Connect to DB
..........................หัวข้อ “ เยาวชนกับนโยบายการจัดระเบียบหอพักนักศึกษา ”
..........................วัตถุประสงค์ของการสำรวจ :
............................... ..... การสำรวจครั้งนี้ เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการจัดระเบียบหอพัก
..........................นักศึกษา ในประเด็นการรับทราบข่าวสาร และความเห็นเกี่ยวกับการจัดระเบียบหอพัก ปัญหาที่เกิดมากที่สุดในหอพักนักศึกษา
..........................ความเห็นเกี่ยวกับการตั้งอาสาสมัครเพื่อตรวจสอบหอพัก การประกาศรับรองหอพัก การลดหย่อนภาษีให้ผู้ประกอบการ และ
..........................การแยกห้องพักหรือหอหญิงชายออกจากกัน
..........................ระเบียบวิธีการสำรวจ
..........................การสุ่มตัวอย่าง : ..การสำรวจ ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. อนุปริญญาและปริญญาตรี
.........................................................จากสถาบันการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,026 คน
..........................ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 5 % ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
..........................วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
............................................. ..... ..... ..... .ในเรื่อง "เยาวชนกับนโยบายการจัดระเบียบหอพักนักศึกษา"
..........................ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 12 – 14 กรกฎาคม 2546
..........................วันที่เผยแพร่ข้อมูล : 16 กรกฎาคม 2546
..........................สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  http://research.bu.ac.th
..........................สรุปผลการสำรวจ

..........................1. ..การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสำรวจภาคสนาม จากเยาวชนที่ศึกษาอยู่ในระดับ ปวช. ปวส. อนุปริญญา และปริญญาตรี
............................... จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,026 คน
............................... กลุ่มตัวอย่างเป็นชาย ร้อยละ 50.2
............................... เป็นหญิง ร้อยละ 49.9
.................................... ระดับการศึกษาของ
............................... กลุ่มตัวอย่าง ระดับปวช./ปวส./อนุปริญญาตรี ร้อยละ 20.9
............................... และ ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 79.1

..........................2. ..เมื่อสอบถามว่า รับทราบข่าวเกี่ยวกับการจัดระเบียบหอพักนักศึกษา หรือไม่
............................... กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 56.7 ระบุ ทราบข่าวดังกล่าว
............................... ร้อยละ 37.3 ระบุ ไม่ทราบ
............................... และอีกร้อยละ 5.9 ไม่มีความเห็น
..........................3. ..กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 72.6 เห็นด้วยกับการจัดระเบียบหอพักนักศึกษา
............................... ร้อยละ 12.4 ไม่เห็นด้วย
............................... และอีกร้อยละ 15.0 ไม่มีความเห็น
..........................4. .เมื่อสอบถามความเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดมากที่สุดในหอพักนักศึกษา คือปัญหาใด
............................... กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 30.9 ระบุ ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ มั่วสุมทางเพศ ชู้สาว
............................... รองลงมา คือ ร้อยละ 10.2 ระบุ ปัญหายาเสพติด
............................... ร้อยละ 6.4 ระบุ ความแออัด ไม่เป็นระเบียบ
............................... ร้อยละ 6.1 ระบุ วัยรุ่นอยู่ด้วยกันแบบสามีภรรยา
............................... ร้อยละ 5.8 ระบุ ปัญหาเสียงดัง / รบกวน
............................... ร้อยละ 5.7 ระบุ ปัญหาทรัพย์สินถูกขโมย
............................... ร้อยละ 4.4 ระบุ เรื่องความปลอดภัย (ขาดการควบคุมเรื่อง การเข้า-ออกหอพัก)
............................... ร้อยละ 3.2 ระบุ ปัญหาการดื่มสุรา
............................... ร้อยละ 2.9 ระบุ ปัญหาการพนัน
............................... ร้อยละ 2.9 ระบุ ปัญหาการทะเลาะวิวาท
............................... และอื่น ๆ อีกร้อยละ 21.5
..........................5. ..เมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างว่า ทราบหรือไม่ว่า อาคารที่มีนักศึกษาพักอยู่รวมกันเกิน 5 คน อาคารที่พัก ดังกล่าว
............................... จะต้องจดทะเบียนเป็นหอพัก
............................... กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 72.6 ระบุ ไม่ทราบ
............................... ร้อยละ 19.2 ระบุ ทราบ
............................... และอีกร้อยละ 8.2 ไม่มีความเห็น
..........................6...กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 45.0 คิดว่า หากสถาบันการศึกษามีจำนวนหอพักนักศึกษาที่เพียงพอ จะช่วยแก้ปัญหาการมั่วสุมต่าง ๆ
............................... ได้ในระดับปานกลาง
...............................กลุ่มตัวอย่างคิดว่าแก้ปัญหาได้มากและน้อย มีจำนวนเท่ากัน คือ ร้อยละ 24.9
...............................และอีกร้อยละ 5.3 ไม่มีความเห็น
..........................7....การตั้งอาสาสมัครเพื่อไปตรวจสอบพอพักต่าง ๆ นั้น
............................... กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 45.6 คิดว่า จะสามารถแก้ ปัญหาต่าง ๆ ได้ปานกลาง
............................... ร้อยละ 28.6 คิดว่า แก้ปัญหาได้น้อย
............................... ร้อยละ 20.2 คิดว่าแก้ปัญหาได้มาก
............................... และอีกร้อยละ 5.7 ไม่มีความเห็น
..........................8....กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 45.9 คิดว่า การติดสัญลักษณ์ การประกาศรับรองหอพัก และการลดหย่อนภาษี
............................... ให้ผู้ประกอบการ จะทำให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานหอพักได้ในระดับปานกลาง
............................... ร้อยละ 26.7 คิดว่า จะทำให้ผู้ประกอบการตระหนักได้มาก
............................... ร้อยละ 20.4 คิดว่า จะทำให้ผู้ประกอบการตระหนักได้น้อย
............................... และอีกร้อยละ 7.0 ไม่มีความเห็น
..........................9....กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 53.7 คิดว่า การที่มีสถานบันเทิงและสถานเริงรมย์ อยู่ใกล้หอพักนักศึกษา นั้น
............................... เป็นสาเหตุของปัญหาและการมั่วสุมของหอพักนักศึกษาอย่างมาก
............................... ร้อยละ 32.1 คิดว่าเป็นสาเหตุในระดับ ปานกลาง
............................... ร้อยละ 9.2 คิดว่า เป็นสาเหตุในระดับน้อย
............................... และอีกร้อยละ 5.1 ไม่มีความเห็น
..........................10..เมื่อสอบถามว่า การแยกห้องพักหรือหอพักหญิงชายออกจากกัน จะสามารถแก้ปัญหา/การมั่วสุมต่าง ๆ ได้เพียงใด
............................... กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 39.0 ระบุ จะสามารแก้ปัญหาได้มาก
............................... ร้อยละ 38.8 ระบุ จะสามารถแก้ปัญหาได้ปานกลาง
............................... ร้อยละ 17.9 ระบุ จะสามารถแก้ปัญหาได้น้อย
............................... และอีกร้อยละ 4.3 ไม่มีความเห็น
 
ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล
 
........................................ ตารางที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์
   จำนวน ร้อยละ
เพศ :    
            ชาย 515 50.2
             หญิง 511 49.8
การศึกษา:    
            ปวช./ปวส./อนุปริญญา 215 20.9
            ปริญญาตรี 811 79.1
........................................ ตารางที่ 2 ท่านทราบข่าวเกี่ยวกับการจัดระเบียบหอพักนักศึกษา หรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
ทราบ 582 56.7
ไม่ทราบ 383 37.3
ไม่มีความเห็น 61 5.9
........................................ ตารางที่ 3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดระเบียบหอพักนักศึกษา
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย 745 72.6
ไม่เห็นด้วย 127 12.4
ไม่มีความเห็น 154 15.0
........................................ ตารางที่ 4 ท่านคิดว่า ปัญหาที่เกิดมากที่สุดในหอพักนักศึกษาคือปัญหาใด
  จำนวน ร้อยละ
การมีเพศสัมพันธ์ มั่วสุมทางเพศ ชู้สาว 317 30.9
ยาเสพติด 105 10.2
แออัด 66 6.4
อยู่กินด้วยกัน 63 6.1
เสียงดัง 60 5.8
ขโมย 58 5.7
ความปลอดภัย (เวลาเข้า-ออก หอพัก) 45 4.4
ดื่มสุรา 33 3.2
การพนัน 30 2.9
การทะเลาะวิวาท 30 2.9
อื่น ๆ 219 21.5
........................................ ตารางที่ 5 ท่านทราบหรือไม่ว่า อาคารที่มีนักศึกษาพักอยู่รวมกันเกิน 5 คน อาคารที่พักดังกล่าวจะต้องจดทะเบียน
.......................................................... เป็นหอพัก
  จำนวน ร้อยละ
ทราบ 197 19.2
ไม่ทราบ 745 72.6
ไม่มีความเห็น 84 8.2
........................................ ตารางที่ 6 หากสถาบันการศึกษามีจำนวนหอพักนักศึกษาที่เพียงพอ ท่านคิดว่าจะสามารถช่วย
.......................................................... แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้เพียงใด
  จำนวน ร้อยละ
มาก 255 24.9
ปานกลาง 462 45.0
น้อย 255 24.9
ไม่มีความเห็น 54 5.3

........................................ ตารางที่ 7 ท่านคิดว่า การตั้งอาสาสมัครเพื่อไปตรวจสอบหอพักต่าง ๆ นั้น จะช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้เพียงใด

  จำนวน ร้อยละ
มาก 207 20.2
ปานกลาง 468 45.6
น้อย 293 28.6
ไม่มีความเห็น 58 5.7
........................................ ตารางที่ 8 การติดสัญลักษณ์ การประกาศรับรองหอพัก และการลดหย่อนภาษีให้ผู้ประกอบการ นั้น
.......................................................... ท่านคิดว่าจะทำให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานหอพัก เพียงใด
  จำนวน ร้อยละ
มาก 274 26.7
ปานกลาง 471 45.9
น้อย 209 20.4
ไม่มีความเห็น 72 7.0
........................................ ตารางที่ 9 ท่านคิดว่า การที่มีสถานบันเทิง หรือสถานเริงรมย์ อยู่ใกล้หอพักนักศึกษา นั้น
.......................................................... เป็นสาเหตุของปัญหา / การมั่วสุม เพียงใด
  จำนวน ร้อยละ
มาก 551 53.7
ปานกลาง 329 32.1
น้อย 94 9.2
ไม่มีความเห็น 52 5.1
........................................ ตารางที่ 10 ท่านคิดว่า การแยกห้องหรือหอพักหญิงชายออกจากกัน จะสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้เพียงใด
  จำนวน ร้อยละ
มาก 400 39.0
ปานกลาง 398 38.8
น้อย 184 17.9
ไม่มีความเห็น 44 4.3
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   ( ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email : research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776