หัวข้อ ความรู้สึกของประชาชนหลังปรับ ครม. สมัคร 4
                  ด้วยวันที่ 2 สิงหาคม ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 11 รัฐมนตรี ตามที่นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ได้กราบบังคมทูล  ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง ความรู้สึกของประชาชนหลังปรับ ครม. สมัคร 4 โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,158 คน  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา  สรุปผลได้ดังนี้
 
             1. เมื่อสอบถามถึงความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อ ครม. ชุดใหม่ พบว่า

 
ร้อยละ
พอใจ
36.8
ไม่พอใจ
44.0
ไม่มีความเห็น
19.2
 
             2. ตำแหน่งที่ประชาชนเห็นว่ามีการแต่งตั้งผู้มาดำรงตำแหน่งได้เหมาะสมที่สุด 3 อันดับแรก คือ

 
ร้อยละ
รมว. กระทรวงการต่างประเทศ นายเตช บุนนาค
36.0
รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงมหาดไทย พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ
21.5
รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์
8.5
 
             3. เมื่อสอบถามถึงคะแนนนิยมที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช หลังการปรับ ครม. พบว่า

 
ร้อยละ
ไม่ทำให้คะแนนนิยมเพิ่มขึ้นหรือลดลง
48.3
ส่งผลให้คะแนนนิยมลดลง
30.5
ส่งผลให้คะแนนนิยมเพิ่มขึ้น
21.2
 

             4. ความคิดเห็นต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ ครม. ชุดใหม่ในการแก้ปัญหาหลัก 4 ประการ
                 ของประเทศไทย พบว่า

 
เชื่อว่าแก้ได้
(ร้อยละ)
เชื่อว่าแก้ไม่ได้
(ร้อยละ)
ไม่แน่ใจ
(ร้อยละ)
ปัญหาความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
33.7
22.9
43.4
ปัญหาเศรษฐกิจและค่าครองชีพ
30.5
39.1
30.4
ปัญหาการแตกความสามัคคีของคนในชาติ
14.5
50.1
35.4
ปัญหาความไม่สงบในภาคใต้
11.1
63.3
25.6
 
             5. เรื่องที่ประชาชนต้องการให้ ครม. ชุดใหม่ ดำเนินการเร่งด่วนเป็นอันดับแรก คือ
                 (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจและค่าครองชีพ
61.3
สร้างความสามัคคีของคนในชาติ
12.3
แก้ปัญหาความไม่สงบในภาคใต้
9.5
แก้ปัญหาความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
5.1
แก้ปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่น
4.5
อื่นๆ เช่น การแก้ปัญหาจราจร ปัญหาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
4.4
ไม่มีความเห็น
2.9
 
             6. สำหรับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถานการณ์การเมืองไทยภายหลังการปรับ ครม. พบว่า

 
ร้อยละ
เชื่อว่าสถานการณ์จะเหมือนเดิม
52.0
เชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
27.9
เชื่อว่าสถานการณ์จะแย่ลง
20.1
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ของการสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในประเด็นต่อไปนี้
                         1. ความเห็นที่มีต่อ ครม. ชุดใหม่ในภาพรวม
                         2. ตำแหน่งที่คิดว่ามีการแต่งตั้งผู้มาดำรงตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด
                         3. คะแนนนิยมที่มีต่อรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช หลังการปรับ ครม.
                         4. ความเชื่อมั่นในความสามารถของ ครม. ชุดใหม่ ในการแก้ปัญหาต่างๆ
                         5. เรื่องที่ต้องการให้ ครม. ชุดใหม่ดำเนินการเร่งด่วนเป็นอันดับแรก     
                         6. ความเห็นต่อสถานการณ์ทางการเมืองไทยหลังการปรับ ครม.
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุ่มเขตการ ปกครองจำนวน 19 เขต จาก 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ทั้งเขตชั้นใน เขตชั้นกลาง และเขตชั้นนอก ได้แก่ คลองเตย ดอนเมือง ดินแดง วัฒนา บางกะปิ บางเขน บางนา บึงกุ่ม ประเวศ ป้อมปราบ พญาไท พระโขนง ยานนาวา ราชเทวี สวนหลวง สะพานสูง สัมพันธวงศ์ สาทร และหลักสี่ จากนั้นสุ่มถนน และ ประชากรเป้าหมายอายุ 18 ปีขึ้นไป ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,158 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 54.4 และ เพศหญิง ร้อยละ 45.6
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีรวบรวมเก็บข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มี
โครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check ListNominal) และ คำถามปลายเปิด (Open Form)
จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 3 สิงหาคม 2551
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 4 สิงหาคม 2551
 
สรุปผลการสำรวจ: ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล
ตารางที่ 1: ข้อมูลประชากรศาสตร
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
630
54.4
             หญิง
528
45.6
อายุ:
 
 
             18 - 25 ปี
242
20.9
             26 - 35 ปี
362
31.3
             36 - 45 ปี
329
28.4
             46 ปีขึ้นไป
225
19.4
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
440
38.0
             ปริญญาตรี
628
54.2
             สูงกว่าปริญญาตรี
90
7.8
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
194
16.8
             พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน
367
31.7
             ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
279
24.1
             รับจ้างทั่วไป
138
11.9
             พ่อบ้าน แม่บ้าน เกษียณอายุ
116
10.0
             อื่นๆ อาทิ นิสิตนักศึกษา อาชีพอิสระ ว่างงาน
64
5.5
รวม
1,158
100.0
 
Vote:  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
 ผลคะแนนVote              
 
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: research@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776