Connect to DB
  หัวข้อ : "ประชาชนคิดอย่างไรกับ ครม. ชุดใหม่"
  วัตถุประสงค์ของการสำรวจ :.
 

            เพื่อทราบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่เพิ่งประกาศแต่งตั้งในประเด็นต่อไปนี้
              • ความพึงพอใจต่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ในภาพรวม
              • ความพึงพอใจต่อผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
              • ปัญหาเร่งด่วนของประเทศชาติที่ต้องการให้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เร่งแก้ไขเป็นอันดับแรก

  ระเบียบวิธีการสำรวจ :
              การสุ่มตัวอย่าง
                 การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชากรอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร
ได้ตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,175 คน เป็นชายร้อยละ 49.3 หญิงร้อยละ 50.7
              กลุ่มตัวอย่างมีอายุ 18-25 ปี ร้อยละ 39.7 อายุ 26-35 ปี ร้อยละ 25.4 อายุ 36-45 ปี ร้อยละ 21.2
และอายุ 46 ปีขึ้นไป ร้อยละ 13.7
              กลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 12.4 รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 11.5
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 19.0 พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน ร้อยละ 20.6 นิสิต/นักศึกษา ร้อยละ 26.7
พ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ ร้อยละ 5.5 ว่างงาน ร้อยละ 3.7 และอื่นๆ อีกร้อยละ 0.6
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
  วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : .การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
                                        ในเรื่อง "ประชาชนคิดอย่างไรกับ ครม. ชุดใหม่"
  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : . 11 - 12 มีนาคม 2548
  วันที่เผยแพร่ข้อมูล : . 12 มีนาคม 2548
  สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  http://research.bu.ac.th/poll/poll_list.php
  ผลการสำรวจ :
 
             1. ความพึงพอใจที่มีต่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ในภาพรวม พบว่า ประชาชนร้อยละ 66.0 พอใจ
ร้อยละ 10.0 ไม่พอใจ และร้อยละ 24.0 ไม่มีความเห็น
   
               2. เมื่อแยกพิจารณาผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
พบว่า ตำแหน่งที่ประชาชนพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก เป็นตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีทั้งสิ้น โดยอันดับแรก ได้แก่
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รองลงมาได้แก่ นายวิษณ ุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี และนายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองนายกรัฐมนตรี ตามลำดับ
                     ส่วนตำแหน่งที่ประชาชนไม่พอใจมากที่สุด ได้แก่ ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์) รองลงมาคือ ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายอดิศัย โพธารามิก)
และตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นางอุไรวรรณ เทียนทอง) ตามลำดับ
 
พอใจ
ไม่พอใจ
ไม่มี
ความคิดเห็น
1. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
    รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
78.8
7.2
14.0
2. นายวิษณุ เครืองาม
    รองนายกรัฐมนตรี
75.6
10.9
13.5
3. นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย
    รองนายกรัฐมนตรี
73.1
12.6
14.3
4. พล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
71.5
10.6
17.9
5. นายกร ทัพพะรังสี
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
70.0
15.2
14.8
6. นายสุรนันท์ เวชชาชีวะ
    รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
69.0
10.6
20.4
7. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
66.2
16.9
16.9
8. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
66.0
15.3
18.7
9. นายสรอรรถ กลิ่นประทุม
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
65.5
14.3
20.2
10. นายประชา มาลีนนท์
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
64.1
19.4
16.5
11. นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
63.6
19.0
17.4
12. นายอดิศัย โพธารามิก
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
62.7
23.2
14.1
13. นายพินิจ จารุสมบัติ
      รองนายกรัฐมนตรี
62.5
14.9
22.6
14. นพ.สุชัย เจริญรัตนกุล
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
61.9
12.0
26.1
15. นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์
60.9
24.8
14.3
16. นายสุวิทย์ คุณกิตติ
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
60.2
18.1
14.3
17. นายจาตุรนต์ ฉายแสง
     รองนายกรัฐมนตรี
60.3
17.4
22.3
18. นายทนง พิทยะ
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
57.2
13.0
29.8
19. พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย์
     รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
56.1
13.3
30.6
20. นางอุไรวรรณ เทียนทอง
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
54.0
21.6
24.4
21. นายวัฒนา เมืองสุข
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
52.6
17.8
29.6
22. นายกันธีร์ ศุภมงคล
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
52.2
11.6
36.2
23. นายยงยุทธ์ ติยะไพรัช
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
51.9
13.8
34.3
24. นายวิเศษ จูภิบาล
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
51.6
10.7
37.7
   
 
             3. สำหรับปัญหาเร่งด่วนที่อยากให้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เร่งแก้ไขเป็นอันดับแรก ได้แก่
ปัญหาสินค้าราคาแพง ร้อยละ 23.4
รองลงมาคือ ปัญหาความไม่สงบในภาคใต้ ร้อยละ 20.7 ปัญหาการจราจร
ร้อยละ 20.2 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ร้อยละ 15.2 ปัญหายาเสพติด ร้อยละ 8.0 การปฏิรูปการศึกษา ร้อยละ 5.4
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 3.7 ปัญหาความยากจน ร้อยละ 1.4 ปัญหาภัยแล้ง ร้อยละ 1.2 และอื่น ๆ อีก ร้อยละ 0.8
   
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   ( ������������������������������������������������������������ ���������. ��������������������� )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email: research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776