analyticstracking
ผลสำรวจเรื่อง “นโยบายที่คนไทยคาดหวัง หากได้รัฐบาลชุดใหม่ ”
ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 75.9 วอนว่าที่รัฐบาลชุดใหม่ แก้ปัญหาปากท้อง ข้าวของแพง
รองลงมาคือ ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ และปัญหายาเสพติด
ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.1 เฝ้ารอนโยบายลดค่าครองชีพ
รองลงมาคือ ปราบปรามยาเสพติด และสร้างงานสร้างรายได้
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 กรุงเทพโพลล์โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพสำรวจความคิดเห็นของ
ประชาชน เรื่อง “นโยบายที่คนไทยคาดหวัง หากได้รัฐบาลชุดใหม่” โดยเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศจำนวน 1,120 คน พบว่า
 
                  เรื่องที่ประชาชนอยากขอให้ว่าที่รัฐบาลชุดใหม่ แก้ปัญหามากที่สุด
คือ ปัญหาปากท้องค่าครองชีพสูง ข้าวของราคาแพง คิดเป็นร้อยละ 75.9
รองลงมา
คือ ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 57.2 ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม
คิดเป็นร้อยละ 50.1 ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ คิดเป็นร้อยละ 40.1 และปัญหาทุจริต
คอร์รัปชั่น คิดเป็นร้อยละ 34.4
 
                  สำหรับนโยบายที่เฝ้ารอและคาดหวังจากว่าที่รัฐบาลชุดใหม่คือ ลด
ค่าครองชีพเช่น ลดค่าไฟฟ้า รถไฟฟ้าราคาถูก คิดเป็นร้อยละ 67.1
รองลงมาคือ
ปราบปรามยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 45.9 สร้างงาน สร้างรายได้ คิดเป็นร้อยละ 44.3
สวัสดิการการรักษาฟรีทั่วไทย คิดเป็นร้อยละ 40.2 และสวัสดิการเด็กเล็ก / ผู้สูงวัย คิดเป็น
ร้อยละ 39.8
 
 
                  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
             1. เรื่องที่อยากขอให้ว่าที่รัฐบาลชุดใหม่ แก้ปัญหามากที่สุด  (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
ปัญหาปากท้องค่าครองชีพสูง ข้าวของราคาแพง
75.9
ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ
57.2
ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม
50.1
ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ
40.1
ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น
34.4
ปัญหาการศึกษาการเรียนรู้
26.8
ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ความแตกแยกในสังคม
24.0
ปัญหาภัยธรรมชาติและโรคระบาด
15.5
อื่นๆ อาทิ แก้รัฐธรรมนูญ การศึกษา น้ำมันแพง
2.3
 
 
             2. นโยบายที่เฝ้ารอและคาดหวังจากว่าที่รัฐบาลชุดใหม่  (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
ลดค่าครองชีพเช่น ลดค่าไฟฟ้า รถไฟฟ้าราคาถูก
67.1
ปราบปรามยาเสพติด
45.9
สร้างงาน สร้างรายได้
44.3
สวัสดิการการรักษาฟรีทั่วไทย
40.2
สวัสดิการเด็กเล็ก / ผู้สูงวัย
39.8
ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ / เงินเดือนปริญญาตรี
37.5
ปฏิรูปการศึกษา
33.8
แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ช่วยเหลือ SMEs
32.3
ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
30.4
ปฏิรูปที่ดินทำกิน
26.2
นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
25.2
การปฏิรูปกองทัพ ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร
21.1
จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
20.8
เลือกตั้งผู้ว่าราชการทุกจังหวัด
15.7
อื่นๆ อาทิ ไม่คาดหวัง หนี้นอกระบบ ประกันราคาสินค้าเกษตร
2.0
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ:
                  1) เพื่อสะท้อนถึงเรื่องที่อยากขอให้ว่าที่รัฐบาลใหม่ แก้ปัญหามากที่สุด
                  2) เพื่อสะท้อนถึงนโยบายที่คาดหวังจากว่าที่รัฐบาลชุดใหม่
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนั
กด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นจึงนำแบบสอบถาม
ทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 26- 31 พฤษภาคม 2566
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 3 มิถุนายน 2566
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
597
53.3
             หญิง
523
46.7
รวม
1,120
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
122
10.9
             31 – 40 ปี
149
13.3
             41 – 50 ปี
273
24.4
             51 – 60 ปี
323
28.8
             61 ปีขึ้นไป
253
22.6
รวม
1,120
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
672
60.0
             ปริญญาตรี
332
29.6
             สูงกว่าปริญญาตรี
116
10.4
รวม
1,120
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
125
11.2
             ลูกจ้างเอกชน
249
22.2
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
449
40.1
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
54
4.8
             ทำงานให้ครอบครัว
3
0.3
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
194
17.3
             นักเรียน/ นักศึกษา
32
2.9
             ว่างงาน
14
1.2
รวม
1,120
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898