Connect to DB
..........................หัวข้อ “ ความคิดเห็นต่อมาตรการควบคุมการซื้อขาย และการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ”
..........................วัตถุประสงค์ของการสำรวจ :
............................... ..... การสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
..........................ต่อมาตรการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดทางสถานีวิทยุ และโทรทัศน์ในช่วงเวลา 05.00 – 22.00 น.
..........................และมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณปั๊มน้ำมัน ร้านสะดวกซื้อ ตลอดจนความมั่นใจต่อมาตรการ
..........................ในการช่วยลดอุบัติเหตุ และลดปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน
..........................ระเบียบวิธีการสำรวจ
..........................การสุ่มตัวอย่าง : ..การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตปกครองของกรุงเทพมหานคร
.................................................. ..... เทคนิคการสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) กล่าวคือ
.................................................. ..... ขั้นแรก แบ่งเขตปกครองกรุงเทพมหานครเป็น เขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก
............................................................... ..... หลังจากนั้นสุ่มเขตปกครองในแต่ละชั้น ได้เขตต่าง ๆ จำนวน 30 เขต ดังนี้
............................................................... ..... ดุสิต ป้อมปราบฯ ปทุมวัน พระนคร ลาดพร้าว พระโขนง คลองเตย ดินแดง
............................................................... ..... ห้วยขวาง วัฒนา จตุจักร บางซื่อ บางเขน ประเวศ สะพานสูง คันนายาว มีนบุรี
............................................................... ..... บางกอกน้อย บางพลัด ภาษีเจริญ คลองสาน ดอนเมือง ทุ่งครุ่ ลาดกระบัง
............................................................... ..... บางแค บางบอน หนองแขม หนองจอก ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา
.................................................. ..... ขั้นที่สอง จากแต่ละเขตที่สุ่มได้ สุ่มถนน ซอย และที่อยู่อาศัย
.................................................. ..... ขั้นที่สาม สุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์ ได้ตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,157 คน
..........................ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 5 % ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
..........................วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
............................................. ..... ..... ..... .ในเรื่อง "ความคิดเห็นต่อมาตรการควบคุมการซื้อขาย และการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์"
..........................ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 24 - 25 มิถุนายน 2546
..........................วันที่เผยแพร่ข้อมูล : 27 มิถุนายน 2546
..........................สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  http://research.bu.ac.th
..........................สรุปผลการสำรวจ

..........................1. ..การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีสำรวจภาคสนาม ผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 18 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,157 คน
......................... ..... เป็นชายร้อยละ 45.9 เป็นหญิงร้อยละ 54.1
......................... ..... กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 32.6 มีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี
......................... ..... ร้อยละ 30.6 มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี
......................... ..... ร้อยละ 21.5 มีอายุ ระหว่าง 36 – 45 ปี
......................... ..... และร้อยละ 15.3 มีอายุ 45 ปีขึ้นไป
......................... ..... สำหรับระดับการศึกษาของ
......................... ..... กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 51.0 มีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี
......................... ..... ที่เหลือ ร้อยละ 49.0 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
......................... ..... ประกอบอาชีพ นักศึกษา พนักงานบริษัทเอกชน ค้าขาย รับจ้างทั่วไป รับราชการ เจ้าของกิจการ พ่อบ้าน/แม่บ้าน และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

..........................2. ..เมื่อถามว่าทราบข่าวการควบคุมการซื้อขาย และการโฆษณาสินค้าประเภทเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือไม่
......................... ..... กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 63.4 ระบุว่าทราบ
......................... ..... และร้อยละ 36.6 ระบุว่าไม่ทราบ
..........................3. ..สำหรับคำถามเห็นด้วยหรือไม่ ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดทางวิทยุ โทรทัศน์ในช่วงเวลา 05.00 – 22.00 น.
......................... ..... กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 57.1 ระบุว่าเห็นด้วย
......................... ..... ร้อยละ 27.4 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
......................... ..... และร้อยละ 15.5 ไม่มีความเห็น
..........................4. ..ส่วนคำถามเห็นด้วยหรือไม่ ห้ามใช้ผู้แสดงที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปีเป็นพรีเซ็นเตอร์ในการโฆษณาเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์
......................... ..... กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 50.2 ระบุว่าเห็นด้วย
......................... ..... ร้อยละ 33.7 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
......................... ..... และร้อยละ 16.1 ไม่มีความเห็น
..........................5. ..เมื่อถามเห็นด้วยหรือไม่ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณปั๊มน้ำมัน และร้านสะดวกซื้อ
......................... ..... กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 49.2 ระบุว่าเห็นด้วย
......................... ..... ร้อยละ 41.3 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
......................... ..... และร้อยละ 9.5 ไม่มีความเห็น
..........................6....สำหรับคำถามมั่นใจหรือไม่ว่า มาตรการคุมเข้มที่กำลังจะดำเนินการจะสามารถลดปัญหาอุบัติเหตุได้
......................... ..... กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 49.8 ระบุว่ามั่นใจ
......................... ..... ร้อยละ 41.1 ระบุว่าไม่มั่นใจ
......................... ..... และร้อยละ 9.2 ระบุว่าไม่มีความเห็น
..........................7....ส่วนคำถามมั่นใจหรือไม่ว่า มาตรการคุมเข้มที่กำลังจะดำเนินการจะสามารถลดปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ ของเยาวชนได้
......................... ..... กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 31.8 ระบุว่ามั่นใจ
......................... ..... ร้อยละ 57.9 ระบุว่าไม่มั่นใจ
......................... ..... และร้อยละ 10.3 ระบุว่าไม่มีความเห็น
..........................8....ส่วนคำถามมั่นใจหรือไม่ว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องจะสามารถจัดการกับมาตรการควบคุมการซื้อขาย และการ โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตลอดไป
......................... ..... กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 18.3 ระบุว่ามั่นใจ
......................... ..... ร้อยละ 64.9 ระบุว่า ไม่มั่นใจ
......................... ..... และร้อยละ 16.8 ระบุว่าไม่มีความเห็น
 
ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล
 
........................................ ตารางที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์
   จำนวน ร้อยละ
เพศ :    
            ชาย 531 45.9
             หญิง 626 54.1
อายุ :    
            18 – 25 ปี 377 32.6
            26 – 35 ปี 354 30.6
            36 – 45 ปี 249 21.5
            มากกว่า 45 ปี 177 15.3
การศึกษา:    
            ประถมศึกษา 156 13.5
            มัธยมศึกษา 228 19.7
            ปวช. 109 9.4
            ปวส./อนุปริญญา 97 8.4
            ปริญญาตรี 494 42.7
            สูงกว่าปริญญาตรี 73 6.3
อาชีพ :    
            นักศึกษา 277 23.9
            พนักงานบริษัทเอกชน 237 20.5
            ค้าขาย 182 15.7
            รับจ้างทั่วไป 120 10.4
            รับราชการ 100 8.6
            เจ้าของกิจการ 80 6.9
            พ่อบ้าน/แม่บ้าน 60 5.2
            พนักงานรัฐวิสาหกิจ 54 4.7
            อาชีพอื่น ๆ 47 4.1
........................................ ตารางที่ 2 ท่านทราบข่าวการควบคุมการซื้อขาย และการโฆษณาสินค้าประเภทเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
ทราบ 733 63.4
ไม่ทราบ 424 36.6
........................................ ตารางที่ 3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดทางวิทยุ โทรทัศน์
.......................................................... ในช่วงเวลา 05.00–22.00 น.
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย 661 57.1
ไม่เห็นด้วย 317 27.4
ไม่มีความเห็น 179 15.5
........................................ ตารางที่ 4 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ห้ามใช้ผู้แสดงที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปีเป็นพรีเซ็นเตอร์ในการโฆษณา
.......................................................... เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย 581 50.2
ไม่เห็นด้วย 390 33.7
ไม่มีความเห็น 186 16.1
........................................ ตารางที่ 5 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณปั๊มน้ำมัน และร้านสะดวกซื้อ
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย 569 49.2
ไม่เห็นด้วย 478 41.3
ไม่มีความเห็น 110 9.5
........................................ ตารางที่ 6 ท่านมั่นใจหรือไม่ว่า มาตรการคุมเข้มที่กำลังจะดำเนินการจะสามารถลดปัญหาอุบัติเหตุได้
  จำนวน ร้อยละ
มั่นใจ 576 49.8
ไม่มั่นใจ 475 41.1
ไม่มีความเห็น 106 9.2

........................................ ตารางที่ 7 ท่านมั่นใจหรือไม่ว่า มาตรการคุมเข้มที่กำลังจะดำเนินการ จะสามารถลดปัญหาการดื่ม
.......................................................... แอลกอออล์ของเยาวชนได้

  จำนวน ร้อยละ
มั่นใจ 368 31.8
ไม่มั่นใจ 670 57.9
ไม่มีความเห็น 119 10.3

........................................ ตารางที่ 8 ท่านมั่นใจหรือไม่ว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องจะสามารถจัดการกับมาตรการควบคุมการซื้อขาย และการโฆษณา
.......................................................... เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตลอดไป

  จำนวน ร้อยละ
มั่นใจ 212 18.3
ไม่มั่นใจ 751 64.9
ไม่มีความเห็น 194 16.8
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   (  )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email : research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776