Connect to DB
..........................หัวข้อ " ได้อะไร?…จากนายกฯ พบผู้ขับรถแท็กซี่"
..........................วัตถุประสงค์ของการสำรวจ :

............................... ..... การสำรวจครั้งนี้ เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นของคนกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับกรณีที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
..........................นายกรัฐมนตรี ได้พบปะพูดคุยกับกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่ ณ ทำเนียบรัฐบาล ในประเด็นดังนี้
....................................................• พึงพอใจในบริการที่ได้รับจากการโดยสารรถแท็กซี่ในปัจจุบัน
....................................................• ให้ยกเลิกการติดตั้งและยกเลิกการใช้วิทยุสื่อสารในรถแท็กซี่
....................................................• สนับสนุนให้ผู้ขับรถแท็กซี่เสนอขายสินค้าหรือชักจูงให้ซื้อสินค้าระหว่างการโดยสาร
....................................................• แนวคิดนำเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกินแบ่งมาเป็นทุนการศึกษาบุตรผู้ขับรถแท็กซี่
....................................................• การอนุมัติให้รถแท็กซี่ติดฟิล์มกรองแสงในอัตราความเข้มร้อยละ 40
....................................................• ผลที่ตามมาต่อคะแนนความนิยมในตัว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และพรรคไทยรักไทย
....................................................• การยอมรับของประชาชน หากพรรคไทยรักไทย เปลี่ยนใจส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

..........................ระเบียบวิธีการสำรวจ
......................................การสุ่มตัวอย่าง

............................... ..... การสำรวจ ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตปกครองของกรุงเทพมหานคร
..........................ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) กล่าวคือ
...............................................ขั้นแรก แบ่งเขตปกครองกรุงเทพมหานครเป็น เขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก หลังจากนั้นสุ่มเขต
..........................................................ปกครองในแต่ละชั้น ได้เขตต่าง ๆ จำนวน 30 เขต ดังนี้
..........................................................คลองเตย คลองสาน ราษฎร์บูรณะ จตุจักร ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน วัฒนา ทุ่งครุ บางแค
..........................................................บางกอกน้อย บางเขน ยานนาวา บางบอน บางพลัด ปทุมวัน ประเวศ ป้อมปราบ พระโขนง
..........................................................ภาษีเจริญ มีนบุรี ลาดกระบัง ลาดพร้าว วัฒนา จอมทอง หนองแขม หนองจอก ห้วยขวาง
...............................................ขั้นที่สอง จากแต่ละเขตที่สุ่มได้ สุ่มถนน ซอย และที่อยู่อาศัย
...............................................ขั้นที่สาม สุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์ ได้ตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,182 คน

..........................ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 5 % ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
..........................วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
............................................. ..... ..... ..... .ในเรื่อง " ได้อะไร?…จากนายกฯ พบผู้ขับรถแท็กซี่"
..........................ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 17 - 18 พฤษภาคม 2547
..........................วันที่เผยแพร่ข้อมูล : 19 พฤษภาคม 2547
..........................สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  http://research.bu.ac.th
..........................สรุปผลการสำรวจ

..........................1. .. การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสำรวจภาคสนาม จากประชากรในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,182 คน
.................................ร้อยละ 47.7 เป็นชาย
.................................และร้อยละ 52.3 เป็นหญิง
.................................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 26.6 มีอายุระหว่าง 18-25 ปี
.................................ร้อยละ 30.5 มีอายุระหว่าง 26-35 ปี
.................................ร้อยละ 27.7 มีอายุระหว่าง 36-45 ปี
.................................และร้อยละ 15.1 มีอายุ 45 ปีขึ้นไป
.................................ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 10.7 ระดับประถมศึกษา
.................................ร้อยละ 23.0 ระดับมัธยมศึกษา
.................................ร้อยละ 11.1 ระดับปวช.
.................................ร้อยละ 14.1 ระดับปวส./อนุปริญญา
.................................ร้อยละ 36.5 ระดับปริญญาตรี
.................................และร้อยละ 4.7 สูงกว่าปริญญาตรี
.................................อาชีพของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 9.1 รับราชการ
.................................ร้อยละ 7.9 พนักงานรัฐวิสาหกิจ
.................................ร้อยละ 15.7 พนักงานบริษัทเอกชน
.................................ร้อยละ 10.3 เจ้าของกิจการ
.................................ร้อยละ 10.6 รับจ้างทั่วไป
.................................ร้อยละ 14.8 ค้าขาย
.................................ร้อยละ 19.5 นักศึกษา
.................................ร้อยละ 10.5 พ่อบ้าน/แม่บ้าน
.................................และอื่น ๆ ร้อยละ 1.5

..........................2. . กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.7 พึงพอใจในบริการที่ได้รับจากการโดยสารรถแท็กซี่ในปัจจุบัน
................................ร้อยละ 16.0 พอใจอย่างยิ่ง
................................ร้อยละ 10.4 ไม่พอใจ
................................ร้อยละ 3.9 ไม่พอใจอย่างยิ่ง
................................และอีกร้อยละ 9.0 ไม่มีความเห็น
..........................3. . กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 47.9 ไม่เห็นด้วยหากให้ยกเลิกการติดตั้งและยกเลิกการใช้วิทยุสื่อสารในรถแท็กซี่
................................ในขณะที่ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 18.8 เห็นด้วย
................................ร้อยละ 11.6 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
................................ร้อยละ 6.1 เห็นด้วยอย่างยิ่ง
................................และร้อยละ 15.6 ไม่มีความเห็น
..........................4. .. ส่วนกรณีที่จะให้ผู้ขับรถแท็กซี่เสนอขายสินค้าหรือชักจูงให้ซื้อสินค้าระหว่างการโดยสารนั้น
.................................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 37.6 ไม่เห็นด้วย
................................ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 25.7 เห็นด้วย
................................ ร้อยละ 23.8 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
................................ ร้อยละ 6.3 เห็นด้วยอย่างยิ่ง
................................. และร้อยละ 6.7 ไม่มีความเห็น
..........................5. . กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 37.1 เห็นด้วยกับแนวคิดนำเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกินแบ่งมาเป็นทุนการศึกษาบุตร
................................ผู้ขับรถแท็กซี่
................................ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 22.1 ไม่เห็นด้วย
................................ร้อยละ 15.0 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
................................ร้อยละ 12.7 เห็นด้วยอย่างยิ่ง
................................ และอีกร้อยละ 13.1 ไม่มีความเห็น
..........................6. . ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 38.2 ไม่เห็นด้วย หากอนุมัติให้รถแท็กซี่ติดฟิล์มกรองแสงในอัตราความเข้มร้อยละ 40
................................ร้อยละ 24.5 เห็นด้วย
................................ร้อยละ 15.2 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
................................ร้อยละ 7.4 เห็นด้วย
................................และร้อยละ 14.7 ไม่มีความเห็น
..........................7. . จากการที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้พบและพูดคุยกับกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่ จะมีผลต่อคะแนนความนิยมในตัว
................................พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หรือไม่อย่างไรนั้น
................................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 61.8 เชื่อว่าจะมีผลทำให้คะแนนนิยมดีขึ้น
................................ร้อยละ 27.1 ระบุว่า เหมือนเดิม
................................ร้อยละ 2.6 ระบุว่า แย่ลง
................................และร้อยละ 8.5 ไม่มีความเห็น
..........................8. .สำหรับคะแนนความนิยมที่มีต่อพรรคไทยรักไทยนั้น
................................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 43.1 ระบุว่าจากกรณี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้พบและพูดคุยกับกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่นั้น
................................คาดว่าไม่มีผลต่อคะแนนความนิยมที่มีต่อพรรคไทยรักไทย
................................ในขณะที่ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 39.6 คาดว่า จะทำให้คะแนนความนิยมของพรรคดีขึ้น
................................ร้อยละ 3.4 คาดว่าจะแย่ลง
................................และ ร้อยละ 14.0 ไม่มีความเห็น
..........................9. .เมื่อสอบถามว่า หากพรรคไทยรักไทย มีการเปลี่ยนแปลงโดยตัดสินใจส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
................................ท่านยอมรับได้หรือไม่
................................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 44.9 ยอมรับได้
................................ร้อยละ 22.8 ยอมรับไม่ได้
................................และร้อยละ 32.3 ไม่มีความเห็น
 

ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล

 
........................................ ตารางที่ 1: ข้อมูลประชากรศาสตร์
   จำนวน ร้อยละ
เพศ :    
            ชาย 564 47.7
             หญิง 618 52.3
อายุ :    
            18 - 25 ปี 315 26.6
            26 - 35 ปี 361 30.5
            36 - 45 ปี 327 27.7
            45 ปี ขึ้นไป 179 15.1
กำลังศึกษา:    
            ประถมศึกษา 126 10.7
            มัธยมศึกษา 272 23.0
            ปวช. 131 11.1
            ปวส./อนุปริญญา 167 14.1
            ปริญญาตรี 431 36.5
            สูงกว่าปริญญาตรี 55 4.7
อาชีพ :    
            รับราชการ 108 9.1
            รัฐวิสาหกิจ 93 7.9
            พนักงานบริษัทเอกชน 186 15.7
            เจ้าของกิจการ 122 10.3
            รับจ้างทั่วไป 125 10.6
            ค้าขาย 175 14.8
            นักศึกษา 231 19.5
            พ่อบ้าน/แม่บ้าน 124 10.5
            อื่น ๆ 18 1.5
........................................ ตารางที่ 2: ท่านพึงพอใจในบริการที่ได้รับจากการโดยสารรถแท็กซี่ในปัจจุบัน เพียงใด
  จำนวน ร้อยละ
พอใจอย่างยิ่ง 189 16.0
พอใจ 718 60.7
ไม่พอใจ 123 10.4
ไม่พอใจอย่างยิ่ง 46 3.9
ไม่มีความเห็น 106 9.0
........................................ ตารางที่ 3: เห็นด้วยหรือไม่ หากให้ยกเลิกการติดตั้งและยกเลิกการใช้วิทยุสื่อสารในรถแท็กซี่
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 72 6.1
เห็นด้วย 222 18.8
ไม่เห็นด้วย 566 47.9
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 137 11.6
ไม่มีความเห็น 184 15.6
........................................ ตารางที่ 4: ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่จะให้ผู้ขับรถแท็กซี่เสนอขายสินค้าหรือชักจูงให้ซื้อสินค้าระหว่างการโดยสาร
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 74 6.3
เห็นด้วย 304 25.7
ไม่เห็นด้วย 444 37.6
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 281 23.8
ไม่มีความเห็น 79 6.7
........................................ ตารางที่ 5: ท่านเห็นด้วยกับ แนวคิดนำเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกินแบ่งมาเป็นทุนการศึกษาบุตร
............................................................ ผู้ขับรถแท็กซี่ หรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 150 12.7
เห็นด้วย 439 37.1
ไม่เห็นด้วย 261 22.1
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 177 15.0
ไม่มีความเห็น 155 13.1
........................................ ตารางที่ 6: ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากอนุมัติให้รถแท็กซี่ติดฟิล์มกรองแสงในอัตราความเข้มร้อยละ 40
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 88 7.4
เห็นด้วย 289 24.5
ไม่เห็นด้วย 451 38.2
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 180 15.2
ไม่มีความเห็น 174 14.7
........................................ ตารางที่ 7: จากการที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้พบและพูดคุยกับกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่ ท่านคิดว่าจะมีผล
............................................................ ต่อคะแนนความนิยมในตัวพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อย่างไร
  จำนวน ร้อยละ
ดีขึ้น 731 61.8
เหมือนเดิม 320 27.1
แย่ลง 31 2.6
ไม่มีความเห็น 100 8.5
........................................ ตารางที่ 8: เหตุการณ์ข้างต้น ท่านคาดว่าจะมีผลต่อคะแนนความนิยมในพรรคไทยรักไทย อย่างไร
  จำนวน ร้อยละ
ดีขึ้น 468 39.6
เหมือนเดิม 509 43.1
แย่ลง 40 3.4
ไม่มีความเห็น 165 14.0
........................................ ตารางที่ 9: หากพรรคไทยรักไทย มีการเปลี่ยนแปลงโดยตัดสินใจส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
............................................................ ท่านยอมรับได้หรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
ยอมรับได้ 531 44.9
ยอมรับไม่ได้ 269 22.8
ไม่มีความเห็น 382 32.3
 
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   ( ���������������������?��������������������������� ��������������������������������������������������� )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email: research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776