Connect to DB
..........................หัวข้อ “ ประโยชน์ของนโยบายประชานิยมของรัฐบาลทักษิณต่อคนกรุง”
..........................วัตถุประสงค์ของการสำรวจ :
............................... ..... การสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
..........................ในประเด็น การรับทราบข่าวเกี่ยวกับคำว่านโยบายประชานิยม ความคิดเห็นเรื่อง กระแสข่าวที่ว่าพรรคไทยรักไทยมีนโยบายทางด้านประชานิยม
..........................และความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากนโยบาย หรือโครงการประชานิยมของรัฐบาลพ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
..........................ระเบียบวิธีการสำรวจ
..........................การสุ่มตัวอย่าง : ..การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตปกครอง
.........................................................ของกรุงเทพมหานคร เทคนิคการสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) กล่าวคือ
.........................................................ขั้นแรก แบ่งเขตปกครองกรุงเทพมหานครเป็น เขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก
......................................................................หลังจากนั้นสุ่มเขตปกครองในแต่ละชั้น ได้เขตต่าง ๆ จำนวน 32 เขต ดังนี้
......................................................................พระนคร ดุสิต ป้อมปราบฯ ปทุมวัน ห้วยขวาง ดินแดง คลองเตย พระโขนง
......................................................................วัฒนา ลาดพร้าว บางพลัด บางกอกน้อย บางเขน จตุจักร ดอนเมือง บางซื่อ
......................................................................ภาษีเจริญ คันนายาว ประเวศ สะพานสูง คลองสามวา บางแค ทุ่งครุ คลองสาน
......................................................................มีนบุรี ลาดกระบัง หนองจอก หนองแขม บางขุนเทียน บางบอน ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา
.........................................................ขั้นที่สอง จากแต่ละเขตที่สุ่มได้ สุ่มถนน ซอย และที่อยู่อาศัย
.........................................................ขั้นที่สาม สุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์ ได้ตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,263 คน
..........................ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 5 % ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
..........................วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
............................................. ..... ..... ..... .ในเรื่อง "ประโยชน์ของนโยบายประชานิยมของรัฐบาลทักษิณต่อคนกรุง"
..........................ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 12 - 14 กรกฎาคม 2546
..........................วันที่เผยแพร่ข้อมูล : 17 กรกฎาคม 2546
..........................สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  http://research.bu.ac.th
..........................สรุปผลการสำรวจ

..........................1. ..การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีสำรวจภาคสนาม ผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 18 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ใน เขตกรุงเทพมหานคร
................................จำนวน 1,263 คน เป็นชายร้อยละ 47.0 เป็นหญิงร้อยละ 53.0
................................กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 33.3 มีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี
................................ร้อยละ 30.3 มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี
................................ร้อยละ 24.2 มีอายุ ระหว่าง 36 – 45 ปี
................................และร้อยละ 12.1 มีอายุ 45 ปีขึ้นไป
................................สำหรับระดับการศึกษาของ
................................กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 53.7 มีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี
................................ที่เหลือ ร้อยละ 46.3 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
................................ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน นักศึกษา ค้าขาย รับจ้างทั่วไป เจ้าของกิจการ
................................พ่อบ้าน/แม่บ้าน รับราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

..........................2. ..ถามว่าเคยทราบข่าว เกี่ยวกับคำว่า “ นโยบายประชานิยม ” หรือไม่
................................กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 66.5 ระบุว่าทราบ
............................... ร้อยละ 33.5 ระบุว่าไม่ทราบ
..........................3. ..เห็นด้วยหรือไม่ กับกระแสข่าวที่ว่าพรรคไทยรักไทย มีนโยบายทางด้าน “ ประชานิยม ”
................................กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 67.9 ระบุว่าเห็นด้วย
............................... ร้อยละ 7.0 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
............................... และร้อยละ 25.2 ระบุว่าไม่มีความเห็น
..........................4. .ส่วนคำถามคิดว่าประชาชนได้รับประโยชน์จากนโยบาย หรือโครงการประชานิยมของรัฐบาล พ.ต.ทักษิณ ชินวัตร เพียงใด
...............................กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นเรียงลำดับจากนโยบาย โครงการที่ประชาชน ได้รับประโยชน์มากที่สุดดังนี้
...............................- นโยบายสงครามปราบปรามยาเสพติด
................................. กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 91.5 ระบุว่าได้รับประโยชน์จาก นโยบายมาก
................................. ร้อยละ 7.8 ระบุว่าปานกลาง
................................. ร้อยละ 0.6 ระบุว่าน้อย
................................. และร้อยละ 0.0 ระบุว่า ไม่มีความเห็น
...............................- นโยบายปราบปรามผู้มีอิทธิพล
................................. กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 76.0 ระบุว่าได้รับประโยชน์จากนโยบาย มาก
................................. ร้อยละ 17.3 ระบุว่าปานกลาง
................................. ร้อยละ 5.0 ระบุว่าน้อย
................................. และร้อยละ 1.7 ระบุว่า ไม่มีความเห็น
...............................- นโยบายจัดระเบียบสังคม
................................. กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 73.9 ระบุว่าได้รับประโยชน์จากนโยบายมาก
................................. ร้อยละ 21.9 ระบุว่าปานกลาง
................................. ร้อยละ 2.8 ระบุว่าน้อย
................................. และร้อยละ 1.4 ระบุว่าไม่มีความเห็น
...............................- โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค
................................. กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 66.0 ระบุว่าได้รับประโยชน์จากโครงการ มาก
................................. ร้อยละ 27.0 ระบุว่าปานกลาง
................................. ร้อยละ 5.7 ระบุว่าน้อย
................................. และร้อยละ 1.3 ระบุว่าไม่มีความเห็น
...............................- โครงการบ้านเอื้ออาทร คอมพิวเตอร์เอื้ออาทร ประกันเอื้ออาทร แท็กซี่เอื้ออาทร
................................. กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 57.9 ระบุว่าได้รับประโยชน์จากโครงการมาก
................................. ร้อยละ 30.6 ระบุว่าปานกลาง
................................. ร้อยละ 7.3 ระบุว่าน้อย
................................. และร้อยละ 4.3 ระบุว่าไม่มีความเห็น
...............................- โครงการการพักหนี้เกษตรกร
................................. กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 51.1 ระบุว่าได้รับประโยชน์จากโครงการ มาก
................................. ร้อยละ 32.8 ระบุว่าปานกลาง
................................. ร้อยละ 9.6 ระบุว่าน้อย
................................. และร้อยละ 6.6 ระบุว่าไม่มีความเห็น
...............................- โครงการธนาคารเพื่อประชาชน
................................. กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 48.6 ระบุว่าได้รับประโยชน์จาก โครงการมาก
................................. ร้อยละ 39.0 ระบุว่าปานกลาง
................................. ร้อยละ 7.4 ระบุว่าน้อย
................................. และร้อยละ 4.9 ระบุว่าไม่มีความเห็น
...............................- โครงการกองทุนหมู่บ้าน
................................. กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 41.6 ระบุว่าได้รับประโยชน์จากโครงการมาก
................................. ร้อยละ 37.7 ระบุว่าปานกลาง
................................. ร้อยละ 16.9 ระบุว่าน้อย
................................. และร้อยละ 3.8 ระบุว่า ไม่มีความเห็น
...............................- โครการกองทุนวายุภักษ์
................................. กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 24.0 ระบุว่าได้รับประโยชน์จากโครงการมาก
................................. ร้อยละ 40.9 ระบุว่าปานกลาง
................................. ร้อยละ 16.7 ระบุว่าน้อย
................................. และร้อยละ 18.4 ระบุว่า ไม่มีความเห็น
...............................- นโยบายขายหวย 2 ตัว 3 ตัวให้ถูกกฎหมาย
................................. กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 22.8 ระบุว่าได้รับประโยชน์ จากนโยบายมาก
................................. ร้อยละ 29.1 ระบุว่าปานกลาง
................................. ร้อยละ 32.5 ระบุว่าน้อย
................................. และร้อยละ 15.7 ระบุว่าไม่มีความเห็น
..........................5. .คำถามภาพรวมคิดว่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการ หรือนโยบายประชานิยมของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
.............................. เพียงใด
...............................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 50.6 ระบุว่าประชาชนได้รับประโยชน์จากนโยบาย หรือโครงการมาก
.............................. ร้อยละ 34.6 ระบุว่าปานกลาง
...............................ร้อยละ 5.1 ระบุว่าน้อย
...............................และร้อยละ 9.7 ระบุว่า ไม่มีความเห็น
 
ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล
 
........................................ ตารางที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์
   จำนวน ร้อยละ
เพศ :    
            ชาย 594 47.0
             หญิง 669 53.0
อายุ :    
            18 – 25 ปี 421 33.3
            26 – 35 ปี 383 30.3
            36 – 45 ปี 306 24.2
            มากกว่า 45 ปี 153 12.1
การศึกษา:    
            ประถมศึกษา 174 13.8
            มัธยมศึกษา 234 18.5
            ปวช. 139 11.0
            ปวส./อนุปริญญา 131 10.4
            ปริญญาตรี 502 39.7
            สูงกว่าปริญญาตรี 83 6.6
อาชีพ :    
            พนักงานบริษัทเอกชน 282 22.3
            นักศึกษา 278 22.0
            ค้าขาย 200 15.8
            รับจ้างทั่วไป 161 12.7
            เจ้าของกิจการ 120 9.5
            พ่อบ้าน/แม่บ้าน 71 5.6
            รับราชการ 69 5.5
            พนักงานรัฐวิสาหกิจ 59 4.7
            อาชีพอื่น ๆ 23 1.8
........................................ ตารางที่ 2 ท่านเคยทราบข่าว เกี่ยวกับคำว่า “ นโยบายประชานิยม ” หรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
ทราบ 840 66.5
ไม่ทราบ 423 33.5
........................................ ตารางที่ 3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับกระแสข่าวที่ว่าพรรคไทยรักไทย มีนโยบายทางด้าน “ ประชานิยม ”
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย 857 67.9
ไม่เห็นด้วย 88 7.0
ไม่มีความเห็น 318 25.2
........................................ ตารางที่ 4 ท่านคิดว่าประชาชนได้รับประโยชน์จากนโยบาย หรือโครงการประชานิยมของรัฐบาล
.......................................................... พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เพียงใด
โครงการ/นโยบาย ประโยชน์
มาก ปานกลาง น้อย ไม่มีความเห็น
นโยบายสงครามปราบปรามยาเสพติด 91.5 7.8 0.6 0.0
นโยบายปราบปรามผู้มีอิทธิพล 76.0 17.3 5.0 1.7
นโยบายจัดระเบียบสังคม 73.9 21.9 2.8 1.4
โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค 66.0 27.0 5.7 1.3
โครงการบ้านเอื้ออาทร คอมพิวเตอร์
เอื้ออาทร ประกันเอื้ออาทร แท็กซี่
เอื้ออาทร
57.9 30.6 7.3 4.3
โครงการการพักหนี้เกษตรกร 51.1 32.8 9.6 6.6
โครงการธนาคารเพื่อประชาชน 48.6 39.0 7.4 4.9
โครงการกองทุนหมู่บ้าน 41.6 37.7 16.9 3.8
โครการกองทุนวายุภักษ์ 24.0 40.9 16.7 18.4
นโยบายขายหวย 2 ตัว 3 ตัวให้ถูก
กฎหมาย
22.8 29.1 32.5 15.7
........................................ ตารางที่ 5 โดยภาพรวมท่านคิดว่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากนโยบาย หรือโครงการประชานิยม
.......................................................... ของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เพียงใด
  จำนวน ร้อยละ
มาก 639 50.6
ปานกลาง 437 34.6
น้อย 64 5.1
ไม่มีความเห็น 123 9.7
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   ( ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email : research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776