Connect to DB
ผลการ vote คะแนน ( ???????????????????????????? ???. ?????????????????? 3 ??????????????????? )
 
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ดีมาก (5)
 45.45%
ค่อนข้างดี (4)
 18.18%
พอใช้ (3)
 18.18%
ค่อนข้างแย่ (2)
 9.09%
แย่มาก (1)
 9.09%
ผู้เข้าชมโพลล์หัวข้อนี้  
7411
คน      
ดีมาก (5 คะแนน) =
5
คน      
ดี (4 คะแนน) =
2
คน      
พอใช้ (3 คะแนน) =
2
คน      
แย่ (2 คะแนน) =
1
คน      
แย่มาก (1 คะแนน) =
1
คน      

รวม =
42
คะแนน คะแนนเฉลี่ย
3.8
คะแนน