Connect to DB
..........................หัวข้อ "เอนทรานซ์ ปัญหาคาใจ"
..........................วัตถุประสงค์ของการสำรวจ :

............................... ..... การสำรวจครั้งนี้ เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นของเยาวชนที่กำลังสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
..........................ในประเด็นดังนี้
....................................................• การรับทราบข่าวการรั่วไหลของข้อสอบเอนทรานซ์
....................................................• ความเชื่อในความบริสุทธิ์ใจของ ร.ต.อ.วรเดช จันทรศร เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กอ.)
....................................................• เชื่อหรือไม่ว่า การสอบเอนทรานซ์ในปีนี้ยังคงความยุติธรรมสำหรับทุกคน
.......................................................ไม่เว้นแม้แต่ลูกหลานผู้มีอำนาจทางการเมือง
....................................................• ความศักดิ์สิทธิ์และน่าเชื่อถือของระบบการสอบเอนทรานซ์
....................................................• การยกเลิกผลการสอบและจัดสอบใหม่สำหรับผู้ที่มีคะแนนสอบ 2 ครั้งต่างกันผิดปกติ และ
....................................................• ความเห็นเกี่ยวกับการยกเลิกระบบเอนทรานซ์แล้วใช้ระบบ GPA (คะแนนเฉลี่ย) แทน

..........................ระเบียบวิธีการสำรวจ

............................... ..... การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างเยาวชนที่กำลังสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ในบริเวณศูนย์รับสมัคร 3 จุด คือ
..........................มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์
..........................ได้ตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 891 คน

..........................ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 5 % ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
..........................วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
............................................. ..... ..... ..... .ในเรื่อง " เอนทรานซ์ ปัญหาคาใจ"
..........................ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 8 เมษายน 2547
..........................วันที่เผยแพร่ข้อมูล : 9 เมษายน 2547
..........................สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  http://research.bu.ac.th
..........................สรุปผลการสำรวจ
...............................การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีสำรวจภาคสนาม ณ บริเวณศูนย์รับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 891 คน
..........................เป็นชาย ร้อยละ 48.1
..........................เป็นหญิง ร้อยละ 51.9
..........................กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 28.8 มีอายุ 17 ปี
..........................ร้อยละ 55.0 มีอายุ 18 ปี
..........................ร้อยละ 18.2 มีอายุ 19 ปี
...........................และ ร้อยละ 6.0 มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

..........................1. .. กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 91.4 ทราบข่าวการรั่วไหลของข้อสอบเอนทรานซ์
................................ และร้อยละ 8.6 ไม่ทราบข่าวดังกล่าว

..........................2. . โดยที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 63.7 เชื่อว่าข้อสอบเอนทรานซ์รั่วจริง
................................ ในขณะที่ร้อยละ 26.5 ไม่แน่ใจ
................................ ร้อยละ 6.5 ไม่เชื่อ
................................ และร้อยละ 3.3 ไม่มีความเห็น
..........................3. . จากกรณีข่าวข้อสอบเอนทรานซ์รั่วนี้
................................ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 39.3 ไม่เชื่อในความบริสุทธิ์ใจของ ร.ต.อ.วรเดช จันทรศร เลขาธิการคณะกรรมการการ
................................ อุดมศึกษา(กอ.)
................................ ร้อยละ 37.5 ไม่แน่ใจ
................................ ร้อยละ 11.1 เชื่อ
................................ และร้อยละ 12.1 ไม่มีความเห็น
..........................4. .. กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 52.6 คิดว่าเป็นการเหมาะสม ที่จะยื่นถวายฏีกาต่อสำนักพระราชวัง กรณีปัญหาการเอนทรานซ์ ในปีนี้
................................ ร้อยละ 20.5 คิดว่าไม่เหมาะสม
................................ และอีกร้อยละ 26.8 ไม่มีความเห็น
..........................5. . กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 63.7 ระบุว่า หากมีการรั่วของข้อสอบจริง ถือว่าเป็นการทุจริตทางนโยบาย
................................ ขณะที่ร้อยละ 16.7 ระบุว่าไม่ถือว่าทุจริตทางนโยบาย
................................ และร้อยละ 19.5 ไม่มีความเห็น
..........................6. . กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 55.1 ระบุว่า จากข่าวข้อสอบเอนทรานซ์รั่วครั้งนี้ ทำให้ความเชื่อถือศรัทธาที่มีต่อพรรครัฐบาลนี้
................................ ลดลง
................................ร้อยละ 21.3 ระบุว่า ความเชื่อถือศรัทธายังเหมือนเดิม
................................ร้อยละ 16.6 ระบุว่า ไม่ได้ศรัทธาอยู่แล้ว
................................ร้อยละ 3.7 ระบุว่า ความเชื่อศรัทธาเพิ่มขึ้น
................................และร้อยละ 3.3 ไม่มีความเห็น
..........................7. . กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 52.4 ไม่เชื่อว่าการสอบเอนทรานซ์ในปีนี้ ยังคงความยุติธรรมสำหรับทุกคน
................................ ไม่เว้นแม้แต่ลูกหลานผู้มีอำนาจทางการเมือง
................................ร้อยละ 32.3 ไม่แน่ใจ
................................ร้อยละ 10.1 เชื่อ
................................และร้อยละ 5.2 ไม่มีความเห็น
..........................8. . กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 44.1 ให้ความเห็นว่า ระบบการสอบเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยในความรู้สึกขณะนี้ มีความ
................................ ศักดิ์สิทธิ์และน่าเชื่อถือปานกลาง
................................ร้อยละ 33.6 ระบุ มีความศักดิ์สิทธิ์และน่าเชื่อถือน้อย
................................ในขณะนี้ร้อยละ 9.8 ระบุว่า ไม่มีเลย
................................ร้อยละ 7.1 ระบุว่า มีมาก
................................และร้อยละ 5.5 ไม่มีความเห็น
..........................9. . กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 47.5 เห็นด้วย หากให้มีการยกเลิกผลการสอบและจัดสอบใหม่สำหรับคนที่มีคะแนนสอบ
................................ 2 ครั้งต่างกันผิดปกติ
................................ร้อยละ 31.5 ไม่เห็นด้วย
................................และร้อยละ 21.0 ไม่มีความเห็น
..........................10. .โดยที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 57.1 ไม่เห็นด้วย หากอีก 2 ปีข้างหน้าจะยกเลิกระบบเอนทรานซ์ และใช้ระบบ
................................ คะแนนสะสมเฉลี่ย (GPA) แทน
................................ ร้อยละ 25.1 เห็นด้วย
................................ และร้อยละ 17.7 ไม่มีความเห็น
 
วิเคราะห์เชิงลึก
.......................................... ประชาชนจำนวนไม่น้อยที่มีความกังขาว่าทำไมเมื่อมีข่าวการรั่วของข้อสอบเอนทรานซ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
................................ จึงไม่ดำเนินการตรวจสอบความผิดปกตินี้อย่างเร่งด่วน แต่กลับมีทีท่าว่าจะช้าและยืดเยื้อออกไปอีก ประชาชนมีความเห็นว่า ควรจะนำนักเรียน
................................ ที่มีคะแนนสอบผิดปกติทั้งหมด มาทำการสอบใหม่อีกครั้ง เพื่อไม่ต้องเคลือบแคลงใจอีกต่อไปหากผลการสอบออกมาใกล้เคียงกับครั้งที่มี
................................ ปัญหานี้จะได้เชื่อว่าสอบได้คะแนนสูงเพราะเตรียมตัวมาดีจริง ๆ หากผลพิสูจน์ออกมาว่าข้อสอบรั่วจริง จะมีผลกระทบด้านลบโดยตรงกับ
................................ ศรัทธาที่มีต่อรัฐมนตรีและรัฐบาลประชาชนยังอยากให้การสอบเอนทรานซ์คงมีอยู่ แทนที่จะใช้เฉพาะคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) แทน
 

ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล

 
........................................ ข้อมูลประชากรศาสตร์
   จำนวน ร้อยละ
เพศ :    
            ชาย 429 48.1
             หญิง 462 51.9
อายุ :    
            17 ปี 184 28.8
            18 ปี 490 55.0
            19 ปี 162 18.2
            20 ปีขึ้นไป 55 6.0
........................................ ตารางที่ 1 ท่านทราบข่าวการรั่วไหลของข้อสอบเอนทรานซ์ หรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
ทราบ 814 91.4
ไม่ทราบ 77 8.6
........................................ ตารางที่ 2 ตามที่มีข่าวว่า ข้อสอบเอนทรานซ์รั่ว ท่านเชื่อหรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
เชื่อ 568 63.7
ไม่เชื่อ 58 6.5
ไม่แน่ใจ 236 26.5
ไม่มีความเห็น 29 3.3
........................................ ตารางที่ 3 จากกรณี ข่าวข้อสอบเอนทรานซ์รั่วนี้ ท่านเชื่อในความบริสุทธิ์ใจของ ร.ต.อ.วรเดช จันทรศร
............................................................ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กอ.) หรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
เชื่อ 99 11.1
ไม่เชื่อ 350 39.3
ไม่แน่ใจ 334 37.5
ไม่มีความเห็น 108 12.1
........................................ ตารางที่ 4 ท่านคิดว่า การยื่นถวายฏีกาต่อสำนักพระราชวัง กรณีปัญหาการเอนทรานซ์ในปีนี้ เหมาะสมหรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
เหมาะสม 469 52.6
ไม่เหมาะสม 183 20.5
ไม่มีความเห็น 239 26.8
........................................ ตารางที่ 5 หากมีการรั่วของข้อสอบจริง ท่านคิดว่าเป็นการทุจริตทางนโยบาย หรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
เป็น 568 63.7
ไม่เป็น 149 16.7
ไม่มีความเห็น 174 19.5
........................................ ตารางที่ 6 จากข่าวข้อสอบเอนทรานซ์รั่วครั้งนี้ มีผลต่อความเชื่อถือศรัทธาต่อพรรครัฐบาลนี้อย่างไร
  จำนวน ร้อยละ
ความเชื่อถือศรัทธาเพิ่มขึ้น 33 3.7
ความเชื่อถือศรัทธาลดลง 491 55.1
ความเชื่อถือศรัทธาเหมือนเดิม 190 21.3
ไม่ได้ศรัทธาอยู่แล้ว 148 16.6
ไม่มีความเห็น 29 3.3
........................................ ตารางที่ 7 ท่านเชื่อหรือไม่ว่า การสอบเอนทรานซ์ในปีนี้ ยังคงความยุติธรรมสำหรับทุกคน ไม่เว้นแม้แต่ลูกหลาน
............................................................ ผู้มีอำนาจทางการเมือง
  จำนวน ร้อยละ
เชื่อ 90 10.1
ไม่เชื่อ 467 52.4
ไม่แน่ใจ 288 32.3
ไม่มีความเห็น 46 5.2
........................................ ตารางที่ 8 ระบบการสอบเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยในความรู้สึกของท่านขณะนี้ มีความศักดิ์สิทธิ์
............................................................ และน่าเชื่อถือ เพียงใด
  จำนวน ร้อยละ
มาก 63 7.1
ปานกลาง 393 44.1
น้อย 299 33.6
ไม่มีเลย 87 9.8
ไม่มีความเห็น 49 5.5
........................................ ตารางที่ 9 หากให้ยกเลิกผลการสอบและจัดสอบใหม่สำหรับคนที่มีคะแนนสอบ 2 ครั้งต่างกันผิดปกติ
............................................................ ท่านเห็นด้วยหรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย 423 47.5
ไม่เห็นด้วย 281 31.5
ไม่มีความเห็น 187 21.0
........................................ ตารางที่ 10 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากอีก 2 ปีข้างหน้าจะยกเลิกระบบเอนทรานซ์ และใช้
............................................................ ระบบคะแนนสะสมเฉลี่ย (GPA) แทน
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย 224 25.1
ไม่เห็นด้วย 509 57.1
ไม่มีความเห็น 158 17.7
 
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   ( ��������������������������� ��������������������������� )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email: research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776