
 71.43%
ค่อนข้างดี (4)
 21.43%
พอใช้ (3)
 0%
ค่อนข้างแย่ (2)
 0%
แย่มาก (1)
 7.14%
ผู้เข้าชมโพลล์หัวข้อนี้  
5233
คน      
ดีมาก (5 คะแนน) =
10
คน      
ดี (4 คะแนน) =
3
คน      
พอใช้ (3 คะแนน) =
0
คน      
แย่ (2 คะแนน) =
0
คน      
แย่มาก (1 คะแนน) =
1
คน      

รวม =
63
คะแนน คะแนนเฉลี่ย
4.5
คะแนน