Connect to DB
..........................หัวข้อ " คนกรุงคิดอย่างไรกับนโยบายเอดส์ "
..........................วัตถุประสงค์ของการสำรวจ :

............................... ..... เนื่องจากจะมีการประชุมเอดส์นานาชาติ ครั้งที่ 15 ขึ้นในประเทศไทย เพื่อขานรับการประชุมครั้งนี้ ศูนย์วิจัย
..........................กรุงเทพโพลล์ จึงได้จัดทำโพลล์ ที่รวบรวมความคิดเห็นของคนกรุงที่มีต่อนโยบายเกี่ยวกับโรคเอดส์ ในประเด็นต่าง ๆ
..........................ต่อไปนี้
...........................................- ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการเพิ่มสิทธิประโยชน์การรับยาต้านไวรัสเอดส์ในโครงการประกันสังคม
...........................................- ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการเพิ่มสิทธิประโยชน์การรับยาต้านไวรัสเอดส์ในโครงการ 30 บาท
..............................................รักษาทุกโรค
...........................................- ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการให้นักเรียน นักศึกษาเป็นเอดส์พริตตี้ในการแจกถุงยางอนามัย

..........................ระเบียบวิธีการสำรวจ
......................................การสุ่มตัวอย่าง

............................... .....การสำรวจ ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตปกครองของกรุงเทพมหานคร
.......................... ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) กล่าวคือ
....................................................ขั้นแรก แบ่งเขตปกครองกรุงเทพมหานครเป็น เขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก หลังจากนั้น สุ่มเขตปกครองในแต่ละชั้น
................................... .......................... ได้เขตต่าง ๆ จำนวน 30 เขต ดังนี้
................................... .......................... พระนคร ป้อมปราบฯ ดุสิต พญาไท ปทุมวัน บางรัก สาทร พระโขนง ราชเทวี ดินแดง คลองเตย ห้วยขวาง บึงกุ่ม
................................... .......................... ลาดพร้าว บางกะปิ บางพลัด บางซื่อ บางกอกน้อย บางเขน วัฒนา สะพานสูง จตุจักร ดอนเมือง ภาษีเจริญ คลองสาน
................................... .......................... ทุ่งครุ บางแค หนองแขม มีนบุรี บางบอน
....................................................ขั้นที่สอง จากแต่ละเขตที่สุ่มได้ สุ่มถนน ซอย และที่อยู่อาศัย
....................................................ขั้นที่สาม สุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์ ได้ตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,195 คน

..........................ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 5 % ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
..........................วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
............................................. ..... ..... ..... .ในเรื่อง " คนกรุงคิดอย่างไรกับนโยบายเอดส์ "
..........................ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 7 กรกฎาคม 2547
..........................วันที่เผยแพร่ข้อมูล : 8 กรกฎาคม 2547
..........................สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  http://research.bu.ac.th
..........................สรุปผลการสำรวจ
..........................1. การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสำรวจภาคสนาม จากประชากรในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,195 คน
..............................ร้อยละ 49.9 เป็นชาย
..............................และร้อยละ 50.1 เป็นหญิง
....................................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 27.9 มีอายุระหว่าง 18-25 ปี
..............................ร้อยละ 26.2 มีอายุระหว่าง 26-35 ปี
..............................ร้อยละ 23.9 มีอายุระหว่าง 36-45 ปี
..............................และร้อยละ 21.9 มีอายุ 45 ปีขึ้นไป ..............................
...................................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 10.5 ระดับประถมศึกษา
..............................ร้อยละ 23.2 ระดับมัธยมศึกษา
..............................ร้อยละ 15.3 ระดับปวช.
..............................ร้อยละ 9.9 ระดับปวส./อนุปริญญา
..............................ร้อยละ 37.7 ระดับปริญญาตรี
..............................และร้อยละ 3.3 สูงกว่าปริญญาตรี
...................................อาชีพของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 23.6 นักศึกษา
..............................ร้อยละ 23.0 พนักงานบริษัทเอกชน
..............................ร้อยละ 16.8 ค้าขาย
..............................ร้อยละ 9.6 เจ้าของกิจการ
..............................ร้อยละ 7.7 รับจ้างทั่วไป
..............................ร้อยละ 6.8 พ่อบ้าน/แม่บ้าน
..............................ร้อยละ 6.6 พนังงานรัฐวิสาหกิจ
..............................และร้อยละ 5.2 รับราชการ
..........................2. เมื่อถามว่าสถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทยปัจจุบันเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับ 2 – 3 ปี ที่ผ่านมา
.............................. กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 22.1 ระบุว่ารุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม
..............................ร้อยละ 37.5 ระบุว่าเหมือนเดิม
..............................ร้อยละ 35.9 ระบุว่าลดน้อยลง
..............................และร้อยละ 4.5 ระบุว่าไม่มีความเห็น
..........................3. สำหรับคำถามว่าปัจจุบัน คนกลุ่มใดเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์
..............................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 29.5 ระบุว่า กลุ่มวัยรุ่น
..............................รองลงมาร้อยละ 27.1 ระบุว่ากลุ่มขายบริการทางเพศ
..............................ร้อยละ 17.4 ระบุว่ากลุ่มใช้บริการทางเพศ
..............................ร้อยละ 5.9 ระบุว่ากลุ่มใช้แรงงาน
..............................ร้อยละ 4.4 ระบุว่ากลุ่มสำส่อนทางเพศ
..............................และร้อยละ 3.4 กลุ่มติดยาเสพติด
..........................4. ส่วนคำถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ กับการเพิ่มสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนที่ติดเชื้อเอดส์ โดยการจ่ายยาต้านไวรัสเอดส์
.............................. ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมนี้
.............................. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 74.3 ระบุว่าเห็นด้วย
.............................. ร้อยละ 18.2 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
.............................. และร้อยละ 7.4 ระบุว่าไม่มีความเห็น
..........................5. กรณีคำถามว่าการจ่ายยาต้านไวรัสเอดส์ไม่เกินรายละ 5,000 บาทต่อเดือน ส่วนเกินผู้ประกันตน
..............................ต้องรับภาระเอง
..............................กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 53.1 ระบุว่าเห็นด้วย
..............................ร้อยละ 33.8 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
..............................และร้อยละ 13.1 ระบุว่า ไม่มีความเห็น
..........................6. เมื่อถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ กับนโยบายของรัฐบาลทักษิณที่จะให้การจ่ายยาต้านไวรัสเอดส์รวมอยู่ในค่าใช้จ่าย
..............................โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค
..............................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 67.6 ระบุว่าเห็นด้วย
..............................ร้อยละ 23.1 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
..............................และร้อยละ 9.3 ระบุว่าไม่มีความเห็น
..........................7. ส่วนคำถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่กระทรวงศึกษาธิการให้นักเรียน นักศึกษามาทำหน้าที่เป็นเอดส์พริตตี้ เพื่อเดินแจกถุงยางอนามัย
.............................. ในห้างสรรพสินค้า
.............................. กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 38.2 ระบุว่าเห็นด้วย
.............................. ร้อยละ 51.8 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
.............................. และร้อยละ 10.0 ระบุว่าไม่มีความเห็น
 

ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล

 
........................................ ตารางที่ 1: ข้อมูลประชากรศาสตร์
   จำนวน ร้อยละ
เพศ :    
            ชาย 596 49.9
             หญิง 599 50.1
อายุ :    
            18 - 25 ปี 334 27.9
            26 - 35 ปี 313 26.2
            36 - 45 ปี 286 23.9
            45 ปี ขึ้นไป 262 21.9
การศึกษา :    
            ประถมศึกษา 126 10.5
            มัธยมศึกษา 277 23.2
            ปวช. 183 15.3
            ปวส./อนุปริญญา 118 9.9
            ปริญญาตรี 451 37.7
            สูงกว่าปริญญาตรี 40 3.3
อาชีพ :    
            นักศึกษา 282 23.6
            พนักงานบริษัทเอกชน 275 23.0
            ค้าขาย 201 16.8
            เจ้าของกิจการ 115 9.6
            รับจ้างทั่วไป 92 7.7
            พ่อบ้าน/แม่บ้าน 81 6.8
            รัฐวิสาหกิจ 79 6.6
            รับราชการ 62 5.2
            อื่น ๆ 8 0.7
........................................ ตารางที่ 2: ท่านคิดว่าสถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทยปัจจุบันเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับ 2 – 3 ปี ที่ผ่านมา
  จำนวน ร้อยละ
รุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม 264 22.1
เหมือนเดิม 448 37.5
ลดน้อยลง 429 35.9
ไม่มีความเห็น 54 4.5
........................................ ตารางที่ 3: ท่านคิดว่าปัจจุบัน คนกลุ่มใดเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์
  จำนวน ร้อยละ
กลุ่มวัยรุ่น 353 29.5
กลุ่มขายบริการทางเพศ 324 27.1
กลุ่มใช้บริการทางเพศ 208 17.4
กลุ่มใช้แรงงาน 71 5.9
กลุ่มสำส่อนทางเพศ 52 4.4
กลุ่มติดยาเสพติด 41 3.4
กลุ่มอื่น ๆ 146 12.3
........................................ ตารางที่ 4: ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับการเพิ่มสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนที่ติดเชื้อเอดส์
............................................................. โดยการจ่ายยาต้านไวรัสเอดส์ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมนี้
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย 888 74.3
ไม่เห็นด้วย 218 18.2
ไม่มีความเห็น 89 7.4
........................................ ตารางที่ 5: ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กรณีการจ่ายยาต้านไวรัสเอดส์ไม่เกินรายละ 5,000 บาทต่อเดือน
............................................................. ส่วนเกินผู้ประกันตนต้องรับภาระเอง
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย 635 53.1
ไม่เห็นด้วย 404 33.8
ไม่มีความเห็น 156 13.1
........................................ ตารางที่ 6: ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับนโยบายของรัฐบาลทักษิณที่จะให้การจ่ายยาต้านไวรัสเอดส์
............................................................. รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย 808 67.6
ไม่เห็นด้วย 276 23.1
ไม่มีความเห็น 111 9.3
........................................ ตารางที่ 7: ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่กระทรวงศึกษาธิการให้นักเรียน นักศึกษามาทำหน้าที่เป็น
............................................................. เอดส์พริตตี้ เพื่อเดินแจกถุงยางอนามัยในห้างสรรพสินค้า
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย 457 38.2
ไม่เห็นด้วย 619 51.8
ไม่มีความเห็น 119 10.0
 
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   ( ������������������������������������������������������������������������������������������ )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email: research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776