Connect to DB
  หัวข้อ : "กรณีทุจริตสนามบินสุวรรณภูมิในมุมมองประชาชน"
  วัตถุประสงค์ของการสำรวจ :.
 

            เพื่อทราบข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่ติดตามข่าวกรณีทุจริตการจัดซื้อเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด
ที่สนามบินสุวรรณภูมิในประเด็นต่อไปนี้
               • การมีนักการเมืองของพรรคไทยรักไทยเข้าไปเกี่ยวข้องรับผลประโยชน์
               • ความเห็นต่อการยกเลิกสัญญาจัดซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิดที่ทำไว้กับบริษัท จีอี อินวิชั่น
               • การตั้งคณะกรรมการอิสระที่ไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลขึ้นมาสอบสวนแทนคณะกรรมการชุดปัจจุบัน
               • ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการที่จะสอบสวนเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจนโปร่งใส
               • ผลกระทบต่อประเทศชาติที่น่าเป็นห่วงที่สุดจากกรณีดังกล่าว
               • อุปสรรคสำคัญที่สุดในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันของประเทศไทย

  ระเบียบวิธีการสำรวจ :
              การสุ่มตัวอย่าง
                 การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างประชากร ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,560 คน
โดยเลือกสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่ติดตามข่าวกรณีทุจริตสนามบินสุวรรณภูมิ จำนวน 1,312 คน เป็นชายร้อยละ 46.0 หญิงร้อยละ 54.0
               กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 34.3 มีอายุระหว่าง 18 - 25 ปี ร้อยละ 29.8 มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี ร้อยละ 20.5 มีอายุ
ระหว่าง 36 – 45 ปี และร้อยละ 15.4 มีอายุ 46 ปีขึ้นไป
               กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 14.9 มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 12.7 รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 34.0 พนักงาน/ลูกจ้าง
บริษัทเอกชน ร้อยละ 9.9 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 18.8 นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ร้อยละ 5.6 พ่อบ้าน/แม่บ้าน/
เกษียณอายุ ว่างงาน ร้อยละ 2.5 และร้อยละ 1.5 อาชีพอื่น ๆ
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 4% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
  วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : .การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้ในเรื่อง
                                       "กรณีทุจริตสนามบินสุวรรณภูมิในมุมมองประชาชน"
  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : . 14 -15 พฤษภาคม 2548
  วันที่เผยแพร่ข้อมูล : . 17 พฤษภาคม 2548
  สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  http://research.bu.ac.th/poll/poll_list.php
  ผลการสำรวจ :
 
             1. ประชาชนร้อยละ 84.1 ให้ความสนใจติดตามข่าวกรณีทุจริตสนามบินสุวรรณภูมิ ขณะที่ร้อยละ 15.9
ไม่สนใจติดตาม
               2. ประชาชนร้อยละ 56.5 เชื่อว่ามีนักการเมืองพรรคไทยรักไทยเข้าไปเกี่ยวข้องรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อ
เครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดของสนามบินสุวรรณภูม
ิ ขณะที่ร้อยละ 5.8 เชื่อว่าไม่มีนักการเมืองของพรรคไทยรักไทยเข้าไปเกี่ยวข้อง
และ ร้อยละ 37.7 ไม่แน่ใจ
              3. ประชาชนร้อยละ 51.4 เห็นว่ารัฐบาลไม่ควรยกเลิกสัญญาการจัดซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิดที่ทำไว้กับบริษัท
จีอี อินวิชั่น
ขณะที่ร้อยละ 48.6 เห็นว่าควรยกเลิก
 
             4. ประชาชนร้อยละ 85.0 เห็นว่ารัฐบาลควรแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระที่ไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ
รัฐบาลขึ้นมาสอบสวนเรื่องดังกล่าวแทนคณะกรรมการชุดปัจจุบันที่แต่งตั้งโดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตร

มีเพียง ร้อยละ 15.0 ที่เห็นว่าไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาทำหน้าที่ดังกล่าว
 
             5. ทั้งนี้ ประชาชนร้อยละ 55.0 ยังเชื่อว่ารัฐบาลจะสามารถดำเนินการสอบสวนเรื่องดังกล่าว ให้มี
ความชัดเจนโปร่งใสได
้ ขณะที่อีกร้อยละ 45.0 ไม่เชื่อเช่นนั้น
 
             6. ผลกระทบต่อประเทศชาติที่น่าเป็นห่วงที่สุดจากกรณีดังกล่าว อันดับแรกได้แก่ ภาพลักษณ์ของประเทศไทย
เสียหาย ร้อยละ 34.5
รองลงมาคือการไม่สามารถหาคนผิดที่แท้จริงมาลงโทษได้ ร้อยละ 29.4 กลัวรัฐต้องเสียค่าโง่ให้บริษัทเอกชน
เหมือนกรณีอื่นๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ร้อยละ 21.6 การเปิดใช้สนามบินสุวรรณภูมิต้องล่าช้าออกไป ร้อยละ 13.1 และอื่นๆ ร้อยละ 1.4
 
             7. เมื่อถามความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปสรรคในการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของไทย ร้อยละ39.6 เห็นว่ากระบวนการ
ยุติธรรมมีช่องโหว่ทำให้สาวไปไม่ถึงตัวคนผิด
ร้อยละ 19.9 เห็นว่ารัฐบาลไม่จริงใจในการแก้ปัญหา ร้อยละ13.7 เห็นว่ากฎหมาย
และระเบียบปฏิบัติล้าหลังตามไม่ทันกลโกงใหม่ๆ ร้อยละ 9.7 เห็นว่าประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว โดยเห็นว่าเป็นเรื่องปกติ
ของสังคมไทย ร้อยละ 7.9 เห็นว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหา ร้อยละ 7.9 เห็นว่านักการเมือง
เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องมากกว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติ และอื่น ๆ ร้อยละ 1.3
 
 
ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล
     
   
ตารางที่ 1: การให้ความสนใจติดตามข่าวกรณีทุจริตสนามบินสุวรรณภูมิของประชาชน
   
 
 จำนวน
ร้อยละ
ติดตาม
1312
84.1
ไม่ได้ติดตาม
248
15.9
     
 
ตารางที่2 : ข้อมูลประชากรศาสตร์ของผู้ที่ติดตามข่าวกรณีทุจริตสนามบินสุวรรณภูมิ
   
 
 จำนวน
ร้อยละ
เพศ :
            ชาย
604
46.0
            หญิง
708
54.0
อายุ :
            18 – 25 ปี
450
34.3
            26 – 35 ปี
391
29.8
            36 – 45 ปี
269
20.5
            46ปีขึ้นไป
202
15.4
อาชีพ :
             ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
196
14.9
             รับจ้างทั่วไป
167
12.7
             พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน
446
34.0
             ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
130
9.9
             นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา
247
18.8
             พ่อบ้าน /แม่บ้าน/เกษียณอายุ
73
5.6
             ว่างงาน
33
2.5
             อื่น ๆ
20
1.5
     
   
ตารางที่ 3: ท่านคิดว่ามีนักการเมืองพรรคไทยรักไทยเข้าไปเกี่ยวข้องรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อเครื่องตรวจจับ
                 วัตถุระเบิดของสนามบินสุวรรณภูมิหรือไม่
   
   จำนวน ร้อยละ
มี
741
56.5
ไม่มี
76
5.8
ไม่แน่ใจ
495
37.7
     
   
ตารางที่ 4 : คิดว่ารัฐบาลควรยกเลิกสัญญาการจัดซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิดที่ทำไว้กับบริษัท จีอี อินวิชั่น หรือไม่
   
   จำนวน ร้อยละ
ควรยกเลิกสัญญา
637
48.6
ไม่ควรยกเลิกสัญญา
675
51.4
     
   
ตารางที่ 5: ควรมีการตั้งคณะกรรมการอิสระที่ไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลขึ้นมาสอบสวนเรื่องดังกล่าว
                 แทนคณะกรรมการชุดปัจจุบันที่แต่งตั้งโดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี หรือไม่
   
   จำนวน ร้อยละ
ควร
1115
85.0
ไม่ควร 197 15.0
     
   
ตารางที่ 6: ท่านคิดว่ารัฐบาลจะสามารถดำเนินการสอบสวนเรื่องดังกล่าวให้มีความชัดเจนโปร่งใสได้หรือไม่
   
   จำนวน ร้อยละ
ได้
721
55.0
ไม่ได้ 591 45.0
     
   
ตารางที่ 7: ผลกระทบต่อประเทศชาติที่น่าเป็นห่วงที่สุดจากกรณีดังกล่าวคือเรื่องใด
   
   จำนวน ร้อยละ
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเสียหาย
452
34.5
การไม่สามารถหาคนผิดที่แท้จริงมาลงโทษได้
386
29.4
กลัวรัฐต้องเสียค่าโง่ให้บริษัทเอกชนเหมือนกรณีอื่นที่เคยเกิดขึ้นในอดีต
284
21.6
การเปิดใช้สนามบินสุวรรณภูมิต้องล่าช้าออกไป
172
13.1
อื่น ๆ
18
1.4
     
   
ตารางที่ 8: ท่านคิดว่าอะไรคืออุปสรรคที่สำคัญที่สุดในการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของไทย
   
   จำนวน ร้อยละ
กระบวนการยุติธรรมมีช่องโหว่ทำให้สาวไปไม่ถึงตัวคนผิด
519
39.6
รัฐบาลไม่จริงใจในการแก้ปัญหา
261
19.9
กฎหมายและระเบียบปฏิบัติล้าหลังตามไม่ทันกลโกงใหม่ ๆ
180
13.7
ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวโดยเห็นว่าเป็นเรื่องปกติของสังคมไทย
127
9.7
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหา
103
7.9
นักการเมืองเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัว และพวกพ้องมากกว่าผลประโยชน์
ของประเทศชาติ
103
7.9
อื่น ๆ
19
1.3
     
     
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   ( ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email: research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776