analyticstracking
ผลสำรวจเรื่อง “เปิดเทอมนี้ พ่อแม่เตรียมเงินในกระเป๋าพร้อมหรือยัง ”
           พ่อแม่ส่วนใหญ่ร้อยละ 49.9 ระบุว่าสภาพคล่องทางการเงินในช่วงเปิดเทอมนี้ พอๆ กับปีที่แล้ว
           โดยร้อยละ 50.1 เตรียมแบ่งเงินไว้สำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร/หลานไว้อยู่แล้ว
           ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.6 ระบุว่าเตรียมงบประมาณสำหรับซื้ออุปกรณ์การเรียนต่างๆไว้ประมาณ
     1,000-3,000 บาท ต่อคน
            ทั้งนี้ร้อยละ 70.4 ระบุเปิดเทอมนี้ยังมีความกังวลเรื่องการแพร่เชื้อโควิด-19 ในโรงเรียน
            โดยคาดหวังให้ระบบการศึกษาไทยปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเด็กสามารถนำไปใช้ได้จริง
     และเน้นการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 กรุงเทพโพลล์ โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความเห็นประชาชนเรื่อง
“เปิดเทอมนี้ พ่อแม่เตรียมเงินในกระเป๋าพร้อมหรือยัง” โดยเก็บข้อมูลจากพ่อแม่
ผู้ปกครอง ที่มีบุตรหลานเรียนอยู่ในระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล จำนวน 1,040 คน พบว่า
 
                  สภาพคล่องทางการเงินของพ่อแม่ ผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมปีนี้
ส่วนใหญ่ร้อยละ 49.9 ระบุว่า พอๆกับปีที่แล้ว
รองลงมาร้อยละ 38.5 ระบุว่า แย่กว่า
ปีที่แล้ว ที่เหลือร้อยละ 11.6 ระบุว่า ดีกว่าปีที่แล้ว
 
                  โดยเปิดเทอมนี้ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.1 เตรียมเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร/หลานจากเงินที่แบ่งไว้สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนนี้อยู่แล้ว

รองลงมาร้อยละ 35.2 ระบุว่าใช้เงินประหยัดกว่าช่วงปกติ เพื่อมีเงินพอกับค่าใช้จ่าย และ
ร้อยละ 26.9 ระบุว่ารอเงินเดือนล่าสุดออก
 
                  เมื่อถามว่า ท่านเตรียมเงินสำหรับซื้อ อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน
กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ (ไม่รวมค่าเทอม) ของบุตร/หลานต่อคนเป็นเงินเท่าไหร่ นั้น พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.6
ระบุว่า เตรียมไว้ 1,000-3,000 บาท
รองลงมาร้อยละ 34.8 ระบุว่า 3,001-6,000 บาท และร้อยละ 7.1 ระบุว่า มากกว่า
9,000 บาท
 
                  ส่วนเรื่องที่กังวลเกี่ยวกับบุตร/หลานในเทอมนี้นั้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 70.4 ระบุว่า กังวลเรื่องการแพร่
เชื้อโควิด-19 ในโรงเรียน
รองลงมาร้อยละ 33.5 ระบุว่า อุบัติเหตุจากการเดินทาง/โดนลูกหลง และร้อยละ 32.7 ระบุว่า
การคบเพื่อนไม่ดี
 
                  สำหรับสิ่งที่คาดหวังจากระบบการศึกษาไทยมากที่สุดร้อยละ 17.7 คือ ให้ปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยเด็กสามารถนำไปใช้ได้จริง คิดวิเคราะห์ได้
รองลงมาร้อยละ 11.8 คือ เน้นการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ให้ใช้ได้จริงมากขึ้น และร้อยละ 11.2 ระบุว่า ให้การอบรมสั่งสอนเด็กๆ ให้เป็นคนดีของสังคม ไม่ติดอบายมุข
 
 
                  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
             1. สภาพคล่องทางการเงินของท่านในช่วงเปิดเทอมปีนี้เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับช่วงเปิดเทอมปีที่แล้ว

 
ร้อยละ
แย่กว่าปีที่แล้ว
38.5
พอๆกับปีที่แล้ว
49.9
ดีกว่าปีที่แล้ว
11.6
 
 
             2. เปิดเทอมนี้ท่านเตรียมการค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร/หลาน จาก....
                   (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ตำตอบ)


 
ร้อยละ
มีเงินที่แบ่งไว้สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนนี้อยู่แล้ว
50.1
ใช้เงินประหยัดกว่าช่วงปกติ เพื่อมีเงินพอกับค่าใช้จ่าย
35.2
รอเงินเดือนล่าสุดออก
26.9
หารายได้เสริมนอกจากอาชีพหลัก
21.5
ขอยืมเงินจากญาติ/ พี่น้อง / เพื่อน ก่อน
19.3
จำนำทรัพย์สิน เช่น ทอง ทีวี ฯลฯ
5.0
รูดบัตรเครดิต ผ่อนจ่ายได้/จ่ายเดือนถัดไปได้
4.9
กู้เงินนอกระบบ
3.4
ใช้บัตรกดเงินสด/กู้เงินธนาคาร
2.0
นำของมีค่าออกมาขาย
1.9
 
 
             3. ท่านเตรียมเงินสำหรับซื้อ อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ (ไม่รวมค่าเทอม)
                  ต่อคนเป็นเงิน


 
ร้อยละ
น้อยกว่า 1,000 บาท
1.9
1,000-3,000 บาท
52.6
3,001-6,000 บาท
34.8
6,001-9,000 บาท
3.6
มากกว่า 9,000 บาท
7.1
 
 
             4. ในเทอมที่จะถึงนี้ ท่านกังวลเรื่องใดเกี่ยวกับบุตร/หลานของท่านบ้าง  (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
การแพร่เชื้อโควิด-19 ในโรงเรียน
70.4
อุบัติเหตุจากการเดินทาง/โดนลูกหลง
33.5
การคบเพื่อนไม่ดี
32.7
ค่าใช้จ่ายที่ให้ลูกไปโรงเรียน
31.9
ยาเสพติด
29.1
กิจกรรมเยอะ/ ได้ความรู้ไม่เต็มที่
20.6
สถานที่เรียนไกลบ้าน
9.8
อื่นๆ อาทิ ฝุ่น PM2.5 ความไม่ปลอดภัยในโรงเรียน ฯลฯ
0.5
 
 
             5. สิ่งที่ท่านคาดหวังจากระบบการศึกษาไทยมากที่สุด (5 อันดับแรก)
                  


 
ร้อยละ
ให้ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเด็กสามารถนำไปใช้ได้จริง คิดวิเคราะห์ได้
17.7
เน้นการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้ใช้ได้จริงมากขึ้น
11.8
ให้การอบรมสั่งสอนเด็กๆ ให้เป็นคนดีของสังคม ไม่ติดอบายมุข
11.2
เน้นด้านวิชาการ มากกว่ากิจกรรม
10.4
ครูตั้งใจสอนและใส่ใจดูแลเด็กให้มากกว่านี้
10.1
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของพ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมทางการเงินสำหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ของบุตรหลานในเทอมใหม่นี้ รวมถึงเรื่องที่กังวลเกี่ยวกับตัวบุตรหลานในเทอมที่จะถึงนี้และสิ่งที่คาดหวังจากระบบการศึกษาไทย
ทั้งนี้เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างพ่อแม่ผู้ปกครองในกรุงเทพฯและปริมณฑลที่มีบุตร หลานเรียนอยู่ในระดับ
ชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยแบ่งเป็นเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่ เขตคันนายาว จตุจักร
ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต บางเขน บางแค บางกะปิ บางซื่อ บึงกุ่ม ปทุมวัน ภาษีเจริญ สายไหมหลักสี่ และปริมณฑล ได้แก่
ปทุมธานีและสมุทรปราการ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใช้วิธีเก็บข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,040 คน
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  4 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (face to face interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิด (Open ended) จากนั้น
ได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 25-30 เมษายน 2566
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 6 พฤษภาคม 2566
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
392
37.7
             หญิง
648
62.3
รวม
1,040
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
159
15.3
             31 – 40 ปี
345
33.2
             41 – 50 ปี
347
33.3
             51 – 60 ปี
134
12.9
             61 ปีขึ้นไป
55
5.3
รวม
1,040
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
707
68.0
             ปริญญาตรี
294
28.3
             สูงกว่าปริญญาตรี
39
3.7
รวม
1,040
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
131
12.6
             ลูกจ้างเอกชน
301
28.9
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
432
41.5
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
40
3.9
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
6
0.6
             นักเรียน/ นักศึกษา
113
10.9
             ว่างงาน
17
1.6
รวม
1,040
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898