Connect to DB
..........................หัวข้อ " คอรัปชั่น...ผลประโยชน์ทับซ้อน / ทุจริตเชิงนโยบาย"
..........................วัตถุประสงค์ของการสำรวจ :

............................... ..... การสำรวจครั้งนี้ เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นของคนกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับข้อมูลที่ทางสภาที่ปรึกษา
..........................เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ออกมาแถลงเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นในปัจจุบัน ในประเด็นดังนี้
....................................................• การแถลงข้อมูลดังกล่าว มีความโปร่งใสและตรงไปตรงมาโดยไม่มีการเมืองเคลือบแฝง หรือไม่เพียงใด
....................................................• ความชัดเจนและเป็นรูปธรรมในการดำเนินการกับผู้กระทำผิด / คอรัปชั่นในโครงการใหญ่ ๆ ของรัฐ
....................................................• ประโยชน์ของผลการวิจัยดังกล่าวต่อการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น
....................................................• กรณีของช่อง 5 เป็นเรื่องภายในกองทัพไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นอย่างไร
....................................................• ความเห็นที่มีต่อระดับการซื้อเสียงในการเลือกตั้งครั้งหน้า
....................................................• สถานการณ์คอรัปชั่นในรัฐบาลชุดปัจจุบัน เมื่อเทียบกับรัฐบาลชุดเดิม

..........................ระเบียบวิธีการสำรวจ
......................................การสุ่มตัวอย่าง

............................... .....การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตปกครองของกรุงเทพมหานคร
..........................สุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์ ได้ตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,181 คน

..........................ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 5 % ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
..........................วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
............................................. ..... ..... ..... .ในเรื่อง " คอรัปชั่น...ผลประโยชน์ทับซ้อน / ทุจริตเชิงนโยบาย "
..........................ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 1 กรกฎาคม 2547
..........................วันที่เผยแพร่ข้อมูล : 2 กรกฎาคม 2547
..........................สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  http://research.bu.ac.th
..........................สรุปผลการสำรวจ

...........................การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีสำรวจภาคสนาม ผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 18 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,181 คน
...........................เป็นชาย ร้อยละ 46.4
...........................เป็นหญิง ร้อยละ 53.6
...........................กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 24.3 มีอายุระหว่าง 18 -25 ปี
...........................ร้อยละ 42.3 มีอายุระหว่าง 26-35 ปี
...........................ร้อยละ 26.0 มีอายุ ระหว่าง 36-45 ปี
...........................และ ร้อยละ 7.5 มีอายุ 45 ปีขึ้นไป
...........................สำหรับการศึกษาของ
...........................กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 15.0 มีการศึกษาระดับปวส. / อนุปริญญาตรี
...........................ร้อยละ 72.5 ระดับปริญญาตรี
...........................และร้อยละ 12.5 สูงกว่าปริญญาตรี
...........................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 10.4 ประกอบอาชีพรับราชการ
...........................ร้อยละ 17.6 พนักงานรัฐวิสาหกิจ
...........................ร้อยละ 60.4 พนักงานบริษัทเอกชน
...........................ร้อยละ 9.7 เจ้าของกิจการ
...........................และอาชีพอื่น ๆ อีกร้อยละ 1.9

..........................1. เมื่อสอบถาม ข้อมูลที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำเสนอนั้นโปร่งใสตรงไปตรงมา โดยไม่มีการเมืองเคลือบแฝงอยู่ หรือไม่เพียงใด
.............................. กลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าโปร่งใสและโปร่งใสมาก รวมร้อยละ 42.5
.............................. ในขณะที่ร้อยละ 37.0 เห็นว่า ไม่โปร่งใสและโปร่งใสเลย
.............................. และอีกร้อยละ 20.5 ไม่มีความเห็น
..........................2. สำหรับข้อมูลที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ออกมาแถลงครั้งนี้
.............................. กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 31.9 คิดว่าเป็นประโยชน์มากและมากที่สุดต่อการต่อสู้และปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น
.............................. โดยร้อยละ 35.9 คิดว่า เป็นประโยชน์ระดับปานกลาง
.............................. ร้อยละ 23.5 คิดว่าเป็นประโยชน์น้อยและน้อยที่สุด
.............................. และไม่มีความเห็น ร้อยละ 8.7
..........................3. ตามที่ สภาที่ปรึกษาฯ ระบุว่า มีกลุ่มนายทุนเข้ามาสนับสนุนพรรคการเมืองทำให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบายนั้น
.............................. กลุ่มตัวอย่างที่เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่ง รวมร้อยละ 70.1
.............................. กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
.............................. รวมร้อยละ 18.4
.............................. และอีกร้อยละ 11.4 ไม่มีความเห็น
..........................4. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.3 คิดว่า รัฐบาลจะนำผลวิเคราะห์ของสภาที่ปรึกษาฯ นี้ ไปใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขประสิทธิภาพการทำงาน
.............................. และการปราบปรามคอรัปชั่นระดับปานกลาง
.............................. ร้อยละ 29.9 คิดว่า รัฐบาลจะนำข้อมูลนี้ไปใช้น้อยและน้อยที่สุด
.............................. ร้อยละ 22.6 คิดว่า รัฐบาลจะนำข้อมูลนี้ไปใช้มากและมากที่สุด
.............................. และอีกร้อยละ 5.2 ไม่มีความเห็น
..........................5. กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 39.8 คิดว่า รัฐบาลชุดปัจจุบันได้ดำเนินการกับผู้กระทำผิด / คอรัปชั่นในโครงการใหญ่ ๆ ของ รัฐได้อย่างเป็นรูปธรรม
.............................. และชัดเจน ตามที่กล่าวไว้ว่า “ไม่ต้องรอใบเสร็จ หากรู้ว่าเกี่ยวข้องกับคอรัปชั่น ก็จะดำเนินการทันที” ในระดับปานกลาง
.............................. ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 36.6 คิดว่า รัฐบาลดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนได้ในระดับน้อยและน้อยที่สุด
.............................. ร้อยละ 19.6 คิดว่า ดำเนินการได้มากและมากที่สุด
.............................. และอีกร้อยละ 4.0 ไม่มีความเห็น
..........................6. เมื่อสอบถามว่า คิดว่า ที่ผ่านมารัฐบาลชุดนี้ สามารถนำผู้ทุจริตคอรัปชั่นมาลงโทษ ได้มากน้อยเพียงใด
.............................. กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 34.0 ระบุว่า ปานกลาง
.............................. ร้อยละ 44.3 ระบุว่า น้อยและน้อยที่สุด
.............................. ร้อยละ 17.7 ระบุว่า มากและมากที่สุด
.............................. และอีกร้อยละ 4.0 ไม่มีความเห็น
..........................7. โดยที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 50.4 คิดว่า การเลือกตั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในครั้งหน้าท่านคิดว่าจะมีการซื้อเสียงมากและมากที่สุด
.............................. ร้อยละ 26.3 คิดว่าปานกลาง
.............................. ร้อยละ 19.2 คิดว่าน้อยและน้อยที่สุด
.............................. และร้อยละ 4.1 ไม่มีความเห็น
..........................8. สำหรับสถานการณ์คอรัปชั่นในรัฐบาลปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับรัฐบาลชุดเดิม
.............................. กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 40.0 ระบุว่า เหมือนเดิม
.............................. ร้อยละ 30.1 ระบุว่า สถานการณ์คอรัปชั่นน้อยลง
.............................. ร้อยละ 23.5 ระบุว่า มากขึ้น
.............................. และ ร้อยละ 6.4 ไม่มีความเห็น
 
วิเคราะห์เชิงลึก
....................................กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ทำหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ อย่างตรงไปตรงมา
.............................. โดยจะเห็นได้ว่ามีผู้ที่เห็นด้วยว่าข้อมูลการนำเสนอต่อรัฐบาลมีความโปร่งใสถึงโปร่งใสมาก รวมร้อยละ 42.5 ข้อมูลเหล่านี้รัฐบาลไม่ควร
.............................. จะถือทิฐิและควรรับฟังเพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงแผนงาน ต่อต้านการคอรัปชั่นให้สัมฤทธิ์ผลมากกว่าที่ผ่านมา ดังจะเห็นได้จากผู้ที่สนับสนุน
.............................. ที่น่าสังเกต มากที่สุดของผลสำรวจครั้งนี้ คือ ประชาชนเห็นด้วยอย่างท่วมท้นว่ามีการทุจริตเชิงนโยบายในรัฐบาลชุดนี้ ถึง ร้อยละ 70.1
.............................. และการทุจริตมีวิธีการลึกซึ้งขึ้นกว่าวิธีการเดิม ๆ ร้อยละ 44.3 ระบุว่ารัฐบาลยังไม่สามารถนำตัวการของการทุจริตโครงการใหญ่ ๆ มาลงโทษได้
................................... สำหรับการเลือกตั้งในครั้งหน้า ร้อยละ 50.4 คิดว่า ต้องมีการซื้อเสียงมากถึงมากที่สุด แต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐบาลที่ผ่านมา
.............................. ปัญหาคอรัปชั่นยังคงมีอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน
 

ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล

 
........................................ ข้อมูลประชากรศาสตร์
   จำนวน ร้อยละ
เพศ :    
            ชาย 548 46.4
             หญิง 633 53.6
อายุ :    
            18 - 25 ปี 287 24.3
            26 - 35 ปี 499 42.3
            36 - 45 ปี 307 26.0
            45 ปี ขึ้นไป 88 7.5
การศึกษา :    
            ปวส. / อนุปริญญา 177 15.0
            ปริญญาตรี 856 72.5
            สูงกว่าปริญญาตรี 148 12.5
อาชีพ :    
            รับราชการ 123 10.4
            พนักงานรัฐวิสาหกิจ 208 17.6
            พนักงานบริษัทเอกชน 713 60.4
            เจ้าของกิจการ 115 9.7
            อื่น ๆ 22 1.9
........................................ ตารางที่ 1: ท่านคิดว่า สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอผลงานวิจัยอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมา
............................................................. โดยไม่มีการเมืองเคลือบแฝงอยู่ หรือไม่เพียงใด
  จำนวน ร้อยละ
โปร่งใสอย่างมาก 51 4.3
โปร่งใส 451 38.2
ไม่โปร่งใส 353 29.9
ไม่โปร่งใสเลย 84 7.1
ไม่มีความเห็น 242 20.5
........................................ ตารางที่ 2: ท่านคิดว่า ข้อมูลที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ออกมาแถลงครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อ
............................................................. การต่อสู้และปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นเพียงใด
  จำนวน ร้อยละ
มากที่สุด 63 5.3
มาก 314 26.6
ปานกลาง 424 35.9
น้อย 222 18.8
น้อยที่สุด 55 4.7
ไม่มีความเห็น 103 8.7
........................................ ตารางที่ 3: ตามที่ สภาที่ปรึกษาฯ ระบุว่า มีกลุ่มนายทุนเข้ามาสนับสนุนพรรคการเมืองทำให้เกิดการทุจริต
............................................................. เชิงนโยบายนั้น ท่านเห็นด้วยหรือไม่เพียงใด
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 141 11.9
เห็นด้วย 687 58.2
ไม่เห็นด้วย 195 16.5
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 23 1.9
ไม่มีความเห็น 135 11.4
........................................ ตารางที่ 4: ท่านคิดว่า รัฐบาลจะนำผลวิเคราะห์ของสภาที่ปรึกษาฯ นี้ ไปใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไข
............................................................. ประสิทธิภาพการทำงานและการปราบปรามคอรัปชั่น มากน้อยเพียงใด
  จำนวน ร้อยละ
มากที่สุด 45 3.8
มาก 222 18.8
ปานกลาง 500 42.3
น้อย 286 24.2
น้อยที่สุด 67 5.7
ไม่มีความเห็น 61 5.2
........................................ ตารางที่ 5: ท่านคิดว่า รัฐบาลชุดปัจจุบันได้ดำเนินการกับผู้กระทำผิด / คอรัปชั่นในโครงการใหญ่ ๆ ของรัฐ
............................................................. ได้อย่างเป็นรูปธรรม และชัดเจน ตามที่กล่าวไว้ว่า “ไม่ต้องรอใบเสร็จ หากรู้ว่าเกี่ยวข้องกับคอรัปชั่น
............................................................. ก็จะดำเนินการทันที” เพียงใด
  จำนวน ร้อยละ
มากที่สุด 26 2.2
มาก 206 17.4
ปานกลาง 470 39.8
น้อย 331 28.0
น้อยที่สุด 101 8.6
ไม่มีความเห็น 47 4.0
........................................ ตารางที่ 6: ท่านคิดว่า ที่ผ่านมารัฐบาลชุดนี้ สามารถนำผู้ทุจริตคอรัปชั่นมาลงโทษ ได้มากน้อยเพียงใด
  จำนวน ร้อยละ
มากที่สุด 24 2.0
มาก 186 15.7
ปานกลาง 401 34.0
น้อย 414 35.1
น้อยที่สุด 109 9.2
ไม่มีความเห็น 47 4.0
........................................ ตารางที่ 7: การเลือกตั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในครั้งหน้าท่านคิดว่าจะมีการซื้อเสียงในระดับใด
  จำนวน ร้อยละ
มากที่สุด 194 16.4
มาก 401 34.0
ปานกลาง 311 26.3
น้อย 195 16.5
น้อยที่สุด 32 2.7
ไม่มีความเห็น 48 4.1
........................................ ตารางที่ 8: ท่านคิดว่าสถานการณ์คอรัปชั่นในรัฐบาลปัจจุบัน เป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐบาลชุดเดิม
  จำนวน ร้อยละ
มากขึ้น 277 23.5
น้อยลง 356 30.1
เหมือนเดิม 472 40.0
ไม่มีความเห็น 76 6.4
 
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   ( ���������������������������...��������������������������������������������������� / ������������������������������������������������ )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email: research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776