Connect to DB
..........................หัวข้อ : "วันเด็กกับความในใจของเด็กด้อยโอกาส"
..........................วัตถุประสงค์ของการสำรวจ :

....................................... เพื่อทราบข้อมูลและความคิดเห็นของเด็กด้อยโอกาสในเขตกรุงเทพมหานครในประเด็นต่อไปนี้
............................................• การรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวันเด็กและความสำคัญของวันเด็กในความรู้สึกของเด็กด้อยโอกาส
............................................• สถานที่ที่อยากไปเที่ยวมากที่สุดในวันเด็ก
............................................• อาชีพที่อยากเป็นเมื่อโตขึ้น
............................................• พรวิเศษ 1 ข้อที่อยากได้
............................................• ของขวัญวันเด็กที่อยากได้จากรัฐบาล
............................................• บุคคลที่ชื่นชอบและยึดถือเป็นแบบอย่างมากที่สุด

..........................ระเบียบวิธีการสำรวจ :
......................................การสุ่มตัวอย่าง

...........................................การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อายุตั้งแต่ 10-17 ปี ทั้งที่ศึกษาอยู่และไม่ได้ศึกษาแล้ว
..........................ได้ตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 854 คน เป็นชายร้อยละ 51.0 หญิงร้อยละ 49.0
...........................................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 74.8 กำลังศึกษาอยู่ และร้อยละ 25.2 ไม่ได้ศึกษาแล้ว
...........................................โดยที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 73.3 อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด ร้อยละ 16.6 อาศัยอยู่บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง และ
..........................ร้อยละ 10.1 เป็นเด็กเร่ร่อน

..........................ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 4% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
..........................วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : .การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
.................................................................ในเรื่อง "วันเด็กกับความในใจของเด็กด้อยโอกาส"
..........................ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : . 29 - 30 ธันวาคม 2547
..........................วันที่เผยแพร่ข้อมูล : . 6 มกราคม 2548
..........................สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  http://research.bu.ac.th/poll/poll_list.php
..........................ผลการสำรวจ :
....................................1. เมื่อถามว่าทราบหรือไม่ว่าวันเด็กตรงกับวันอะไร ร้อยละ 65.1 ทราบ แต่อีกร้อยละ 34.9 ไม่ทราบ

....................................2. สำหรับความสำคัญของวันเด็กนั้น เด็กด้อยโอกาสส่วนใหญ่คือร้อยละ 54.4 ระบุว่า วันเด็กไม่ได้มีความสำคัญ
..........................ต่อพวกเขามากไปกว่าวันอื่น ๆ เลย
.........................................ในขณะที่ร้อยละ 45.6 ระบุว่า วันเด็กเป็นวันที่มีความสำคัญมากกว่าวันอื่น ๆ เนื่องจาก ได้สนุกสนาน
..........................(ร้อยละ 22.1) ได้ของขวัญ (ร้อยละ 17.5) ได้ไปเที่ยว (ร้อยละ 10.7) เป็นวันที่ทุกคนหันมาสนใจเด็ก (ร้อยละ 8.9) และ
..........................ได้แสดงออก ได้ทำกิจกรรม (ร้อยละ 8.2)

....................................3. ในส่วนของคำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2548 ที่ว่า “เด็กรุ่นใหม่ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิดกล้าพูด” นั้น
..........................ร้อยละ 88.9 บอกว่า สามารถทำตามคำขวัญดังกล่าวได้ ในขณะที่ร้อยละ 11.1 บอกว่า ทำตามไม่ได้ เนื่องจาก
..........................ไม่ได้เรียนหนังสือ (ร้อยละ 36.2) ไม่ชอบอ่านหนังสือ (ร้อยละ 8.7) ขี้เกียจเรียนหนังสือ (ร้อยละ 7.2) และเป็นคนไม่กล้าพูด
..........................(ร้อยละ 5.8)

....................................4. สำหรับวันเด็กที่จะถึงนี้ สถานที่ที่เด็กด้อยโอกาสอยากไปเที่ยวมากที่สุด คือ สวนสนุก (ร้อยละ 29.5) รองลงมา
..........................คือ ทะเล (ร้อยละ 18.7) ต่างจังหวัด (ร้อยละ 14.7) สวนสัตว์ (ร้อยละ 8.0) สถานที่สำคัญ เช่น พระบรมมหาราชวัง พิพิธภัณฑ์
..........................ท้องฟ้าจำลอง รัฐสภา (ร้อยละ 6.0) ห้างสรรพสินค้า (ร้อยละ 5.5) ภูเขา/น้ำตก (ร้อยละ 4.9) ต่างประเทศ (ร้อยละ 2.9)
..........................สวนสาธารณะ (ร้อยละ 2.6) อยู่บ้านกับครอบครัว ร้อยละ (1.8) และอื่นๆ อีกร้อยละ 5.4

....................................5. เมื่อถามว่าอนาคตโตขึ้นอยากเป็นอะไร อันดับแรก ร้อยละ 23.1 ระบุว่า อยากเป็นทหาร/ตำรวจ รองลงมา ร้อยละ 18.9
..........................อยากเป็นนักร้อง/นักแสดง ร้อยละ 16.0 อยากเป็นครู/อาจารย์ ร้อยละ 14.7 อยากเป็นแพทย์ ร้อยละ 12.9 อยากเป็นนักธุรกิจ
..........................ร้อยละ 4.2 อยากเป็นนักการเมือง และอื่น ๆ ร้อยละ 10.3

....................................6. หากขอพรวิเศษได้ 1 ข้อ สิ่งที่เด็กด้อยโอกาสขอมากที่สุด คือ เงินและวัตถุสิ่งของ ร้อยละ 40.9 (แบ่งเป็น ขอให้มีเงินเยอะๆ
..........................ร้อยละ 20.4 ขอบ้าน ร้อยละ 8.3 ขอรถ ร้อยละ 5.5 ขอของเล่น ร้อยละ 5.4 ขอโทรศัพท์มือถือ ร้อยละ 1.3) รองลงมา คือ
..........................ขอให้ครอบครัวมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง (ร้อยละ 24.7) ขอให้ได้เรียนหนังสือ (ร้อยละ 18.7) ขอให้พ่อแม่เลิกทำร้ายทุบตี
..........................(ร้อยละ 2.0) ขอให้ภาคใต้มีแต่ความสุข (ร้อยละ 1.9) ขอให้พ่อแม่มีงานทำที่ดีกว่านี้ (ร้อยละ 1.7) และอื่น ๆ เช่น ขอให้โลกนี้ไม่มีคนจน
..........................ขอให้ไม่หิว ขอให้ได้ลองกินพิซซ่า ขอให้มีพ่อแม่เหมือนคนอื่นๆ และขอให้พ่อแม่ออกจากคุกเร็วๆ อีกร้อยละ 10.8

.................................... 7. ของขวัญวันเด็กที่กลุ่มเด็กด้อยโอกาสอยากได้จากรัฐบาลมากที่สุด คือ ทุนการศึกษา (ร้อยละ 38.6) รองลงมา อยากได้ บ้าน
..........................(ร้อยละ 17.9) อยากให้รัฐบาลหางานให้เด็กทำเพื่อมีรายได้เสริม (ร้อยละ 10.7) ให้พาไปเที่ยว (ร้อยละ 10.4) จัดให้มีสนามกีฬา /
..........................สนามเด็กเล่น (ร้อยละ 9.9) หาอาชีพที่ดีกว่าเดิมให้พ่อแม่ทำ (ร้อยละ 8.6) อยากได้อาหาร (ร้อยละ 0.8) และอื่น ๆ ร้อยละ 3.1

....................................8. บุคคลที่ชื่นชอบและอยากยึดถือเป็นแบบอย่างมากที่สุดนั้น ส่วนใหญ่ระบุว่า คือ พ่อแม่ (ร้อยละ 62.7) นักร้อง/นักแสดง
..........................(ร้อยละ 11.9) ครู/อาจารย์ (ร้อยละ 10.4) นักการเมือง (ร้อยละ 8.6) นักข่าว/พิธีกร (ร้อยละ 3.4) และอื่น ๆ ร้อยละ 2.9
.........................................สำหรับนักร้อง/นักแสดงที่กลุ่มตัวอย่างระบุว่าชื่นชอบและยึดถือเป็นแบบอย่างมากที่สุด ได้แก่ ธงไชย แมคอินไตย์
..........................รองลงมาได้แก่ สุวนันท์ คงยิ่ง และ ศรราม เทพพิทักษ์ ตามลำดับ
.........................................สำหรับนักการเมือง อันดับแรกคือ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รองลงมาได้แก่ นายชวน หลีกภัย นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน
..........................และนางสุดารัตน์ เกยุราพันธ์
.........................................ส่วนนักข่าว/พิธีกร อันดับแรกคือ สรยุทธ สุทัศนะจินดา รองลงมาได้แก่ ไตรภพ ลิมปพัทธ์ และกิตติ สิงหาปัด

ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล

 
....................................... ตารางที่ 1 : ข้อมูลประชากรศาสตร์
   จำนวน ร้อยละ
เพศ :
            ชาย 435 51.0
            หญิง 419 49.0
การศึกษา :
            กำลังศึกษา 638 74.8
             ไม่ได้ศึกษา 216 25.2
ที่อยู่อาศัย :
            ชุมชนแออัด 626 73.3
            บ้านพักคนงานก่อสร้าง 142 16.6
            เร่ร่อน 86 10.1
........................................
........................................ ตารางที่ 2: ทราบหรือไม่ว่าวันเด็กตรงกับวันอะไร
   จำนวน ร้อยละ
ทราบ 556 65.1
ไม่ทราบ 298 34.9

........................................
ตารางที่ 3: คิดว่าวันเด็กมีความสำคัญมากกว่าวันอื่น ๆ หรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
สำคัญกว่าวันอื่น ๆ
389
45.6
        เพราะ ได้สนุกสนาน
22.1

-

                ได้ของขวัญ
17.5
                ได้ไปเที่ยว
10.7
                เป็นวันที่ทุกคนหันมาสนใจเด็ก
8.9
                ได้แสดงออก ได้ทำกิจกรรม
8.2
ไม่สำคัญกว่าวันอื่น ๆ
465
54.4

........................................
........................................ ตารางที่ 4: คิดว่าจะทำตามคำขวัญวันเด็กที่ว่า “เด็กรุ่นใหม่ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิดกล้าพูด”
............................................................. ได้หรือไม่

  จำนวน ร้อยละ
ทำตามได้
759
88.9
ทำตามไม่ได้
95
11.1
        เพราะ ไม่ได้เรียนหนังสือ 36.2

-

                ไม่ชอบอ่านหนังสือ 8.7
                ขี้เกียจเรียนหนังสือ 7.2
                เป็นคนไม่กล้าพูด 5.8
........................................
........................................
ตารางที่ 5: วันเด็กที่จะถึงนี้อยากไปเที่ยวที่ไหนมากที่สุด
 
จำนวน
ร้อยละ
สวนสนุก
252
29.5
ทะเล
161
18.7
ต่างจังหวัด
125
14.7
สวนสัตว์
65
8.0
สถานที่สำคัญ เช่น พระบรมมหาราชวัง พิพิธภัณฑ์ ท้องฟ้าจำลอง รัฐสภา
52
6.0
ห้างสรรพสินค้า
47
5.5
ภูเขา/น้ำตก
42
4.9
ต่างประเทศ
25
2.9
สวนสาธารณะ
23
2.6
อยู่บ้านกับครอบครัว
16
1.8
อื่น ๆ
46
5.4
.........................................
........................................
ตารางที่ 6: โตขึ้นอยากเป็นอะไร
 
จำนวน
ร้อยละ
ทหาร/ตำรวจ
198
23.1
นักร้อง/นักแสดง
161
18.9
ครู/อาจารย์
136
16.0
แพทย์
125
14.7
นักธุรกิจ
110
12.9
นักการเมือง
36
4.2
อื่น ๆ
88
10.3
........................................
........................................
ตารางที่ 7: หากขอพรวิเศษได้ 1 ข้อ จะขออะไร
 
จำนวน
ร้อยละ
ขอเงินและวัตถุสิ่งของ
349
40.9
        ขอเงินเยอะๆ
20.4

-

        ขอบ้าน
8.3
        ขอรถ
5.5
        ขอของเล่น
5.4
        ขอโทรศัพท์มือถือ
1.3
ขอให้ครอบครัวมีความสุข
212
24.9
ขอให้ได้เรียนหนังสือ
152
17.8
ขอให้พ่อแม่เลิกทำร้ายทุบตี
18
2.0
ขอให้ภาคใต้มีแต่ความสุข
16
1.9
ขอให้พ่อแม่มีงานทำที่ดีกว่านี้
15
1.7
อื่น ๆ
92
10.8
........................................
........................................
ตารางที่ 8 : อยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเด็กจากรัฐบาล
 
จำนวน
ร้อยละ
ทุนการศึกษา
330
38.6
บ้าน
153
17.9
หางานให้เด็กทำเพื่อมีรายได้เสริม
92
10.7
ให้พาไปเที่ยว
89
10.4
สนามกีฬา/สนามเด็กเล่น
85
9.9
หาอาชีพที่ดีกว่าเดิมให้พ่อแม่ทำ
74
8.6
อาหาร
7
0.8
อื่น ๆ
25
2.9
........................................
........................................
ตารางที่ 9 : บุคคลที่ชื่นชอบและอยากยึดถือเป็นแบบอย่างมากที่สุดคือใคร
 
จำนวน
ร้อยละ
พ่อแม่
535
62.7
นักร้อง/นักแสดง
102
11.9
ครู/อาจารย์
89
10.4
นักการเมือง
74
8.6
นักข่าว/พิธีกร
29
3.4
อื่น ๆ
25
3.1
 
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   ( ������������������������������������������������������������������������������������������������������ )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email: research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776