Connect to DB
..........................หัวข้อ " ความคิดเห็นของชาว กทม. กับนโยบายการจัดระเบียบสื่อ"
..........................วัตถุประสงค์ของการสำรวจ :
............................... ..... การสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
..........................เกี่ยวกับนโยบายการจัดระเบียบสื่อ ในประเด็นความคิดเห็นเรื่องบทละครล่อแหลมทางเพศ การเสนอภาพข่าว
..........................หวาดเสียวของสื่อมวลชน การแต่งกายล่อแหลมของพิธีกรตามสื่อโทรทัศน์ และการเสนอภาพล่อแหลมทางเพศ
..........................ของมิวสิกวดีโอ ตลอดจนความมั่นใจต่อมาตรการจัดระเบียบของรัฐบาล
..........................ระเบียบวิธีการสำรวจ

..........................การสุ่มตัวอย่าง : ..การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตปกครองของกรุงเทพมหานคร
.........................................................จำนวน 30 เขต การสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) กล่าวคือ
.........................................................ขั้นแรก....เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 เขต ดังนี้
.......................................................................ป้อมปราบฯ สัมพันธวงศ์ ดุสิต สาทร บางรัก ปทุมวัน พญาไท ดินแดง ห้วยขวาง คลองเตย พระโขนง
.......................................................................วัฒนา ลาดพร้าว ประเวศ บางเขน บางซื่อ คันนายาว บางนา จตุจักร ดอนเมือง สะพานสูง บางพลัด
.......................................................................บางกอกน้อย คลองสาน ภาษีเจริญ มีนบุรี บางแค หนองแขม ตลิ่งชัน บางบอน
.........................................................ขั้นที่สอง จากแต่ละเขตที่สุ่มได้ สุ่มถนน ซอย และที่อยู่อาศัย
.........................................................ขั้นที่สาม สุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์ ได้ตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,186 คน

..........................ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 5 % ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
..........................วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
............................................. ..... ..... ..... .ในเรื่อง "ความคิดเห็นของชาว กทม. กับนโยบายการจัดระเบียบสื่อ"
..........................ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 7 - 8 สิงหาคม 2546
..........................วันที่เผยแพร่ข้อมูล : 9 สิงหาคม 2546
..........................สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  http://research.bu.ac.th
..........................สรุปผลการสำรวจ

..........................1. .. การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีสำรวจภาคสนาม ผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 18 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ใน เขตกรุงเทพมหานคร
.................................จำนวน 1,186 คน
.................................เป็นชายร้อยละ 50.0
.................................เป็นหญิงร้อยละ 50.0
.................................กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 30.9 มีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี
.................................ร้อยละ 32.4 มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี
.................................ร้อยละ 24.6 มีอายุ ระหว่าง 36 – 45 ปี
.................................และร้อยละ 12.1 มีอายุ 45 ปีขึ้นไป
.................................สำหรับระดับการศึกษาของ
.................................กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 58.5 มีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี
.................................ที่เหลือ ร้อยละ 41.4 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
.................................ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน นักศึกษา ค้าขาย รับจ้างทั่วไป เจ้าของกิจการ
.................................รับราชการ พ่อบ้าน/แม่บ้าน และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

..........................2. . คำถามเห็นด้วยหรือไม่ว่าละครปัจจุบันมีบทล่อแหลมทางเพศ ฉากหวือหวา เลิฟซีน ค่อนข้างมาก เช่น การกอดรัดฟัดเหวี่ยง
................................ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 77.2 ระบุว่าเห็นด้วย
.................................ร้อยละ 15.6 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
..................................และร้อยละ 7.3 ระบุไม่มีความเห็น
..........................3. ...สำหรับคำถามถ้าจะมีมาตรการจัดระเบียบควบคุมบทละครล่อแหลมทางเพศ ฉากหวือหวา หรือเลิฟซีน
.................................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 75.6 ระบุว่าเห็นด้วย
.................................ร้อยละ 15.2 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
..................................และร้อยละ 9.2 ระบุ ไม่มีความเห็น
..........................4. .. คำถามเห็นด้วยหรือไม่ว่าปัจจุบันการเสนอภาพข่าวของสื่อมวลชนทางหน้าหนังสือพิมพ์ และโทรทัศน์ ค่อนข้างหวาดเสียว
................................. กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 74.5 ระบุว่าเห็นด้วย
................................. ร้อยละ 16.5 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
...................................และร้อยละ 9.0 ระบุไม่มีความเห็น
..........................5. ... ถ้าจะมีมาตรการจัดระเบียบควบคุมการเสนอภาพข่าวของสื่อมวลชนทางหน้าหนังสือพิมพ์ และโทรทัศน์
................................. กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 68.3 ระบุว่าเห็นด้วย
................................. ร้อยละ 17.6 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
................................. และร้อยละ 14.1 ระบุ ไม่มีความเห็น
..........................6. ....คำถามเห็นด้วยหรือไม่ว่าการแต่งกายของพิธีกรตามสื่อโทรทัศน์ต่าง ๆ มีความล่อแหลม
................................. กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 44.0 ระบุว่าเห็นด้วย
................................. ร้อยละ 37.0 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
................................. และร้อยละ 19.0 ระบุไม่มีความเห็น
..........................7. ....ถ้าจะมีมาตรการจัดระเบียบควบคุมการแต่งกายของพิธีกรตามสื่อโทรทัศน์ต่าง ๆ
................................. กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 53.8 ระบุว่าเห็นด้วย
................................. ร้อยละ 25.0 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
................................. และร้อยละ 21.2 ระบุไม่มีความเห็น
..........................8. ....คำถามเห็นด้วยหรือไม่ว่ามิวสิกวิดีโอปัจจุบันมีภาพล่อแหลมทางเพศค่อนข้างมาก
................................. กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 56.8 ระบุว่าเห็นด้วย
................................. ร้อยละ 22.3 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
................................. และร้อยละ 20.9 ระบุไม่มีความเห็น
..........................9. ....ถ้าจะมีมาตรการจัดระเบียบควบคุมมิวสิกวิดีโอภาพล่อแหลมทางเพศ
................................. กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 59.6 ระบุว่าเห็นด้วย
................................. ร้อยละ 17.9 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
................................. และร้อยละ 22.5 ระบุไม่มีความเห็น
.........................10. ..สำหรับคำถามภาพรวมมั่นใจหรือไม่ว่ารัฐบาลจะเข็มงวดกับมาตรการเหล่านี้ได้ตลอด
................................. กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 33.9 ระบุว่ามั่นใจ
................................. ร้อยละ 50.5 ระบุว่าไม่มั่นใจ
................................. และร้อยละ 15.6 ระบุไม่มีความเห็น
 

ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล

 
........................................ ตารางที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์
   จำนวน ร้อยละ
เพศ :    
            ชาย 593 50.0
             หญิง 593 50.0
อายุ :    
            18 – 25 ปี 366 30.9
            26 – 35 ปี 384 32.4
            36 – 45 ปี 292 24.6
            มากกว่า 45 ปี 144 12.1
การศึกษา:    
            ประถมศึกษา 136 11.5
            มัธยมศึกษา 337 28.4
            ปวช. 106 8.9
            ปวส./อนุปริญญา 115 9.7
            ปริญญาตรี 437 36.8
            สูงกว่าปริญญาตรี 55 4.6
อาชีพ :    
            พนักงานบริษัทเอกชน 278 23.4
            นักศึกษา 223 18.8
            ค้าขาย 185 15.6
            รับจ้างทั่วไป 149 12.6
            เจ้าของกิจการ 118 9.9
            รับราชการ 70 5.9
            พ่อบ้าน/แม่บ้าน 69 5.8
            พนักงานรัฐวิสาหกิจ 60 5.1
            อาชีพอื่น ๆ 34 2.9
........................................ ตารางที่ 2 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าละครปัจจุบันมีบทล่อแหลมทางเพศ ฉากหวือหวา เลิฟซีน ค่อนข้างมาก
............................................................ เช่น การกอดรัดฟัดเหวี่ยง
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย 915 77.2
ไม่เห็นด้วย 185 15.6
ไม่มีความเห็น 86 7.3
........................................ ตารางที่ 3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ถ้าจะมีมาตรการจัดระเบียบควบคุมบทละครล่อแหลมทางเพศ ฉากหวือหวา
............................................................ หรือเลิฟซีน
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย 897 85.5
ไม่เห็นด้วย 180 15.2
ไม่มีความเห็น 109 9.2
........................................ ตารางที่ 4 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าปัจจุบันการเสนอภาพข่าวของสื่อมวลชนทางหน้าหนังสือพิมพ์ และโทรทัศน์
............................................................ ค่อนข้างหวาดเสียว เช่น ภาพการฆ่ากันตาย ภาพคนหัวขาด แขนขาด
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย 883 74.5
ไม่เห็นด้วย 196 16.5
ไม่มีความเห็น 107 9.0
........................................ ตารางที่ 5 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ถ้าจะมีมาตรการจัดระเบียบควบคุม การเสนอภาพข่าวของสื่อมวลชน
............................................................ ทางหน้าหนังสือพิมพ์ และโทรทัศน์
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย 810 68.3
ไม่เห็นด้วย 209 17.6
ไม่มีความเห็น 167 14.1
........................................ ตารางที่ 6 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าการแต่งกายของพิธีกรตามสื่อโทรทัศน์ต่าง ๆ มีความล่อแหลม
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย 522 44.0
ไม่เห็นด้วย 439 37.0
ไม่มีความเห็น 225 19.0
........................................ ตารางที่ 7 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ถ้าจะมีมาตรการจัดระเบียบควบคุมการแต่งกายของพิธีกรตามสื่อโทรทัศน์ต่าง ๆ
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย 638 53.8
ไม่เห็นด้วย 296 25.0
ไม่มีความเห็น 252 21.2
........................................ ตารางที่ 8 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่ามิวสิกวิดีโอปัจจุบันมีภาพล่อแหลมทางเพศค่อนข้างมาก
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย 674 56.8
ไม่เห็นด้วย 264 22.3
ไม่มีความเห็น 248 20.9
........................................ ตารางที่ 9 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ถ้าจะมีมาตรการจัดระเบียบควบคุมมิวสิกวิดีโอภาพล่อแหลมทางเพศ
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย 707 59.6
ไม่เห็นด้วย 212 17.9
ไม่มีความเห็น 267 22.5
........................................ ตารางที่ 10 ในภาพรวมท่านมั่นใจหรือไม่ว่ารัฐบาลจะเข็มงวดกับมาตรการเหล่านี้ได้ตลอด
  จำนวน ร้อยละ
มั่นใจ 402 33.9
ไม่มั่นใจ 599 50.5
ไม่มีความเห็น 185 15.6
 
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   ( ��������������������������������������������������� ���������. ������������������������������������������������������������������������������ )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email : research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776