Connect to DB
..........................หัวข้อ " คนกรุงคิดอย่างไรกับผลงาน 3 ปีของผู้ว่าฯ กทม. นายสมัคร สุนทรเวช"
..........................วัตถุประสงค์ของการสำรวจ :
............................... ..... การสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
..........................เกี่ยวกับความพึงพอใจผลงานของผู้ว่าฯ กทม. ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงสภาพโดยรวม
..........................ของกรุงเทพมหานคร
..........................ระเบียบวิธีการสำรวจ

..........................การสุ่มตัวอย่าง : ..การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตปกครองของกรุงเทพมหานคร
........................................................ จำนวน 50 เขต การสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) กล่าวคือ
........................................................ ขั้นแรก เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร จำนวน 50 เขต ดังนี้
................................................................... บึงกุ่ม สะพานสูง คลองสาน ดุสิต ตลิ่งชัน ทุ่งครุ บางแค ภาษีเจริญ จอมทอง
................................................................... ดอนเมือง ดินแดง ทวีวัฒนา บางขุนเทียน บางกะปิ สวนหลวง สัมพันธวงศ์ บางกอกน้อย
................................................................... บางบอน บางกอกใหญ่ คลองสามวา คันนายาว จตุจักร มีนบุรี สายไหม ธนบุรี บางนา
................................................................... บางคอแหลม ป้อมปราบศัตรูพ่าย พระนคร ปทุมวัน พญาไท ยานนาวา ราชเทวี วัฒนา
................................................................... ราษฎร์บูรณะ พระโขนง ประเวศ บางเขน หลักสี่ ห้วยขวาง ลาดกระบัง ลาดพร้าว
................................................................... วังทองหลาง หนองแขม หนองจอก คลองเตย บางซื่อ บางพลัด บางรัก สาทร
........................................................ ขั้นสอง จากแต่ละเขตที่สุ่มได้ สุ่มถนน ซอย และที่อยู่อาศัย
........................................................ ขั้นที่สาม สุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์ ได้ตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,959 คน

..........................ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 5 % ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
..........................วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
............................................. ..... ..... ..... .ในเรื่อง "คนกรุงคิดอย่างไรกับผลงาน 3 ปีของผู้ว่าฯ กทม. นายสมัคร สุนทรเวช"
..........................ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 25 - 27 กรกฎาคม 2546
..........................วันที่เผยแพร่ข้อมูล : 29 กรกฎาคม 2546
..........................สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  http://research.bu.ac.th
..........................สรุปผลการสำรวจ

..........................1. ..การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีสำรวจภาคสนาม ผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 18 ปีขึ้นไป
................................อาศัยอยู่ใน เขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,959 คน
................................เป็นชายร้อยละ 49.4
............................... เป็นหญิงร้อยละ 50.6
................................กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 26.7 มีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี
................................ร้อยละ 30.1 มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี
................................ร้อยละ 26.5 มีอายุ ระหว่าง 36 – 45 ปี
................................และร้อยละ 16.7 มีอายุ 45 ปีขึ้นไป
................................สำหรับระดับการศึกษาของ
................................กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 58.4 มีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี
................................ที่เหลือ ร้อยละ 41.6 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน รับจ้างทั่วไป ค้าขาย นักศึกษา
.................................เจ้าของกิจการ พ่อบ้าน/แม่บ้าน รับราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

..........................2. ..ถามว่าพอใจผลงานของผู้ว่าฯ กทม. นายสมัคร สุนทรเวช ในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้หรือไม่
........................................- ด้านความสะอาด / สุขลักษณะ
............................................... การดูแลต้นไม้ริมทาง / สวนหย่อม กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 78.4 พอใจ
............................................... การเก็บขยะมูลฝอย ร้อยละ 63.3 พอใจ
............................................... การป้องกันน้ำท่วม น้ำท่วมขัง กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 48.6 ไม่พอใจ
........................................- ด้านความเป็นระเบียบ
............................................... การจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 51.2 พอใจ
............................................... ปัญหาสุนัขจรจัด กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 45.1 ไม่พอใจ
........................................- ด้านการบริการ / บริหารจัดการ
............................................... ความสะดวกในการติดต่อราชการกับเจ้าหน้าที่เขต กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 47.0 พอใจ
............................................... การควบคุมสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 41.3 พอใจ
............................................... ปัญหาการรีดไถของเจ้าพนักงาน กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 54.2 ไม่พอใจ
........................................- ด้านสิ่งแวดล้อม
............................................... การรักษาสิ่งแวดล้อม อากาศเป็นพิษ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 50.7 พอใจ
..........................3. ..ส่วนคำถามพอใจผลงานที่ผ่านมา 3 ปี ของผู้ว่าฯ กทม. นายสมัคร สุนทรเวช หรือไม่
................................ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 50.4 ระบุว่าพอใจ
................................ ร้อยละ 35.3 ระบุว่าไม่พอใจ
................................ และร้อยละ 14.3 ระบุว่าไม่มีความเห็น
..........................4. . เมื่อถามว่าที่ผ่านมา 3 ปีสภาพโดยรวมของกรุงเทพมหานครมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
................................ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 37.9 ระบุว่าดีขึ้น
................................ ร้อยละ 45.7 ระบุว่าไม่เปลี่ยนแปลง
................................ ร้อยละ 7.6 ระบุว่าแย่ลง
................................ และร้อยละ 8.8 ระบุว่าไม่มีความเห็น
..........................5. .คำถามเห็นด้วยหรือไม่กับสาเหตุที่ทำให้ผลงานผู้ว่าฯ กทม. ไม่ประสบความสำเร็จเนื่องมาจากปัญหาและอุปสรรค์ในการทำงาน
................................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 41.9 ระบุว่าเห็นด้วย
................................ร้อยละ 29.8 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
............................... ร้อยละ 28.3 ระบุไม่มีความเห็น
..........................6. ..ส่วนคำถามต้องการให้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. คนต่อไป
................................ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 23.3 ระบุว่านายสมัคร สุนทรเวช
................................ รองลงมาร้อยละ 14.0 ระบุว่า ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
................................ ร้อยละ 7.7 ระบุว่า นายพิจิตต รัตตกุล
................................ ร้อยละ 6.7 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
................................ และร้อยละ 6.0 ระบุว่านางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
 

ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล

 
........................................ ตารางที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์
   จำนวน ร้อยละ
เพศ :    
            ชาย 967 49.4
             หญิง 992 50.6
อายุ :    
            18 – 25 ปี 523 26.7
            26 – 35 ปี 589 30.1
            36 – 45 ปี 520 26.5
            มากกว่า 45 ปี 327 16.7
การศึกษา:    
            ประถมศึกษา 239 12.2
            มัธยมศึกษา 442 22.6
            ปวช. 228 11.6
            ปวส./อนุปริญญา 235 12.0
            ปริญญาตรี 686 35.0
            สูงกว่าปริญญาตรี 129 6.6
อาชีพ :    
            รับราชการ 475 24.2
            รัฐวิสาหกิจ 313 16.0
            พนักงานบริษัทเอกชน 289 14.8
            เจ้าของกิจการ 288 14.7
            รับจ้างทั่วไป 189 9.6
            ค้าขาย 132 6.7
            นักศึกษา 122 6.2
            พ่อบ้าน/แม่บ้าน 106 5.4
            อาชีพอื่น ๆ 45 2.3
........................................ ตารางที่ 2 ท่านพอใจผลงานของผู้ว่าฯ กทม. นายสมัคร สุนทรเวช ในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้หรือไม่
  พอใจ ไม่พอใจ ไม่มีความเห็น
ด้านความสะอาด / สุขลักษณะ      
การดูแลต้นไม้ริมทาง / สวนหย่อม 78.4 14.5 7.0
การเก็บขยะมูลฝอย 63.3 30.2 6.4
การป้องกันน้ำท่วม น้ำท่วมขัง 39.7 48.6 11.7
ด้านความเป็นระเบียบ      
ปัญหาสุนัขจรจัด 39.7 45.1 15.2
การจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย 51.2 37.7 11.1
ปัญหาช้างเร่ร่อน 40.3 40.5 19.2
ด้านการบริการ / บริหารจัดการ      
ความสะดวกในการติดต่อราชการกับเจ้าหน้าที่เขต 47.0 33.3 19.7
ปัญหาการรีดไถของเจ้าพนักงาน 19.9 54.2 25.9
การควบคุมสิ่งก่อสร้าง 41.3 27.8 30.9
ด้านสิ่งแวดล้อม      
การรักษาสิ่งแวดล้อม อากาศเป็นพิษ 39.9 50.7 9.3
การบำบัดน้ำเสีย 40.0 41.9 18.1
........................................ ตารางที่ 3 ในภาพรวม ท่านพอใจผลงานที่ผ่านมา 3 ปี ของผู้ว่าฯ กทม. นายสมัคร สุนทรเวช หรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
พอใจ 987 50.4
ไม่พอใจ 691 35.3
ไม่มีความเห็น 281 14.3
........................................ ตารางที่ 4 ท่านคิดว่า ที่ผ่านมา 3 ปีสภาพโดยรวมของกรุงเทพมหานครมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
  จำนวน ร้อยละ
ดีขึ้น 743 37.9
ไม่เปลี่ยนแปลง 896 45.7
แย่ลง 148 7.6
ไม่มีความเห็น 172 8.8
........................................ ตารางที่ 5 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับสาเหตุที่ทำให้ผลงานผู้ว่าฯ กทม. ไม่ประสบความสำเร็จเนื่องมาจากปัญหา
............................................................ และอุปสรรค์ในการทำงาน
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย 821 41.9
ไม่เห็นด้วย 583 29.8
ไม่มีความเห็น 555 28.3
........................................ ตารางที่ 6 ท่านต้องการให้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. คนต่อไป
  จำนวน ร้อยละ
นายสมัคร สุนทรเวช 456 23.3
ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ 274 14.0
นายพิจิตต รัตตกุล 151 7.7
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 132 6.7
นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 117 6.0
อื่น ๆ 829 42.3
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   ( ������������������������������������������������������������������������ 3 ������������������������������������ ���������. ������������������������ ������������������������ )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email : research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776