Connect to DB
..........................หัวข้อ "5 บุคคลดีเด่นแห่งปี 2546"
..........................วัตถุประสงค์ของการสำรวจ :

............................... ..... การสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
..........................ในเรื่องบุคคลดีเด่นประจำปี 2546 ในแต่ละสาขาอาชีพ เช่น นักการเมือง ดารา นักร้อง พิธีกร นักกีฬา และ
..........................ผู้ประกาศข่าว รวมทั้งเหตุผลที่สำคัญในการเลือกบุคคลดีเด่นแห่งปีดังกล่าว

..........................ระเบียบวิธีการสำรวจ

..........................การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตปกครองของกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 เขต
..........................การสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) กล่าวคือ
..........................ขั้นแรก เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 เขต ดังนี้
......................................ดุสิต ป้อมปราบฯ พญาไท พระโขนง คลองเตย ยานนาวา วัฒนา วังทองหลาง บึงกุ่ม
......................................บางกะปิ สวนหลวง ห้วยขวาง บางเขน จตุจักร คันนายาว ดอนเมือง บางพลัด บางกอกใหญ่ บางนา
......................................บางคอแหลม ราษฎร์บูรณะ คลองสามวา หนองแขม บางแค บางบอน บางขุนเทียน มีนบุรี ลาดกระบัง
......................................ตลิ่งชัน จอมทอง
..........................ขั้นที่สอง จากแต่ละเขตที่สุ่มได้ สุ่มถนน ซอย และที่อยู่อาศัย
..........................ขั้นที่สาม สุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์ ได้ตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,166 คน

..........................ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 5 % ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
..........................วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
............................................. ..... ..... ..... .ในเรื่อง "5 บุคคลดีเด่นแห่งปี 2546"
..........................ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 4 - 7 ธันวาคม 2546
..........................วันที่เผยแพร่ข้อมูล : 12 ธันวาคม 2546
..........................สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  http://research.bu.ac.th
..........................สรุปผลการสำรวจ

..........................1. .. การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสำรวจภาคสนาม ผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 18 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในเขต กรุงเทพมหานคร
................................ จำนวน 1,166 คน
................................ เป็นชาย ร้อยละ 48.4
................................ เป็นหญิง ร้อยละ 51.6
................................ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 30.7 มีอายุระหว่าง 18-25 ปี
................................ ร้อยละ 26.4 มีอายุระหว่าง 26-35 ปี
................................ ร้อยละ 23.2 มีอายุระหว่าง 36-45 ปี
................................ และร้อยละ 19.6 มีอายุ 45 ปีขึ้นไป
................................ กลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 10.5
................................ มัธยมศึกษา ร้อยละ 27.5
................................ ปวช. ร้อยละ 8.7
................................ ปวส./อนุปริญญา ร้อยละ 12.2
................................ ปริญญาตรี ร้อยละ 34.1
................................ สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 6.9
................................ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบ รับราชการ ร้อยละ 6.4
................................ รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 3.6
................................ พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 21.7
................................ เจ้าของกิจการ ร้อยละ 9.8
................................ รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 12.0
................................ ค้าขาย ร้อยละ 17.4
................................ นักศึกษา ร้อยละ 19.6
................................ พ่อบ้าน/แม่บ้าน ร้อยละ 5.8
................................ และอื่น ๆ ร้อยละ 3.6

..........................2. . เมื่อถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับบุคคลดีเด่นในรอบปี 2546
................................ กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็น ดังนี้
............................................ นักการเมืองชายดีเด่น
................................ 1. ทักษิณ ชินวัตร .................. ................ร้อยละ 55.5
................................ 2. อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ .............................ร้อยละ 14.2
................................ 3. ชวน หลีกภัย........................................ร้อยละ 8.1
................................ 4. ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ..........................ร้อยละ 5.4
................................ 5. สมัคร สุนทรเวช ................................ ร้อยละ 2.1
............................................ นักการเมืองหญิงดีเด่น
................................ 1. สุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ........................... ร้อยละ 39.9
................................ 2. ปวีณา หงสกุล์ .................................... ร้อยละ 39.1
................................ 3. จณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ์........................... ร้อยละ 8.7
................................ 4. สุพัตรา มาศดิตถ์..................................ร้อยละ 1.5
................................ 5. กัญจนา ศิลปอาชา.................................ร้อยละ 1.3
................................ 6. อรทัย ฐานะจาโร..................................ร้อยละ 1.3
............................................ ดาราชายดีเด่น
................................ 1. เจษฎาภรณ์ ผลดี..................................ร้อยละ 23.9
................................ 2. ศรราม เทพพิทักษ์...............................ร้อยละ 6.8
................................ 3. วิลลี่ แมคอินทอช..................................ร้อยละ 6.5
................................ 4. ฉัตรชัย เปล่งพานิช...................... .......ร้อยละ 3.9
................................ 5. ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง...............................ร้อยละ 3.2
................................ 6. ธีรภัทร สัจจกุล.....................................ร้อยละ 3.2
............................................ ดาราหญิงดีเด่น
................................ 1. พัชราภา ไชยเชื้อ..................................ร้อยละ 15.0
................................ 2. แคทรียา แมคอินทอช...........................ร้อยละ 12.6
................................ 3. พิยะดา อัครเศรณี................................ร้อยละ 11.0
................................ 4. สุวนันท์ คงยิ่ง......................................ร้อยละ 6.9
................................ 5. แอน ทองประสม..................................ร้อยละ 3.7
............................................ นักร้องชายดีเด่น
................................ 1. ธงไชย แมคอินไตย...............................ร้อยละ 25.6
................................ 2. ปฏิภาณ ปัฐวีกานต์................................ร้อยละ 3.6
................................ 3. บิ๊ก D2B..............................................ร้อยละ 3.3
................................ 4. บอย โกสิยพงษ์......................................ร้อยละ 3.0
................................ 5. นภ พรชำนิ............................................ร้อยละ 2.9
................................ 6. ก๊อต จักรพรรณ์ อาบครบุรี......................ร้อยละ 2.9
................................ 7. อำพล ลำพูน...........................................ร้อยละ 2.6
............................................ นักร้องหญิงดีเด่น
................................ 1. ปาล์มมี่ อีฟ ปานเจริญ............................ร้อยละ 11.5
................................ 2. ปาน ธนพร............................................ร้อยละ 7.5
................................ 3. ใหม่ เจริญปุระ......................................ร้อยละ 7.4
................................ 4. มาช่า วัฒนพานิช..................................ร้อยละ 6.9
................................ 5. จินตรา พูลลาภ......................................ร้อยละ 4.7
............................................ พิธีกรชาย/ผู้ดำเนินรายการชายดีเด่น
................................ 1. ไตรภพ ลิมปพัตร.................................ร้อยละ 28.0
................................ 2. ปัญญา นิรันดร์กุล.................................ร้อยละ 22.5
................................ 3. สัญญา คุณากร ....................................ร้อยละ 17.3
................................ 4. สรยุทธ์ สุทัศนจินดา.............................ร้อยละ 9.1
................................ 5. วิทวัส สุนทรวิเนตร..............................ร้อยละ 5.4
............................................ พิธีกรหญิง/ผู้ดำเนินรายการหญิงดีเด่น
................................ 1. มยุรา เศวตศิลา...................................ร้อยละ 25.4
................................ 2. แคทรียา แมคอินทอช..........................ร้อยละ 16.8
................................ 3. สุริวิภา กุลตังวัฒนา.............................ร้อยละ 11.9
................................ 4. ญาณี จงวิสุทธิ์....................................ร้อยละ 8.4
................................ 5. นรากร ติยายนต์..................................ร้อยละ 4.7
................................ 6. สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์..........................ร้อยละ 4.7
............................................ นักกีฬาชายดีเด่น
................................ 1. ภราดร ศรีชาพันธุ์...............................ร้อยละ 48.4
................................ 2. เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง..........................ร้อยละ 9.3
................................ 3. สืบศักดิ์ ผันสืบ....................................ร้อยละ 4.5
................................ 4. รัฐพงษ์ ศิริสานนท์..............................ร้อยละ 3.9
................................ 5. ดัสกร ทองเหลา..................................ร้อยละ 3.8
............................................ นักกีฬาหญิงดีเด่น
................................ 1. แทมมารีน ธนสุกานต์..........................ร้อยละ 51.7
................................ 2. ไพลิน เตชะกฤติธีรนันท์.......................ร้อยละ 7.4
................................ 3. ศิริรัตน์ ผลโยธิน..................................ร้อยละ 5.2
................................ 4. เรวดี ขาวเผือก.....................................ร้อยละ 4.0
................................ 5. สุวนันท์ คงยิ่ง......................................ร้อยละ 3.3
............................................ ผู้ประกาศข่าวชายดีเด่น
................................ 1. สุทธิพงษ์ ทัดพิทักษ์กุล.........................ร้อยละ 31.4
................................ 2. สรยุทธ์ สุทัศนจินดา.............................ร้อยละ 14.6
................................ 3. วิษณุ นิลกลัด........................................ร้อยละ 12.3
................................ 4. สิทธิชัย หยุ่น........................................ร้อยละ 9.3
................................ 5. สาธิต ตรีกุล.........................................ร้อยละ 7.5
............................................ ผู้ประกาศข่าวหญิงดีเด่น
................................ 1. พรหมพร ยูวะเวส................................ร้อยละ 35.8
................................ 2. สายสวรรค์ ขยันยิ่ง..............................ร้อยละ 8.4
................................ 3. ศุภลักษณ์ นาคบุญนำ............................ร้อยละ 6.9
................................ 4. ศรสวรรค์ ภู่วิจิตร................................ร้อยละ 5.0
................................ 5. นรากร ติยายนต์...................................ร้อยละ 4.7

..........................3. กลุ่มตัวอย่างให้เหตุผลที่สำคัญที่สุด ที่เลือกบุคคลดีเด่น เพราะ
................................ 1. ชอบผลงาน / มีความรู้ / มีความสามารถ ร้อยละ 50.3
................................ 2. ชื่นชอบส่วนบุคคล ร้อยละ 11.4
................................ 3. ชอบบุคลิกภาพ ร้อยละ 7.5
................................ 4. สวย / หล่อ ร้อยละ 4.3
................................ 5. ความประพฤติดี / ปฏิบัติตัวเหมาะสม ร้อยละ 1.6
 

ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล

 
........................................ ตารางที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์
   จำนวน ร้อยละ
เพศ :    
            ชาย 564 48.4
             หญิง 602 51.6
อายุ :    
            18 – 25 ปี 358 30.7
            26 – 35 ปี 308 26.4
            36 – 45 ปี 271 23.2
            มากกว่า 45 ปี 229 19.6
การศึกษา :    
            ประถมศึกษา 122 10.5
            มัธยมศึกษา 321 27.5
            ปวช. 102 8.7
            ปวส./อนุปริญญา 142 12.2
            ปริญญาตรี 398 34.1
            สูงกว่าปริญญาตรี 81 6.9
อาชีพ :    
            รับราชการ 75 6.4
            พนักงานรัฐวิสาหกิจ 42 3.6
            พนักงานบริษัทเอกชน 253 21.7
            เจ้าของกิจการ 144 9.8
            รับจ้างทั่วไป 140 12.0
            ค้าขาย 203 17.4
            นักศึกษา 229 19.6
            พ่อบ้าน/แม่บ้าน 68 5.8
            อาชีพอื่น ๆ 42 3.6
........................................ ตารางที่ 2 นักการเมืองชายดีเด่น
  จำนวน ร้อยละ
ทักษิณ ชินวัตร 647 55.5
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 166 14.2
ชวน หลีกภัย 94 8.1
ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ 63 5.4
สมัคร สุนทรเวช 24 2.1
อื่นๆ 172 14.7
........................................ ตารางที่ 3 นักการเมืองหญิงดีเด่น
  จำนวน ร้อยละ
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 465 39.9
ปวีณา หงสกุล 456 39.1
จณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ์ 101 8.7
สุพัตรา มาศดิตถ์ 18 1.5
กัญจนา ศิลปอาชา 15 1.3
อรทัย ฐานะจาโร 15 1.3
อื่นๆ 96 8.2
........................................ ตารางที่ 4 ดาราชายดีเด่น
  จำนวน ร้อยละ
เจษฎาภรณ์ ผลดี 279 23.9
ศรราม เทพพิทักษ์ 79 6.8
วิลลี่ แมคอินทอช 76 6.5
ฉัตรชัย เปล่งพานิช 46 3.9
ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง 37 3.2
ธีรภัทร สัจจกุล 37 3.2
อื่นๆ 612 52.5
........................................ ตารางที่ 5 ดาราหญิงดีเด่น
  จำนวน ร้อยละ
พัชราภา ไชยเชื้อ 175 15.0
แคทรียา แมคอินทอช 147 12.6
พิยะดา อัครเศรณี 128 11.0
สุวนันท์ คงยิ่ง 80 6.9
แอน ทองประสม 43 3.7
อื่นๆ 593 50.8
........................................ ตารางที่ 6 นักร้องชายดีเด่น
  จำนวน ร้อยละ
ธงไชย แมคอินไตย 299 25.6
ปฏิภาณ ปัฐวีกานต์ 42 3.6
บิ๊ก D2B 39 3.3
บอย โกสิยพงษ์ 35 3.0
นภ พรชำนิ 34 2.9
ก๊อต จักรพรรณ์ อาบครบุรี 34 2.9
อำพล ลำพูน 30 2.6
อื่นๆ 644 55.4
........................................ ตารางที่ 7 นักร้องหญิงดีเด่น
  จำนวน ร้อยละ
ปาล์มมี่ อีฟ ปานเจริญ 134 11.5
ปาน ธนพร 87 7.5
ใหม่ เจริญปุระ 86 7.4
มาช่า วัฒนพานิช 81 6.9
จินตรา พูลลาภ 55 4.7
อื่นๆ 723 62
........................................ ตารางที่ 8 พิธีกรชายดีเด่น
  จำนวน ร้อยละ
ไตรภพ ลิมปพัตร 327 28.0
ปัญญา นิรันดร์กุล 262 22.5
สัญญา คุณากร 202 17.3
สรยุทธ์ สุทัศนจินดา 106 9.1
วิทวัส สุนทรวิเนตร 63 5.4
อื่น ๆ 206 17.7
........................................ ตารางที่ 9 พิธีกรหญิงดีเด่น
  จำนวน ร้อยละ
มยุรา เศวตศิลา 296 25.4
แคทรียา แมคอินทอช 196 16.8
สุริวิภา กุลตังวัฒนา 139 11.9
ญาณี จงวิสุทธิ์ 98 8.4
นรากร ติยายนต์ 55 4.7
สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ 55 4.7
อื่น ๆ 327 28.1
........................................ ตารางที่ 10 นักกีฬาชายดีเด่น
  จำนวน ร้อยละ
ภราดร ศรีชาพันธ์ 564 48.4
เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง 109 9.3
สืบศักดิ์ ผันสืบ 52 4.5
รัฐพงษ์ ศิริสานนท์ 45 3.9
ดัสกร ทองเหลา 44 3.8
อื่น ๆ 352 30.1
........................................ ตารางที่ 11 นักกีฬาหญิงดีเด่น
  จำนวน ร้อยละ
แทมมารีน ธนสุกานต์ 603 51.7
ไพลิน เตชะกฤติธีรนันท์ 86 7.4
ศิริรัตน์ ผลโยธิน 61 5.2
เรวดี ขาวเผือก 47 4.0
สุวนันท์ คงยิ่ง 39 3.3
อื่น ๆ 330 28.4
........................................ ตารางที่ 12 ผู้ประกาศข่าวชายดีเด่น
  จำนวน ร้อยละ
สุทธิพงษ์ ทัดพิทักษ์กุล 366 31.4
สรยุทธ์ สุทัศนจินดา 170 14.6
วิษณุ นิลกลัด 143 12.3
สิทธิชัย หยุ่น 108 9.3
สาธิต ตรีกุล 87 7.5
อื่น ๆ 292 24.9
........................................ ตารางที่ 13 ผู้ประกาศข่าวหญิงดีเด่น
  จำนวน ร้อยละ
พรหมพร ยูวะเวส 417 35.8
สายสวรรค์ ขยันยิ่ง 98 8.4
ศุภลักษณ์ นาคบุญนำ 80 6.9
ศรสวรรค์ ภู่วิจิตร 58 5.0
นรากร ติยายนต์ 55 4.7
อื่น ๆ 458 39.2
........................................ ตารางที่ 14 โดยภาพรวมเหตุผลที่สำคัญที่สุด ที่ท่านเลือกบุคคลดีเด่นดังกล่าวเพราะ
  จำนวน ร้อยละ
ชอบผลงาน / มีความรู้ / มีความสามารถ 586 50.3
ชื่นชอบส่วนบุคคล 133 11.4
ชอบบุคลิกภาพ 88 7.5
สวย / หล่อ 50 4.3
ความประพฤติดี / ปฏิบัติตัวเหมาะสม 19 1.6
อื่น ๆ 290 24.9
 
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   ( 5 ؤŴ觻 2546 )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email: research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776