หัวข้อ คนกรุงเทพฯ กับแนวทางการเลือกผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่
                  ด้วยวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงได้จัดทำโครงการสำรวจเรื่อง “
คนกรุงเทพฯ กับแนวทางการเลือก
ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่
” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,285 คน
โดยเก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 5 กันยายน (หลัง 15.00 น.) - 6 กันยายน ที่ผ่านมา สรุปผลได้ดังนี้
 
             1. บทบาทความสำคัญของ ผู้ว่าฯ กทม. ที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนกรุงเทพฯ พบว่า

 
ร้อยละ
เห็นว่ามีบทบาทสำคัญมาก
50.4
ห็นว่าสำคัญค่อนข้างมาก
44.0
เห็นว่าสำคัญค่อนข้างน้อย
4.4
เห็นว่าไม่สำคัญเลย
1.2
 
             2. ปัญหาที่คาดหวังว่าจะได้รับการแก้ไขจากผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ มากที่สุด

 
ร้อยละ
ปัญหาการจราจร
40.0
ปัญหาขยะ มลพิษ และสิ่งแวดล้อม
18.8
ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
17.2
ปัญหายาเสพติด การพนัน
7.7
ปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม ชุมชนแออัด
7.2
ปัญหาน้ำท่วม
6.7
ปัญหาอื่นๆ เช่น ปัญหาหาบเร่แผงลอย ปัญหาคนจรจัด
                    ทุกปัญหาที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของคน กทม.
2.4
 
             3. ความตั้งใจในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในวันที่ 5 ตุลาคมที่จะถึงนี้ พบว่า

 
ร้อยละ
จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
87.5
จะไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
3.1
ไม่แน่ใจ
9.4
 

             4. เกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่

 
ร้อยละ
เลือกผู้ที่มีแนวทางการแก้ปัญหาชัดเจน เป็นไปได้
21.9
เลือกผู้ที่มองเห็นปัญหาของ กทม.
21.5
เลือกผู้ที่ไม่มีประวัติด่างพร้อยเรื่องทุจริต
15.2
เลือกผู้ที่มีประสบการณ์งาน กทม.
12.7
เลือกผู้ที่สามารถสานงานเดิมต่อได้
12.6
เลือกผู้ที่เคยประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
9.7
เลือกผู้ที่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนมากที่สุด
2.4
เลือกผู้ที่มีพรรคการเมืองหนุนหลัง
1.2
เลือกผู้ที่มีชื่อเสียง
1.0
เลือกผู้ที่คาดว่าจะมีคะแนนนำ
0.7
อื่นๆ เช่น เลือกผู้ที่เข้าถึงประชาชน และเลือกผู้ที่มีความคิด
            สร้างสรรค์แปลกใหม่
1.1
 

             5. เมื่อถามว่ามีผู้สมัครที่จะเลือกให้เป็น ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่อยู่ในใจแล้วหรือยัง พบว่า

 
ร้อยละ
มีอยู่ในใจแล้ว
64.9
          โดยกลุ่มตัวอย่างระบุชื่อผู้สมัครที่คิดจะเลือก ดังนี้
นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน
ร้อยละ
39.6
นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์
ร้อยละ
11.3
ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ร้อยละ
7.2
นายประภัสร์ จงสงวน
ร้อยละ
3.5
อื่นๆ
ร้อยละ
3.3
 
ยังไม่มีอยู่ในใจ
35.1
 

             6. เมื่อถามผู้ที่ระบุว่า มีผู้สมัครที่จะเลือกอยู่ในใจแล้วถึงโอกาสในการเปลี่ยนใจจากผู้สมัคร
                 ที่ได้เลือกไว้ข้างต้น พบว่า

 
ร้อยละ
ยืนยันว่าจะไม่เปลี่ยนใจแล้ว
39.5
มีโอกาสเปลี่ยนใจไปเลือกผู้สมัครคนอื่น
25.4

                 เมื่อพิจารณาถึงโอกาสในการเปลี่ยนใจจากผู้สมัครที่ได้เลือกไว้ โดยแยกตามผู้สมัครแต่ละราย พบว่า

                          
ผู้ที่ระบุว่าจะเลือกนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน มีอยู่ร้อยละ 39.6
 
ร้อยละ
ยืนยันว่าจะไม่เปลี่ยนใจแล้ว
27.0
มีโอกาสเปลี่ยนใจไปเลือกผู้สมัครคนอื่น
12.6

                           ผู้ที่ระบุว่าจะเลือกนายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ มีอยู่ร้อยละ 11.3
 
ร้อยละ
ยืนยันว่าจะไม่เปลี่ยนใจแล้ว
5.4
มีโอกาสเปลี่ยนใจไปเลือกผู้สมัครคนอื่น
5.9

                           ผู้ที่ระบุว่าจะเลือกดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ มีอยู่ร้อยละ 7.2
 
ร้อยละ
ยืนยันว่าจะไม่เปลี่ยนใจแล้ว
3.0
มีโอกาสเปลี่ยนใจไปเลือกผู้สมัครคนอื่น
4.2

                           ผู้ที่ระบุว่าจะเลือกนายประภัสร์ จงสงวน มีอยู่ร้อยละ 3.5
 
ร้อยละ
ยืนยันว่าจะไม่เปลี่ยนใจแล้ว
2.5
มีโอกาสเปลี่ยนใจไปเลือกผู้สมัครคนอื่น
1.0

                           ผู้ที่ระบุว่าจะเลือกผู้สมัครคนอื่นๆ มีอยู่ร้อยละ 3.3
 
ร้อยละ
ยืนยันว่าจะไม่เปลี่ยนใจแล้ว
1.5
มีโอกาสเปลี่ยนใจไปเลือกผู้สมัครคนอื่น
1.8
 

             7. องค์ประกอบในการหาเสียงที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร พบว่า

 
ร้อยละ
เนื้อหาสาระที่ผู้สมัครนำเสนอ
66.8
ความน่าเชื่อถือของทีมผู้สนับสนุน
34.2
ความบ่อยครั้งที่ได้รับรู้เรื่องราวของผู้สมัครผ่านสื่อต่างๆ
26.8
การลงพื้นที่พบปะประชาชน
25.8
ลีลาการปราศรัยหาเสียง
11.3
จำนวนป้ายโฆษณาหาเสียงของผู้สมัคร
5.4
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ของการสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในประเด็นต่อไปนี้
                         1. บทบาทความสำคัญของผู้ว่าฯ กทม. ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนกรุงเทพฯ
                         2. ปัญหาที่คาดหวังว่าจะได้รับการแก้ไขจากผู้ว่าฯ กทม. มากที่สุด
                         3. ความตั้งใจในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในวันที่ 5 ตุลาคม 2551
                         4. เกณฑ์ที่ใช้ในการเลือกผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่
                         5. การมีบุคคลในใจที่คิดว่าจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ และโอกาสในการเปลี่ยนใจ
                             ไปเลือกผู้สมัครคนอื่นๆ
                         6. องค์ประกอบในการหาเสียงของผู้สมัครที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ว่าฯ กทม.
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างประชาชนชาวกรุงเทพมหานครอายุ 18 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
ทั้ง 50 เขต ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,285 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 49.6 และ
เพศหญิง ร้อยละ 50.4
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีรวบรวมเก็บข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มี
โครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check ListNominal) และ คำถามปลายเปิด (Open Form)
จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: วันที่ 5 กันยายน (หลัง 15.00 น.) - 6 กันยายน 2551
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 7 กันยายน 2551
 
สรุปผลการสำรวจ: ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล
ตารางที่ 1: ข้อมูลประชากรศาสตร
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
638
49.6
             หญิง
647
50.4
อายุ:
 
 
             18 - 25 ปี
295
23.0
             26 - 35 ปี
378
29.4
             36 - 45 ปี
319
24.8
             46 ปีขึ้นไป
293
22.8
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
478
37.2
             ปริญญาตรี
703
54.7
             สูงกว่าปริญญาตรี
104
8.1
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
166
12.9
             พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน
409
31.8
             ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
348
27.1
             รับจ้างทั่วไป
132
10.3
             พ่อบ้าน แม่บ้าน เกษียณอายุ
98
7.6
             อื่นๆ อาทิ นิสิตนักศึกษา อาชีพอิสระ
             ว่างงาน
132
10.3
รวม
1,285
100.0
 
Vote:  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
 ผลคะแนนVote              
 
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: research@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776