Connect to DB
..........................หัวข้อ " เมาไม่ขับ…จะกลับบ้านอย่างไร? "
..........................วัตถุประสงค์ของการสำรวจ :

............................... ..... การสำรวจครั้งนี้ เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นของคนกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
.......................... และการขับขี่รถยนต์ในประเด็นดังนี้
....................................................• ผลของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีต่อความสามารถในการขับขี่รถยนต์
....................................................• เมื่อดื่มจนไม่มั่นใจว่าจะขับรถกลับบ้านได้ กลุ่มตัวอย่างจะมีการแก้ปัญหาอย่างไร
....................................................• ข้อสังเกตเมื่อเริ่มเมา และวิธีที่จะทำให้สร่างเมา
....................................................• การคาดเข็มขัดนิรภัย และประโยชน์ของเข็มขัดนิรภัย
....................................................• การเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดในช่วงสงกรานต์ กับการแวะพักตามจุดบริการต่าง ๆ เมื่อต้องขับรถระยะทางมากกว่า
..................................................... 150 กิโลเมตร

..........................ระเบียบวิธีการสำรวจ

............................... ..... การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่ขับรถยนต์มาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนของกรุงเทพมหานคร
.......................... 5 แหล่งหลัก ๆ คือ ลุมพินี ทองหล่อ ลาดพร้าว ประชาชื่น มักกะสัน สุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์ ได้ตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 408 คน

..........................ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 5 % ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
..........................วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
............................................. ..... ..... ..... .ในเรื่อง " เมาไม่ขับ…จะกลับบ้านอย่างไร?" ...สอบถามผู้ขับขี่รถยนต์มาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว 5 แห่ง
............................................. ..... ..... ..... .ดังกล่าวข้างต้น
..........................ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 2 เมษายน 2547
..........................วันที่เผยแพร่ข้อมูล : 10 เมษายน 2547
..........................สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  http://research.bu.ac.th
..........................สรุปผลการสำรวจ
.................................การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีสำรวจภาคสนามกับกลุ่มตัวอย่าง 18 ปีขึ้นไป ที่ดื่มเครื่องดี่มแอลกอฮอล์และเป็นผู้ขับขี่รถยนต์
..........................ในบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนของกรุงเทพมหานคร 5 แหล่งหลัก ๆ คือ ลุมพินี ทองหล่อ ลาดพร้าว ประชาชื่น มักกะสัน จำนวน 408 คน
.......................... เป็นชาย ร้อยละ 66.9
.......................... เป็นหญิง ร้อยละ 33.1

................................ กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 32.1 มีอายุระหว่าง 18 -25 ปี
..........................ร้อยละ 48.3 มีอายุระหว่าง 26-35 ปี
..........................และร้อยละ 16.9 มีอายุ ระหว่าง 36-45 ปี
..........................ร้อยละ 2.7 มีอายุ 45 ปีขึ้นไป

................................สำหรับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 0.2 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
..........................ร้อยละ 6.1 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
..........................ร้อยละ 2.5 จบการศึกษาระดับปวช.
..........................ร้อยละ 5.1 จบการศึกษาระดับปวส. / อนุปริญญา
..........................ร้อยละ 68.4 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
..........................และ ร้อยละ 17.6 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี

................................ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ ร้อยละ 8.1
..........................พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 4.9
..........................พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 47.1
..........................เจ้าของกิจการ ร้อยละ 8.6
..........................รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 6.9
..........................ค้าขาย ร้อยละ 4.4
..........................นักศึกษา ร้อยละ 13.7
..........................พ่อบ้าน/แม่บ้าน ร้อยละ 1.0
..........................และอาชีพอื่น ๆ อีกร้อยละ 5.4

..........................1. ..นักดื่มในกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 44.9) ตระหนักถึงอันตรายจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเห็นว่า
.................................การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลทำให้ความสามารถในการขับขี่รถยนต์ลดลง
.................................ในขณะที่ร้อยละ 41.9 เห็นว่า แอลกอฮอล์ทำให้ความสามารถในการขับขี่รถยนต์ลดลงมาก
................................. และร้อยละ 13.2 เห็นว่าเหมือนเดิม

..........................2. . โดยปกติแล้วกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 21.1) ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1-2 ครั้ง/เดือน
.................................ร้อยละ 20.6 ดื่มนาน ๆ ครั้ง เมื่อมีการสังสรรค์
.................................ร้อยละ 19.4 ดื่ม 3-4 ครั้ง/เดือน
.................................ร้อยละ 18.1 ดื่ม 5-6 ครั้ง/เดือน
.................................ในขณะที่อีกร้อยละ 12.0 ดื่มทุกวัน
..........................3. . ถ้าสมมติว่ากลุ่มตัวอย่างเผลอดื่มมากเกินไป จนไม่มั่นใจว่าจะขับรถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
................................ร้อยละ 39.0 ระบุว่า จะแก้ปัญหาโดยให้เพื่อนขับรถแทน
................................ร้อยละ 23.0 รอให้สร่างเมาก่อนแล้วค่อยขับรถกลับ
................................ร้อยละ 19.1 ขับรถกลับตามปกติ
................................ร้อยละ 12.3 จะฝากรถไว้แล้วขึ้นแท็กซี่กลับ
..........................4. ..นักดื่มในกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 37.0) จะรู้ตัวว่าเริ่มเมาแล้วโดยสังเกตจากอาการมึนศีรษะ
................................ง่วง ร้อยละ 6.9
................................พูดเยอะขึ้น ร้อยละ 6.1
................................ตาลาย ร้อยละ 5.4
................................เดินเซ ร้อยละ 4.7
................................และอื่น ๆ ร้อยละ 39.9
..........................5. .โดยวิธีทำให้สร่างเมาของกลุ่มตัวอย่าง คือ นอน ร้อยละ 18.1
................................ล้างหน้า ร้อยละ 16.2
................................กินน้ำเปล่าเยอะ ๆ ร้อยละ 14.2
................................ดื่มเครื่องดื่มร้อน ๆ ร้อยละ 9.3
................................หยุดดื่ม ร้อยละ 8.1
................................และอื่น ๆ ร้อยละ 34.1
..........................6. . กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 75.2 คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถยนต์
................................ในขณะที่ร้อยละ 20.6 คาดบางครั้ง
................................และร้อยละ 4.2 ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเลย
..........................7. . กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 62.5 เชื่อว่าการคาดเข็มขัดนิรภัยจะช่วยลดอัตราการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุได้มาก
................................ร้อยละ 31.9 ระบุว่าช่วยได้ปานกลาง
................................ร้อยละ 3.9 ระบุว่าช่วยได้น้อย
................................และร้อยละ 1.7 ระบุว่า ช่วยไม่ได้เลย
..........................8. . กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 75.0 ยังไม่เคยได้รับอุบัติเหตุเพราะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับรถยนต์
................................ในขณะที่ 1 ใน 4 ของกลุ่มตัวอย่าง (ร้อยละ 25.0) เคยได้รับอุบัติเหตุมาแล้ว
..........................9. . เทศกาลสงกรานต์ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 45.3 ไม่มีโปรแกรมเดินทางไปต่างหวัด
................................ร้อยละ 41.7 มีโปรแกรมเดินทาง
................................และอีกร้อยละ 13.0 ยังไม่แน่ใจ
..........................10. หากต้องขับรถระยะทางมากกว่า 150 กิโลเมตร
................................ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 67.9 จะแวะพักที่จุดบริการนักท่องเที่ยวหรือแวะพักตามจุดต่าง ๆ
................................ร้อยละ 22.1 ไม่แวะพัก
................................ และร้อยละ 10.0 ไม่แน่ใจ
 

ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล

 
........................................ ข้อมูลประชากรศาสตร์
   จำนวน ร้อยละ
เพศ :    
            ชาย 273 66.9
             หญิง 135 33.1
อายุ :    
            18 – 25 ปี 131 32.1
            26 – 35 ปี 197 48.3
            36 – 45 ปี 69 16.9
            มากกว่า 45 ปี 11 2.7
การศึกษา :    
            ประถมศึกษา 1 0.2
            มัธยมศึกษา 25 6.1
            ปวช. 10 2.5
            ปวส./อนุปริญญา 21 5.1
            ปริญญาตรี 279 68.4
            สูงกว่าปริญญาตรี 72 17.6
อาชีพ :    
            รับราชการ 33 8.1
            พนักงานรัฐวิสาหกิจ 20 4.9
            พนักงานบริษัทเอกชน 192 47.1
            เจ้าของกิจการ 35 8.6
            รับจ้างทั่วไป 28 6.9
            ค้าขาย 18 4.4
            นักศึกษา 56 13.7
            พ่อบ้าน/แม่บ้าน 4 1.0
            อาชีพอื่น ๆ 22 5.4
........................................ ตารางที่ 1 ท่านคิดว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีผลต่อความสามารถในการขับขี่รถยนต์ของท่าน อย่างไร
  จำนวน ร้อยละ
เหมือนเดิม 54 13.2
ลดลงเล็กน้อย 183 44.9
ลดลงมาก 171 41.9
........................................ ตารางที่ 2 โดยปกติท่านดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ่อยครั้งเพียงใด
  จำนวน ร้อยละ
ทุกวัน 49 12.0
1-2 ครั้ง/เดือน 86 21.1
3-4 ครั้ง/เดือน 79 19.4
5-6 ครั้ง/เดือน 74 18.1
นาน ๆ ครั้ง เมื่อมีการสังสรรค์ 84 20.6
อื่น ๆ 36 8.8
........................................ ตารางที่ 3 ถ้าสมมติว่า ท่านเผลอดื่มมากเกินไปจนไม่มั่นใจว่าจะขับรถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
........................................................... ท่านจะแก้ปัญหาอย่างไร
  จำนวน ร้อยละ
ขับรถกลับตามปกติ 78 19.1
ให้เพื่อนขับแทน 159 39.0
ฝากรถไว้ แล้วขึ้นแท็กซี่กลับ 50 12.3
รอให้สร่างเมาก่อนแล้วค่อยขับรถกลับ 94 23.0
อื่น ๆ 27 6.6
........................................ ตารางที่ 4 ท่านมีข้อสังเกตอย่างไรว่า ตนเองเริ่มเมาแล้ว
  จำนวน ร้อยละ
มึนศีรษะ 151 37.0
ง่วง 28 6.9
พูดเยอะขึ้น 25 6.1
ตาลาย 22 5.4
เดินเซ 19 4.7
อื่น ๆ 163 39.9
........................................ ตารางที่ 5 ท่านมีวิธีทำให้สร่างเมาอย่างไร
  จำนวน ร้อยละ
นอน 74 18.1
ล้างหน้า 66 16.2
กินน้ำเปล่าเยอะ ๆ 58 14.2
ดื่มเครื่องดื่มร้อน ๆ 38 9.3
หยุดดื่ม 33 8.1
อื่น ๆ 139 34.1
........................................ ตารางที่ 6 ท่านคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถยนต์ หรือไม
  จำนวน ร้อยละ
คาดทุกครั้ง 307 75.2
คาดบางครั้ง 84 20.6
ไม่คาดเลย 17 4.2
........................................ ตารางที่ 7 ในความคิดของท่าน การคาดเข็มขัดนิรภัยจะช่วยลดอัตราการบาดเจ็บ
............................................................ หรือเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุได้ระดับใด
  จำนวน ร้อยละ
ช่วยได้อย่างมาก 255 62.5
ช่วยได้ปานกลาง 130 31.9
ช่วยได้น้อย 16 3.9
ช่วยไม่ได้เลย 7 1.7
........................................ ตารางที่ 8 ท่านเคยได้รับอุบัติเหตุเพราะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับรถยนต์ หรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
เคย 102 25.0
ไม่เคย 306 75.0
........................................ ตารางที่ 9 เทศกาลสงกรานต์ ท่านมีโปรแกรมเดินทางไปต่างจังหวัดหรือไม่ (ไม่รวม สมุทรสาคร
........................................................... สมุทรปราการ นครปฐม ปทุมธานี และนนทบุรี)
  จำนวน ร้อยละ
มี 170 41.7
ไม่มี 185 45.3
ไม่แน่ใจ 53 13.0
........................................ ตารางที่ 10 หากต้องขับรถระยะทางมากกว่า 150 กิโลเมตร ท่านคิดว่าจะแวะพักที่จุดบริการนักท่องเที่ยว
.............................................................. หรือแวะพัก ตามจุดต่าง ๆ หรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
แวะ 277 67.9
ไม่แวะ 90 22.1
ไม่แน่ใจ 41 10.0
 
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   ( ���������������������������������������������������������������������������������? )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email: research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776