Connect to DB
..........................หัวข้อ " คนกรุงคิดอย่างไรกับกรณีแนวคิดการนำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน "
..........................วัตถุประสงค์ของการสำรวจ :

............................... ..... การสำรวจครั้งนี้ เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในเรื่องแนวคิดการนำ
..........................เข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านของไทย ในประเด็นคำถามการรับทราบข่าว ผลกระทบต่อราคาข้าว ภาพลักษณ์มาตรฐาน
..........................คุณภาพข้าวไทยภายหลังจากการนำเข้าข้าว กลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์จากแนวคิดการนำเข้าข้าว และความมั่นใจต่อความ
..........................โปร่งใสของกระบวนการนำเข้าข้าว ตลอดจนความเห็นเกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางหรือการจัดการขายข้าวของรัฐบาลไทย

..........................ระเบียบวิธีการสำรวจ
......................................การสุ่มตัวอย่าง

............................... ..... การสำรวจ ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตปกครองของกรุงเทพมหานคร
.......................... ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) กล่าวคือ
....................................................ขั้นแรก แบ่งเขตปกครองกรุงเทพมหานครเป็น เขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก หลังจากนั้นสุ่มเขต ปกครองในแต่ละชั้น
................................................................ได้เขตต่าง ๆ จำนวน 30 เขต ดังนี้
................................................................พระนคร ป้อมปราบฯ ดุสิต ปทุมวัน ราชเทวี คลองเตย ดินแดง พระโขนง ลาดพร้าว ห้วยขวาง วัฒนา บางรัก
................................................................ยานนาวา คลองสาน ภาษีเจริญ บางกอกน้อย บางพลัด บึงกุ่ม ประเวศ จตุจักร บางเขน บางซื่อ มีนบุรี ดอนเมือง
................................................................บางแค หนองแขม บางบอน ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน บางขุนเทียน
....................................................ขั้นที่สอง จากแต่ละเขตที่สุ่มได้ สุ่มถนน ซอย และที่อยู่อาศัย
....................................................ขั้นที่สาม สุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์ ได้ตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,195 คน

..........................ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 5 % ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
..........................วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
............................................. ..... ..... ..... .ในเรื่อง " คนกรุงคิดอย่างไรกับกรณีแนวคิดการนำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน "
..........................ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 11 - 12 พฤษภาคม 2547
..........................วันที่เผยแพร่ข้อมูล : 13 พฤษภาคม 2547
..........................สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  http://research.bu.ac.th
..........................สรุปผลการสำรวจ

..........................1. .. การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสำรวจภาคสนาม จากประชากรในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,195 คน
.................................ร้อยละ 49.9 เป็นชาย
.................................และร้อยละ 50.1 เป็นหญิง
.................................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 31.7 มีอายุระหว่าง 18-25 ปี
.................................ร้อยละ 33.9 มีอายุระหว่าง 26-35 ปี
.................................ร้อยละ 25.2 มีอายุระหว่าง 36-45 ปี
.................................และร้อยละ 9.2 มีอายุ 45 ปีขึ้นไป
......................................ระดับการศึกษาของ
.................................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 8.8 ระดับประถมศึกษา
.................................ร้อยละ 15.9 ระดับมัธยมศึกษา
.................................ร้อยละ 8.6 ระดับปวช.
.................................ร้อยละ 15.2 ระดับปวส./อนุปริญญา
.................................ร้อยละ 44.7 ระดับปริญญาตรี
.................................และร้อยละ 6.8 สูงกว่าปริญญาตรี
.......................................อาชีพ
.................................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 3.8 รับราชการ
.................................ร้อยละ 7.0 พนังงานรัฐวิสาหกิจ
.................................ร้อยละ 20.4 พนักงานบริษัทเอกชน
.................................ร้อยละ 11.0 เจ้าของกิจการ
.................................ร้อยละ 13.6 รับจ้างทั่วไป
.................................ร้อยละ 15.8 ค้าขาย
.................................ร้อยละ 22.7 นักศึกษา
.................................ร้อยละ 4.9 พ่อบ้าน/แม่บ้าน
.................................และอื่น ๆ ร้อยละ 0.6

..........................2. . เมื่อถามว่า ทราบข่าวเกี่ยวกับแนวคิดการนำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่
.................................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 64.4 ระบุว่าทราบ
.................................ร้อยละ 35.6 ระบุว่าไม่ทราบ
..........................3. . สำหรับคำถาม เห็นด้วยกับแนวคิดการนำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านของรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์หรือไม่
.................................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 62.6 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
.................................ร้อยละ 24.1 ระบุว่าเห็นด้วย
.................................และร้อยละ 13.3 ไม่มีความเห็น
..........................4. .. ส่วนคำถามว่า การนำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านมีผลกระทบต่อราคาข้าวภายในประเทศอย่างไร
.................................กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 42.2 ระบุว่าราคาข้าวต่ำลง
.................................ร้อยละ 27.4 ระบุว่าราคาเหมือนเดิม
.................................ร้อยละ 22.5 ระบุว่าราคาสูงขึ้น
.................................และร้อยละ 7.9 ระบุไม่มีความเห็น
..........................5. . เมื่อถามว่า แนวคิดการนำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านจะทำให้ภาพลักษณ์มาตรฐานคุณภาพข้าวไทยเป็นอย่างไร
.................................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 45.6 ระบุว่าแย่ลง
.................................ร้อยละ 33.1 ระบุว่าเหมือนเดิม
.................................ร้อยละ 13.6 ระบุว่าดีขึ้น
.................................และร้อยละ 7.7 ระบุว่าไม่มีความเห็น
..........................6. . สำหรับคำถามว่า เห็นด้วยหรือไม่กับการที่รัฐบาลไทยไปช่วยเหลือชาวนาของประเทศเพื่อนบ้าน
.................................กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 53.1 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
.................................ร้อยละ 22.8 ระบุว่าเห็นด้วย
.................................และร้อยละ 24.1 ไม่มีความเห็น
..........................7. . ส่วนคำถาม คิดว่าใครน่าจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ จากแนวคิดการนำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน
.................................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 43.9 ระบุว่านักการเมือง
.................................ร้อยละ 20.8 ระบุว่าผู้ค้าข้าวส่งออก
.................................ร้อยละ 14.8 ระบุว่าผู้บริโภค
.................................ร้อยละ 9.2 ระบุว่าเกษตรกร
.................................ร้อยละ 9.0 ระบุว่าเจ้าของโรงสี
..........................8. . เมื่อถามมั่นใจหรือไม่ว่า แนวคิดการนำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านจะมีความโปร่งใสทุกกระบวนการ
.................................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 69.5 ระบุว่าไม่มั่นใจ
.................................ร้อยละ 16.3 ระบุว่ามั่นใจ
.................................และร้อยละ 14.2 ระบุว่าไม่มีความเห็น
..........................9. . สำหรับคำถามเห็นด้วยหรือไม่ กับการที่รัฐบาลไทยจะเป็นศูนย์กลางหรือจัดการขายข้าวคุณภาพต่ำให้กับประเทศ ที่สาม
.................................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 48.3 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
.................................ร้อยละ 32.0 ระบุว่าเห็นด้วย
.................................และร้อยละ 19.7 ไม่มีความเห็น
 

ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล

 
........................................ ตารางที่ 1: ข้อมูลประชากรศาสตร์
   จำนวน ร้อยละ
เพศ :    
            ชาย 596 49.9
             หญิง 599 50.1
อายุ :    
            18 - 25 ปี 379 31.7
            26 - 35 ปี 405 33.9
            36 - 45 ปี 301 25.2
            45 ปี ขึ้นไป 110 9.2
กำลังศึกษา:    
            ประถมศึกษา 105 8.8
            มัธยมศึกษา 190 15.9
            ปวช. 103 8.6
            ปวส./อนุปริญญา 182 15.2
            ปริญญาตรี 534 44.7
            สูงกว่าปริญญาตรี 81 6.8
อาชีพ :    
            รับราชการ 46 3.8
            รัฐวิสาหกิจ 84 7.0
            พนักงานบริษัทเอกชน 244 20.4
            เจ้าของกิจการ 132 11.0
            รับจ้างทั่วไป 163 13.6
            ค้าขาย 189 15.8
            นักศึกษา 271 22.7
            พ่อบ้าน/แม่บ้าน 59 4.9
            อื่น ๆ 7 0.6
........................................ ตารางที่ 2: ท่านทราบข่าวเกี่ยวกับแนวคิดการนำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
ทราบ 770 64.4
ไม่ทราบ 425 35.6
........................................ ตารางที่ 3: ท่านเห็นด้วยกับแนวคิดการนำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านของรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์หรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย 288 24.1
ไม่เห็นด้วย 748 62.6
ไม่มีความเห็น 159 13.3
........................................ ตารางที่ 4: ท่านคิดว่าการนำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน มีผลกระทบต่อราคาข้าวภายในประเทศอย่างไร
  จำนวน ร้อยละ
ราคาสูงขึ้น 269 22.5
ราคาเหมือนเดิม 327 27.4
ราคาต่ำลง 504 42.2
ไม่มีความเห็น 95 7.9
........................................ ตารางที่ 5: ท่านคิดว่า แนวคิดการนำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน จะทำให้ภาพลักษณ์มาตรฐาน
............................................................ คุณภาพข้าวไทยเป็นอย่างไร
  จำนวน ร้อยละ
ดีขึ้น 162 13.6
เหมือนเดิม 396 33.1
แย่ลง 545 45.6
ไม่มีความเห็น 92 7.7
........................................ ตารางที่ 6: ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการที่รัฐบาลไทยไปช่วยเหลือชาวนาของประเทศเพื่อนบ้าน
............................................................ (โดยการนำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน)
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย 273 22.8
ไม่เห็นด้วย 634 53.1
ไม่มีความเห็น 288 24.1
........................................ ตารางที่ 7: ท่านคิดว่าใครน่าจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ จากแนวคิดการนำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน
  จำนวน ร้อยละ
นักการเมือง 525 43.9
ผู้ค้าข้าวส่งออก 248 20.8
ผู้บริโภค 177 14.8
เกษตรกร 110 9.2
เจ้าของโรงสี 108 9.0
อื่น ๆ 27 2.3
........................................ ตารางที่ 8: ท่านมั่นใจหรือไม่ว่า แนวคิดการนำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านจะมีความโปร่งใส
............................................................ ทุกกระบวนการ
  จำนวน ร้อยละ
มั่นใจ 195 16.3
ไม่มั่นใจ 830 69.5
ไม่มีความเห็น 170 14.2
........................................ ตารางที่ 9: ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับการที่รัฐบาลไทยจะเป็นศูนย์กลางหรือจัดการขายข้าวคุณภาพต่ำ
............................................................ ให้กับประเทศที่สาม
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย 382 32.0
ไม่เห็นด้วย 577 48.3
ไม่มีความเห็น 236 19.7
 
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   (  )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email: research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776