Connect to DB
ผลการ vote คะแนน ( 5 ????????????????? 2546 )
 
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ดีมาก (5)
 79.31%
ค่อนข้างดี (4)
 6.9%
พอใช้ (3)
 3.45%
ค่อนข้างแย่ (2)
 3.45%
แย่มาก (1)
 6.9%
ผู้เข้าชมโพลล์หัวข้อนี้  
2686
คน      
ดีมาก (5 คะแนน) =
23
คน      
ดี (4 คะแนน) =
2
คน      
พอใช้ (3 คะแนน) =
1
คน      
แย่ (2 คะแนน) =
1
คน      
แย่มาก (1 คะแนน) =
2
คน      

รวม =
130
คะแนน คะแนนเฉลี่ย
4.5
คะแนน