Connect to DB
ผลการ vote คะแนน ( ????? 2 ?? 6 ????? ?????????????????????????? )
 
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ดีมาก (5)
 72.73%
ค่อนข้างดี (4)
 18.18%
พอใช้ (3)
 0%
ค่อนข้างแย่ (2)
 9.09%
แย่มาก (1)
 0%
ผู้เข้าชมโพลล์หัวข้อนี้  
2244
คน      
ดีมาก (5 คะแนน) =
8
คน      
ดี (4 คะแนน) =
2
คน      
พอใช้ (3 คะแนน) =
0
คน      
แย่ (2 คะแนน) =
1
คน      
แย่มาก (1 คะแนน) =
0
คน      

รวม =
50
คะแนน คะแนนเฉลี่ย
4.5
คะแนน