Connect to DB
..........................หัวข้อ “ ความคิดเห็นต่อการจัดระเบียบรถเมล์ขสมก. รถเมล์ร่วมบริการ และรถมินิบัส ”
..........................วัตถุประสงค์ของการสำรวจ :
............................... ..... การสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นของคนกรุงต่อการจัดระเบียบรถเมล์ขสมก. รถเมล์ร่วมบริการ
..........................และรถมินิบัส ในประเด็นการรับทราบข่าวการจัดระเบียบรถเมล์ และความคิดเห็นต่อ 7 ข้อหาหลักในการปรับเงินเมื่อกระทำผิด
..........................รวมทั้งความมั่นใจต่อมาตรการจัดระเบียบรถเมล์
..........................ระเบียบวิธีการสำรวจ
..........................การสุ่มตัวอย่าง : ..การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างคนใช้บริการรถเมล์ และคนขับรถเมล์ในเขตกรุงเทพมหานครได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,175 คน
..........................ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 5 % ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
..........................วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
............................................. ..... ..... ..... .ในเรื่อง "ความคิดเห็นต่อการจัดระเบียบรถเมล์ขสมก. รถเมล์ร่วมบริการ และรถมินิบัส"
..........................ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 14 - 16 มิถุนายน 2546
..........................วันที่เผยแพร่ข้อมูล : 18 มิถุนายน 2546
..........................สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  http://research.bu.ac.th
..........................สรุปผลการสำรวจ
..........................1. ..การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีสำรวจภาคสนาม ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นคนใช้บริการรถเมล์ จำนวน 802 คน
................................และคนขับรถเมล์ จำนวน 373 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร
................................เป็นชายร้อยละ 59.9 เป็นหญิงร้อยละ 40.1
................................กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 36.9 มีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี
................................ร้อยละ 30.0 มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี
................................ร้อยละ 19.9 มีอายุระหว่าง 36 – 45 ปี
................................และร้อยละ 13.2 มีอายุ 45 ปีขึ้นไป
................................สำหรับระดับการศึกษาของ
................................กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 74.9 มีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี
................................ที่เหลือ ร้อยละ 25.2 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
................................ประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป พนักงานขับรถเมล์ร่วมบริการ พนักงานขับรถเมล์ขสมก. พนักงานขับรถมินิบัส
................................ค้าขาย พนักงานบริษัทเอกชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักศึกษา รับราชการ เจ้าของกิจการ พ่อบ้านและแม่บ้าน
..........................2. ..เมื่อถามว่าทราบข่าวการจัดระเบียบรถเมล์ โดยจะเริ่มวันที่ 16 มิถุนายน 2546 นี้หรือไม่
................................กลุ่มตัวอย่างคนใช้บริการรถเมล์ ร้อยละ 31.0 ระบุว่าทราบ
................................และร้อยละ 69.0 ระบุว่าไม่ทราบ
................................กลุ่มตัวอย่างคนขับรถเมล์ ร้อยละ64.6 ระบุว่าทราบ
................................และร้อยละ 35.4 ระบุว่าไม่ทราบ
..........................3. ..คำถามเห็นด้วยหรือไม่ กรณีการจัดระเบียบรถเมล์ในเรื่องดังนี้
........................................- กวดขันให้วิ่งช่องบัสเลน ฝ่าฝืนปรับ 400 –1,000 บาท
................................กลุ่มตัวอย่างคนใช้บริการรถเมล์ร้อยละ 87.4 ระบุว่าเห็นด้วย
................................ร้อยละ 7.4 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
................................และร้อยละ 5.2 ระบุว่าไม่มีความเห็น
................................กลุ่มตัวอย่างคนขับรถเมล์ ร้อยละ 50.9 ระบุว่าเห็นด้วย
................................ร้อยละ 44.8 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
................................และร้อยละ 4.3 ระบุว่าไม่มีความเห็น
........................................- ห้ามขับรถกีดขวางการจราจร ปรับ 400 –1,000 บาท
................................กลุ่มตัวอย่างคนใช้บริการรถเมล์ร้อยละ 94.0 ระบุว่าเห็นด้วย
................................ร้อยละ 4.1 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
................................และร้อยละ 1.9 ระบุว่าไม่มีความเห็น
................................กลุ่มตัวอย่างคนขับรถเมล์ ร้อยละ 71.0 ระบุว่าเห็นด้วย
................................ร้อยละ 23.9 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
................................และร้อยละ 5.1 ระบุว่าไม่มีความเห็น
........................................- ไม่หยุดรถหลังเครื่องหมายหยุดรถ ปรับไม่เกิน 500 บาท
................................กลุ่มตัวอย่างคนใช้บริการรถเมล์ ร้อยละ 83.0 ระบุว่าเห็นด้วย
................................ร้อยละ 9.4 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
................................และร้อยละ 7.6 ระบุว่าไม่มีความเห็น
................................กลุ่มตัวอย่างคนขับรถเมล์ ร้อยละ 67.6 ระบุว่าเห็นด้วย
................................ร้อยละ 26.0 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
................................และร้อยละ 6.4 ระบุว่าไม่มีความเห็น
........................................- ขับรถเตร่รับผู้โดยสาร ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
................................กลุ่มตัวอย่างคนใช้บริการรถเมล์ ร้อยละ 80.3 ระบุว่าเห็นด้วย
................................ร้อยละ 13.0 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
................................และร้อยละ 6.7 ระบุว่าไม่มีความเห็น
................................กลุ่มตัวอย่างคนขับรถเมล์ ร้อยละ 59.0 ระบุว่าเห็นด้วย
................................ร้อยละ 33.5 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
................................และร้อยละ 7.5 ระบุว่าไม่มีความเห็น
........................................- จอดรถห่างจากท้ายรถคันหน้าเกิน 1 เมตร ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
................................กลุ่มตัวอย่างคนใช้บริการรถเมล์ ร้อยละ 54.1 ระบุว่าเห็นด้วย
................................ร้อยละ 29.8 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
................................และร้อยละ 16.1 ระบุว่าไม่มีความเห็น
................................กลุ่มตัวอย่างคนขับรถเมล์ ร้อยละ 38.9 ระบุว่าเห็นด้วย
................................ร้อยละ 49.3 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
................................และร้อยละ 11.8 ระบุว่าไม่มีความเห็น
........................................- จอดรถเป็นคันหัวแถวของรถคันอื่น ห่างจากเครื่องหมายจราจร 1 เมตร ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
................................กลุ่มตัวอย่างคนใช้บริการรถเมล์ ร้อยละ 57.7 ระบุว่าเห็นด้วย
................................ร้อยละ 23.9 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
................................และร้อยละ 18.3 ระบุว่าไม่มีความเห็น
................................กลุ่มตัวอย่างคนขับรถเมล์ ร้อยละ 48.0 ระบุว่าเห็นด้วย
................................ร้อยละ 40.8 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
................................และร้อยละ 11.3 ระบุว่าไม่มีความเห็น
........................................- ไม่ขับรถในช่องซ้ายสุด ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
................................กลุ่มตัวอย่างคนใช้บริการรถเมล์ ร้อยละ 70.9 ระบุว่าเห็นด้วย
................................ร้อยละ 19.5 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
................................และร้อยละ 9.6 ระบุว่าไม่มีความเห็น
................................กลุ่มตัวอย่างคนขับรถเมล์ ร้อยละ 22.8 ระบุว่าเห็นด้วย
................................ร้อยละ 69.2 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
................................และร้อยละ 8.0 ระบุว่าไม่มีความเห็น
..........................4. ..เมื่อถามเห็นด้วยหรือไม่ว่า ควรกวดขันกรณีขับรถประมาทหวาดเสียว ก่อให้เกิดอัตรายกับผู้โดยสาร
................................กลุ่มตัวอย่างคนใช้บริการรถเมล์ ร้อยละ 97.9 ระบุว่าเห็นด้วย
................................ร้อยละ 0.7 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
................................และร้อยละ 1.4 ระบุว่าไม่มีความเห็น
................................กลุ่มตัวอย่างคนขับรถเมล์ ร้อยละ 88.5 ระบุว่าเห็นด้วย
................................ร้อยละ 6.7 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
................................และร้อยละ 4.8 ระบุว่าไม่มีความเห็น
..........................5. ..คำถามเห็นด้วยหรือไม่ว่า ไม่ควรนำรถสภาพไม่ดีมาใช้ หรือรถควันดำมาใช้รับผู้โดยสาร
................................กลุ่มตัวอย่างคนใช้บริการรถเมล์ ร้อยละ 96.4 ระบุว่าเห็นด้วย
................................ร้อยละ 1.9 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
................................และร้อยละ 1.7 ระบุว่าไม่มีความเห็น
................................กลุ่มตัวอย่างคนขับรถเมล์ ร้อยละ 82.6 ระบุว่าเห็นด้วย
................................ร้อยละ 12.9 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
................................และร้อยละ 4.6 ระบุว่าไม่มีความเห็น
..........................6....สำหรับคำถามเห็นด้วยหรือไม่ว่า ควรปรับถ้าไม่จอดรถรับส่งผู้โดยสารตามป้ายรถเมล์ หรือจอดรับส่งผู้โดยสารกันกลางถนน
................................กลุ่มตัวอย่างคนใช้บริการรถเมล์ ร้อยละ 88.0 ระบุว่าเห็นด้วย
................................ร้อยละ 7.5 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
................................และร้อยละ 4.5 ระบุว่าไม่มีความเห็น
................................กลุ่มตัวอย่างคนขับรถเมล์ ร้อยละ 63.8 ระบุว่าเห็นด้วย
................................ร้อยละ 27.6 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
................................และร้อยละ 8.6 ระบุว่าไม่มีความเห็น
..........................7....ส่วนมั่นใจหรือไม่ว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องจะสามารถจัดการกับมาตรการจัดระเบียบรถเมล์ ได้ตลอดไปหรือไม่
................................กลุ่มตัวอย่างคนใช้บริการรถเมล์ ร้อยละ 24.9 ระบุว่ามั่นใจ
................................ร้อยละ 64.7 ระบุว่าไม่มั่นใจ
................................และร้อยละ 10.3 ระบุว่าไม่มีความเห็น
................................ส่วนกลุ่มตัวอย่างคนขับรถเมล์ ร้อยละ 27.6 ระบุว่ามั่นใจ
................................ร้อยละ 59.8 ระบุว่าไม่มั่นใจ
................................และร้อยละ 12.6 ระบุว่าไม่มีความเห็น
 
ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล
 
..................ตารางที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์
   จำนวน ร้อยละ
เพศ :    
            ชาย 704 59.9
             หญิง 471 40.1
อายุ :    
            18 – 25 ปี 433 36.9
            26 – 35 ปี 353 30.0
            36 – 45 ปี 234 19.9
            มากกว่า 45 ปี 155 13.2
การศึกษา:    
            ประถมศึกษา 287 24.5
            มัธยมศึกษา 358 30.5
            ปวช. 123 10.5
            ปวส./อนุปริญญา 111 9.4
            ปริญญาตรี 283 24.1
            สูงกว่าปริญญาตรี 13 1.1
อาชีพ :    
            รับจ้างทั่วไป 119 10.1
            พนักงานขับรถเมล์ร่วมบริการ 120 10.2
            พนักงานขับรถเมล์ขสมก. 125 10.6
            พนักงานขับรถมินิบัส 128 10.9
            พนักงานบริษัทเอกชน 162 13.8
            พนักงานรัฐวิสาหกิจ 20 1.7
            นักศึกษา 277 23.6
            รับราชการ 38 3.2
            เจ้าของกิจการ 39 3.3
            พ่อบ้าน/แม่บ้าน 39 3.3
            ค้าขาย 86 7.3
            อาชีพอื่น ๆ 22 1.9
..................ตารางที่ 2 ท่านทราบข่าวการจัดระเบียบรถเมล์ โดยจะเริ่มวันที่ 16 มิถุนายน 2546 นี้หรือไม่
  คนใช้บริการรถเมล์ คนขับรถเมล์
  จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ทราบ 249 31.0 241 64.6
ไม่ทราบ 553 69.0 132 35.4
................ ตารางที่ 3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กรณีการจัดระเบียบรถเมล์ในเรื่องต่อไปนี้
  คนใช้บริการรถเมล์ คนขับรถเมล์
  เห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย
ไม่มี
ความเห็น
เห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย
ไม่มี
ความเห็น
กวดขันให้วิ่งช่องบัสเลน
ฝ่าฝืนปรับ 400 –1,000 บาท
87.4 7.4 5.2 50.9 44.8 4.3
ห้ามขับรถกีดขวางการจราจร
ปรับ 400 –1,000 บาท
94.0 4.1 1.9 71.0 23.9 5.1
ไม่หยุดรถหลังเครื่องหมายหยุดรถ
ปรับไม่เกิน 500 บาท
83.0 9.4 7.6 67.6 26.0 6.4
ขับรถเตร่รับผู้โดยสาร
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
80.3 13.0 6.7 59.0 33.5 7.5
จอดรถห่างจากท้ายรถคันหน้าเกิน 1 เมตร
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
54.1 29.8 16.1 38.9 49.3 11.8
จอดรถเป็นคันหัวแถวของรถคันอื่น ห่างจาก
เครื่องหมายจราจร 1 เมตร ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
57.7 23.9 18.3 48.0 40.8 11.3
ไม่ขับรถในช่องซ้ายสุด
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
70.9 19.5 9.6 22.8 69.2 8.0
................ ตารางที่ 4 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ควรกวดขันกรณีขับรถประมาทหวาดเสียว ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้โดยสาร
  คนใช้บริการรถเมล์ คนขับรถเมล์
  จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย 785 97.9 330 88.5
ไม่เห็นด้วย 6 0.7 25 6.7
ไม่มีความเห็น 11 1.4 18 4.8
................. ตารางที่ 5 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ไม่ควรนำรถสภาพไม่ดีมาใช้ หรือรถควันดำมาใช้รับผู้โดยสาร
  คนใช้บริการรถเมล์ คนขับรถเมล์
  จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย 773 96.4 308 82.6
ไม่เห็นด้วย
15 1.9 48 12.9
ไม่มีความเห็น 14 1.7 17 4.6
................ ตารางที่ 6 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ควรปรับถ้าไม่จอดรถรับส่งผู้โดยสารตามป้ายรถเมล์หรือจอดรับส่งผู้โดยสารกันกลางถนน
  คนใช้บริการรถเมล์ คนขับรถเมล์
  จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย 706 88.0 238 63.8
ไม่เห็นด้วย
60 7.5 103 27.6
ไม่มีความเห็น 36 4.5 32 8.6
................ ตารางที่ 7 ท่านมีความมั่นใจหรือไม่ว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องจะสามารถจัดการกับมาตรการจัดระเบียบรถเมล์ได้ตลอดไปหรือไม่
  คนใช้บริการรถเมล์ คนขับรถเมล์
  จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มั่นใจ 200 24.9 103 27.6
ไม่มั่นใจ
519 64.7 223 59.8
ไม่มีความเห็น 83 10.3 47 12.6
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   (  )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email : research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776