หัวข้อ แนวโน้มการเลือกผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่
                  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดให้วันที่ 11 มกราคม 2552 เป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
คนใหม่แทนนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน โดยในครั้งนี้มีผู้ลงสมัครชิงชัยทั้งสิ้น 14 คน  ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
(กรุงเทพโพลล์)  จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “แนวโน้มการเลือกผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่
โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น1,465 คน เป็นเพศชายร้อยละ
43.1 และเพศหญิงร้อยละ 56.9  เมื่อวันที่ 8-10 ธันวาคม 2551 สรุปผลได้ ดังนี้
 
             1. การรับรู้ของคนกรุงเทพฯ เกี่ยวกับกำหนดวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ ในวันที่
                 11 มกราคม 2552

 
ร้อยละ
ทราบ
47.5
ไม่ทราบ
52.5
 
             2. ความตั้งใจออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในวันที่ 11 มกราคม 2552

 
ร้อยละ
ไป
82.7
ไม่ไป    โดยให้เหตุผลว่า เบื่อ ติดไปต่างจังหวัด และไม่มีคนที่
           ต้องการเลือกลงสมัคร
4.4
ไม่แน่ใจ
12.9
 
             3. บุคคลที่คนกรุงเทพฯ ตั้งใจจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. คนต่อไป คือ

 
ร้อยละ
หมายเลข 2    ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร
30.2
หมายเลข 8     ม.ล.ณัฏฐกรณ์ เทวกุล
17.2
หมายเลข10    นายยุรนันท์ ภมรมนตรี
7.7
หมายเลข12    นาย แก้วสรร อติโพธิ
4.6
หมายเลข 3     นางลีนา จังจรรจา
1.4
เลือกผู้สมัครหมายเลขอื่น
2.2
ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใคร
33.3
จะไปใช้สิทธิแต่ไม่ลงคะแนนเลือกใคร
3.4
 
             4. เมื่อถามถึงโอกาสเปลี่ยนใจไปเลือกผู้สมัครคนอื่น พบว่า

 
ร้อยละ
ยืนยันว่าจะไม่เปลี่ยนใจ
66.6
มีโอกาสเปลี่ยนใจไปเลือกผู้สมัครคนอื่น
33.4

                     โดยแยกตามผู้สมัครได้ดังนี้

 
ยืนยันว่า
จะไม่เปลี่ยนใจ
(ร้อยละ)
มีโอกาส
ไม่เปลี่ยนใจ
(ร้อยละ)
ผู้ที่ระบุว่าจะเลือก ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร
70.1
29.9
ผู้ที่ระบุว่าจะเลือก ม.ล.ณัฏฐกรณ์ เทวกุล
64.1
35.9
ผู้ที่ระบุว่าจะเลือก นายยุรนันท์ ภมรมนตรี
68.5
31.5
ผู้ที่ระบุว่าจะเลือกนายแก้วสรร อติโพธิ
68.7
31.3
ผู้ที่ระบุว่าจะเลือก นางลีนา จังจรรจา
42.1
57.9
 
             5. เหตุผลหลักในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ของ คนกรุงเทพฯ คือ

 
ร้อยละ
ดูจากนโยบายการดำเนินงาน
39.2
ดูจากทีมงานและพรรคที่สังกัด
33.5
ดูจากผลงานในอดีต
13.9
อื่นๆ เช่น ดูจากคุณสมบัติส่วนตัว เป็นคนรุ่นใหม่ ไฟแรง
13.4
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ของการสำรวจ:

                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในประเด็นต่อไปนี้
                         1. การรับรู้เกี่ยวกับกำหนดวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ วันที่ 11 มกราคม 2552
                         2. แนวโน้มการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ในวันที่ 11 มกราคม 2552
                         3. ผู้สมัครที่ตั้งใจเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่
                         4. โอกาสเปลี่ยนใจไปเลือกผู้สมัครคนอื่น

                         5. เหตุผลหลักในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปจากทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธี
การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุ่มเขตการปกครอง จากนั้น สุ่มถนน  แล้วจึงสุ่ม
ประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,465 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 43.1 และ
เพศหญิง ร้อยละ 56.9
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีรวบรวมเก็บข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิด (Open Form)
จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 8 - 10 ธันวาคม 2551
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 11 ธันวาคม 2551
 
สรุปผลการสำรวจ: ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล
ตารางที่ 1: ข้อมูลประชากรศาสตร
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
632
43.1
             หญิง
833
56.9
อายุ:
 
 
             18 - 25 ปี
290
19.8
             26 - 35 ปี
432
29.5
             36 - 45 ปี
431
29.4
             46 ปีขึ้นไป
312
21.3
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
601
41.0
             ปริญญาตรี
789
53.9
             สูงกว่าปริญญาตรี
75
5.1
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
178
12.2
             พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน
354
24.2
             ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
373
25.4
             รับจ้างทั่วไป
236
16.1
             พ่อบ้าน แม่บ้าน เกษียณอายุ
92
6.3
             นิสิต นักศึกษา
189
12.9
             อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ ว่างงาน
43
2.9
รวม
1,465
100.0
 
Vote:  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
 ผลคะแนนVote              
 
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: research@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776