Connect to DB
..........................หัวข้อ “ ความคิดเห็นคนกรุงต่อการจำหน่ายสลากเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ”
..........................วัตถุประสงค์ของการสำรวจ :
............................... ..... การสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นของคนกรุงต่อการจำหน่ายสลากเลขท้าย
.......................... 2 ตัว และ 3 ตัว ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในประเด็นการรับทราบข่าวเกี่ยวกับมาตรการปราบปราม
.......................... หวยใต้ดินและความคิดเห็นกรณีมาตรการสนับสนุนแนวทางการให้ธนาคาร กรมไปรษณีย์ เป็นตัวแทน
.......................... จำหน่ายสลากเลขท้าย ตลอดจนความมั่นใจในการควบคุมการแก้ไขปัญหาหวยใต้ดิน
..........................ระเบียบวิธีการสำรวจ
..........................การสุ่มตัวอย่าง : ..การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตปกครอง ของกรุงเทพมหานคร
........................................................ เทคนิคการสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) กล่าวคือ
........................................................ ขั้นแรก แบ่งเขตปกครองกรุงเทพมหานครเป็น เขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก
..................................................................... หลังจากนั้นสุ่มเขตปกครองในแต่ละชั้น ได้เขตต่าง ๆ จำนวน 40 เขต ดังนี้
..................................................................... พระนคร ดุสิต ป้อมปราบฯ พญาไท ราชเทวี ปทุมวัน บางรัก สาทร ยานนาวา ลาดพร้าว ดอนเมือง
..................................................................... วังทองหลาง พระโขนง วัฒนา บางกะปิ บึงกุ่ม สวนหลวง คลองเตย ประเวศ ดินแดง ห้วยขวาง
..................................................................... จตุจักร บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางพลัด บางเขน สายไหม บางซื่อ หลักสี่ ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ
..................................................................... คันนายาว บางนา บางแค คลองสามวา บางคอแหลม บางขุนเทียน หนองแขม บางบอน ตลิ่งชัน
........................................................ ขั้นที่สอง จากแต่ละเขตที่สุ่มได้ สุ่มถนน ซอย และที่อยู่อาศัย
........................................................ ขั้นที่สาม สุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์ ได้ตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,168 คน
..........................ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 5 % ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
..........................วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
............................................. ..... ..... ..... .ในเรื่อง "ความคิดเห็นคนกรุงต่อการจำหน่ายสลากเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล"
..........................ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 8 - 9 มิถุนายน 2546
..........................วันที่เผยแพร่ข้อมูล : 10 มิถุนายน 2546
..........................สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  http://research.bu.ac.th
..........................สรุปผลการสำรวจ
..........................1. ..การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีสำรวจภาคสนาม ผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 18 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ใน เขตกรุงเทพมหานคร
................................จำนวน 1,168 คน
................................เป็นชายร้อยละ 46.6 เป็นหญิงร้อยละ 53.4
................................กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 28.2 มีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี
................................ร้อยละ 30.3 มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี
................................ร้อยละ 25.8 มีอายุ ระหว่าง 36 – 45 ปี
................................และร้อยละ 15.8 มีอายุ 45 ปีขึ้นไป
................................สำหรับระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 69.8 มีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี
................................ที่เหลือ ร้อยละ 30.2 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
................................ประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป ค้าขาย พนักงานบริษัท เอกชน นักศึกษา
................................เจ้าของกิจการ พ่อบ้านและแม่บ้าน รับราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
..........................2. ..เมื่อถามว่าทราบข่าวเกี่ยวกับมาตรการปราบปรามหวยใต้ดินอย่างเด็ดขาดหรือไม่
................................กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 91.9 ระบุว่าทราบ
................................และร้อยละ 8.1 ระบุว่าไม่ทราบ
..........................3. ..สำหรับคำถามเห็นด้วยหรือไม่กับการที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะจำหน่ายสลากเลขท้าย 2 ตัว และ3 ตัว
................................กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 71.1 ระบุว่าเห็นด้วย
................................ร้อยละ 19.3 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
................................และร้อยละ 9.6 ระบุว่าไม่มีความเห็น
..........................4. ..ส่วนคำถามเห็นด้วยหรือไม่ กรณีสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีมาตรการสนับสนุนแนวทางให้ ธนาคาร กรมไปรษณีย์
................................เป็นตัวแทนจำหน่ายสลากเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว
................................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 49.0 ระบุว่าเห็นด้วย
................................ร้อยละ 35.7 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
................................และร้อยละ 15.3 ระบุว่าไม่มีความเห็น
..........................5. ..เมื่อถามเห็นด้วยหรือไม่ว่า เงินรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจูงใจมากกว่าเงินรางวัล ของหวยใต้ดิน
................................กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 66.2 ระบุว่าเห็นด้วย
................................ร้อยละ 17.0 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
................................และร้อยละ 16.8 ระบุว่าไม่มีความเห็น
..........................6....สำหรับคำถาม มั่นใจหรือไม่ว่ามาตรการที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะออกสลากเลขท้าย 2 ตัว และ3 ตัว
................................จะสามารถควบคุมการแก้ไขปัญหาหวยใต้ดิน (สกัดเจ้ามือหวยใต้ดิน)
................................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 27.9 ระบุว่ามั่นใจ
................................ร้อยละ 62.2 ระบุว่าไม่มั่นใจ
................................และร้อยละ 9.8 ระบุว่าไม่มีความเห็น
..........................7... ส่วนคำถามคิดว่า ถ้าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพิมพ์สลากเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว ออกจำหน่าย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2546
................................ท่านจะซื้อหรือไม่
................................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 35.1 ระบุว่าซื้อ
................................ร้อยละ 36.8 ระบุว่า ไม่ซื้อ
................................และร้อยละ 28.1 ระบุว่าไม่แน่ใจ
..........................8... เมื่อถามคิดว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพิมพ์สลากเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว ออกจำหน่ายจะมีปัญหาหรือไม่
................................กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 50.7 ระบุว่ามีปัญหา
................................ร้อยละ 33.9 ระบุว่าไม่มีปัญหา
................................และร้อยละ 15.4 ระบุว่าไม่มีความเห็น
..........................9... สำหรับคำถามปัญหาสำคัญที่สุด ถ้าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะพิมพ์สลากเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว ออกจำหน่าย
................................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 34.8 ระบุว่าความไม่สะดวกในการซื้อ
................................รองลงมาร้อยละ 17.7 ระบุว่าต้องจ่ายเงินสด และไม่สามารถลดเปอร์เซ็นต์ได้
................................ร้อยละ 16.7 ระบุว่าตัวเลขมีจำนวนจำกัด
................................ร้อยละ 14.4 ระบุว่าราคาสลากเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว แพงเกินไป
................................และร้อยละ 13.7 ระบุว่าไม่สามารถกำหนดจำนวนเงินซื้อได้ตามต้องการ
 
ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล
 
...................................................ตารางที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์
   จำนวน ร้อยละ
เพศ :    
            ชาย 544 46.6
             หญิง 624 53.4
อายุ :    
            18 – 25 ปี 329 28.2
            26 – 35 ปี 354 30.3
            36 – 45 ปี 301 25.8
            มากกว่า 45 ปี 184 15.8
การศึกษา:    
            ประถมศึกษา 325 27.8
            มัธยมศึกษา 276 23.6
            ปวช. 101 8.6
            ปวส./อนุปริญญา 114 9.8
            ปริญญาตรี 329 28.2
            สูงกว่าปริญญาตรี 23 2.0
อาชีพ :    
            รับจ้างทั่วไป 286 24.5
            ค้าขาย 230 19.7
            พนักงานบริษัทเอกชน 224 19.2
            นักศึกษา 155 13.3
            เจ้าของกิจการ 93 8.0
            พ่อบ้าน/แม่บ้าน 84 7.2
            รับราชการ 41 3.5
            พนักงานรัฐวิสาหกิจ 30 2.6
            อาชีพอื่น ๆ 25 2.1
..................................................ตารางที่ 2 ท่านทราบข่าวเกี่ยวกับมาตรการปราบปรามหวยใต้ดินอย่างเด็ดขาดหรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
ทราบ 1,073 91.9
ไม่ทราบ 95 8.1
................................................. ตารางที่ 3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะจำหน่ายสลากเลขท้าย
....................................................................2 ตัว และ 3 ตัว
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย 830 71.1
ไม่เห็นด้วย 226 19.3
ไม่มีความเห็น 112 9.6
................................................. ตารางที่ 4 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กรณีสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีมาตรการสนับสนุนแนวทาง
.....................................................................ให้ธนาคาร กรมไปรษณีย์ เป็นตัวแทนจำหน่ายสลากเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย 572 49.0
ไม่เห็นด้วย 417 35.7
ไม่มีความเห็น 179 15.3
.................................................. ตารางที่ 5 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า เงินรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จูงใจมากกว่า
......................................................................เงินรางวัลของหวยใต้ดิน
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย 773 66.2
ไม่เห็นด้วย
199 17.0
ไม่มีความเห็น 196 16.8
.................................................. ตารางที่ 6 ท่านมั่นใจหรือไม่ว่า มาตรการที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะออกสลากเลขท้าย
......................................................................2 ตัว และ 3 ตัว จะสามารถควบคุมการแก้ไขปัญหาหวยใต้ดิน (สกัดเจ้ามือหวยใต้ดิน)
  จำนวน ร้อยละ
มั่นใจ
326 27.9
ไม่มั่นใจ 727 62.2
ไม่มีความเห็น 115 9.8
.................................................. ตารางที่ 7 ถ้าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพิมพ์สลากเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว ออกจำหน่าย
......................................................................ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 ท่านจะซื้อหรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
ซื้อ 410 35.1
ไม่ซื้อ 430 36.8
ไม่แน่ใจ 328 28.1
.................................................. ตารางที่ 8 ท่านคิดว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพิมพ์สลากเลขท้าย 2 ตัว และ3 ตัว
......................................................................ออกจำหน่ายจะมีปัญหาหรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
มีปัญหา 592 50.7
ไม่มีปัญหา 396 33.9
ไม่มีความเห็น 180 15.4
................................................. ตารางที่ 9 ท่านคิดว่าปัญหาใดสำคัญที่สุด ถ้าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะพิมพ์สลาก
.....................................................................เลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว ออกจำหน่าย
  จำนวน ร้อยละ
ความไม่สะดวกในการซื้อ 206 34.8
ต้องจ่ายเงินสด และไม่สามารถลดเปอร์เซ็นต์ได้ 105 17.7
ตัวเลขมีจำนวนจำกัด 99 16.7
ราคาสลากเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว แพงเกินไป 85 14.4
ไม่สามารถกำหนดจำนวนเงินซื้อได้ตามต้องการ 81 13.7
อื่น ๆ 16 2.7
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   (  )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email : research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776