Connect to DB
..........................หัวข้อ “ ความเห็นคนกรุงกับโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ”
..........................วัตถุประสงค์ของการสำรวจ :
............................... ..... การสำรวจครั้งนี้ เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับโครงการ 30 บาท
..........................รักษาทุกโรค ในประเด็นความเห็นที่มีต่อข่าวการล้มเลิกโครงการ ประโยชน์ของโครงการ มาตรฐานการรักษาและคุณภาพยา
..........................ข้อบกพร่อง และความพึงพอใจที่มีต่อบริการที่ได้รับจากโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค และความเห็นของประชาชนว่าโครงการ
..........................30 บาทรักษาทุกโรคนั้น ควรมีต่อไปหรือไม่
..........................ระเบียบวิธีการสำรวจ
..........................การสุ่มตัวอย่าง : ..การสำรวจ ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างประชาชนที่ใช้บริการโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค
.........................................................ในเขตปกครองของกรุงเทพมหานคร ได้ตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 729 คน
..........................ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 5 % ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
..........................วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
............................................. ..... ..... ..... .ในเรื่อง "ความเห็นคนกรุงกับโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค"
..........................ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 1 กรกฎาคม 2546
..........................วันที่เผยแพร่ข้อมูล : 2 กรกฎาคม 2546
..........................สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  http://research.bu.ac.th
..........................สรุปผลการสำรวจ

..........................1. ..การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสำรวจภาคสนาม จากประชาชนที่ใช้บริการโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร จำนวน 729 คน
............................... เป็นชาย ร้อยละ 45.6
............................... เป็นหญิง ร้อยละ 54.4
.................................... กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 25.0 มีอายุระหว่าง 18-25 ปี
............................... ร้อยละ 31.4 มีอายุระหว่าง 26-35 ปี
............................... ร้อยละ 26.9 มีอายุระหว่าง 36–45 ปี
............................... และร้อยละ 16.7 มีอายุ 45 ปีขึ้นไป
.................................... ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง ประถมศึกษา ร้อยละ 22.8
............................... มัธยมศึกษา ร้อยละ 19.8
............................... ระดับปวช. ร้อยละ 10.3
............................... ระดับปวส./อนุปริญญาตรี ร้อยละ 9.9
............................... ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 34.4
............................... และสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 2.8
.................................... กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
............................... รับราชการ ร้อยละ 11.4
............................... รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 3.4
............................... พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 21.5
............................... เจ้าของกิจการ ร้อยละ 6.4
............................... รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 17.7
............................... ค้าขาย ร้อยละ 11.1
............................... นักศึกษา ร้อยละ 14.0
............................... พ่อบ้าน/แม่บ้าน ร้อยละ 9.6
............................... และอื่น ๆ ร้อยละ 4.8

..........................2. ..จากข่าวที่มีแพทย์ลาออกเป็นจำนวนมากนั้น
............................... กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 37.6 ไม่แน่ใจว่ามีสาเหตุมาจากโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค
............................... ร้อยละ 24.8 คิดว่า มีสาเหตุมาจากโครงการดังกล่าว
............................... ร้อยละ 22.5 คิดว่า ไม่ได้มีสาเหตุมาจากโครงการดังกล่าว
............................... และอีกร้อยละ 15.1 ไม่มีความเห็น
..........................3. ..จากที่มีข่าวว่ารัฐบาลอาจจะล้มเลิกโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค
............................... กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 44.4 ระบุ ไม่วิตกกังวลกับข่าวดังกล่าว
............................... ร้อยละ 42.8 ระบุ วิตกกังวล
............................... และอีกร้อยละ 12.8 ไม่มีความเห็น
..........................4. ..เมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างว่า โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคนั้น ให้ประโยชน์กับประชาชน มากน้อยเพียงใด
............................... กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 54.0 ระบุ ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้มาก
............................... ร้อยละ 35.4 ระบุ ได้รับประโยชน์ปานกลาง
............................... ร้อยละ 7.5 ระบุ ได้รับประโยชน์น้อย
............................... และอีกร้อยละ 3.0 ไม่มีความเห็น
..........................5. ..เมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างว่า เห็นด้วยหรือไม่ว่า มาตรฐานการรักษาและคุณภาพยาจากโครงการ 30 บาท
............................... รักษาทุกโรคนั้นเหมือนกับผู้ป่วยที่เสียเงินปกติ ร้อยละ 54.0 ระบุ ไม่เห็นด้วย
............................... ร้อยละ 29.9 ระบุ เห็นด้วย
............................... และอีกร้อยละ 16.0 ไม่มีความเห็น
..........................6....เมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างว่า โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค มีข้อบกพร่องที่จะต้องแก้ไข หรือไม่
............................... กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 75.2 ระบุ มีข้อบกพร่อง
............................... ร้อยละ 10.8 ระบุ ไม่มีข้อบกพร่อง
............................... และอีกร้อยละ 14.0 ไม่มีความเห็น
..........................7....เมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างว่า มั่นใจหรือไม่ว่าจุดบกพร่องในโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค จะได้รับการปรับปรุง
............................... อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ภายใน 2 ปี ร้อยละ 54.2 ระบุ ไม่มั่นใจ
............................... ร้อยละ 30.3 ระบุ มั่นใจ
............................... และอีกร้อยละ 15.5 ไม่มีความเห็น
..........................8....กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 42.4 ระบุ ปัจจุบันนี้พึงพอใจกับบริการที่ได้รับจากโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค
............................... ร้อยละ 28.9 ระบุ ไม่พึงพอใจ
............................... และอีกร้อยละ 28.7 ไม่มีความเห็น
.................................... จากการสำรวจความคิดเห็นในข้อคำถามเดียวกัน เมื่อวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2545 พบว่า
............................... กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 38.3 ระบุ พึงพอใจ
............................... ร้อยละ 44.2 ระบุ ไม่พึงพอใจ
............................... และอีกร้อยละ 17.5 ไม่มีความเห็น
..........................9....เมื่อสอบถามว่า โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ควรมีต่อไปหรือไม่
............................... กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 84.0 ระบุ ควร
............................... ร้อยละ 6.5 ระบุ ไม่ควร
............................... และอีกร้อยละ 9.5 ไม่มีความเห็น
 
ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล
 
........................................ ตารางที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์
   จำนวน ร้อยละ
เพศ :    
            ชาย 333 45.6
             หญิง 396 54.4
อายุ :    
            18 – 25 ปี 182 25.0
            26 – 35 ปี 229 31.4
            36 – 45 ปี 196 26.9
            มากกว่า 45 ปี 122 16.7
การศึกษา:    
            ประถมศึกษา 166 22.8
            มัธยมศึกษา 144 19.8
            ปวช. 75 10.3
            ปวส./อนุปริญญา 72 9.9
            ปริญญาตรี 251 34.4
            สูงกว่าปริญญาตรี 21 2.8
อาชีพ :    
            รับราชการ 83 11.4
            พนักงานรัฐวิสาหกิจ 25 3.4
            พนักงานบริษัทเอกชน 157 21.5
            เจ้าของกิจการ 47 6.4
            รับจ้างทั่วไป 129 17.7
            ค้าขาย 81 11.1
            นักศึกษา 102 14.0
            พ่อบ้าน/แม่บ้าน 70 9.6
            อื่น ๆ 35 4.8
........................................ ตารางที่ 2 จากข่าวที่มีแพทย์ลาออกเป็นจำนวนมากนั้น ท่านคิดว่ามีสาเหตุมาจากโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค
.......................................................... ใช่หรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
ใช่ 181 24.8
ไม่ใช่ 164 22.5
ไม่แน่ใจ 274 37.6
ไม่มีความเห็น 110 15.1
........................................ ตารางที่ 3 จากที่มีข่าวว่ารัฐบาลจะล้มเลิกโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ท่านรู้สึกวิตกกังวลกับข่าวดังกล่าว หรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
กังวล 312 42.8
ไม่กังวล 324 44.4
ไม่มีความเห็น 93 12.8
........................................ ตารางที่ 4 ท่านคิดว่า โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค นั้น ให้ประโยชน์กับประชาชนมากน้อยเพียงใด
  จำนวน ร้อยละ
มาก 394 54.0
ปานกลาง 258 35.4
น้อย 55 7.5
ไม่มีความเห็น 22 3.0
........................................ ตารางที่ 5 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า มาตรฐานการรักษาและคุณภาพยาจากโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค นั้น
.......................................................... เหมือนกับผู้ป่วยที่เสียเงินปกติ
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย 218 29.9
ไม่เห็นด้วย 394 54.0
ไม่มีความเห็น 117 16.0
........................................ ตารางที่ 6 ท่านคิดว่า โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค มีข้อบกพร่องที่จะต้องแก้ไข หรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
มี 548 75.2
ไม่มี 79 10.8
ไม่มีความเห็น 102 14.0

........................................ ตารางที่ 7 ท่านมั่นใจหรือไม่ว่า จุดบกพร่องในโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค จะได้รับการปรับปรุง
.......................................................... อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ภายใน 2 ปี

  จำนวน ร้อยละ
มั่นใจ 221 30.3
ไม่มั่นใจ 395 54.2
ไม่มีความเห็น 113 15.5

........................................ ตารางที่ 8 ปัจจุบันนี้ ท่านพึงพอใจบริการที่ได้รับจากโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค หรือไม่

  จำนวน ร้อยละ ร้อยละ (16-18 กค. 45)
พึงพอใจ 309 42.4 38.3
ไม่พึงพอใจ 211 28.9 44.2
ไม่มีความเห็น 209 28.7 17.5
........................................ ตารางที่ 9 ท่านคิดว่า โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ควรมีต่อไปหรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
ควร 612 84.0
ไม่ควร 48 6.5
ไม่มีความเห็น 69 9.5
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   ( ������������������������������������������������������������������������ 30 ������������������������������������������ )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email : research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776