Connect to DB
..........................หัวข้อ " วันหยุดคนไทย มากไปหรือไม่ "
..........................วัตถุประสงค์ของการสำรวจ :
............................... ..... การสำรวจครั้งนี้ เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในประเด็น จำนวนวันหยุด
..........................ของไทยในรอบ 1 ปี การตัดทอน/ลดวันหยุด วันหยุดต่อเนื่อง 3 วัน ความเห็นเกี่ยวกับการใช้ชื่อเรียกวันที่ 14 ตุลาคม
..........................และการให้วันที่ 14 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันหยุดราชการ
..........................ระเบียบวิธีการสำรวจ

..........................การสุ่มตัวอย่าง : ..การสำรวจ ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตปกครองของกรุงเทพมหานคร
.........................................................ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) กล่าวคือ
.........................................................ขั้นแรก เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 เขต ดังนี้
....................................................................คลองเตย พระโขนง บางกอกน้อย ป้อมปราบฯ พระนคร สะพานสูง ห้วยขวาง ทุ่งครุ บางบอน
....................................................................บางกะปิ บึงกุ่ม ตลิ่งชัน ภาษีเจริญ ประเวศ ลาดกระบัง จตุจักร ลาดพร้าว บางซื่อ บางพลัด
....................................................................คันนายาว มีนบุรี ทวีวัฒนา บางแค ดินแดง วัฒนา ดุสิต ปทุมวัน ดอนเมือง บางเขน
.........................................................ขั้นที่สอง จากแต่ละเขตที่สุ่มได้ สุ่มถนน ซอย และที่อยู่อาศัย
.........................................................ขั้นที่สาม สุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์ ได้ตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,184 คน

..........................ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 5 % ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
..........................วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
............................................. ..... ..... ..... .ในเรื่อง "วันหยุดคนไทย มากไปหรือไม่"
..........................ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 16 - 17 สิงหาคม 2546
..........................วันที่เผยแพร่ข้อมูล : 19 สิงหาคม 2546
..........................สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  http://research.bu.ac.th
..........................สรุปผลการสำรวจ

..........................1. . การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสำรวจภาคสนาม จากประชากรในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,184 คน
................................เป็นชาย ร้อยละ 51.2
................................เป็นหญิง ร้อยละ 48.8
......................................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 30.1 มีอายุระหว่าง 18-25 ปี
................................ร้อยละ 26.1 มีอายุระหว่าง 26-35 ปี
................................ร้อยละ 24.5 มีอายุระหว่าง 36-45 ปี
................................และร้อยละ 19.3 มีอายุ 45 ปีขึ้นไป
.....................................ระดับการศึกษาของ
................................กลุ่มตัวอย่าง ประถมศึกษา ร้อยละ 10.1
................................มัธยมศึกษา ร้อยละ 17.2
................................ระดับปวช. ร้อยละ 7.6
................................ระดับปวส./อนุปริญญาตรี ร้อยละ 10.2
................................ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 46.8
.................................และสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 8.1
......................................กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
.................................พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 7.8
.................................ค้าขาย ร้อยละ 6.4
.................................นักศึกษา ร้อยละ 22.8
.................................รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 9.0
.................................รับราชการ ร้อยละ 13.7
.................................พ่อบ้าน/แม่บ้าน ร้อยละ 13.1
.................................รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 19.1
..................................เจ้าของกิจการ ร้อยละ 6.2
................................. และอื่น ๆ อีกร้อยละ 2.0

..........................2. . กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 48.4 นั้นไม่เห็นด้วย กับการที่ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร กล่าวว่า วันหยุดของไทย
................................ในรอบ 1 ปีมี 120 วัน (รวมวันหยุดราชการและวันเสาร์-อาทิตย์) นั้นมากเกินไป
................................ร้อยละ 41.9 เห็นด้วย
................................และอีกร้อยละ 9.7 ไม่มีความเห็น
..........................3. ..กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 59.7 ไม่เห็นด้วย หากต้องมีการตัดทอน/ลด วันหยุดลง ให้น้อยกว่า 120 วันใน 1 ปี
................................ร้อยละ 30.1 เห็นด้วย
................................ และอีกร้อยละ 10.2 ไม่มีความเห็น
..........................4. ..การมีวันทำงานเพิ่มมากขึ้น จะทำให้ใช้เวลาได้เต็มที่และทำให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นนั้น
................................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 44.0 ระบุว่า เห็นด้วย
................................ร้อยละ 38.6 ระบุ ไม่เห็นด้วย
................................และอีกร้อยละ 17.4 ไม่มีความเห็น
..........................5. ..กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 73.1 ระบุ เห็นด้วย หากมีวันหยุดราชการที่ตรงกับวันพฤหัสบดี ให้ไปหยุดวันศุกร์แทน
................................เพื่อจะได้หยุดต่อเนื่อง 3 วัน คือ ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์
................................ร้อยละ 19.8 ระบุ ไม่เห็นด้วย
................................ และอีกร้อยละ 7.1 ไม่มีความเห็น
..........................6. ..กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 55.8 ระบุว่า ควรให้วันที่ 14 ตุลาคม ของทุกปี ใช้ชื่อว่า “ วันประชาธิปไตย “
................................ร้อยละ 16.1 ระบุ ไม่ควรใช้
................................และอีกร้อยละ 28.0 ไม่มีความเห็น
..........................7. ..เมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างว่า เห็นด้วยหรือไม่ หากให้วันที่ 14 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ
................................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 48.1 ระบุ เห็นด้วย
................................ร้อยละ 31.1 ระบุ ไม่เห็นด้วย
................................และอีกร้อยละ 20.9 ไม่มีความเห็น
 

ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล

 
........................................ ตารางที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์
   จำนวน ร้อยละ
เพศ :    
            ชาย 606 51.2
             หญิง 578 48.8
อายุ :    
            18 – 25 ปี 356 30.1
            26 – 35 ปี 309 26.1
            36 – 45 ปี 290 24.5
            มากกว่า 45 ปี 229 19.3
การศึกษา:    
            ประถมศึกษา 119 10.1
            มัธยมศึกษา 204 17.2
            ปวช. 90 7.6
            ปวส./อนุปริญญา 121 10.2
            ปริญญาตรี 554 46.8
            สูงกว่าปริญญาตรี 96 8.1
อาชีพ :    
            พนักงานบริษัทเอกชน 92 7.8
            ค้าขาย 76 6.4
            นักศึกษา 270 22.8
            รัฐวิสาหกิจ 106 9.0
            รับราชการ 162 13.7
            พ่อบ้าน/แม่บ้าน 155 13.1
            รับจ้างทั่วไป 226 19.1
            เจ้าของกิจการ 73 6.2
            อาชีพอื่น ๆ 24 2.0
........................................ ตารางที่ 2 จากการที่ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร กล่าวว่า วันหยุดของไทยในรอบ 1 ปี มี 120 วัน
............................................................ (รวมวันหยุดราชการ และวันเสาร์-อาทิตย์) มากเกินไปนั้น ท่านเห็นด้วยหรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย 496 41.9
ไม่เห็นด้วย 573 48.4
ไม่มีความเห็น 115 9.7
........................................ ตารางที่ 3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากต้องมีการตัดทอน/ลดวันหยุดลง ให้น้อยกว่า 120 วันใน 1 ปี
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย 356 30.1
ไม่เห็นด้วย 707 59.7
ไม่มีความเห็น 121 10.2
........................................ ตารางที่ 4 การมีวันทำงานเพิ่มมากขึ้น จะทำให้ใช้เวลาได้เต็มที่และทำให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น นั้น
............................................................ ท่านเห็นด้วยหรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย 521 44.0
ไม่เห็นด้วย 457 38.6
ไม่มีความเห็น 206 17.4
........................................ ตารางที่ 5 หากมีวันหยุดราชการ ซึ่งหยุดตรงกับวันพฤหัสบดี ให้ไปหยุดวันศุกร์แทน เพื่อจะได้หยุด
............................................................ ต่อเนื่อง 3 วัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ นั้น ท่านเห็นด้วยหรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย 865 73.1
ไม่เห็นด้วย 235 19.8
ไม่มีความเห็น 84 7.1
........................................ ตารางที่ 6 ท่านคิดว่า วันที่ 14 ตุลาคม ของทุกปี ควรใช้ชื่อว่า “วันประชาธิปไตย” หรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
ควร 661 55.8
ไม่ควร 191 16.1
ไม่มีความเห็น 332 28.0
........................................ ตารางที่ 7 วันที่ 14 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันหยุดราชการไทย ท่านเห็นด้วยหรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย 569 48.1
ไม่เห็นด้วย 368 31.1
ไม่มีความเห็น 247 20.9
 
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   ( ������������������������������������ ������������������������������������ )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email : research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776