Connect to DB
..........................หัวข้อ " ใครคือ ผู้ว่าฯ ในฝันของคน กทม."
..........................วัตถุประสงค์ของการสำรวจ :

............................... ..... การสำรวจครั้งนี้ เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นของคนกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับผู้ว่าฯ กทม. คนต่อไป
..........................ในประเด็นดังนี้
....................................................• ต้องการผู้ว่าฯ กทม. ที่มาจากพรรคการเมือง หรือ ผู้สมัครอิสระ
....................................................• หากมีเฉพาะผู้สมัครที่มาจากพรรคการเมือง จะเลือกพรรคใด
....................................................• คุณลักษณะของ ผู้ว่าฯ กทม. ที่ต้องการ
....................................................• ปัญหาในกรุงเทพมหานครที่ต้องการให้ ผู้ว่าฯ กทม. เข้ามาแก้ไขอันดับแรก
....................................................• หากมีการเลือกตั้งในวันนี้ จะเลือกใครเป็น ผู้ว่าฯ กทม.
....................................................• เห็นด้วยกับการคานอำนาจรัฐบาล โดย ผู้ว่าฯ กทม. ต้องมาจากคนละพรรคกับรัฐบาล หรือไม่

..........................ระเบียบวิธีการสำรวจ
......................................การสุ่มตัวอย่าง

............................... ..... การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตปกครองของกรุงเทพมหานคร จำนวน 50 เขต คือ
........................................... ..... บึงกุ่ม สะพานสูง คลองสาน ดุสิต ตลิ่งชัน ทุ่งครุ บางแค ภาษีเจริญ จอมทอง ดอนเมือง ดินแดง จตุจักร ทวีวัฒนา บางขุนเทียน
........................................... ..... บางกะปิ สวนหลวง สัมพันธวงศ์ บางกอกน้อย บางบอน บางนา บางกอกใหญ่ คลองสามวา คันนายาว มีนบุรี สายไหม ธนบุรี
........................................... ..... บางคอแหลม ป้อมปราบศัตรูพ่าย พระนคร ปทุมวัน พญาไท ยานนาวา ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ พระโขนง ประเวศ บางเขน หลักสี่
........................................... ..... ห้วยขวาง ลาดกระบัง ลาดพร้าว วัฒนา วังทองหลาง หนองแขม หนองจอก คลองเตย บางซื่อ บางพลัด บางรัก สาทร
............................... ..... สุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์ ได้ตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,946 คน

..........................ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 5 % ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
..........................วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
............................................. ..... ..... ..... .ในเรื่อง " ใครคือ ผู้ว่าฯ กทม. ในฝันของคน กทม."
..........................ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 1 พฤษภาคม 2547
..........................วันที่เผยแพร่ข้อมูล : 3 พฤษภาคม 2547
..........................สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  http://research.bu.ac.th
..........................สรุปผลการสำรวจ
..........................การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีสำรวจภาคสนาม ผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 18 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ใน เขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,946 คน
..........................เป็นชาย ร้อยละ 49.7
..........................เป็นหญิง ร้อยละ 50.3
..................................กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 26.7 มีอายุระหว่าง 18 -25 ปี
..........................ร้อยละ 28.1 มีอายุระหว่าง 26-35 ปี
..........................ร้อยละ 25.3 มีอายุ ระหว่าง 36-45 ปี
..........................และ ร้อยละ 19.9 มีอายุ 45 ปีขึ้นไป
..................................สำหรับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง
..........................ร้อยละ 8.0 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา
..........................ร้อยละ 20.0 ระดับมัธยมศึกษา
..........................ร้อยละ 12.5 ระดับปวช.
..........................ร้อยละ 11.6 ระดับปวส. / อนุปริญญาตรี
..........................ร้อยละ 39.9 ระดับปริญญาตรี
..........................และร้อยละ 8.0 สูงกว่าปริญญาตรี
..................................กลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพ
..........................รับราชการ ร้อยละ 7.8
..........................พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 9.7
..........................พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 21.7
..........................เจ้าของกิจการ ร้อยละ 11.4
..........................รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 10.2
..........................ค้าขาย ร้อยละ 14.6
..........................นักศึกษา ร้อยละ 16.9
..........................พ่อบ้าน/แม่บ้าน ร้อยละ 6.1
..........................และอาชีพอื่น ๆ อีกร้อยละ 1.5

..........................1. .. คนกรุงเทพร้อยละ 52.6 ต้องการ ผู้ว่าฯ กทม. ที่มาจากพรรคการเมือง
................................. อีกร้อยละ 47.4 ต้องการผู้ว่าฯ กทม. ที่มาจาก ผู้สมัครอิสระ

..........................2. . หากมีเฉพาะผู้สมัคร ผู้ว่าฯ กทม. ที่มาจากพรรคการเมือง
.................................กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 48.1) จะเลือกผู้สมัครที่มาจากพรรคไทยรักไทย
.................................รองลงมา ร้อยละ 30.0 เลือกพรรคประชาธิปัตย์
.................................ร้อยละ 5.1 เลือกพรรคชาติพัฒนา
.................................ร้อยละ 4.7 เลือกพรรคชาติไทย
................................ ในขณะที่คน กทม. ร้อยละ 12.1 ระบุว่า หากจะต้องเลือกผู้ว่าฯ กทม. ที่มาจากพรรคการเมืองจะไม่ใช้สิทธิเลือกตั้ง
..........................3. . โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 41.8 ระบุว่า ต้องการ ผู้ว่าฯ กทม. ที่เป็นชาย
.................................ร้อยละ 12.7 ต้องการผู้ว่าฯ กทม. ที่เป็นหญิง
..........................4. .. คุณลักษณะของผู้ว่าฯ กทม. ที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญและต้องการให้มีมากที่สุด คือ
.................................ซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 32.9
.................................มีความรู้ความสามารถ ร้อยละ 31.5
.................................มีวิสัยทัศน์ ร้อยละ 18.7
.................................ขยัน/อดทน ร้อยละ 14.4
.................................และอื่น ๆ อีกร้อยละ 2.4
..........................5. . กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 32.3 ระบุว่า ปัญหาการจราจร คือ ปัญหาในกรุงเทพมหานครที่ต้องการให้ ผู้ว่าฯ กทม.
................................เข้ามาแก้ไขเป็นอันดับแรก
................................รองลงมา ร้อยละ 24.8 คือ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
................................ร้อยละ 21.1 ปัญหาสิ่งแวดล้อม/ควันพิษ/ขยะมูลฝอย
................................ร้อยละ 12.0 ปัญหายาเสพติด
................................ร้อยละ 4.1 ปัญหาหาบเร่แผงลอย
................................ร้อยละ 3.6 ปัญหาน้ำท่วม
................................และอื่น ๆ อีกร้อยละ 1.5
..........................6. . หากพรรคไทยรักไทยไม่ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. จะส่งผลลบต่อความน่าเชื่อถือของพรรคในสายตาคน กทม. นั้น
................................กลุ่มตัวอย่างรวมร้อยละ 46.2 ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
................................ในขณะที่รวมร้อยละ 34.4 เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่ง
................................และอีกร้อยละ 19.4 ไม่มีความเห็น
..........................7. . คนกรุงร้อยละ 44.0 ไม่เชื่อว่า นางปวีณา หงสกุล จะลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. ในนามผู้สมัครอิสระโดยปราศจาก
................................พรรคการเมืองหนุนหลัง
................................ร้อยละ 24.8 ระบุว่า เชื่อ
................................และอีกร้อยละ 31.2 ไม่มีความเห็น
..........................8. . กลุ่มตัวอย่างรวมร้อยละ 45.3 เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่งกับความคิดที่ว่า เพื่อให้เกิดการคานอำนาจรัฐบาล ผู้ว่าฯ กทม.
................................ควรมาจากคนละพรรคกับพรรครัฐบาล
................................ในขณะที่รวมร้อยละ 33.1 ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
................................ และร้อยละ 21.6 ไม่มีความเห็น
..........................9. . หากมีการเลือกตั้งใน วันนี้ คน กทม. ร้อยละ 27.5 จะเลือก ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ เป็นผู้ว่าฯ กทม.
................................ตามด้วย นางปวีณา หงสกุล ร้อยละ 20.9
................................นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ร้อยละ 20.1
................................ผู้สมัครจากพรรคไทยรักไทย ร้อยละ 13.3
................................นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ร้อยละ 8.6
................................ในขณะที่คน กทม. ร้อยละ 9.6 จะไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งหากมีการเลือกตั้งใน วันนี้
 

ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล

 
........................................ ข้อมูลประชากรศาสตร์
   จำนวน ร้อยละ
เพศ :    
            ชาย 967 49.7
             หญิง 979 50.3
อายุ :    
            18 - 25 ปี 520 26.7
            26 - 35 ปี 546 28.1
            36 - 45 ปี 492 25.3
            45 ปี ขึ้นไป 388 19.9
กำลังศึกษา:    
            ประถมศึกษา 156 8.0
            มัธยมศึกษา 390 20.0
            ปวช. 243 12.5
            ปวส./อนุปริญญา 225 11.6
            ปริญญาตรี 776 39.9
            สูงกว่าปริญญาตรี 156 8.0
อาชีพ :    
            รับราชการ 152 7.8
            พนักงานรัฐวิสาหกิจ 189 9.7
            พนักงานบริษัทเอกชน 423 21.7
            เจ้าของกิจการ 221 11.4
            รับจ้างทั่วไป 199 10.2
            ค้าขาย 284 14.6
            นักศึกษา 329 16.9
            พ่อบ้าน/แม่บ้าน 119 6.1
            อาชีพอื่น ๆ 30 1.5
........................................ ตารางที่ 1 ท่านต้องการ ผู้ว่าฯ กทม. ที่มาจากพรรคการเมือง หรือ ผู้สมัครอิสระ
  จำนวน ร้อยละ
พรรคการเมือง 1024 52.6
ผู้สมัครอิสระ 922 47.4
........................................ ตารางที่ 2 หากท่านต้องเลือก ผู้ว่าฯ กทม. ที่มาจากพรรคการเมือง ท่านจะเลือกผู้สมัครที่มาจากพรรคใด
  จำนวน ร้อยละ
ไทยรักไทย 936 48.1
ประชาธิปัตย์ 583 30.0
ชาติพัฒนา 99 5.1
ชาติไทย 92 4.7
ไม่ใช้สิทธิเลือกตั้ง 236 12.1
........................................ ตารางที่ 3 ท่านต้องการ ผู้ว่าฯ กทม. ที่เป็น หญิง หรือ ชาย
  จำนวน ร้อยละ
หญิง 247 12.7
ชาย 813 41.8
ไม่เจาะจง 886 45.5
........................................ ตารางที่ 4 คุณลักษณะของ ผู้ว่าฯ กทม. ที่ท่านต้องการให้มีมากที่สุด
  จำนวน ร้อยละ
ซื่อสัตย์สุจริต 641 32.9
มีความรู้ความสามารถ 613 31.5
มีวิสัยทัศน์ 364 18.7
ขยัน/อดทน 281 14.4
อื่นๆ 47 2.4
........................................ ตารางที่ 5 ปัญหาในกรุงเทพมหานครที่ท่านต้องการให้ ผู้ว่าฯ กทม. เข้ามาแก้ไขอันดับแรก
  จำนวน ร้อยละ
การจราจร 628 32.3
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 482 24.8
สิ่งแวดล้อม ควันพิษ ขยะมูลฝอย 423 21.7
ยาเสพติด 234 12.0
หาบเร่แผงลอย 79 4.1
น้ำท่วม 70 3.6
อื่นๆ 30 1.5
........................................ ตารางที่ 6 หากพรรคไทยรักไทยไม่ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. จะส่งผลลบต่อความน่าเชื่อถือ
............................................................ ของพรรคในสายตา คน กทม. ท่านเห็นด้วยหรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 112 5.8
เห็นด้วย 556 28.6
ไม่เห็นด้วย 738 37.9
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 162 8.3
ไม่มีความเห็น 378 19.4
........................................ ตารางที่ 7 เชื่อหรือไม่ว่า นางปวีณา หงสกุล จะลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. ในนามผู้สมัครอิสระโดยปราศจาก
............................................................ พรรคการเมืองหนุนหลัง
  จำนวน ร้อยละ
เชื่อ 481 24.8
ไม่เชื่อ 857 44.0
ไม่มีความเห็น 608 31.2
........................................ ตารางที่ 8 ท่านเห็นด้วยกับ การคานอำนาจรัฐบาล โดย ผู้ว่าฯ กทม. ไม่ควรมาจากพรรครัฐบาล หรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 221 11.4
เห็นด้วย 659 33.9
ไม่เห็นด้วย 520 26.7
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 125 6.4
ไม่มีความเห็น 421 21.6
........................................ ตารางที่ 9 หากมีการเลือกตั้งวันนี้ ท่านจะเลือกใครเป็นผู้ว่าฯ กทม
  จำนวน ร้อยละ
ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ 536 27.5
นางปวีณา หงสกุล 406 20.9
นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 391 20.1
ผู้สมัครจากพรรคไทยรักไทย 259 13.3
นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ 167 8.6
ไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 187 9.6
 
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   ( ������������������ ��������������������� ������������������������������ ���������. )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email: research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776