Connect to DB
..........................หัวข้อ “ เด็กนักเรียนกับปัญหาการก่อเหตุรุนแรง ”
..........................วัตถุประสงค์ของการสำรวจ :
............................... ..... การสำรวจครั้งนี้ เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีนักเรียนก่อเหตุรุนแรงที่
.......................... บ้าน และในสถานศึกษา ในประเด็นเกี่ยวกับการรับทราบข่าวสารดังกล่าว ความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลียนแบบ การ
.......................... นำเสนอของสื่อกับพฤติกรรมของเยาวชน การทะเลาะวิวาทกับบุคคลอื่น บุคคลที่เยาวชนกล้าเปิดใจระบายพูดคุยปัญหาต่าง ๆ
.......................... และปัญหาที่เยาวชนคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่สุด
..........................ระเบียบวิธีการสำรวจ
..........................การสุ่มตัวอย่าง : ..การสำรวจ ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างเยาวชน จากสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร เช่น ห้างสรรพสินค้า
........................................................ สถานศึกษา โรงเรียนกวดวิชา ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,142 คน
..........................ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 5 % ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
..........................วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของเยาวชนเป้าหมายที่สุ่มได้
............................................. ..... ..... ..... .ในเรื่อง "เด็กนักเรียนกับปัญหาการก่อเหตุรุนแรง"
..........................ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 15 – 17 มิถุนายน 2546
..........................วันที่เผยแพร่ข้อมูล : 19 มิถุนายน 2546
..........................สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  http://research.bu.ac.th
..........................สรุปผลการสำรวจ
..........................1. ..การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสำรวจภาคสนาม จากเยาวชนที่ศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
............................... เป็นชาย ร้อยละ 45.3 เป็นหญิง ร้อยละ 54.7 จำนวน 1,142 คน
............................... โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 32.8 มีอายุระหว่าง 11-14 ปี
............................... ร้อยละ 67.2 มีอายุระหว่าง 15-18 ปี
............................... ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง มัธยมศึกษาที่ 1-3 ร้อยละ 39.8
............................... มัธยมศึกษาที่ 4-6 ร้อยละ 60.2
..........................2. ..เมื่อสอบถามว่าได้ทราบข่าวกรณีเด็กนักเรียนก่อเหตุรุนแรงในบ้านและสถานศึกษา หรือไม่
............................... กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 92.6 ระบุ ทราบข่าวดังกล่าว
............................... ร้อยละ 7.4 ระบุ ไม่ทราบข่าว
..........................3. ..กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 63.3 มีความเห็นว่า เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น เป็นเพราะเกิดจากพฤติกรรม การเลียนแบบ
............................... ร้อยละ 26.4 คิดว่าไม่ใช่พฤติกรรมการเลียนแบบ
............................... และร้อยละ 10.3 ไม่มีความเห็น
..........................4. ..เมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างว่า การนำเสนอจากสื่อลักษณะใดที่มีผลต่อพฤติกรรมของเยาวชน มากที่สุด
............................... ร้อยละ 48.5 ระบุ ภาพยนตร์
............................... ร้อยละ 23.9 ระบุ ละคร
............................... ร้อยละ 19.4 ระบุ ข่าว
............................... ร้อยละ 1.2 ระบุ รายการวิทยุ
............................... ร้อยละ 1.0 ระบุ นิตยสาร
............................... และอื่น ๆ อีกร้อยละ 6.0
..........................5. ..บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่กลุ่มตัวอย่างเลียนแบบพฤติกรรม มากที่สุด คือ
............................... ดารา/นักร้อง ร้อยละ 45.3
............................... พ่อแม่ ร้อยละ 23.1
............................... เพื่อน ร้อยละ 19.3
............................... พี่น้อง ร้อยละ 11.6
............................... นายแบบ/นางแบบ ร้อยละ 0.7
..........................6....เมื่อสอบถามถึงการทะเลาะวิวาท
............................... กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 61.9 ไม่เคยทะเลาะกับบุคคลอื่น
............................... ในขณะที่ร้อยละ 30.4 ระบุว่า เคยทะเลาะกับบุคคลอื่น
............................... และอีกร้อยละ 7.7 ไม่มีความเห็น
..........................7....เมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างว่า ระหว่าง เพื่อน ครู/อาจารย์ หรือพ่อแม่/ผู้ปกครอง บุคคลที่กลุ่มตัวอย่าง กล้าเปิดใจหรือพูดคุย
............................... ระบายปัญหาต่าง ๆ มากที่สุด คือ เพื่อน ร้อยละ 57.1
............................... พ่อแม่/ผู้ปกครอง ร้อยละ 40.1
............................... ครู/อาจารย์ ร้อยละ 2.8
..........................8....ปัญหาที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่า เป็นปัญหาใหญ่ที่สุด คือ
............................... ปัญหาเรื่องการเรียน / การสอบเอนทรานซ์ ร้อยละ 40.0
............................... ปัญหาครอบครัว / พ่อแม่ทะเลาะกัน ร้อยละ 8.6
............................... เรื่องความรัก / การคบเพื่อนเพศตรงข้าม ร้อยละ 7.4
............................... การทะเลาะวิวาท ร้อยละ 6.8
............................... เงินไม่พอใช้ ร้อยละ 6.0
............................... ปัญหาการเลือกคบเพื่อน ร้อยละ 6.0
............................... และอื่น ๆ อีก ร้อยละ 25.2
.................................... เมื่อสอบถามอีกว่า หากเกิดปัญหาดังกล่าวแล้ว จะปรึกษาพ่อแม่/ผู้ปกครอง หรือไม่
............................... กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 62.1 ระบุว่า ปรึกษา
............................... ร้อยละ 17.6 ระบุ ไม่ปรึกษา
............................... และอีกร้อยละ 20.3 ระบุ ไม่แน่ใจ
 
ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล
 
........................................ ตารางที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์
   จำนวน ร้อยละ
เพศ :    
            ชาย 517 45.3
             หญิง 625 54.7
อายุ :    
            18 – 25 ปี 374 32.8
            26 – 35 ปี 768 67.2
การศึกษา:    
            มัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 455 39.8
            มัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 687 60.2
........................................ ตารางที่ 2 ท่านทราบข่าวเด็กนักเรียนใช้ปืนก่อเหตุรุนแรงในบ้านและสถานศึกษาหรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
ทราบ 1058 92.6
ไม่ทราบ 84 7.4
........................................ ตารางที่ 3 จากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น ท่านคิดว่า เป็นเพราะเกิดจากพฤติกรรมการเลียนแบบ ใช่หรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
ใช่ 723 63.3
ไม่ใช่ 302 26.4
ไม่มีความเห็น 117 10.3
........................................ ตารางที่ 4 ท่านคิดว่า การนำเสนอจากสื่อลักษณะใด มีผลต่อพฤติกรรมของเยาวชน มากที่สุด
  จำนวน ร้อยละ
ภาพยนตร์ 554 48.5
ละคร 273 23.9
ข่าว 222 19.4
รายการวิทยุ 14 1.2
นิตยสาร 11 1.0
อื่น ๆ 68 6.0
........................................ ตารางที่ 5 บุคคลใดหรือกลุ่มใด ที่ท่านเลียนแบบพฤติกรรมมากที่สุด
  จำนวน ร้อยละ
ดารา/นักร้อง 518 45.3
พ่อแม่ 263 23.1
เพื่อน 220 19.3
พี่น้อง 133 11.6
นางแบบ 8 0.7
........................................ ตารางที่ 6 ท่านเคยมีปัญหาทะเลาะวิวาทกับบุคคลอื่น หรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
เคย 347 30.4
ไม่เคย 707 61.9
ไม่มีความเห็น 88 7.7
........................................ ตารางที่ 7 จากตัวเลือกที่ให้นี้ ท่านคิดว่า ท่านใกล้ชิดและกล้าเปิดใจหรือพูดคุย ระบายปัญหาต่าง ๆ กับใครมากที่สุด
  จำนวน ร้อยละ
เพื่อน 652 57.1
พ่อแม่ / ผู้ปกครอง 458 40.1
ครู / อาจารย์ 32 2.8

........................................ ตารางที่ 8 ปัญหาที่คิดว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของท่าน คือ ปัญหาใด

  จำนวน ร้อยละ
การเรียน / การสอบเอนทรานซ์ 457 40.0
ปัญหาครอบครัว / พ่อแม่ทะเลาะกัน 98 8.6
ความรัก / การคบเพื่อนเพศตรงข้าม 85 7.4
ทะเลาะวิวาท 78 6.8
เงินไม่พอใช้ 69 6.0
การเลือกคบเพื่อน 69 6.0
อื่น ๆ 286 25.2

........................................ ตารางที่ 9 หากเกิดปัญหาดังกล่าวในตารางที่ 8 ท่านจะปรึกษา พ่อแม่ / ผู้ปกครอง หรือไม่

  จำนวน ร้อยละ
ปรึกษา 709 62.1
ไม่ปรึกษา 201 17.6
ไม่แน่ใจ 232 20.3
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   ( ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email : research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776