Connect to DB
..........................หัวข้อ “ ความคิดเห็นของประชาชน ต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ”
..........................วัตถุประสงค์ของการสำรวจ :
............................... ..... การสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นของประชาชน กทม. ต่อการอภิปรายไม่ไว้
.......................... ว่างใจรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในประเด็นดังนี้
............................... ..... - ความคิดเห็นของประชาชน กรณีพรรคฝ่ายค้านยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ และถอดถอน
....................................... รัฐมนตรีรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
............................... ..... - ความคิดเห็น กรณีพรรคฝ่ายค้านระบุว่ารัฐบาลทุจริตเชิงนโยบาย และบกพร่องในการเลือกปฏิบัติ
................................. ..... การปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น
............................... ..... - ความคิดเห็นต่อความมั่นใจของข้อมูลที่พรรคฝ่ายข้างจะนำมาเป็นหลักฐานในการอภิปราย
............................... ..... - ความคิดเห็นการติดตามการถ่ายทอดการอภิปราย วันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2546
..........................ระเบียบวิธีการสำรวจ
..........................การสุ่มตัวอย่าง : ..การสำรวจ ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตปกครองของกรุงเทพมหานคร ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
.............ใใใใใใใใใใใใใใใ.................. แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) กล่าวคือ
.............ใใใใใใใใใใใใใใใ.................. ขั้นแรก..แบ่งเขตปกครองกรุงเทพมหานครเป็น เขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก
................................................................ ..... หลังจากนั้นสุ่มเขตปกครองในแต่ละชั้น ได้เขตต่าง ๆ จำนวน 30 เขต ดังนี้
................................................................ ..... พระนคร ป้อมปราบฯ พญาไท ราชเทวี บางรัก สาทร พระโขนง คลองเตย
................................................................ ..... ห้วยขวาง วังทองหลาง วัฒนา สวนหลวง จตุจักร บึงกุ่ม ประเวศ คันนายาว
................................................................ ..... คลองสามวา ดอนเมือง หลักสี่ คลองสาน บางกอกใหญ่ บางพลัด ทุ่งครุ ภาษีเจริญ
................................................................ ..... บางแค ลาดกระบัง บางบอน หนองแขม ตลิ่งชัน หนองจอก
................................................... ..... ขั้นที่สอง จากแต่ละเขตที่สุ่มได้ สุ่มถนน ซอย และที่อยู่อาศัย
................................................... ..... ขั้นที่สาม สุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์ ได้ตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,158 คน
..........................ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 5 % ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
..........................วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
............................................. ..... ..... ..... .ในเรื่อง "ความคิดเห็นของประชาชน ต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร"
..........................ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 16 - 18 พฤษภาคม 2546
..........................วันที่เผยแพร่ข้อมูล : 20 พฤษภาคม 2546
..........................สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  http://research.bu.ac.th
..........................สรุปผลการสำรวจ
..........................1. ..การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีสำรวจภาคสนาม ผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 18 ปีขึ้นไป
................................อาศัยอยู่ใน เขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,158 คน
................................เป็นชายร้อยละ 53.9 เป็นหญิงร้อยละ 46.1
................................กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 27.2 มีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี
................................ร้อยละ 29.7 มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี
................................ร้อยละ 26.4 มีอายุระหว่าง 36 – 45 ปี
................................และร้อยละ 16.7 มีอายุ 45 ปีขึ้นไป
................................สำหรับระดับการศึกษาของ
................................กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 59.9 มีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี
................................ที่เหลือร้อยละ 40.1 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน ค้าขาย
................................นักศึกษา รับจ้างทั่วไป เจ้าของกิจการ รับราชการ พ่อบ้านและแม่บ้าน และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
..........................2. ..เมื่อถามว่า กรณีพรรคฝ่ายค้านยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเหล่านี้ ว่าบริหารราชการแผ่นดิน ผิดพลาด บกพร่อง ล้มเหลว
................................ไร้ประสิทธิภาพ ไร้ความสามารถ และขาดจริยธรรม
................................กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นดังนี้
................................นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
................................ร้อยละ 51.7 ระบุว่าเห็นด้วย
................................ร้อยละ 27.7 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
................................และร้อยละ 20.6 ระบุว่าไม่มีความเห็น
................................นายสรอรรถ กลิ่นประทุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
................................ร้อยละ 37.8 ระบุว่าเห็นด้วย
................................ร้อยละ 29.5 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
................................และร้อยละ 32.6 ระบุว่าไม่มีความเห็น
................................นายอดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
................................ร้อยละ 36.2 ระบุว่าเห็นด้วย
................................ร้อยละ 30.7 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
................................และร้อยละ 33.2 ระบุว่าไม่มีความเห็น
................................นายปองพล อดิเรกสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
................................ร้อยละ 33.5 ระบุว่าเห็นด้วย
................................ร้อยละ 37.0 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
................................และร้อยละ 29.5 ระบุว่าไม่มีความเห็น
................................นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
................................ร้อยละ 28.0 ระบุว่าเห็นด้วย
................................ร้อยละ 34.8 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
................................และร้อยละ 37.2 ระบุว่าไม่มีความเห็น
..........................3. ..สำหรับคำถามว่า เห็นด้วยหรือไม่กรณีพรรคฝ่ายค้านยื่นถอดถอน นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
................................รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีพฤติกรรมส่อทุจริตโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
................................หรือสนามบิน หนองงูเห่า
................................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 52.9 ระบุว่าเห็นด้วย
................................ร้อยละ 23.1 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
................................ร้อยละ 24.0 ระบุว่าไม่มีความเห็น
..........................4. ..ส่วนคำถามว่า เห็นด้วยหรือไม่กรณีพรรคฝ่ายค้านระบุว่ารัฐบาลทุจริตเชิงนโยบาย
................................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 45.5 ระบุว่าเห็นด้วย
................................ร้อยละ 23.4 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
................................และร้อยละ 31.1 ระบุว่าไม่มีความเห็น
..........................5. ..เมื่อถามว่า ท่านเห็นด้วยหรือไม่กรณีพรรคฝ่ายค้านระบุว่ารัฐบาลมีข้อบกพร่องในเรื่องการเลือกปฏิบัติ
................................ในการปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น
................................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 53.8 ระบุว่าเห็นด้วย
................................ร้อยละ 29.2 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
................................และร้อยละ 17.0 ระบุว่าไม่มีความเห็น
..........................6...สำหรับคำถามว่า มั่นใจข้อมูลที่พรรคฝ่ายค้านจะนำมาอภิปรายไม่ไว้วางใจ มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้
...............................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 19.8 ระบุว่ามั่นใจ
...............................ร้อยละ 51.5 ระบุว่าไม่มั่นใจ
...............................และร้อยละ 28.8 ระบุว่าไม่มีความเห็น
..........................7...ส่วนคำถามคิดว่า จะติดตามการถ่ายทอดการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีในวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2546 หรือไม่
...............................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 34.2 ระบุว่าติดตาม
...............................ร้อยละ 45.6 ระบุว่าไม่แน่ใจ
...............................ร้อยละ 20.2 ระบุว่าไม่ติดตาม
 
ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล
 
.............................................................ตารางที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์
   จำนวน ร้อยละ
เพศ :    
            ชาย 582 48.8
             หญิง 610 51.2
อายุ :    
            18 – 25 ปี 244 20.5
            26 – 35 ปี 465 39.0
            36 – 45 ปี 354 29.7
            มากกว่า 45 ปี 129 10.8
การศึกษา:    
            ประถมศึกษา 89 7.5
            มัธยมศึกษา 184 15.4
            ปวช. 179 15.0
            ปวส./อนุปริญญา 193 16.2
            ปริญญาตรี 500 41.9
            สูงกว่าปริญญาตรี 47 3.9
อาชีพ :    
            พนักงานบริษัทเอกชน 381 32.0
            ค้าขาย 159 13.3
            พนักงานรัฐวิสาหกิจ 132 11.1
            นักศึกษา 124 10.4
            รับจ้างทั่วไป 109 9.1
            เจ้าของกิจการ 108 9.1
            รับราชการ 90 7.6
            พ่อบ้าน/แม่บ้าน 57 4.8
            อาชีพอื่น ๆ 32 2.4
.............................................................ตารางที่ 2 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กรณีพรรคฝ่ายค้านยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ
...............................................................................รัฐมนตรีเหล่านี้ว่าบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาด บกพร่อง ล้มเหลว
...............................................................................ไร้ประสิทธิภาพ ไร้ความสามารถ และขาดจริยธรรม
   เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่มีความเห็น
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 51.7 27.7 20.6
นายสรอรรถ กลิ่นประทุม 37.8 29.5 32.6
นายอดิศัย โพธารามิก 36.2 30.7 33.2
นายปองพล อดิเรกสาร 33.5 37.0 29.5
นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี 28.0 34.8 37.2
............................................................. ตารางที่ 3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กรณีพรรคฝ่ายค้านยื่นถอดถอน นายสุริยะ
................................................................................จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง คมนาคม มีพฤติกรรมส่อทุจริต
............................................................................... โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือสนามบินหนองงูเห่า
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย 613 52.9
ไม่เห็นด้วย 267 23.1
ไม่มีความเห็น 278 24.0
............................................................. ตารางที่ 4 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กรณีพรรคฝ่ายค้านระบุว่ารัฐบาลทุจริตเชิงนโยบาย
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย 527 45.5
ไม่เห็นด้วย 271 23.4
ไม่มีความเห็น 360 31.1
............................................................. ตารางที่ 5 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กรณีพรรคฝ่ายค้านระบุว่ารัฐบาลมีข้อบกพร่องในเรื่องการเลือกปฏิบัติ
................................................................................ในการปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย 623 53.8
ไม่เห็นด้วย
338 29.2
ไม่มีความเห็น 197 17.0
............................................................. ตารางที่ 6 ท่านมั่นใจ ข้อมูลที่พรรคฝ่ายค้านจะนำมาอภิปรายไม่ไว้วางใจ
................................................................................มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้
  จำนวน ร้อยละ
มั่นใจ
229 19.8
ไม่มั่นใจ 596 51.5
ไม่มีความเห็น 333 28.8
............................................................. ตารางที่ 7 ท่านคิดว่า จะติดตามการถ่ายทอดการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี
................................................................................ในวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2546 หรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
ติดตาม 396 34.2
ไม่แน่ใจ 528 45.6
ไม่ติดตาม 234 20.2
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   (  )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email : research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776