Connect to DB
..........................หัวข้อ “ ความเห็นคนกรุงต่อการให้เงินเพื่อซื้อความสะดวก และหลีกเลี่ยงความผิด”
..........................วัตถุประสงค์ของการสำรวจ :
............................... ..... การสำรวจครั้งนี้ เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการให้เงินเพื่อ
..........................ซื้อความสะดวกและหลีกเลี่ยงความผิด โดยจะสอบถามกลุ่มตัวอย่างว่าเคยต้องจ่ายเงินหรือให้สิ่งของกับเจ้าหน้าที่ เพื่อ
..........................ความสะดวกรวดเร็วหรือเพื่อหลีกเลี่ยงความผิด หรือไม่ และที่ให้เงินหรือสิ่งของนั้น ถูกร้องขอหรือยินดีให้เอง รวมทั้ง
..........................เสนอวิธีการแก้ปัญหา และความมั่นใจที่มีต่อรัฐบาลในการลดปัญหาการรับสินบน/ส่วย อย่างเป็นรูปธรรมภายใน 5 ปี
..........................ระเบียบวิธีการสำรวจ

..........................การสุ่มตัวอย่าง : ..การสำรวจ ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตปกครองของกรุงเทพมหานคร ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
.........................................................แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) กล่าวคือ
.........................................................ขั้นแรก เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 เขต ดังนี้
......................................................................บางซื่อ บางพลัด บางนา บางแค ภาษีเจริญ ดอนเมือง บางเขน ประเวศ วัฒนา ตลิ่งชัน คลองเตย
......................................................................บางกอกน้อย พระโขนง ดินแดง ดุสิต คลองสาน จตุจักร ปทุมวัน ห้วยขวาง คันนายาว ลาดพร้าว
......................................................................ทุ่งครุ บางบอน บึงกุ่ม ลาดกระบัง มีนบุรี หนองจอก ป้อมปราบ พระนคร ทวีวัฒนา
.........................................................ขั้นที่สอง จากแต่ละเขตที่สุ่มได้ สุ่มถนน ซอย และที่อยู่อาศัย
.........................................................ขั้นที่สาม สุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์ ได้ตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,158 คน

..........................ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 5 % ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
..........................วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
............................................. ..... ..... ..... .ในเรื่อง "ความเห็นคนกรุงต่อการให้เงินเพื่อซื้อความสะดวก และหลีกเลี่ยงความผิด"
..........................ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 19 - 20 กรกฎาคม 2546
..........................วันที่เผยแพร่ข้อมูล : 22 กรกฎาคม 2546
..........................สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  http://research.bu.ac.th
..........................สรุปผลการสำรวจ

..........................1. ..การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสำรวจภาคสนาม จากประชาชนในกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,158 คน
................................เป็นชาย ร้อยละ 48.4 เป็นหญิง ร้อยละ 51.6
................................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 26.3 มีอายุระหว่าง 18-25 ปี
................................ร้อยละ 30.9 มีอายุระหว่าง 26-35 ปี
................................ร้อยละ 26.9 มีอายุระหว่าง 36–45 ปี
................................และร้อยละ 15.8 มีอายุ 45 ปีขึ้นไป
................................ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง ประถมศึกษา ร้อยละ 12.0 มัธยมศึกษา
................................ร้อยละ 20.6 ระดับปวช.
................................ร้อยละ 8.2 ระดับปวส./อนุปริญญาตรี
................................ร้อยละ 14.0 ระดับปริญญาตรี
................................ร้อยละ 40.7 และสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 4.6
................................กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
................................รับราชการ ร้อยละ 4.7
................................รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 5.3
................................พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 21.7
................................เจ้าของกิจการ ร้อยละ 10.4
................................รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 12.3
................................ค้าขาย ร้อยละ 19.9
................................นักศึกษา ร้อยละ 17.3
................................พ่อบ้าน/แม่บ้าน ร้อยละ 5.7
................................และอื่น ๆ ร้อยละ 2.9

..........................2. ..เมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างว่า เคยจ่ายเงินหรือให้สิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ช่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็ว
................................ในการติดต่อราชการ หรือไม่
................................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 65.0 ระบุว่า ไม่เคย
................................ร้อยละ 32.6 ระบุว่า เคย
................................และอีกร้อยละ 2.4 ไม่มีความเห็น
..........................3. ..เมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างว่า เคยจ่ายเงินหรือให้สิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยงความผิด หรือแทนการเสียค่าปรับ หรือไม่
................................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 53.4 ระบุว่า เคย
................................ร้อยละ 43.8 ระบุว่า ไม่เคย
................................และ อีกร้อยละ 2.8 ไม่มีความเห็น
..........................4. .กลุ่มตัวอย่างที่เคยจ่ายเงินหรือให้สิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ช่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็ว
................................หรือเพื่อหลีกเลี่ยงความผิด หรือแทนการเสียค่าปรับนั้น
................................ร้อยละ 34.8 ระบุว่าให้เพราะยินดีให้เอง
................................ร้อยละ 20.1 ระบุว่า ให้เพราะถูกร้องขอ
................................และอีกร้อยละ 45.1 ไม่มีความเห็น
..........................5. .เมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างถึงวิธีที่จะสามารถแก้ปัญหาซ้ำซาก เกี่ยวกับการจ่ายเงินเพื่อซื้อความสะดวก
................................หรือเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดนั้น กลุ่มตัวอย่างเสนอวิธีการแก้ปัญหาดังนี้
................................แก้ไขกฎหมายให้รุนแรงขึ้น และจริงจังกับผู้กระทำผิด ร้อยละ 28.4
................................แก้ไขระบบราชการ ทำให้ลดช่องทางทุจริต ร้อยละ 9.5
................................แก้ไขที่เจ้าหน้าที่ จัดอบรมเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 8.7
................................ประชาชนต้องไม่ทำผิด ร้อยละ 8.6
................................ต้องเปลี่ยนความคิด / ปลูกจิตสำนึกใหม่ให้กับประชาชน ร้อยละ 6.8
................................ไม่มีทางแก้ไขได้ ร้อยละ 5.8
................................จัดการปัญหากลุ่มอิทธิพล ร้อยละ 4.3
................................และอื่น ๆ อีกร้อยละ 27.9
..........................6. ..กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 58.9 ระบุ ไม่มั่นใจว่ารัฐบาลจะสามารถดำเนินการลดปัญหาการรับสินบน / ส่วย
................................อย่างเป็นรูปธรรมได้ภายใน 5 ปี
................................ร้อยละ 28.1 ระบุ มั่นใจ
................................และอีกร้อยละ 13.0 ไม่มีความเห็น
 
ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล
 
........................................ ตารางที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์
   จำนวน ร้อยละ
เพศ :    
            ชาย 561 48.4
             หญิง 597 51.6
อายุ :    
            18 – 25 ปี 305 26.3
            26 – 35 ปี 358 30.9
            36 – 45 ปี 312 26.9
            มากกว่า 45 ปี 183 15.8
การศึกษา:    
            ประถมศึกษา 139 12.0
            มัธยมศึกษา 238 20.6
            ปวช. 95 8.2
            ปวส./อนุปริญญา 162 14.0
            ปริญญาตรี 471 40.7
            สูงกว่าปริญญาตรี 53 4.6
อาชีพ :    
            รับราชการ 54 4.7
            รัฐวิสาหกิจ 61 5.3
            พนักงานบริษัทเอกชน 251 21.7
            เจ้าของกิจการ 120 10.4
            รับจ้างทั่วไป 142 12.3
            ค้าขาย 230 19.9
            นักศึกษา 200 17.3
            พ่อบ้าน/แม่บ้าน 66 5.7
            อาชีพอื่น ๆ 34 2.9
........................................ ตารางที่ 2 ท่านเคยจ่ายเงินหรือให้สิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ช่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็ว
.......................................................... ในการติดต่อราชการ หรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
เคย 378 32.6
ไม่เคย 752 65.0
ไม่มีความเห็น 28 2.4
........................................ ตารางที่ 3 ท่านเคยจ่ายเงินหรือให้สิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยงความผิด หรือแทนการเสียค่าปรับ หรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
เคย 618 53.4
ไม่เคย 507 43.8
ไม่มีความเห็น 33 2.8
........................................ ตารางที่ 4 ท่านที่เคยจ่ายเงินหรือให้สิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ ในกรณีเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็ว หรือ
.......................................................... หลีกเลี่ยงความผิด หรือแทนการเสียค่าปรับ นั้น ท่านถูกร้องขอ หรือ ยินดีให้เอง
  จำนวน ร้อยละ
ถูกร้องขอ 233 20.1
ยินดีให้เอง 403 34.8
ไม่มีความเห็น 522 45.1
........................................ ตารางที่ 5 ท่านคิดว่า วิธีใดจะสามารถแก้ปัญหาซ้ำซาก เกี่ยวกับการจ่ายเงินเพื่อซื้อความสะดวก หรือ
.......................................................... เพื่อหลีกเลี่ยงความผิด นี้ได้
  จำนวน ร้อยละ
แก้ไขกฎหมายให้รุนแรง จริงจังกับผู้กระทำผิด 329 28.4
แก้ไขระบบราชการ ลดช่องทางทุจริต 110 9.5
แก้ไขที่เจ้าหน้าที่ โดยจัดอบรมเจ้าหน้าที่ 101 8.7
ประชาชนต้องไม่ทำผิด 100 8.6
ต้องเปลี่ยนความคิด / ปลูกจิตสำนึกใหม่ให้กับประชาชน 79 6.8
ไม่มีทางแก้ไขได้ 67 5.8
จัดการปัญหากลุ่มอิทธิพล 50 4.3
อื่น ๆ 322 27.9
........................................ ตารางที่ 6 ท่านมั่นใจหรือไม่ว่า รัฐบาลจะสามารถดำเนินการลดปัญหาการรับสินบน / ส่วย อย่างเป็นรูปธรรม
.......................................................... ได้ภายใน 5 ปี
  จำนวน ร้อยละ
มั่นใจ 325 28.1
ไม่มั่นใจ 682 58.9
ไม่มีความเห็น 151 13.0
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   (  )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email : research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776