Connect to DB
..........................หัวข้อ " ปราบคอร์รัปชันเรียกคะแนนนิยมได้แค่ไหน "
..........................วัตถุประสงค์ของการสำรวจ :

............................... การสำรวจครั้งนี้ เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในประเด็น
.............................. • ผลงานของรัฐบาลที่คนกรุงเทพพอใจและไม่พอใจมากที่สุด
.............................. • ความเห็นเกี่ยวกับมาตรการของรัฐบาลเกี่ยวกับการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน
.............................. • มาตรการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันกับคะแนนนิยมที่มีต่อพรรคไทยรักไทย
.............................. • ต้นเหตุของปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
.............................. • ความเห็นเกี่ยวกับการมีรัฐบาลพรรคเดียว

..........................ระเบียบวิธีการสำรวจ
......................................การสุ่มตัวอย่าง

............................................... การสำรวจ ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตปกครอง
......................................ของกรุงเทพฯใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) กล่าวคือ
......................................ขั้นที่ 1 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร จำนวน 50 เขต ดังนี้
.................................................บึงกุ่ม สะพานสูง คลองสาน ดุสิต ตลิ่งชัน ทุ่งครุ บางแค ภาษีเจริญ จอมทอง ดอนเมือง ดินแดง
.................................................ทวีวัฒนา บางขุนเทียน บางกะปิ สวนหลวง สัมพันธวงศ์ บางกอกน้อย บางบอน บางกอกใหญ่
.................................................บางรัก คลองสามวา คันนายาว จตุจักร มีนบุรี สายไหม ธนบุรี บางนา บางคอแหลม พระนคร
.................................................ป้อมปราบฯ ปทุมวัน พญาไท สาทร ยานนาวา ราชเทวี วัฒนา ราษฎร์บูรณะ พระโขนง
.................................................ประเวศ บางเขน หลักสี่ ห้วยขวาง ลาดกระบัง ลาดพร้าว วังทองหลาง หนองแขม หนองจอก
.................................................คลองเตย บางซื่อ บางพลัด
......................................ขั้นที่ 2 จากแต่ละเขตที่สุ่มได้ สุ่มถนน ซอย และที่อยู่อาศัย
......................................ขั้นที่ 3 สุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์ ได้ตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 2,006 คน

..........................ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 3 % ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
..........................วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
............................................. ..... ..... ..... .ในเรื่อง "ปราบคอร์รัปชันเรียกคะแนนนิยมได้แค่ไหน"
..........................ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 3 สิงหาคม 2547
..........................วันที่เผยแพร่ข้อมูล : 6 สิงหาคม 2547
..........................สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  http://research.bu.ac.th
..........................สรุปผลการสำรวจ
....................................การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสำรวจภาคสนาม จากประชากรในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 2,006 คน
..........................เป็นชาย ร้อยละ 49.3 เป็นหญิง ร้อยละ 50.7
....................................ช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่าง คือ
...........................มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ร้อยละ 28.7
...........................มีอายุระหว่าง 26-35 ปี ร้อยละ 30.5
...........................มีอายุระหว่าง 36-45 ปี ร้อยละ 25.0
...........................และ มีอายุ 45 ปีขึ้นไป ร้อยละ 15.9
....................................ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง
...........................ประถมศึกษา ร้อยละ 8.9
...........................มัธยมศึกษา ร้อยละ 18.7
...........................ระดับปวช. ร้อยละ 12.2
...........................ระดับปวส./อนุปริญญาตรี ร้อยละ 12.4
...........................ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 41.9
...........................และสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 5.9
....................................กลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพรับราชการ ร้อยละ 9.1
...........................รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 9.6
...........................พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 19.0
...........................เจ้าของกิจการ ร้อยละ 9.8
...........................รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 12.6
...........................ค้าขาย ร้อยละ 13.4
...........................นักศึกษา ร้อยละ 17.2
...........................พ่อบ้าน/แม่บ้าน ร้อยละ 8.1
...........................และอื่น ๆ อีกร้อยละ 1.2
....................................การสำรวจครั้งนี้ พบว่า 5 อันดับแรกของผลงานรัฐบาลที่ประชาชนพอใจมากที่สุด คือ
...........................การปราบยาเสพติด ร้อยละ 29.1
...........................รองลงมา คือ โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค (ร้อยละ 10.6)
...........................โครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 6.0)
...........................การแก้ปัญหาความยากจน (ร้อยละ 5.3)
...........................และการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ (ร้อยละ 5.0)
....................................ส่วนผลงานของรัฐบาลที่ประชาชนไม่พอใจมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ
...........................การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ (ร้อยละ 9.8)
...........................รองลงมา คือ ปัญหาคอร์รัปชัน (ร้อยละ 7.6)
...........................น้ำมันราคาแพง (ร้อยละ 7.6)
...........................ปัญหาการจราจร (ร้อยละ 5.1)
...........................และ โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค (ร้อยละ 4.5)
....................................เมื่อสรุปผลงานของรัฐบาลในภาพรวมแล้ว
...........................ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 58.1) ค่อนข้างพอใจ
...........................ร้อยละ 12.9 พอใจมาก
...........................ขณะที่ร้อยละ 24.7 ไม่ค่อยพอใจ
...........................ร้อยละ 3.6 ไม่พอใจมาก
...........................และร้อยละ 0.6 ไม่มีความเห็น
....................................เกี่ยวกับการที่รัฐบาลออกมาประกาศว่าจะใช้มาตรการปราบทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง
...........................โดยจะ เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2547
...........................ร้อยละ 36.7 ไม่แน่ใจว่ามาตรการดังกล่าวจะได้ผลหรือไม่
...........................ขณะที่ร้อยละ 28.6 มั่นใจว่ามาตรการนี้จะไม่ได้ผล เพราะ มีการเล่นพรรคเล่นพวก และเป็นกลุ่มของผู้อิทธิพล
...........................มีอำนาจในบ้านเมือง
...........................มีเพียงร้อยละ 19.6 ที่เชื่อว่ามาตรการนี้จะได้ผล ถ้ารัฐบาลเอาจริงเหมือนการปราบยาเสพติด
...........................และอีกร้อยละ 15.1 ไม่มีความเห็น
....................................เมื่อเชื่อมโยงมาตรการดังกล่าวเข้ากับคะแนนนิยมของพรรคไทยรักไทย
...........................ร้อยละ 48.0 คิดว่ามาตรการนี้ไม่มีผลต่อคะแนนนิยมของพรรคไทยรักไทย
...........................ในขณะที่ร้อยละ 35.2 คิดว่า จะส่งผลให้คะแนนนิยมของพรรคไทยรักไทยเพิ่มขึ้น
...........................และอีกร้อยละ 16.7 คิดว่าจะทำให้คะแนนนิยมลดลง
....................................สำหรับต้นเหตุของปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน กลุ่มตัวอย่าง
...........................ร้อยละ 56.5 คิดว่า นักการเมืองคือต้นเหตุของปัญหา
...........................รองลงมา คือ ข้าราชการประจำ (ร้อยละ 26.9)
...........................พ่อค้า/นักธุรกิจ (ร้อยละ 13.4)
...........................และอื่น ๆ อีกร้อยละ 3.2
....................................เมื่อสอบถามถึงการจัดตั้งรัฐบาลในสมัยหน้า
...........................ร้อยละ 58.2 ไม่ต้องการให้รัฐบาลสมัยหน้ามาจากพรรคการเมืองเดียว เพราะจะเป็นเผด็จการทางอำนาจ
........................... และทำให้ปัญหาการคอร์รัปชันเพิ่มขึ้น โดยต้องการให้มีพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อให้เกิดความคิดหลากหลาย
........................... และคานอำนาจกัน
...........................ในขณะที่ร้อยละ 41.8 ต้องการให้รัฐบาลมาจากพรรคการเมืองเดียว เพราะจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
........................... คล่องตัว ประสานงานง่าย และแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้รวดเร็ว
....................................ในส่วนของพรรคทางเลือก
...........................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 59.7 ต้องการให้มีพรรคการเมืองใหม่เกิดขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไป
...........................แต่อีกร้อยละ 40.3 ไม่ต้องการพรรคการเมืองใหม่เพิ่มเติม

ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล

....................................... ข้อมูลประชากรศาสตร์ :
   จำนวน ร้อยละ
เพศ :    
            ชาย 988 49.3
             หญิง 1018 50.7
อายุ :    
            18 - 25 ปี 575 28.7
            26 - 35 ปี 612 30.5
            36 - 45 ปี 501 25.0
            45 ปี ขึ้นไป 318 15.9
การศึกษา :    
            ประถมศึกษา 178 8.9
            มัธยมศึกษา 375 18.7
            ปวช. 244 12.2
            ปวส./อนุปริญญา 249 12.4
            ปริญญาตรี 841 41.9
            สูงกว่าปริญญาตรี 119 5.9
อาชีพ :    
            รับราชการ 182 9.1
            พนักงานรัฐวิสาหกิจ 193 9.6
            พนักงานบริษัทเอกชน 381 19.0
            เจ้าของกิจการ 197 9.8
            รับจ้างทั่วไป 252 12.6
            ค้าขาย 268 13.4
            นักศึกษา 345 17.2
            พ่อบ้าน / แม่บ้าน 162 8.1
            อื่น ๆ 26 1.2
........................................ ตารางที่ 1: ที่ผ่านมาท่านพอใจผลงานของรัฐบาลในเรื่องใดมากที่สุด
  จำนวน ร้อยละ
การปราบปรามยาเสพติด 596 29.7
โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค 212 10.6
โครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ 120 6.0
การแก้ปัญหาความยากจน 106 5.3
การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 101 5.0
อื่น ๆ 871 43.4
........................................ ตารางที่ 2: ท่านไม่พอใจผลงานของรัฐบาลในเรื่องใดมากที่สุด
  จำนวน ร้อยละ
สถานการณ์ชายแดนภาคใต้ 197 9.8
การคอร์รัปชัน
153 7.6
น้ำมันราคาแพง 153 7.6
ปัญหาการจราจร 102 5.1
โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค 90 4.5
อื่น ๆ 1311 65.4
........................................ ตารางที่ 3 : ในภาพรวมท่านพอใจผลงานที่ผ่านมาของรัฐบาลมากน้อยเพียงใด
  จำนวน ร้อยละ
พอใจ 496 12.9
ค่อนข้างพอใจ 1165 58.1
ไม่ค่อยพอใจ 496 24.7
ไม่พอใจมาก 76 3.6
ไม่มีความเห็น 13 0.6
........................................ ตารางที่ 4: มาตรการของรัฐบาลเกี่ยวกับการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันที่จะประกาศใช้
........................................ วันที่ 3 ต.ค. 2547 ท่านคิดว่าจะได้ผลหรือไม่ เพียงใด
  จำนวน ร้อยละ
ได้ผล 394 19.6
ไม่ได้ผล 574 28.6
ไม่แน่ใจ 737 36.7
ไม่มีความเห็น 301 15.1
.........................................ตารางที่ 5: การออกมาตรการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน มีผลต่อคะแนนนิยม
.........................................ที่ท่านมีต่อพรรคไทยรักไทย หรือไม่ อย่างไร
  จำนวน ร้อยละ
คะแนนนิยมเพิ่มขึ้น 707 35.2
คะแนนนิยมลดลง 336 16.7
ไม่มีผลต่อคะแนนนิยม 963 48.0
.........................................ตารางที่ 6: ท่านคิดว่าต้นเหตุของปัญหาทุจริตคอร์รัปชันมาจากคนกลุ่มใดมากที่สุด
  จำนวน ร้อยละ
นักการเมือง 1134 56.5
ข้าราชการประจำ 539 26.9
พ่อค้า/นักธุรกิจ. 269 13.4
อื่น ๆ 64 3.2
....................................... .ตารางที่ 7: ท่านต้องการให้รัฐบาลสมัยหน้ามาจากพรรคเดียวหรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
ต้องการ 838 41.8
ไม่ต้องการ 1168 58.2
....................................... .ตารางที่ 8: ท่านต้องการให้มีพรรคการเมืองใหม่เพื่อเป็นทางเลือกในการเลือกตั้งครั้งต่อไป หรือไม่.....................ขนในหัวข
  จำนวน ร้อยละ
ต้องการ 998 59.7
ไม่ต้องการ 674 40.3
 
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   ( ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email: research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776