Connect to DB
..........................หัวข้อ " ความคิดเห็นของคน กทม. กับ 1 ปี 6 เดือน การปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม "
..........................วัตถุประสงค์ของการสำรวจ :

............................... ..... การสำรวจครั้งนี้ เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในประเด็น
..........................การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน หลังจากการปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม และกระทรวง
..........................ที่กลุ่มตัวอย่างพอใจผลงานมากที่สุด ตลอดจนมาตรการสร้างขวัญและกำลังใจต่อข้าราชการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

..........................ระเบียบวิธีการสำรวจ
......................................การสุ่มตัวอย่าง

............................... ..... การสำรวจ ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตปกครองของกรุงเทพมหานคร
.......................... ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) กล่าวคือ
......................................ขั้นแรก แบ่งเขตปกครองกรุงเทพมหานครเป็น เขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก หลังจากนั้นสุ่มเขต ปกครองในแต่ละชั้น
.......................... ได้เขตต่าง ๆ จำนวน 32 เขต ดังนี้
....................................................ป้อมปราบฯ พระนคร ดุสิต ปทุมวัน พญาไท พระโขนง ยานนาวา ดินแดง วัฒนา ประเวศ คลองเตย ห้วยขวาง ลาดพร้าว
....................................................บึงกุ่ม บางกอกน้อย บางพลัด จตุจักร ดอนเมือง สะพานสูง บางเขน บางซื่อ คลองสาน บางแค ภาษีเจริญ คันนายาว
....................................................มีนบุรี ทุ่งครุ ตลิ่งชัน หนองแขม หนองจอก บางบอน ทวีวัฒนา
......................................ขั้นที่สอง จากแต่ละเขตที่สุ่มได้ สุ่มถนน ซอย และที่อยู่อาศัย
......................................ขั้นที่สาม สุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์ ได้ตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,262 คน

..........................ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 5 % ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
..........................วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
............................................. ..... ..... ..... .ในเรื่อง " ความคิดเห็นของคน กทม. กับ 1 ปี 6 เดือน การปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม "
..........................ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2547
..........................วันที่เผยแพร่ข้อมูล : 4 พฤษภาคม 2547
..........................สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  http://research.bu.ac.th
..........................สรุปผลการสำรวจ

..........................1. .. การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสำรวจภาคสนาม จากประชากรในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,262 คน
.................................ร้อยละ 45.2 เป็นชาย
.................................และร้อยละ 54.8 เป็นหญิง
...........................................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 31.8 มีอายุระหว่าง 18-25 ปี
.................................ร้อยละ 28.2 มีอายุระหว่าง 26-35 ปี
.................................ร้อยละ 21.9 มีอายุระหว่าง 36-45 ปี
.................................และร้อยละ 18.1 มีอายุ 45 ปีขึ้นไป
...........................................ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 10.2 ระดับประถมศึกษา
.................................ร้อยละ 24.5 ระดับมัธยมศึกษา
.................................ร้อยละ 7.1 ระดับปวช.
.................................ร้อยละ 13.5 ระดับปวส./อนุปริญญา
.................................ร้อยละ 38.3 ระดับปริญญาตรี
.................................และร้อยละ 6.3 สูงกว่าปริญญาตรี
...........................................อาชีพของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 23.7 พนักงานบริษัทเอกชน
.................................ร้อยละ 21.6 นักศึกษา
.................................ร้อยละ 14.8 ค้าขาย
.................................ร้อยละ 9.6 รับจ้างทั่วไป
.................................ร้อยละ 8.2 เจ้าของกิจการ
.................................ร้อยละ 6.7 พ่อบ้าน/แม่บ้าน
.................................ร้อยละ 6.7 รับราชการ
.................................และร้อยละ 6.3 พนังงานรัฐวิสาหกิจ

..........................2. . เมื่อถามว่า 1 ปี 6 เดือน หลังจากการปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม คิดว่าเป็นอย่างไร
.................................กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าดีขึ้น
................................................- ด้านการอำนวยความสะดวกในการขอรับบริการจากหน่วยงานราชการ (ร้อยละ 56.1)
................................................- ด้านการลดขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงานราชการ (ร้อยละ 50.5)
................................................- ด้านความรวดเร็วในการให้บริการของหน่วยงานราชการ (ร้อยละ 50.2)
.................................กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าเหมือนเดิม
................................................- ด้านความชัดเจนหรือโปร่งใสในขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงานราชการ (ร้อยละ 48.4)
................................................- ด้านการแก้ไขระบบอุปถัมภ์เป็นระบบคุณธรรมในหน่วยงานราชการ (ร้อยละ 48.3)
................................................- ด้านการควบคุมและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงานราชการ (ร้อยละ 44.2)
..........................3. . สำหรับคำถามว่าการเปลี่ยนแปลงโดยรวม ต่อการให้บริการของหน่วยงานราชการเป็นอย่างไร
.................................กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 47.7 ระบุว่าดีขึ้น
.................................ร้อยละ 40.9 ระบุว่าเหมือนเดิม
.................................ร้อยละ 4.3 ระบุว่าแย่ลง
.................................และร้อยละ 7.2 ระบุว่าไม่มีความเห็น
..........................4. .. ส่วนคำถามว่า ภายหลังจากการปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม
.................................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 12.5 ระบุว่าพอใจ ผลงานกระทรวงสาธารณสุขมากที่สุด
.................................รองลงมาร้อยละ 12.0 ระบุว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา
.................................ร้อยละ 9.3 ระบุว่ากระทรวงพาณิชย์
.................................ร้อยละ 7.9 ระบุว่ากระทรวงมหาดไทย
.................................ร้อยละ 7.6 ระบุว่ากระทรวงการต่างประเทศ
..........................5. . เมื่อถามว่าเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาจจะทำให้ข้าราชการในพื้นที่ 3 จังหวัดมีการขอย้าย
.................................ออกจากพื้นที่จำนวนมาก คิดว่ารัฐบาลควรมีมาตรการสร้างขวัญและกำลังใจอย่างไรบ้าง
.................................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 26.9 ระบุว่าควรเพิ่มเงินเดือน/โบนัส
.................................ร้อยละ 15.5 ระบุว่าควรเพิ่มจำนวนคนรักษาความปลอดภัย
.................................ร้อยละ 14.6 ระบุว่า ควรเพิ่มสวัสดิการด้านประกันชีวิต
.................................ร้อยละ 7.1 ระบุว่าควรปราบปรามอย่างจริงจัง
.................................ร้อยละ 6.3 ระบุว่าควรมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ทหาร และตำรวจ ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่
 

ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล

 
........................................ ตารางที่ 1: ข้อมูลประชากรศาสตร์
   จำนวน ร้อยละ
เพศ :    
            ชาย 571 45.2
             หญิง 691 54.8
อายุ :    
            18 - 25 ปี 401 31.8
            26 - 35 ปี 356 28.2
            36 - 45 ปี 277 21.9
            45 ปี ขึ้นไป 228 18.1
กำลังศึกษา:    
            ประถมศึกษา 129 10.2
            มัธยมศึกษา 309 24.5
            ปวช. 90 7.1
            ปวส./อนุปริญญา 171 13.5
            ปริญญาตรี 483 38.3
            สูงกว่าปริญญาตรี 80 6.3
อาชีพ :    
            พนักงานบริษัทเอกชน 299 23.7
            นักศึกษา 272 21.6
            ค้าขาย 187 14.8
            รับจ้างทั่วไป 121 9.6
            เจ้าของกิจการ 103 8.2
            พ่อบ้าน/แม่บ้าน 85 6.7
            รับราชการ 84 6.7
            รัฐวิสาหกิจ 79 6.3
            อื่น ๆ 32 2.5
........................................ ตารางที่ 2: 1 ปี 6 เดือน หลังจากการปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม ท่านคิดว่าเป็นอย่างไร
  ดีขึ้น เหมือนเดิม แย่ลง ไม่มีความเห็น
การอำนวยความสะดวกในการขอรับบริการจากหน่วยงานราชการ 56.1 36.5 3.0 4.4
ด้านการลดขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงานราชการ 50.5 40.6 3.6 5.3
ความรวดเร็วในการให้บริการของหน่วยงานราชการ 50.2 41.2 4.8 3.8
ความชัดเจนหรือโปร่งใสในขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงานราชการ 35.0 48.4 8.3 8.2
การแก้ไขระบบอุปถัมภ์เป็นระบบคุณธรรมในหน่วยงานราชการ 29.3 48.3 10.6 11.7
การควบคุมและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงานราชการ
35.6 44.2 10.2 10.0
........................................ ตารางที่ 3: ท่านคิดว่า การเปลี่ยนแปลงโดยรวม ต่อการให้บริการของหน่วยงานราชการเป็นอย่างไร
  จำนวน ร้อยละ
ดีขึ้น 602 47.7
เหมือนเดิม 516 40.9
แย่ลง 54 4.3
ไม่มีความเห็น 90 7.2
........................................ ตารางที่ 4: ท่านพอใจผลงานของกระทรวงใดมากที่สุด ภายหลังจากการปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม
  จำนวน ร้อยละ
กระทรวงสาธารณสุข 158 12.5
กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา 152 12.0
กระทรวงพาณิชย์ 117 9.3
กระทรวงมหาดไทย 100 7.9
กระทรวงการต่างประเทศ 96 7.6
กระทรวงอื่น ๆ 639 50.6
........................................ ตารางที่ 5: เหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาจจะทำให้ข้าราชการในพื้นที่ 3 จังหวัด
............................................................ มีการขอย้ายออกจากพื้นที่จำนวนมาก ท่านคิดว่ารัฐบาลควรมีมาตรการสร้างขวัญและกำลังใจ
............................................................ อย่างไรบ้าง
  จำนวน ร้อยละ
ควรเพิ่มเงินเดือน/โบนัส 339 26.9
ควรเพิ่มจำนวนคนรักษาความปลอดภัย 196 15.5
ควรเพิ่มสวัสดิการด้านประกันชีวิต 184 14.6
ควรปราบปรามอย่างจริงจัง 89 7.1
ควรมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ทหาร และตำรวจ ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ 80 6.3
อื่นๆ 374 29.6
 
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   (  )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email: research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776