หน้าเว็บไซต์หลัก
หัวข้อ เศรษฐกิจไทยจะฟื้นจริงไหม
                  จากการที่รัฐบาลนายกฯ อภิสิทธิ์   ได้แถลงผลการทำงานของรัฐบาลในโอกาสบริหารราชการแผ่นดิน
มาครบ 6 เดือนให้ประชาชนได้รับทราบผ่านทางสถานีโทรทัศน์  และสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยได้กล่าวว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว และกำลังจะเริ่มฟื้นตัว
อันเป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ขณะที่ภาคเอกชนบางส่วนกลับมองว่าเศรษฐกิจไทยจะยังไม่ฟื้นตัว
เนื่องจากยังขาดการลงทุนใหม่ๆ จากทั้งภาครัฐและเอกชน ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)  จึงได้ดำเนิน
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลงาน 6 เดือนของรัฐบาลนายกฯ
อภิสิทธิ์   และความเชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังเพื่อสะท้อนข้อมูลความคิดเห็นให้รัฐบาล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนได้รับทราบ โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกสาขาอาชีพที่อาศัย
อยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,114 คน  เป็นเพศชายร้อยละ 49.4 และเพศหญิงร้อยละ 50.6  เมื่อวันที่ 7-8
สิงหาคมที่ผ่านมา สรุปผลได้ดังนี้
 
             1. การรับฟัง รับชม หรือรับทราบเนื้อหาการแถลงผลงาน 6 เดือนรัฐบาล ที่ได้แถลงไปเมื่อวันที่
                 6 สิงหาคมที่ผ่านมา


 
ร้อยละ
ได้รับฟัง รับชม หรือรับทราบเนื้อหาการแถลงผลงาน
37.6
ไม่ได้รับฟัง รับชม หรือรับทราบเนื้อหาการแถลงผลงาน
62.4
 
 
             2. ความรู้สึกต่อผลงานของรัฐบาล หลังจากได้รับทราบเนื้อหาการแถลงผลงาน 6 เดือนแล้ว                  (ถามเฉพาะผู้ที่ได้รับฟัง รับชม หรือรับทราบเนื้อหาการแถลงผลงาน)

 
ร้อยละ
รู้สึกว่ามีผลงานมากขึ้นกว่าตอนที่ยังไม่ได้แถลง
39.1
ไม่รู้สึกว่ามีผลงานมากขึ้น
60.9
 
 
             3. คะแนนนิยมที่มีต่อรัฐบาลนายกฯ อภิสิทธิ์ หลังจากได้รับทราบเนื้อหาการแถลงผลงาน 6 เดือน
                 (ถามเฉพาะผู้ที่ได้รับฟัง รับชม หรือรับทราบเนื้อหาการแถลงผลงาน)


 
ร้อยละ
คะแนนนิยมเพิ่มขึ้น
24.9
คะแนนนิยมเท่าเดิม
46.9
คะแนนนิยมลดลง
28.2
 
 
             4. ความมั่นใจว่ารัฐบาลนายกฯ อภิสิทธิ์ ได้นำพาประเทศเดินมาในทิศทางที่ถูกต้อง
                 (ถามเฉพาะผู้ที่ได้รับฟัง รับชม หรือรับทราบเนื้อหาการแถลงผลงาน)


 
ร้อยละ
เชื่อว่าเดินมาในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว
29.8
เชื่อว่าเดินมาในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง
23.0
ไม่แน่ใจ
47.2


                          ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับผลสำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16-18
                 มิถุนายน 2552 หรือก่อนมีการแถลงผลงานรัฐบาล พบการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
 
ก่อนแถลง
ผลงาน
(ร้อยละ)
หลังแถลง
ผลงาน
(ร้อยละ)
เพิ่มขึ้น /
ลดลง
(ร้อยละ)
เชื่อว่าเดินมาในทิศทางที่ ถูกต้องแล้ว
33.7
29.8
-3.9
เชื่อว่าเดินมาในทิศทางที่ ไม่ถูกต้อง
21.9
23.0
+1.1
ไม่แน่ใจ
44.4
47.2
+2.8
 
 
             5. ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลัง

 
ร้อยละ
เชื่อ ว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัว
โดยให้เหตุผลว่า
  เป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจโลก ร้อยละ 19.4
  เป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
   รัฐบาล
ร้อยละ 9.1
  อื่นๆ อาทิ รัฐบาลใช้ความประนีประนอม
   ในการแก้ปัญหาความแตกแยกทางการเมือง
ร้อยละ 0.9
29.4
ไม่เชื่อ ว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัว
เนื่องจาก
  ปัญหาความไม่สงบทางการเมือง ร้อยละ 17.4
  มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลไม่ได้ผล ร้อยละ 13.0
  น้ำมันแพง ร้อยละ 9.5
  ปัญหาโรคระบาด ร้อยละ 9.1
  อื่นๆ อาทิ ภาวะเศรษฐกิจโลกยังไม่ดี
   และ รัฐบาลยังแก้ปัญหาไม่ตรงจุด
ร้อยละ 2.5
51.5
ไม่แน่ใจ
19.1
 
 
             6. สิ่งที่ต้องการฝากถึงรัฐบาลเกี่ยวกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย คือ  
                 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
ขอให้สร้างความสมานฉันท์ในประเทศควบคู่ไปกับการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจ
29.8
ขอให้ใช้งบประมาณในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างโปร่งใสและคุ้มค่า
24.8
ขอให้ทำโครงการต่างๆ อย่างจริงจังต่อเนื่อง
14.4
ขอให้ปรับปรุงระบบการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างความ
คล่องตัวให้กับภาคธุรกิจ
13.2
ขอให้เน้นการสร้างเศรษฐกิจที่มั่นคงยั่งยืน
13.1
อื่นๆ อาทิ ลดปัญหาความขัดแย้งกันเองในรัฐบาล ส่งเสริมเรื่อง
การส่งออก
4.7
 
 
             7. สิ่งที่คิดว่าคนไทยควรทำเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ดีขึ้น คือ

 
ร้อยละ
กินของไทย ใช้ของไทย เที่ยวเมืองไทย
52.7
แสดงออกทางการเมืองอย่างมีสติ ภายใต้กรอบของกฎหมาย
26.9
ทำตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีสำหรับนักท่องเที่ยว
16.7
อื่นๆ อาทิ รักประเทศไทย ให้คนไทยรักและสามัคคีกัน และอยู่อย่าง
พอเพียง
3.7
 
รายละเอียดในการสำรวจ
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป  ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้วยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)  โดยการสุ่มเขตการปกครองทั้งเขตชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน
จำนวนทั้งสิ้น 29 เขต ได้แก่ เขตคลองเตย ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน ทุ่งครุ บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางกะปิ
บางเขน บางคอแหลม บางแค บางซื่อ บางพลัด บางรัก บึงกุ่ม ปทุมวัน ป้อมปราบฯ พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี
ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ ลาดพร้าว สวนหลวง สะพานสูง สัมพันธวงศ์ และหลักสี่  จากนั้นจึงสุ่มถนนและประชากรเป้าหมาย
ที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ และใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว  ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,114 คน
เป็นเพศชายร้อยละ 49.4  และเพศหญิงร้อยละ 50.6
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)  จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 7 – 8 สิงหาคม 2552
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 8 สิงหาคม 2552
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
549
49.4
             หญิง
565
50.6
รวม
1,114
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
294
26.4
             26 – 35 ปี
307
27.6
             36 – 45 ปี
251
22.6
            46 ปีขึ้นไป
262
23.4
รวม
1,114
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
673
60.4
             ปริญญาตรี
396
35.5
             สูงกว่าปริญญาตรี
45
4.1
รวม
1,114
100.0
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
114
10.2
             พนักงาน / ลูกจ้างบริษัทเอกชน
229
20.6
             ค้าขาย / อาชีพส่วนตัว
352
31.8
             รับจ้างทั่วไป
138
12.3
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน/ เกษียณอายุ
88
7.8
             อื่นๆ อาทิ นักศึกษา อาชีพอิสระ เป็นต้น
193
17.3
รวม
1,114
100.0
 
Vote:  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
 ผลคะแนนVote              
 
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776