Connect to DB
..........................หัวข้อ "พฤติกรรม และระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อกรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 3)"
..........................วัตถุประสงค์ของการสำรวจ :

...............................การสำรวจครั้งนี้ เพื่อต้องการทราบถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยว และ ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
.........................ที่มีต่อกรุงเทพมหานครในประเด็นหลัก ๆ ดังนี้
...............................• วัตถุประสงค์ของการเดินทาง
...............................• ช่องทางการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
...............................• ระดับความพึงพอใจ ทั้งกับสถานที่พัก ความปลอดภัย ความสะอาด อาหาร/เครื่องดื่ม
...............................• ความคาดหวังก่อนการเดินทาง
...............................• การเดินทางกลับมาอีกครั้งในอนาคต
...............................• และ การบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร และประเทศไทย

..........................ระเบียบวิธีการสำรวจ
......................................การสุ่มตัวอย่าง

.............................................การสำรวจครั้งนี้ ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่กำลังเดินทางออกนอกประเทศ ณ บริเวณขาออก
.........................ของอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง) ได้ตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 469 คน

..........................ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 5 % ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
..........................วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : .การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
.................................................................ในเรื่อง "พฤติกรรมและระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อกรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 3)"
..........................ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : .7 กันยายน 2547
..........................วันที่เผยแพร่ข้อมูล : .28 ตุลาคม 2547
..........................สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  http://research.bu.ac.th
..........................ผลการสำรวจ
.....................................เพื่อจะให้ทราบถึงความพฤติกรรม และ ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยว
..........................ในกรุงเทพมหานครในด้านต่าง ๆ ทางทีมนักวิจัยจึงทำการสอบถามความเห็นของนักท่องเที่ยว ที่กำลังจะเดินทางกลับไปยัง
..........................ประเทศของตน หรือ เดินทางไปยังประเทศอื่น ๆ ในทุก ๆ 3 เดือนซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 ของการสำรวจ
.....................................ผลการสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
..........................ท่าอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง) ได้กลุ่มตัวอย่างที่มาจากทวีปเอเชีย ร้อยละ 58.8 ทวีปยุโรป ร้อยละ 21.7 ทวีปอเมริกา
..........................ร้อยละ 7.0 ทวีปโอซีเนีย ร้อยละ 5.0 และอื่น ๆ ร้อยละ 8.6
.....................................ในด้านข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวที่ทำการสำรวจครั้งนี้ พบว่าเป็นเพศชาย ร้อยละ 58.2 เพศหญิง
..........................ร้อยละ 41.8 เป็นนักท่องเที่ยวที่มีอายุระหว่าง 25-34 ปีมากที่สุด คือ ร้อยละ 33.5 ส่วน กลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอายุซึ่ง มีอายุ 55 ปีขึ้นไป
..........................มีเพียงร้อยละ 6.2 โดยทั้งนี้ระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่ (ร้อยละ 85.1) คือ ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
.....................................นักท่องเที่ยวร้อยละ 34.3 เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งมีจำนวนเท่ากับนักท่องเที่ยวที่ระบุว่า มาประเทศไทย
..........................มากกว่า 3 ครั้ง โดยร้อยละ 26.1 ทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยโดยการบอกต่อจากเพื่อน/ญาติ รองลงมา ร้อยละ 20.3
..........................ทราบจากบริษัทท่องเที่ยว จากอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 14.5 และจากโทรทัศน์ ร้อยละ 13.1
.....................................วัตถุประสงค์ของการเดินทางมาประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่เดินทางมาเพื่อพักผ่อน/ท่องเที่ยว ร้อยละ 69.6 รองลงมา
..........................คือ เพื่อติดต่อธุรกิจ ร้อยละ 14.8 โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 76.7 จะพักในโรงแรมในระหว่างอยู่ในกรุงเทพฯ
.....................................จังหวัด หรือ สถานที่ที่นักท่องเที่ยวเหล่านี้ นิยมไปเที่ยวมากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 84.0)ตามด้วยภูเก็ต
..........................(ร้อยละ 3.8) และ พัทยา (ร้อยละ 3.6)
.....................................เมื่อสอบถามความคาดหวังในการเดินทางมากรุงเทพฯ นักท่องเที่ยวร้อยละ 34.3 ให้ความเห็นว่าเป็นไปตามที่คาดหวัง
..........................ไว้ก่อนที่จะเดินทางมา กรุงเทพฯ ร้อยละ 34.7 ระบุว่า ดีกว่าที่คาดหวังไว้มาก ร้อยละ 28.6 ระบุว่า ดีกว่าที่คาดหวังไว้ ร้อยละ 1.7
..........................ระบุว่า แย่กว่าที่คาดหวัง และอีกร้อยละ 0.6 ระบุว่า แย่กว่าที่คาดหวังมาก
.....................................โดยรวมแล้วนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ร้อยละ 63.3 มีความพึงพอใจต่อการมากรุงเทพมหานคร ร้อยละ 35.2
..........................
มีความพึงพอใจมาก แต่ยังคงมีนักท่องเที่ยวที่ไม่พึงพอใจอยู่ ร้อยละ 1.5
.....................................เมื่อท่องเที่ยวอยู่ในกรุงเทพฯ สิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นึกถึงและประทับใจมากที่สุด 3 อับดับแรก คือ อาหารและ
..........................เครื่องดื่ม (ร้อยละ 13.4) แหล่งช็อปปิ้ง (ร้อยละ 11.9) ประทับใจคนไทย (ร้อยละ 9.8) และประทับใจในความมีมิตรไมตรีที่ได้รับ
..........................(ร้อยละ 7.2)
.....................................โดย 3 อันดับแรกของสิ่งที่ไม่ประใจมากที่สุดยังคงเป็นปัญหาจราจรติดขัด ร้อยละ 13.4 ตามมาด้วยปัญหามลภาวะ
..........................และความสกปรก ร้อยละ 3.0 เท่ากัน
.....................................เมื่อการมาท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครนี้ มีทั้งสิ่งที่ประทับใจ และไม่ประทับ แต่นักท่องเที่ยวร้อยละ 89.8 ก็บอกว่า
..........................จะมาเที่ยวกรุงเทพอีกในอนาคต และร้อยละ 89.8 จะแนะนำผู้อื่นให้มาเที่ยวกรุงเทพอีกด้วย มีเพียงร้อยละ 0.6 เท่านั้นที่บอก
..........................จะไม่มากรุงเทพอีก และเพียงร้อยละ 2.8 ที่จะไม่แนะนำให้ผู้อื่นมาเที่ยวกรุงเทพ
.....................................จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการมาท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร คิดเป็นค่าคะแนน
..........................จาก 100 คะแนน มีดังนี้
.....................................• นักท่องเที่ยวพอใจมากที่สุด คือ ความมีมิตรไมตรีของคนไทย 87.3 คะแนน
...................................................................................... รองลงมา คือ วัด พระราชวัง พิพิธภัณฑ์ และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 84.6 คะแนน
...................................................................................... ความคุ้มค่าเงินต่อบริการต่าง ๆ ที่ได้รับ 84.2 คะแนน และ
...................................................................................... ความหลากหลายและคุณภาพของแหล่งช็อปปิ้ง 84.0 คะแนน
.....................................• นักท่องเที่ยวให้คะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ป้ายบอกทางหรือบอกสถานที่ 74.7 คะแนน และ
...................................................................................... ............................ ความสะอาดของถนนหนทาง 75.1 คะแนน
 

ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล

 
....................................... ตารางที่ 1 : กลุ่มตัวอย่างแยกตามภูมิภาค
   จำนวน ร้อยละ
ทวีปเอเชีย 276 58.8
ทวีปยุโรป 102 21.7
ทวีปอเมริกา 27 5.8
ทวีปโอซีเนีย 22 4.7
อื่น ๆ 42 9.0
........................................ ตารางที่ 2:
   จำนวน ร้อยละ
เพศ :
ชาย 273 58.2
หญิง 196 41.8
อายุ :
15 - 24 ปี 107 22.8
25 - 34 ปี 157 33.5
35 - 44 ปี 108 23.0
55 - 64 ปี 22 4.7
มากกว่า 64 ปี 7 1.5
การศึกษา :
ต่ำกว่าปริญญาตรี 70 14.9
ปริญญาตรี หรือ สูงกว่า 399 85.1
........................................ ตารางที่ 3: ท่านเคยมาประเทศไทยกี่ครั้ง
  จำนวน ร้อยละ
ครั้งแรก
161
34.3
1 - 3 ครั้ง
147
31.3
มากกว่า 3 ครั้ง
161
34.3

........................................ ตารางที่ 4: ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยจากแหล่งใด

  จำนวน ร้อยละ
เพื่อนหรือญาติ
184
26.1
บริษัทท่องเที่ยว 143 20.3
อินเทอร์เน็ต 102 14.5
โทรทัศน์ 92 13.1
นิตยสาร 57 8.1
หนังสือพิมพ์ 40 5.7
แผ่นพับโฆษณา 40 5.7
อื่น ๆ 46 6.5
........................................ ตารางที่ 5: วัตถุประสงค์หลักของการมาเมืองไทย
 
จำนวน
ร้อยละ
พักผ่อน / ท่องเที่ยว
357
69.6
ธุรกิจ
76
14.8
เยี่ยมญาติ / เพื่อน
23
4.5
ประชุม / สัมมนา
6
1.2
ราชการ
5
1.0
ทัศนศึกษา / ดูงาน
5
1.0
อื่น ๆ
41
8.0
.........................................ตารางที่ 6: ท่านพักที่ไหนระหว่างที่อยู่ในกรุงเทพ ฯ
 
จำนวน
ร้อยละ
โรงแรม / โมเต็ล
389
76.7
บังกะโล / รีสอร์ท
24
4.7
ญาติ / เพื่อน
21
4.1
เกสท์เฮาส์
41
8.1
อพาร์ทเมนท์ / คอนโด
11
2.2
อื่น ๆ
21
4.1
........................................ตารางที่ 7: เมืองหลัก ๆ ในประเทศไทยที่ท่านไป
  จำนวน ร้อยละ
อันดับที่ 1 : กรุงเทพฯ
394
84.0
อันดับที่ 2 : ภูเก็ต
18
3.8
อันดับที่ 3 : พัทยา
17
3.6
....................................... .ตารางที่ 8: หากเปรียบเทียบกับความคาดหวังของท่าน กรุงเทพฯ เมื่อท่านได้มาเห็นเป็นเช่นไร
  จำนวน ร้อยละ
ดีกว่าที่คาดหวังมาก
163
34.7
ดีกว่าที่คาดหวัง
134
28.6
ตามที่คาดหวัง
161
34.3
แย่กว่าที่คาดหวัง
8
1.7
แย่กว่าที่คาดหวังมาก
3
0.6
....................................... .ตารางที่ 9: โดยรวมแล้ว ท่านมีความพึงพอใจต่อการมากรุงเทพฯอย่างไร
  จำนวน ร้อยละ
พึงพอใจมาก
165
35.2
พึงพอใจ
297
63.3
ไม่พึงพอใจ
6
1.3
ไม่พึงพอใจเลย
1
0.2
....................................... .ตารางที่ 10 : จากประสบการณ์ที่มาเยี่ยมกรุงเทพฯ ท่านมีระดับความพึงพอใจในประเด็นต่าง ๆ
....................................... ..........................เหล่านี้แค่ไหน
  ดัชนี
ความมีมิตรไมตรี
87.3
วัด พระราชวัง พิพิธภัณฑ์ และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
84.6
ความคุ้มค่าเงินต่อบริการต่าง ๆ ที่ได้รับ
84.2
ความหลากหลายและคุณภาพของแหล่งช็อปปิ้ง
84.0
สถานที่รับประทานอาหาร
82.6
สถานที่พักอาศัย
82.5
แหล่งบันเทิงและการท่องเที่ยวยามราตรี
80.7
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
80.2
ความสะอาดและปลอดภัยของอาหารและเครื่องดื่ม
79.8
กิจกรรมหรืองานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
79.4
การเดินทางโดยแท็กซี่ รถโดยสารประจำทาง และรถไฟฟ้า
79.1
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่าง ๆ
78.9
มัคคุเทศก์
77.2
ความสะอาดของถนนหนทาง
75.1
ป้ายบอกทางหรือบอกสถานที่
74.7
....................................... .ตารางที่ 11 : ให้ท่านเขียนคำหนึ่งคำ ที่แสดงถึงสิ่งที่ท่านประทับใจมากที่สุด ระหว่างอยู่ในกรุงเทพฯ
  จำนวน ร้อยละ
อาหารไทย
63
13.4
ช็อปปิ้ง
56
11.9
คนไทย
46
9.8
มีมิตรไมตรี
34
7.2
วัด
18
3.8
อื่น ๆ
252
53.9
....................................... .ตารางที่ 12 : ให้ท่านเขียนคำหนึ่งคำที่แสดงถึงสิ่งที่ท่านไม่ประทับใจมากที่สุดระหว่างอยู่ในกรุงเทพฯ
  จำนวน ร้อยละ
จราจรติดขัด
63
13.4
มลภาวะ
19
4.1
ความสกปรก
19
4.1
ภาษา
14
3.0
คนขับแท็กซี่
14
3.0
อื่น ๆ
340
72.4
....................................... .ตารางที่ 13 : ในอนาคตท่านจะมากรุงเทพฯ อีกหรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
มา
421
89.8
ไม่มา
3
0.6
ไม่แน่ใจ
45
9.6
....................................... .ตารางที่ 14 : ท่านจะแนะนำผู้อื่นให้มาเที่ยวกรุงเทพฯ หรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
แนะนำ
421
89.8
ไม่แนะนำ
13
2.8
ไม่แน่ใจ
35
7.5
 
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   (  )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email: research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776