Connect to DB
..........................หัวข้อ "การแก้ปัญหาภาคใต้ในสายตาประชาชน"
..........................วัตถุประสงค์ของการสำรวจ :

...............................เหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยที่เกิดต่อเนื่องมานับตั้งแต่ต้นปี 2547
.........................ได้สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศไทย ทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เศรษฐกิจการค้าการลงทุน
.........................ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาชาวโลก และที่สำคัญก็คือความแตกแยกระหว่างประชาชนบนผืนแผ่นดินไทยด้วยกัน ทั้งๆ
.........................ที่รัฐบาลได้ออกมาชี้แจงต่อประชาชนว่าได้พยายามแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังมาโดยตลอดแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าเหตุการณ์จะสงบลง
........................ ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์จึงดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีต่อการแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3
.........................จังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล ในประเด็นเกี่ยวกับความวิตกกังวลต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ผลกระทบต่อประเทศไทยในด้านต่างๆ
.........................ความพึงพอใจต่อการแก้ปัญหาของรัฐบาล ความมั่นใจในการแก้ปัญหาในอนาคต และผลกระทบต่อคะแนนเสียงของพรรคไทยรักไทย
.........................ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป

..........................ระเบียบวิธีการสำรวจ
......................................การสุ่มตัวอย่าง

.............................................การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ตัวอย่างทั้งสิ้น
.........................จำนวน 1,380 คน เป็นชายร้อยละ 47.4 หญิงร้อยละ 52.6
.............................................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 29.0 มีอายุระหว่าง 18 - 25 ปี ร้อยละ 29.5 มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี ร้อยละ 28.6 มีอายุระหว่าง
.........................36 – 45 ปี และร้อยละ 12.9 มีอายุ 46 ปีขึ้นไป
.............................................สำหรับระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 10.1 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 19.9 มัธยมศึกษา
.........................ร้อยละ 8.6 ปวช. ร้อยละ 9.3 ปวส./อนุปริญญา ร้อยละ 46.0 ปริญญาตรี และร้อยละ 6.2 สูงกว่าปริญญาตรี
.............................................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 8.6 มีอาชีพรับราชการ ร้อยละ 7.5 พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 16.8 พนักงาน
.........................บริษัทเอกชน ร้อยละ 9.6 เจ้าของกิจการ ร้อยละ 12.8 รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 16.2 ค้าขาย ร้อยละ 18.7 นักศึกษา ร้อยละ 8.0
.........................พ่อบ้าน/แม่บ้าน และร้อยละ 1.9 ประกอบอาชีพอื่น

..........................ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 5 % ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
..........................วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : .การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
.................................................................ในเรื่อง "การแก้ปัญหาภาคใต้ในสายตาประชาชน"
..........................ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : .3 พฤศจิกายน 2547
..........................วันที่เผยแพร่ข้อมูล : .5 พฤศจิกายน 2547
..........................สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  http://research.bu.ac.th
..........................ผลการสำรวจ
....................................1. การติดตามข่าวคราวเกี่ยวกับปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 53.7 ระบุว่าติดตาม
..........................เป็นประจำ ขณะที่ร้อยละ 46.3 ไม่ค่อยได้ติดตาม
....................................2. กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80.1) รู้สึกวิตกกังวลต่อปัญหาดังกล่าว โดยร้อยละ 28.3 ระบุว่ากังวลมาก และร้อยละ 51.8
..........................ค่อนข้างกังวล ขณะที่ร้อยละ 17.5 ไม่ค่อยกังวล และร้อยละ 2.4 ไม่กังวลเลย
....................................3. ผลกระทบของเหตุการณ์ดังกล่าวที่มีต่อประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
..........................ส่งผลกระทบในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมากที่สุด คือร้อยละ 26.3 รองลงมาคือผลกระทบ
..........................ในด้านเสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศ ร้อยละ 19.3 ด้านความแตกแยกของคนไทยด้วยกัน ร้อยละ 16.0 ด้านธุรกิจท่องเที่ยว
..........................ร้อยละ 13.8 ด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน ร้อยละ 12.5 ด้านภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลก ร้อยละ 11.0 และด้านอื่นๆ
..........................อีกร้อยละ 1.1
....................................4. สำหรับความเห็นที่ว่ารัฐบาลแก้ปัญหามาถูกทางแล้วหรือยัง ร้อยละ 43.1 ระบุว่ายังไม่ถูกทาง ขณะที่ร้อยละ 25.5 คิดว่าถูกทางแล้ว
..........................และร้อยละ 31.4 ไม่แน่ใจ
....................................5. แต่เมื่อถามถึงความพึงพอใจต่อการแก้ปัญหาของรัฐบาลในภาพรวมนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ เมื่อต้นปี 2547 ที่ผ่านมา
..........................ร้อยละ 49.3 ระบุว่าค่อนข้างพอใจ ขณะที่ร้อยละ 38.6 ไม่ค่อยพอใจ ร้อยละ 7.5 พอใจมาก และร้อยละ 4.6 ไม่พอใจเลย
....................................6. สำหรับความเชื่อถือในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับจากรัฐบาล กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 49.2
..........................ระบุว่าค่อนข้างเชื่อถือ ขณะที่ร้อยละ 40.4 ไม่ค่อยเชื่อถือ ร้อยละ 7.4 เชื่อถือมาก และร้อยละ 3.0 ไม่เชื่อถือเลย
....................................7. เมื่อถามว่ารัฐบาลมีจุดอ่อนในการแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่ กลุ่มตัวอย่างถึงร้อยละ 90.6
..........................เห็นว่ารัฐบาลมีจุดอ่อนในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยจุดอ่อนที่ประชาชนกล่าวถึงมากที่สุดคือ ขาดการวางแผนและประสานงานที่รัดกุม
..........................(ร้อยละ 50.1) รองลงมาได้แก่การไม่เข้าใจต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหา (ร้อยละ 47.5) ขาดทีมงานผู้มีความสามารถในการแก้ปัญหา
..........................(ร้อยละ 35.7) การดำเนินงานด้านการข่าวบกพร่อง (ร้อยละ 22.2) มอบหมายบุคคลผู้รับผิดชอบไม่เหมาะสม (ร้อยละ 22.0)
..........................และรัฐบาลใจแคบไม่รับฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่าย (ร้อยละ 18.6) ตามลำดับ มีที่ระบุว่ารัฐบาลไม่มีจุดอ่อนในการแก้ปัญหาดังกล่าว
..........................เพียงร้อยละ 9.4
....................................8. สำหรับหัวใจสำคัญของการแก้ปัญหาภาคใต้ในสายตาประชาชน ได้แก่ การดึงคนในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
..........................ร้อยละ 55.9 รองลงมาคือการทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมความเชื่อของคนในท้องถิ่น ร้อยละ 50.4 การสร้างงานฝึกอาชีพให้มีรายได้
..........................ร้อยละ 30.7 การกำหนดผู้รับผิดชอบในการแก้ปัญหาให้ชัดเจนต่อเนื่อง ร้อยละ 29.2 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของหน่วยงานราชการ
..........................ในพื้นที่ให้เหมาะสม ร้อยละ 26.5 และอื่นๆ อีกร้อยละ 2.5
....................................9. สำหรับความเชื่อมั่นในการแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลชุดปัจจุบัน กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 45.0
..........................ค่อนข้างเชื่อมั่นว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันจะสามารถแก้ปัญหาได้ในที่สุด ในขณะที่ร้อยละ 42.5 ไม่ค่อยเชื่อมั่น ร้อยละ 7.1 เชื่อมั่นมาก
..........................และร้อยละ 5.4 ไม่เชื่อมั่นเลย
....................................10. หากรัฐบาลชุดปัจจุบันไม่สามารถแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ลุล่วงไปได้ก่อนครบวาระ ในการเลือกตั้งครั้งหน้า
..........................ท่านจะเลือกพรรคไทยรักไทยหรือไม่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คือร้อยละ 65.4 ยังคงจะเลือกพรรคไทยรักไทย โดยให้เหตุผลว่า
..........................เพื่อจะได้มาแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 33.9 ไม่มีพรรคการเมืองอื่นที่ดีกว่าพรรคไทยรักไทย ร้อยละ 18.3
..........................พรรคการเมืองไหนก็คงแก้ปัญหาภาคใต้ไม่ได้ ร้อยละ 11.3 และเหตุผลอื่นอีกร้อยละ 1.9ในขณะที่ร้อยละ 34.6 ระบุว่าจะไม่เลือก
..........................พรรคไทยรัก
 

ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล

 
....................................... ตารางที่ 1 : ข้อมูลประชากรศาสตร์
   จำนวน ร้อยละ
เพศ :
            ชาย 654 47.4
            หญิง 726 52.6
อายุ :
            18 - 25 ปี 400 29.0
            26- 35 ปี 407 29.5
            36 - 45 ปี 395 28.6
            46 ปีขึ้นไป 178 12.9
กำลังศึกษา :
           ประถมศึกษา 139 10.1
           มัธยมศึกษา 274 19.9
           ปวช. 118 8.6
           ปวส./อนุปริญญา 129 9.3
           ปริญญาตรี 635 46.0
           สูงกว่าปริญญาตรี 85 6.2
อาขีพ :
           รับราชการ 118 8.6
           รัฐวิสาหกิจ 103 7.5
           พนักงานบริษัทเอกชน 232 16.8
           เจ้าของกิจการ 133 9.6
           รับจ้างทั่วไป 176 12.8
           ค้าขาย 224 16.2
           นักศึกษา 258 18.7
           พ่อบ้าน / แม่บ้าน 110 8.0
           อื่น ๆ 26 1.9
........................................ ตารางที่ 2: ท่านเคยได้ติดตามข่าวคราวเกี่ยวกับปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้างหรือไม่
   จำนวน ร้อยละ
ติดตามเป็นประจำ 741 53.7
ไม่ค่อยได้ติดตาม 639 46.3
........................................ ตารางที่ 3: ท่านรู้สึกกังวลเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวหรือไม่เพียงใด
  จำนวน ร้อยละ
กังวลมาก
391
28.3
ค่อนข้างกังวล
714
51.8
ไม่ค่อยกังวล
242
17.5
ไม่กังวลเลย
33
2.4

........................................ ตารางที่ 4: ท่านคิดว่าปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลกระทบด้านใด
........................................ ต่อประเทศไทยมากที่สุด

  จำนวน ร้อยละ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
361
26.3
เสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศ 267 19.3
ความแตกแยกของคนไทยด้วยกัน 221 16.0
ธุรกิจท่องเที่ยว 161 13.8
เศรษฐกิจการค้า การลงทุน 173 12.5
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลก 152 11.0
อื่น ๆ 15 1.1
........................................ ตารางที่ 5: ปัจจุบันนี้ท่านคิดว่ารัฐบาลแก้ปัญหาดังกล่าวมาถูกทางแล้วหรือยัง
 
จำนวน
ร้อยละ
ถูกทางแล้ว
352
25.5
ยังไม่ถูกทาง
595
43.1
ไม่แน่ใจ
433
31.4
.........................................ตารางที่ 6: ในภาพรวมนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ เมื่อต้นปี 2547 ท่านพึงพอใจการแก้ปัญหาที่ผ่านมาของ
.........................................รัฐบาลมากน้อยเพียงใด
 
จำนวน
ร้อยละ
พอใจมาก
104
7.5
ค่อนข้างพอใจ
680
49.3
ไม่ค่อยพอใจ
533
38.6
ไม่พอใจเลย
63
4.6
........................................ตารางที่ 7: ท่านเชื่อถือข้อมูลข่าวสารเรื่องดังกล่าวที่ได้รับการเปิดเผยจากรัฐบาลมากน้อยเพียงใด
  จำนวน ร้อยละ
เชื่อถึอมาก
102
7.4
ค่อนข้างเชื่อถือ
679
49.2
ไม่ค่อยเชื่อถือ
557
40.4
ไม่เชื่อถือเลย
42
3.0
....................................... .ตารางที่ 8: ท่านคิดว่ารัฐบาลมีจุดอ่อนในการแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวหรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
มีจุดอ่อน
1250
90.6
ไม่มีจุดอ่อน
130
9.4

จุดอ่อนในการแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวของรัฐบาล คือ ( เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ )

  จำนวน ร้อยละ
ขาดการวางแผนประสานงานที่รัดกุม
691
50.1
ไม่เข้าใจต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหา
656
47.5
ขาดทีมงานผู้มีความสามารถในการแก้ปัญหา
493
35.7
ดำเนินงานด้านการข่าวบกพร่อง
307
22.2
มอบหมายผู้รับผิดชอบไม่เหมาะสม
304
22.0
ใจแคบไม่รับฟังข้อมูลความคิดเห็นจากหลายฝ่าย
256
18.6
อื่น ๆ
51
3.7
....................................... .ตารางที่ 9: ท่านคิดว่าหัวใจสำคัญในการแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คืออะไร (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
  จำนวน ร้อยละ
การดึงคนในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
771
55.9
การทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมความเชื่อของคนในท้องถิ่น
696
50.4
การสร้างงานฝึกอาชีพให้มีรายได้
423
30.7
การกำหนดผู้รับผิดชอบในการแก้ปัญหาให้ชัดเจนต่อเนื่อง
403
29.2
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของหน่วยงานราชการในพื้นที่
366
26.5
อื่น ๆ
34
2.5
....................................... .ตารางที่ 10 : ท่านเชื่อมั่นหรือไม่ว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันจะสามารถแห้ปัญหาดังกล่าวให้ลุล่วงไปได้
  จำนวน ร้อยละ
เชื่อมั่นมาก
98
7.1
ค่อนข้างเชื่อมั่น
621
45.0
ไม่ค่อยเชื่อมั่น
587
42.5
ไม่เชื่อมั่นเลย
74
5.4
....................................... .ตารางที่ 11 : หากรัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ลุล่วงไปได้ในการเลือกตั้งครั้งหน้า
.........................................ท่านจะเลือกพรรคไทยรักไทยหรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
ไม่เลือก
478
34.6
เลือก
902
65.4

สาเหตุที่เลือกพรรคไทยรักไทย เพราะ

  จำนวน ร้อยละ
จะได้มาแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง
468
33.9
ไม่มีพรรคการเมืองอื่นดีกว่าพรรคไทยรักไทย
252
18.3
ไม่ว่าพรรคไหนก็แก้ปัญหาภาคใต้ไม่ได้
156
11.3
อื่น ๆ
26
1.9
 
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   ( ��������������������������������������������������������������������������������������������� )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email: research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776